Wyniki wyszukiwania dla: RYNEK PRACY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: RYNEK PRACY

Wyniki wyszukiwania dla: RYNEK PRACY

 • Rynek pracy w Polsce.

  W pracy przeprowadzona jest analiza wskaźników bezrobocia w Polsce w latach 1990-2003. Bezrobocie rozpatrywane jest również w układzie regionalnym i z punktu widzenia wykształcenia.

 • Polski rynek pracy na tle wybranych rynków Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Polityce wobec europejjskiego rynku pracy poświęcono w prawie wspólnotowym wiele miejsca, co wynikało z przeobrażeń uregulowań prawnych i dostosowywania ich do zmieniających się warunków kształtujących się na wewnętrznym rynku pracy. Polskie przepisy regulujące rynek pracy rowniez uległy licznym zmianom, co wynikało z ewaluacji rynku pracy i integracji naszego kraju ze strukturami UE. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie...

 • Wpływ zmian struktury demograficznej ludności na lokalny rynek pracy

  Publikacja

  - Rok 2015

  Na wzrost konkurencyjności gospodarki wpływa wiele czynników. Jednym z nich mogą być dostępne zasoby ludzkie. Ważna jest nie tylko dynamika zmian liczby ludności, również jej struktura. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie zmian zachodzących na rynku pracy, będących konsekwencjami zmian struktury demograficznej ludności, które w przyszłości mogą wywierać negatywny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą regionu i kraju....

 • RYNEK PRACY WOBEC ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH I SPOŁECZNYCH W KRAJACH UE

  Obserwowane procesy demograficzne w krajach UE stają się wyzwaniem dla krajowych rynków pracy, gdyż powodują systematyczne zmniejszanie się zasobów siły roboczej oraz zwiększanie udziału osób starszych. Z problemami, z którymi muszą zmierzyć się poszczególne gospodarki to przede wszystkim aktywizacja zawodowa ludzi młodych, kobiet i ludzi powyżej 50 roku życia. Problemem na rynku pracy może być również zatrudnianie osób powyżej...

 • Wpływ integracji gospodarczej i walutowej na rynek pracy w Polsce - wybrane zagadnienia

  Publikacja

  - Rok 2006

  W opracowaniu poddano analizie z jednej strny rolę włączenia Polski w struktury gospodarcze UE, z drugiej zaś wpływ przygotowań do udziału w jednowalutowym obszarze. Postawiona na wstępie teza, iż procesy integracyjne i przyszłe pełnoprawne uczestnictwo w UGW przyczynią się do poprawy sytuacji na krajowym rynku pracy została przyjęta z dwóch powodów. Po pierwsze związane jest to z wytycznymi Strategii Lizbońskiej, po drugie pomocne...

 • Formy i metody elastycznego zatrudnienia oraz czynniki wpływające na rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej

  Publikacja

  W artykule przeanalizowano główne przesłanki pojawienia się nowych form zatrudnienia. Są nimi przede wszystkim megatrendy światowe: trendy demograficzne i społeczne, glabalizacja oraz rozwój nowych technologii i usług informatycznych. Wpływ na kształtowanie się elastycznego rynku pracy mają również inne czynniki, które omówiono i poddano analizie.

 • Rynek pracy

  Kursy Online

 • Rynek pracy - niestacjonarne

  Kursy Online

  Przedmiot do wyboru "Rynek pracy" na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Analityka gospodarcza realizowany w semestrze 5. 

 • Europejski rynek pracy

  Kursy Online

 • Wybrane aspekty rynku pracy

  Publikacja

  Rozdział przedstawia różne czynniki kształtujące rynek pracy w kontekście dostosowania kwalifikacji do zmieniających siępotrzeb. Istotną rolę odgrywają tu czynniki demograficzne. Istotna jest umiejętność wykorzystania dobrych wzorców wypracowanych w Europie. Właściwe wykorzystanie zasobów pracy związane jest koniecznością permanentnego aktualizowania wiedzy.

 • Wpływ wzrostu gospodarczego na europejskie rynki pracy

  Publikacja

  - Rok 2009

  Procesy integracyjne i globalizacyjne wystepujące we współczesnych gospodarkach potwierdzaja wystepowanie silnych powiązań pomiedzy poszczególnymi krajami.Rok 2007 zakończył się kryzysem finansowym w gospodarce amerykańskiej i jednoczesnie zdaniem wielu ekspertów, dał początek głebokiej recesji gospodarczej na świecie, której skutki są trudne do oszacowania. Jednym z negatywnych efektów kryzysu jest bez wątpienia jego silne oddziaływanie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Małgorzata Gawrycka dr hab.

  Małgorzata Gawrycka, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana nauk ekonomicznych. Obecnie prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce rynku pracy, zmian demograficznych i ich wpływu na rynek pracy oraz  polityce gospodarczej. Autorka (lub współautorka)  ponad 90 prac naukowych. Kierownik i uczestniczka...

 • Skutki starzenia się społeczeństwa dla rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty

  Publikacja

  Na przełomie XX i XXI wieku zjawisko starzenia się ludności postrzegane jest jako dominujący proces demograficzny, który odzwierciedla się w zmianie struktury wieku ludności i wzroście liczby osób starszych w ogólnej populacji. Rynek pracy stoi zatem przed koniecznością wprowadzenia głębokich reform o charakterze społeczno-gospodarczym umożliwiających dostosowanie do nowego otoczenia demograficznego. Polityka państwa musi odnaleźć...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Oferta kształcenia a wymogi współczesnego rynku pracy

  Publikacja

  Współcześnie zmianom ulegają struktury gospodarek oraz sposoby gospodarowania poszczególnymi zasobami na rynkach. Wpływ na to mają nowoczesne technologie, procesy globalizacji i integracji. Obserwowane dynamiczne zmiany wymuszają włączenie się w proces unowocześniania różnych uczestników rynku. Jednym z nich są instytucje zajmujące się szeroko rozumianym kształceniem, które przygotowują zasoby pracy do wejścia na rynek pracy. Celem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przestrzenne zróżnicowanie rynków pracy z punktu widzenia popytu na pracę

  Rynek pracy nie jest kategorią jednrodną. Jego zróżnicowanie wynika ze specyfiki regionu, jego struktury oraz poziomu rozwoju. W celu zbadania przewag konkurencyjnych lokalnych rynków pracy, z punktu widzenia warunków związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, można dokonać charakterystyki cech determinujących potencjał pracy tkwiący w danym regione. Mnogość cech zmusza do dokonywania trudnego wyboru miar oddających...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • POLITYKA RYNKU PRACY WOBEC OSÓB STARSZYCH W POLSCE

  Rynek pracy w Polsce przechodzi obecnie wiele przemian o charakterze strukturalnym, co związane jest ze zmianami struktury demograficznej ludności, a szczegól- nie ze wzrostem liczby osób starszych w społeczeństwie. Efektem spadku liczby urodzeń i wydłużenia przeciętnego trwania ludzkiego życia jest postępujący proces starzenia się spo- łeczeństwa. Liczba ludności zmniejsza się, a dodatkowo zachodzą bardzo niekorzystne, z punktu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Polski rynek leasingu - stan i perspektywy

  Artykuł podejmuje tematykę funkcjonowania leasingu w warunkach polskiej gospodarki. Charakterystyce poddano umowy leasingowe. Określono korzyści oraz wady wynikające z ich zawierania. W dalszej części pracy zbadano jak kształtuje się wartościowo wolumen podpisywanych umów leasingowych w Polsce od początku roku 2001 do trzeciego kwartału 2009. Wyznaczono również udział rynku leasingowego w finansowaniu inwestycji ogółem w kraju....

 • The impact of emigration of Polish employees to other countries of the EU on the situation of employers in Poland

  Publikacja

  W opracowaniu próbowano przedstawić skutki migracji młodych ludzi po wejściu Polski do UE na polski rynek pracy. Wskazywano też jakie kroki należałoby podejmować, aby pomniejszyć te negatywne skutki.

 • Dyskryminacja versus admiracja. Pracownicy w starszym wieku w wybranych teoriach i koncepcjach ekonomicznych

  Starzenie się ludności to zjawisko globalne [Kijak, Szarota, 2013, s. 6]. Oznacza ono zmiany w strukturze wieku ludności, polegające na rosnącej liczbie i udziale osób reprezentujących starsze grupy wiekowe w populacji ogółem. Pociąga za sobą zmiany jakościowe – na różnych poziomach życia społecznego i gospodarczego [Szatur-Jaworska, 2013, s. 348]. Rynek pracy stanowi jeden z wymiarów, w...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • ZMIANY STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ LUDNOŚCI – WYZWANIA DLA RYNKU PRACY

  Publikacja

  Polska, podobnie jak i inne kraje europejskie doświadcza w przyspieszonym tempie zmian demograficznych, które w krajach o rozwiniętych gospodarkach rynkowych rozpoczęły się w latach 60. XX wieku. Procesy nieodwracalne, związane ze starzeniem się społeczeństwa na początku zaobserwowano w Skandynawii, następnie proces ten objął kraje Europy Zachodniej, Europy Południowej, w latach 90. XX wieku – również Europę Środkową i Wschodnią....

 • Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2010

  Rynek usług systemowych jest rynkiem pomocniczym, którego funkcjonowanie ma umożliwić realizację zadań przez rynek podstawowy jakim jest rynek energii elektrycznej. Proces produkcji i dostawy energii elektrycznej podlega szeregowi ograniczeń natury technicznej. Dla sprawnej i bezpiecznej pracy systemu Operator Systemu Przesyłowego musi dysponować odpowiednimi narzędziami, które pozyskuje jako usługi bilansujące i regulacyjne. Zadaniem...

 • Zachowania starszych klientów na rynku usług on-line

  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2012

  Osoby starsze stanowić będą w przyszłości stale zwiększający się rynek konsumencki. Jednocześnie stale rośnie rynek usług online. Dlatego problem korzystania osób starszych z usług on-line nabiera szczególnego znaczenia. W artykule przedstawione zostały wyniki badania sposobu korzystania z usługi pośrednictwa pracy w serwisach internetowych, uzyskane z wykorzystaniem badań okulograficznych - nagrań Gaze Plot oraz wywiadów ThinkAloud....

 • Inwestycje rzeczowe a zmiany w zatrudnieniu

  Celem niniejszego opracowania jest określenie zależności występujących pomiędzy nakladami inwestycyjnymi realizowanymi przez przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej i ich wpływem na rynek pracy. Pogłębieniem analiz makroekonomicznych bedzie konfrontacja rezultatów z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych badań własnych w przedsiębiorstwach kształtujących popyt na pracę. W niniejszym artykule zostaną przedstawione wyniki badań...

 • Identyfikacja cech pracownika w opinii studentów zarządzania i rekruterów

  Publikacja

  - Rok 2016

  W tekście prezentowane są wyniki badań empirycznych w zakresie opinii studentów oraz osób przeprowadzających proces rekrutacji i selekcji pracowników, w obszarze kategorii „profesjonalizmu” i cech jakie są „profesjonalistom” przypisywane. Dane empiryczne pozyskano w oparciu o badanie sondażowe przeprowadzone wśród studentów oraz wywiady z rekruterami. Wyniki badań mogą wskazać potencjalne obszary, w których opinie studentów kierunku...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Electronic commerce - główne czynniki wzrostu i bariery na rynku światowym i w Polsce.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W pracy wskazano na główne czynniki wzrostu Electronic Commerce. Ukazano bariery, które dzięki jego wykorzystaniu mogą zostać przezwyciężone oraz wskazano na nowo powstający rynek informacji. Pokazano szanse wynikające z zastosowania technologii EC, jak również bariery ich stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem warunków polskich.

 • Bezrobocie w Polsce w latach 1990 - 2002 na tle wybranych krajów znajdujących się w okresie transformacji systemowej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przemiany spoleczno - gospodarzce doprowadziły do wielu zmian w Polsce. Jedną ze sfer życia społeczno - gospodarczego, która szybko i dotkliwie odczuła skutki dokonującej się transformacji był rynek pracy. Celem artykułu było zaprezentowanie przyczyn pojawienia się zjawiska bezrobocia w Polsce i w wybranych krajach znajujących się w okresie transformacji. Analizie poddano rozmiary oraz stopę bezrobocia w Polsce, Czechach, na Węgrzech...

 • Rynek instrumentów pochodnych

  Publikacja

  W pracy scharakteryzowano zasady funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych. Określono instrumenty finansowe na nim występujące. Przeprowadzono analizę tego rynku w warunkach Polski.

 • Wybrane aspekty migracji pracowników i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw

  Przystąpienie Polski do UE w roku 2004 było niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń dla rychów ludności. Obowiazujace w Polsce w pełniustalenia przyjęte dla państw członkowskich UE w zakresie swobodnego przepływu osób, dają możliwość przemieszczania się zarówno pracowników wykwalifikowanych, często o wysokich kwalifikacjach zawodowych, jak i pracowników o niskich kwalifikacjach. Celem niniejszego opracownaia jest zaprezentownaie...

 • Reurbanizacja wielkich osiedli mieszkaniowych w kontekście kształtowania wizerunku polskiej metropolii

  Publikacja

  - Rok 2005

  Zagadnienie transformacji wielkich osiedli mieszkaniowych to w warunkach polskich proces reurbanizacji struktury ogólnomiejskiej. Ośrodki polskie pretendujące do roli współczesnych metropolii stawić muszą czoła kwestii blokowisk stanowiących zasadniczą część swego zasobu mieszkaniowego. Czynniki wpływające na proces transformacji mają charakter ponadlokalny - rynek mieszkaniowy, rynek pracy, trendy kulturowe. Wielkie osiedla mieszkaniowe...

 • Wiklinowe uprawy energetyczne

  Publikacja

  - Czysta Energia - Rok 2002

  W Polsce spalanie ponad 100 mln t węgla rocznie ma znaczne konsekwencje ekologiczne, głównie w południowej Polsce. Przekroczono tu granice chłonności środowiska na produkty spalania węgla. Za paliwo przyszłości uważa się drewno wiklinowe z plantacji energetycznych. Wskazuje się na znaczny rozwój tych upraw w warunkach polskich. Tworzy się nowy rynek surowców i pracy na wsi.

 • Występowanie i oznaczanie lotnych kwasów tłuszczowych w żywności

  Publikacja

  W dzisiejszych czasch, gdy na rynek trafia olbrzymia ilość nowych produktów żywnościowych, coraz większą uwagę przywiązuje się do tego, by żywność charakteryzowała się jak najwyższymi walorami smakowymi i zapachowymi. Za właściwości sensoryczne żywności w przeważającej części odpowiedzialne są związki lotne, a wśród nich lotne kwasy tłuszczowe. W pracy przedstawiono krótki przegląd literaturowy dotyczący występowania oraz oznaczania...

 • Akademickie Targi Pracy Trójmiasto 2017

  Wydarzenia

  24-10-2017 09:00 - 24-10-2017 16:00

  Biuro Karier zaprasza na Akademickie Targi Pracy. To okazja do zapoznania się z ofertami pracy, staży, praktyk i kontaktu z przedstawicielami firm i poznania ich oczekiwań rekrutacyjnych https://pg.edu.pl/biuro-karier.

 • Outsourcing w przedsiębiorstwach w świetle wyników badań ankietowych w województwie pomorskim i wielkopolskim

  Publikacja

  - Rok 2008

  W tradycyjnej gospodarce o zdolnościach konkurencyjnych decydowały klasyczne zasoby przedsiębiorstw. W gospodarce globalnej oprócz zasobów naturalnych, czy też taniej siły roboczej ważna staje sie wiedza, informacja, kompetencje oraz nowe idee, do których tworzenia potrzebny jest czynnik wysoko kwalifikowanej pracy ludzkiej. Pomnażanie wiedzy oraz umiejętność jej wykorzystania wydaje się jednym z największych wyzwań stojących przed...

 • Teleinformatyka w polskiej gospodarce opartej na wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2008

  Gospodarka kraju aby być konkurencyjna w świecie musi, w coraz większym stopniu, rozwijać sektor teleinformatyczny, kreujący innowacje i wzmacniający dynamikę rozwoju społeczno-gospodarczego. W pracy przedstawiono podstawowe problemy kształtowania się nowej gospodarki w Polsce. Omówiono rynek technologii teleinformatycznych w Polsce i miejsce w nim firm informatycznych oraz centrów badawczo-rozwojowych. Zaprezentowano również kierunki...

 • Rewitalizacja śródmiejskich terenów poprzemysłowych jako szansa odnowy miast polskich.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Rewitalizacja terenów poprzemysłowych może przynieść zyski ze sprzedaży lub dzierżawy tych terenów po odjęciu kosztów wstępnych tj. rekultywacji, uzbrojenia terenu, zarządzania procesem transformacji. Może ożywić lokalny rynek pracy, uaktywnić rynek nieruchomościami, zapobiec degradacji terenów oraz okolic do nich przylegających, wpłynąć na ogólny rozwój śródmieścia i całego miasta, ochronić cenne zabytki i zespoły przemysłowe,...

 • Program europeistyki w opinii studentów Politechniki Gdańskiej

  Publikacja

  - Rok 2014

  Nowa ustawa prawo o szkolnictwie wyższym obowiązująca od 1 października 2011 r. kładzie nacisk na uzyskanie przez absolwentów szkół wyższych kwalifikacji i kompetencji poszukiwanych przez pracodawców. Umiejętności absolwentów weryfikowane są przez rynek pracy. wprowadzenie Krajowych Ram Kompetencji i odstąpienie od standardów nauczania daje niektórym uczelniom duże możliwości swobodnego kształtowania programów. Zdaniem autorki,...

 • Warranty - giełdowe instrumenty finansowe na rynku kapitałowym w Polsce. Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka.

  Praca zawiera charakterystykę warrantów występujących na giełdzie papierów wartościowych, które jako instrumenty rynku kapitałowego współfinansują działalność gospodarczą przedsiębiorstw. W pracy przedstawiono klasyfikację jak i typy warrantów występujących na rynku kapitałowym w Polsce. Zwrócono szczególną uwagę na rynek warrantów, możliwości obrotu tymi papierami wartościowymi oraz perspektywy rozwoju tego rynku. Pracę...

 • Rynek nowych technologii w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2005

  Technologie teleinformatyczne należą do podstawowych determinantów sukcesu przedsiębiorstw w gospodarce globalnej. W pracy omówione zostały polskie segmenty rynku teleinformatycznego takie jak: rynki klientów indywidualmych, przedsiebiorstw i administracji, telekomunikacji, przedsiębiorstw informatycznych oraz szkoleń.

 • Ocena zgodności regulatorów automatyki z wymaganiami dyrektyw LVD i EMC

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł przedstawia wstępną analizę wymagań normy PN - EN 60730-1 dotyczącej automatycznych regulatorów elektrycznych do użytku domowego. Podana norma ma status normy zharmonizo-wanej i w związku z tym spełnienie jej wymagań umożliwia producentowi wykazanie zgodności wprowadzonego na rynek wyrobu z wymaganiami dyrektyw - niskonapięciowej (LVD) i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). W artykule szerzej opisano wymagania mające...

 • Kryzysy finansowe a rynek kredytów hipotecznych

  Publikacja

  W pracy przedstawiono mechanizm powstawania kryzysu finansowego w kontekście analizy cyklu koniunkturalnego. Scharakteryzowano przebieg kryzysu finansowego, skupiając się na jego przyczynach. Nawiązano również do przyczyn kryzysu tkwiących w decyzjach decydentów. Poruszono również problem kompletności rynku mieszkaniowych kredytów hipotecznych w Polsce.

 • Innowacyjne technologie CAx / PLM

  Publikacja

  Wyzwania stawiane przed firmami projektowymi, produkcyjnymi, usługowymi to m.in. rosnące wymagania innowacyjności produktów. Zauważalna jest silna potrzeba wprowadzania nowych produktów wysokiej jakości, w krótkim czasie i konkurencyjnych cenach. Zauważalny jest również aspekt konieczności minimalizowania ryzyka związanego z wprowadzaniem nowych rozwiązań na rynek. W odpowiedzi na te wyzwania wprowadzono nowe technologie wspomagające...

 • BADANIA WALIDACYJNE BELEK PRZEKŁADKOWYCH W PROCESIE PROJEKTOWANIA KŁADKI KOMPOZYTOWEJ

  W pracy zaprezentowano badania walidacyjne dotyczące projektu kompozytowego przęsła mostu dla pieszych, opracowywanego w ramach projektu badawczego Fobridge. Projektowana kładka ma rozpiętość 16 m oraz szerokość użytkową 2,5 m. Konstrukcja będzie wykonana z laminatu polimerowego (GRFP) oraz rdzenia piankowego z politereftalanu etylenu (PET). Proponowane rozwiązanie jest zgodne ze współczesnymi tendencjami w inżynierii mostowej...

 • Rynek kapitałowy i jego funkcjonowanie w Polsce

  Publikacja

  W pracy scharakteryzowano zasady funkcjonowania rynku kapitałowego. Określono instrumenty finansowe na nim występujące. Przeprowadzono analizę tego rynku w warunkach Polski.

 • Polityka transportowa w miastach i aglomeracjach

  Publikacja

  - Rok 2017

  Transport należy do najważniejszych sektorów gospodarki. Znacząco przyczynia się do wzrostu gospodarczego, a także zapewnia wiele miejsc pracy. Zmiany w funkcjonowaniu współczesnego świata wymuszają zmiany także w polityce transportowej. Autorzy pokazali więc: założenia współczesnej polityki transportowej, paradygmaty rozwoju transportu w Unii Europejskiej, miejsce transportu w koncepcji zrównoważonego rozwoju, korytarze transportowe...

 • Rynek finansowy w federacji rosyjskiej - wybrane zagadnienia

  Publikacja

  - Pieniądze i Więź - Rok 2010

  Autorzy artykułu analizują strukturę i wybrane wielkości rosyjskiego rynku finansowego. Wybór podyktowany został bliskością tego państwa a jednocześnie nikłą wiedzą na temat rynku finansowego tego największego na świecie obszaru. W pracy podejmuje się próbę dokonania segmentacji tego rynku jak również przedstawienia genezy i kluczowych faz jego rozwoju.

 • OCENA KLIMATU PRACY W ZESPOLE WIELOKULTUROWYM

  Publikacja

  Artykuł dotyczy tematyki zespołów wielokulturowych, które ze względu na specyfikę globalnego rynku odgrywają coraz ważniejszą rolę we współczesnych organizacjach. Skoncentrowano się na kształtowaniu klimatu pracy zespołowej, który pozwala wykorzystać potencjał zespołu zróżnicowanego kulturowo, podkreślając potencjalne utrudnienia i ich źródła. Zaprezentowano wyniki badań kwestionariuszowych, których celem było sprawdzenie, na ile...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Miasto jako marka – analiza wybranych działań marketingowych miasta Lublin

  Publikacja

  W niniejszej pracy przedstawiono mechanizmy i proces kształtowania się miasta jako marki. Celem przeprowadzonych badań była analiza wybranych działań marketingowych Lublina od 2007 r. do 2014 r. Zbadano strategię tworzenia się marki „Lublin Miasto Inspiracji” oraz przedstawiono wybrane kampanie promocyjne. Stwierdzono, że dzięki narzędziu Brand Foundations możliwe było skuteczne stworzenie i wprowadzenie marki miasta na rynek....

 • Proces kształtowania nowego produktu

  Publikacja

  - Rok 2014

  W pracy zaproponowano siedmioetapowy proces kształtowania nowych produktów, który oparto na dodatnich cechach tego rodzaju procesów występujących w literaturze światowej. Porównano najbardziej znaczące podejścia co do przebiegu procesu i wyciągnięto wnioski, które posłużyły do ustalenia podstawowych etapów i przeglądów. Proponowane etapy procesu to: identyfikacja sposobności, tworzenie koncepcji, wstępne rozpoznanie, pełne rozpoznanie...

 • Jakość w marketingu - Kreowanie systemu identyfikacji wizualnej na przykładzie UMCS Lublin

  Publikacja

  - Rok 2010

  Zarządzanie jakością dotyczy wszystkich dziedzin pracy przedsiębiorstwa od systemu funkcjonowania organizacji do produktu finalnego dostarczonego na rynek. W przypadku wyższej uczelni, produkt finalny ma inny charakter niż w sektorach produkcyjnych. Wytwór ów nie jest namacalny, nie jest przedmiotem fizycznym, wiąże się natomiast z wiedzą, którą absolwenci posiadają. Polityka jakości prowadzona na uczelniach może dotyczyć wszystkich...

 • Zmiany w poziomie, strukturze i formach zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 2000-2009

  Publikacja

  - Rok 2011

  Funkcjonowanie rynku pracy oraz praktyka gospodarowania specyficznym zasobem jakim jest praca wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie wielu badaczy. Prowadzonym teoretycznym rozważaniom towarzyszą często spory związane między innymi z określeniem efektywności gospodarowania pracą, kształtowaniem się wielkości i struktury zatrudnienia, czynników oddziaływujących na wydajność pracy.Zmiany w poziomie, strukturze i formach zatrudnienia...