Efektywność zasobów pracy w gospodarce polskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektywność zasobów pracy w gospodarce polskiej

Abstrakt

Budowa gospodarki opartej na wiedzy wymaga zatrudnienia pracowników o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych. Dlatego też można przyjąć, iż zasoby ludzkie stanowią jeden z głównych czynników rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Determinują osiągane przez nie efekty gospodarowania oraz przesądzają o wzroście ich pozycji konkurencyjnej na rynku. Celem niniejszego artykułu jest przekrojowo-dynamiczna analiza zróżnicowania efektywności zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz próba identyfikacji czynników determinujących tę kategorię ekonomiczną. Wyodrębnienie czynników najsilniej oddziaływujących na stopień wykorzystania zasobów pracy jest istotne z punktu widzenia oceny ex post racjonalności decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej w zakresie zatrudnienia. Z drugiej strony - mogą stanowić one wskazówki dla prozatrudnieniowej polityki gospodarczej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź strony 77 - 86,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szymczak A., Gawrycka M.: Efektywność zasobów pracy w gospodarce polskiej// Pieniądze i Więź. -., nr. R. 13, nr 4(49) (2010), s.77-86
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi