Search results for: urbanistyka - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: urbanistyka

Search results for: urbanistyka

 • Urbanistyka i architektura dawnego garnizonu w Gdańsku Strzyży

  Publication

  - Year 2018

  Przedstawione zostały dzieje budowy i rozwoju urbanistycznego dawnych koszar w Gdańsku-Strzyży. Scharakteryzowano także architekturę poszczególnych obiektów z podaniem ich pierwotnych jak i późniejszych funkcji. Opisano szczegółowo d. koszary jednostki taborów, I. i 2. Regimentu Huzarów Przybocznych, późniejsze uzupełnienia zespołu koszar, zabudowę składu wozowni, także zabudowę wojskową pozostającą poza obrębem koszar.

 • Przestrzeń Urbanistyka Architektura

  Journals

  ISSN: 2544-0853 , eISSN: 2544-6630

 • URBANISTYKA. MIĘDZYUCZELNIANE ZESZYTY NAUKOWE

  Journals

  ISSN: 1426-7446

 • Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz

  Journals

  ISSN: 2658-2619

 • ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE STREFĄ PRZYBRZEŻNĄ ORAZ URBANISTYKA – PROJEKT NOWYCH SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ

  Na studiach II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w 2017 r. otwierane są dwie specjalności: urbanistyka i zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną. Trzon programu studiów dla obu specjalności jest wspólny i oparty na dotychczasowych standardach kształcenia na tym kierunku. Specjalność zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną jest odpowiedzią na konieczność wprowadzenia...

  Full text to download in external service

 • Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka

  Journals

  ISSN: 1507-6407

 • Urbanistyka i Ekonomia

  e-Learning Courses
  • Ł. Pancewicz
  • M. Arczyńska

 • W kierunku zmiennej metafory miasta-miejsca, zdarzenia, krajobrazy. W: Ka- zimierz Wejchert - teoria kompozycji urbanistycznej. Warszawa: Akapit-DTP** 2003 s. 52-61, 3 il. bibliogr. 26 poz. Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe R. VIII. Red. serii: prof. S. Gzel.

  Publication

  - Year 2003

  W latach 60. XX wieku, w dużej mierze za sprawą koncepcji K. Lyncha, corazwyraźniej zaczęła się wykształcać zmiana w wyobrażeniu miasta, które rozu-miane jest dzisiaj nie tylko jako statyczny wzór, ale jako układ wzajemnychoddziaływań, scena życia społecznego, miejsce zdarzeń i dynamicznych wpływówśrodowiska. Miejsca definiowane są dzisiaj nie tylko w kryteriach kompozycy-jnych, ale także poprzez zdarzenia, interakcje, miejskie...

 • Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka

  e-Learning Courses
  • J. M. Kowalewska
  • S. Chodubska
  • J. Szczepański

 • Urbanistyka i Ekonomia 2023/24

  e-Learning Courses
  • Ł. Pancewicz
  • M. Arczyńska

  Zadanie polega na przygotowaniu propozycji zagospodarowania kwartału na obszarze osiedla Garnizon w Gdańsku Wrzeszczu wraz z wyceną inwestycji (część modułu) oraz opracowaniem strategii marketingowej.

 • URBANISTYKA I EKONOMIA II. Seminarium - 27.2

  e-Learning Courses
  • M. Arczyńska

  Celem seminarium jest przedstawienie różnych aspektów praktyki deweloperskiej. Seminarium opiera się o doświadczenie prowadzącego uzyskane w trakcie realizacji projektów mieszkaniowych i usługowych.

 • URBANISTYKA I EKONOMIA II. PROJEKT ZESPOŁOWY

  e-Learning Courses
  • M. Radziszewska
  • M. Arczyńska

  Kurs ćwiczeniowy, którego zadaniem jest przygotowanie projektu, produktu deweloperskiego oraz ocena opłacalności projektu (IRR, NPV). Przygotowanie projektu jest poprzedzone wykonaniem szeregu kroków: ocenie rynku i analizie konkurencji, ocenie sytuacji makroekonomicznej, identyfikacji grup docelowych, charakterystyki ich potrzeb i możliwości finansowych, ocenie parametrów planistycznych, budowie produktu (określeniu sposobu użytkowania,...

 • Urbanistyka&Infrastruktura _ Projektowanie urbanistyczne II 2022

  e-Learning Courses
  • R. Orlik
  • P. Delęgowski
  • G. Rembarz

  Zintegrowane zajęcia projektowe poświęcone są zagadnieniom planowania urbanistycznego w kontekście projektowania miejskiej infrastruktury technicznej. W trakcie studio projektowego dwuosobowe zespoły projektowe opracowywać będą koncepcję małego zespołu mieszkaniowego określającą: 1. zasady kompozycji urbanistycznej i programu funkcjonalnego, 2. rozwiązania układu drogowego i systemu parkingowego 3. rozwiązania systemu wodno-kanalizacyjnego...

 • URBANISTYKA I EKONOMIA II. Seminarium - 27/I

  e-Learning Courses
  • M. Arczyńska

  Tematyka seminarium obejmuje metody analizy rynku, analizy nieruchomości, podstawowe zasady kosztorysowania i szacowania wartości nieruchomości oraz podstawowych metod analizy opłacalności inwestycji.

 • Urbanistyka&Infrastruktura _ Projektowanie urbanistyczne II 2022/23

  e-Learning Courses
  • G. Rembarz

  Zintegrowane zajęcia projektowe poświęcone są zagadnieniom planowania urbanistycznego w kontekście projektowania miejskiej infrastruktury technicznej. W trakcie studio projektowego dwuosobowe zespoły projektowe opracowywać będą koncepcję małego zespołu mieszkaniowego określającą: 1. zasady kompozycji urbanistycznej i programu funkcjonalnego, 2. rozwiązania układu drogowego i systemu parkingowego 3. rozwiązania systemu wodno-kanalizacyjnego...

 • URBANISTYKA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE II - Projektowanie urbanistyczne I

  e-Learning Courses
  • M. Rembeza
  • A. Sas-Bojarska
  • A. Rubczak

  Celem zajęć jest zapoznanie studentów I roku studiów inżynierskich Gospodarki Przestrzennej z problematyką planowania rozwoju złożonych organizmów miejskich na przykładzie dzielnic mieszkaniowych i obszarów problemowych Aglomeracji Gdańskiej. Zadaniem do wykonania jest analiza i ogólna koncepcja urbanistyczna dzielnicy lub obszaru problemowego dużego miasta. Studenci zapoznają się z koniecznością podejścia systemowego i współpracy...

 • URBANISTYKA I EKONOMIA II. Studium wykonalności projektu inwestycyjnego

  e-Learning Courses
  • M. Arczyńska

 • URBANISTYKA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE II - Projektowanie urbanistyczne I _2022

  e-Learning Courses
  • M. Rembeza
  • A. Sas-Bojarska

  Celem zajęć jest zapoznanie studentów I roku studiów inżynierskich Gospodarki Przestrzennej z problematyką planowania rozwoju złożonych organizmów miejskich na przykładzie dzielnic mieszkaniowych i obszarów problemowych Aglomeracji Gdańskiej. Zadaniem do wykonania jest analiza i ogólna koncepcja urbanistyczna dzielnicy lub obszaru problemowego dużego miasta. Studenci zapoznają się z koniecznością podejścia systemowego i współpracy...

 • Supplementary Material: architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport

  e-Learning Courses
  • J. Maciejewska
  • L. Kalenik
  • J. Pawlik
  • A. Kucharska-Raczunas
  • I. Mokwa-Tarnowska
  • M. Piechocińska
  • J. Badocha

 • Urbanistyka i polityka rozwoju - projektowanie - sem VI GP Inz

  e-Learning Courses
  • P. Lorens
  • M. Szmytkowska

  w ramach kursu realizowane będą zajęcia z projektowania urbanistycznego dla sem VI kierunku Gospodarka Przestrzenna studia inżynierskie

 • Urbanistyka i polityka rozwoju II. Przedmioty do wyboru - Urban Sketching. Sem. VI GP 2019/2020

  e-Learning Courses
  • J. Krenz

  Kurs dla studentów VI semestru I stopnia studiów Gospodarki Przestrzennej. Szkic, jako narzędzie poznania architektury i przestrzeni miasta, analizy struktury i relacji przestrzennych oraz sposobów funkcjonowania. Odnośnik do zewnętrznego kursu: https://www.facebook.com/groups/669695613791491/ Konsultacje mailowe:  jkrenz@pg.edu.pl

 • Inspiracje międzywojenne we współczesnej architekturze Gdyni

  Współczesna architektura Gdyni ma swą wyraźną specyfikę. Wynika to w dużym stopniu z faktu, że jest ona w sposób dość czytelny inspirowana architekturą dwudziestolecia międzywojennego. Od czasu gdy na początku lat 90-tych XX w. etos lat międzywojennych został "odzyskany" i ponownie odkryty w świadomości społecznej, realizacje architektoniczne tamtego okresu zaczęły funkcjonować jako swoiste wzory.W artykule pokazano współczesne...

 • Rewitalizacja poprzemysłowych i poportowych przestrzeni przywodnych ze wsparciem środków Unii Europejskiej

  Artykuł prezentuje poprzemysłowe przestrzenie przywodne (waterfronty) i ich rolę w przekształcaniu struktur miejskich i odnowie krajobrazu wielu miast europejskich. Ważny aspekt stanowi też problem analiz ryzyka powodziowego i środowiskowego w projektach urbanistycznnych realizowanych w przestrzeniach przywodnych.

 • Daniel Załuski dr hab. inż. arch.

  People

 • Aleksandra Sas-Bojarska prof. dr hab. inż. arch.

 • Justyna Martyniuk-Pęczek dr hab. inż. arch.

  Justyna Martyniuk-Peczek, Ph.D., D.Sc. Associate Professor Department of Urban Design and Regional Planning, Faculty of Architecture Gdansk University of Technology                 My academic and research activity has been concentrated around one specialty — urban planning, however it involves an interdisciplinary reference to other fields, such as lighting and the science of management. In terms of quantity, my academic work...

 • Geotechnika na kierunku ''Budownictwo'' w wielostopniowym systemie studiów

  Publication

  - Year 2005

  Przedstawiono zakres kształcenia geotechniki na kierunku Budownictwo. Szczegółowo scharakteryzowano tzw. przedmioty ''geotechniczne'', podkreślając ich rolę w kształceniu na kierunku Budownictwo, Architektura i Urbanistyka, Budownictwo Podziemne oraz Geologia Inżynierska.

 • Anna Górka dr hab. inż. arch.

  Anna Górka jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej od 2007 roku. W 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Prowadzi badania dotyczące uwarunkowań i czynników kształtowania krajobrazów wiejskich. Opisuje zagadnienia współczesnej  transformacji obszarów wiejskich i związane z nią problemy planowania przestrzennego. Bada skutecznośćnarzędzi krajobrazowych w...

 • Gabriela Rembarz dr inż. arch.

  Gabriela Rembarz inżynier-architekt, urbanista, naukowiec, dydaktyk i aktywna projektantka, jest doktorem nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej, uzupełniając je specjalizacją w Ochronie Środowiska w ramach międzyuczelnianego CENVIG Center of Environmental Studies (Politechnika Gdańska) akredytowanego przez Roskilde...

 • Mateusz Gerigk dr inż. arch.

  Mateusz Gerigk (PhD. D.Sc. Arch.), born 1987 in Gdynia. In 2006 he graduated from A. Mickiewicz High School No. 2 in Gdynia and Z. Noskowski Social School of Music II degree in Gdynia. In 2011 he graduated from the uniform Master's degree in Architecture and Urban Planning at the Faculty of Architecture of the Technical University of Gdansk. In 2018 he defended his doctorate in the field of Architecture and Urban Planning entitled...

 • Przestrzeń publiczna dzielnic mieszkaniowych w strategiach rozwoju miast niemieckich na przykładzie Monachium i Lipska

  Publication

  W ostatnim dwudziestoleciu Niemcy doznały radykalnej zmiany uwarunkowań rozwojowych miast. Kwestia dzielnic mieszkaniowych łączy się nierozerwalnie z procesem rewitalizacji miast. Aspekt wysokiej jakości przestrzeni publicznej stał się osią podejmowanych działań zarówno w procesie odnowy istniejących zasobów (Lipsk), jak i budowy nowych dzielnic na terenach powojskowych, pokolejowych czy poprzemysłowych (Monachium). Tekst został...

  Full text available to download

 • Nowe założenia mieszkaniowe w Niemczech po roku 1980.

  Publication

  - Year 2010

  Monografia stanowi podsumowanie indywidualnego projektu badawczego MniI nr N N527 3846 33 ( nr umowy 3846/B/TO2/2007/33) nt.:''Urbanistyka struktur mieszkaniowych na wybranych przykładach niemieckich zrealizowanych w latach 1980-2005'' zrealizowanego na WAPG w okresie 2007-2010.Na przełomie dekad, u progu lat 80. dokonała się w Niemczech zmiana paradygmatu urbanistycznego. Analiza powstałych po 1980 w Niemczech nowych osiedli-dzielnic...

 • Piotr Samól dr inż. arch.

  Piotr Samól is an assistant professor (adiunkt) in the Department of History, Theory and Monument Preservation at Gdansk University of Technology. He graduated in architecture (M.Sc. Eng.)  and history (B.A.). His researches are focused on the architectural and urban history of Gdansk and Baltic Sea region. He defended his doctoral thesis (scientifc field: architecture and urban planning) on the architecture of Dominican Churches...

 • Łukasz Bugalski dr inż. arch.

  Łukasz Bugalski graduated as an architect and urban planner (2013) and held a Ph.D. (2013-2018) in the same discipline (Gdańsk University of Technology). He has been Marie Skłodowska-Curie Fellow (2017-2020) trained in the critical heritage studies as part of the "CHEurope" project (MSCA Innovative Training Network) conducted at Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna in Bologna. Currently...

 • Jutro miasta. VI Kongres Urbanistyki Polskiej: Prezentacje – Debaty – Wydarzenia.

  Publication

  - Year 2019

  Towarzystwo Urbanistów Polskich, jedno z najstarszych stowarzyszeń urbanistów w Europie, aktywnie działa od 1923 roku jako rzecznik interesu społecznego oraz profesjonalnego w projektowaniu, planowaniu, zagospodarowaniu i użytkowaniu przestrzeni polskich miast, miasteczek i obszarów wiejskich. Od 2003 roku Towarzystwo organizuje co trzy lata Kongresy Urbanistyki Polskiej, które stanowią platformę dyskusji o najważniejszych wyzwaniach,...

  Full text available to download

 • Michał Kwasek dr inż. arch.

  Michał Kwasek works as the assistant in Department of Technical Fundamentals of Architectural Design at the Faculty of Architecture of the Gdansk University of Technology (GUT). In 2009, he graduated from the Faculty of Civil and Environmental Engineering of GUT, and in 2013 he defended his master's degree in Architecture and Urban Planning at the Faculty of Architecture at GUT. In the same year, he began his studies at the Doctoral...

 • Podstawy przyrodnicze architektury i urbanistyki

  e-Learning Courses
  • M. Marciniak

  Poruszamy zagadnienia relacji zachodzących na linii człowiek - architektura - urbanistyka - środowisko w kontekście uwarunkowań przyrodniczych i potrzeb dostosowania architektury i urbanistyki w zakresie wdrażania ekologicznie odpowiedzialnego projektowania zrównoważonego oraz ochrony i konserwacji otaczającego środowiska

 • [AiU] Research methodology in architecture and urban planning

  e-Learning Courses
  • A. Kulowski
  • P. Samól
  • J. Szczepański
  • P. Lorens
  • K. Zielonko-Jung

  W ramach kursu realizowane będą zajęcia dla grupy doktorantów szkoły doktorskiej z dyscypliny "Architektura i urbanistyka". This course is addressed to the PhD students of "Architecture and urbanism" discipline at the doctoral school. Course type: lecture Total hours of training: 30 teaching hours

 • Tworzenie miejskości po 1990r., Geneza niemieckiej urbanistyki współczesnych założeń mieszkaniowych

  Artykuł jest przyczyną do przypomnienia genezy współczesnej formy niemieckich miejskich struktur mieszkaniowych w kontekście zmian rozumienia ich wymiaru miejskości. Niemiecka myśl urbanistyczna łączy w sobie dwie wyraziste tradycje dwudziestego wieku - Gründerzeit i KlassischeModerne. Pozostaje jednak silnie otwarta na innowację generowaną nie tylko dzięki postępowi technicznemu, ale przede wszystkim poprzez planowanie interdyscyplinarne...

  Full text to download in external service

 • Dorota Wojtowicz-Jankowska dr hab. inż. arch.

  Senior lecturer at the Faculty of Architecture, Gdansk University of Technology. In the years 1996 - 2014 she worked at the Department of Public Utilities and she is currently employed at the Department of Environmental Design. In 2006 she was awarded the title of doctor. Since 2011 he has been a member of POIA RP. In the years 2014 - 2017 she was a member of the Faculty Council. In his research work, he deals with issues connected...

 • Hanna Obracht-Prondzyńska dr inż. arch.

  People

  Hanna Obracht-Prondzyńska, PhD MArch, Eng. Assistant Professor at the University of Gdańsk, Department of Spatial Management, academic teacher of urban design and spatial data analyses. Architect and urban planner experienced in data driven urban design and planning. She defended her PhD with distinction in engineering and technical sciences in the discipline of architecture and urban planning in 2020 at the Faculty of Architecture...

 • Rafał Janowicz dr hab. inż. arch.

  Rafał Janowicz since 2011, he is an associate professor at the Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology, at the Department of Technical Fundamentals of Architectural Design. He has graduated from the Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology in 2001, with the major in Architecture and Urban Design, and two years later from the Faculty of Management and Economics with the major in Management...

 • [AiU] Challenges and perspectives of contemporary architecture and urbanism

  e-Learning Courses
  • M. Dymnicka
  • P. Duch-Żebrowska

  {mlang pl} Dyscyplina:  Architektura i Urbanistyka Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:   prof. Giovanna Acampa Liczba godzin: 15 h Forma zajęć: warsztaty {mlang} {mlang en} Discipline: Architecture and Urbanism Obligatory course for 1st year PhD students Academic teacher:  prof. Giovanna Acampa Total hours of training: 15 teaching hours Course type: workshops {mlang}

 • [AiU] Sustainable design and environmental changes

  e-Learning Courses
  • M. Dymnicka
  • P. Duch-Żebrowska

  {mlang pl} Dyscyplina:  Architektura i Urbanistyka Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:   prof. Giovanna Acampa Liczba godzin: 15 h Forma zajęć: warsztaty {mlang} {mlang en} Discipline: Architecture and Urbanism Obligatory course for 1st year PhD students Academic teacher:  prof. Giovanna Acampa Total hours of training: 15 teaching hours Course type: workshops {mlang}

 • [AiU] Sustainable design and environmental changes

  e-Learning Courses
  • M. Dymnicka
  • A. Karpińska

  {mlang pl} Dyscyplina:  Architektura i Urbanistyka Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:   prof. Giovanna Acampa Liczba godzin: 15 h Forma zajęć: warsztaty {mlang} {mlang en} Discipline: Architecture and Urbanism Obligatory course for 1st year PhD students Academic teacher:  prof. Giovanna Acampa Total hours of training: 15 teaching hours Course type: workshops {mlang}

 • [AiU] Contemporary research methodology, evaluation and preservation of historic architecture

  e-Learning Courses
  • R. Jankowski
  • M. Dymnicka
  • S. Kowalski

  {mlang pl} Dyscyplina: architektura i urbanistyka Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów II roku Prowadzący:  Assoc. Prof. Dr. Paola Ardizzola Liczba godzin: 30 Forma zajęć: wykład/seminarium {mlang} {mlang en} Discipline: architecture and urbanism Obligatory course for 2nd-year PhD students Academic teachers: Assoc. Prof. Dr. Paola Ardizzola Total hours of training: 30 teaching hours Course type: lecture/seminar {mlang}

 • [AiU] Research methodology in architecture and urban planning

  e-Learning Courses
  • R. Jankowski
  • M. Dymnicka
  • P. Duch-Żebrowska

  {mlang pl} Dyscyplina: architektura i urbanistyka Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:  Prof. Spela Hudnik Liczba godzin: 30 Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: architecture and urbanism Obligatory course for 1st-year PhD students Academic teachers: Prof. Spela Hudnik Total hours of training: 30 teaching hours Course type: lecture {mlang} CRITICAL ZONES VS COMFORT ZONES

 • GUT LightLab [Laboratorium badawcze światła]

  TBC, Celem Laboratorium Światła (z ang. GUT LightLab), jako placówki międzydyscyplinarnej, jest prowadzenie na wysokim poziomie badań podstawowych oraz badań stosowanych z pogranicza wielu dziedzin, w aspekcie odziaływania Światła, takich jak: Ochrona Środowiska, Medycyna, Zrównoważony Rozwój, Architektura Budowli, Architektura Dziedzictwa, Architektura Krajobrazu, Urbanistyka, Architektura Wnętrz, System znajdowania drogi (z ang....

 • Lucyna Nyka prof. dr hab. inż. arch.

  Lucyna Nyka (Ph.D., D.Sc., Prof.) is a Professor at the Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology, in 2008-2016 a Vice-Dean for Research, and since 2016 – Dean of the Faculty of Architecture.    Her research interests focus on issues concerning water-related architecture and urban landscapes. She is the author and co-author of many projects focused on urban renewal. She was an author of the EU-founded (Audiovisual...

 • Monika Gwóźdź - Lasoń dr

  PhD Eng. Monika Gwóźdź-Lasoń, REV Diplomas and scientific degrees 28/11/2007 Acquiring the PhD in technical sciences [630000] [630900]; doctoral dissertation entitled Modele Obliczeniowe Podłoża Gruntowego w Aspekcie Różnych Metod i Technologii Wzmocnienia = Numerical models of the subsoil reinforced by different kind of methods and technology. 1995-2000 Obtaining the degree: Master of Science; Faculty of Civil Engineering,...