Jakość wód spływających z powierzchni dachów budynków na terenie aglomeracji wielkomiejskiej. Quality of roof runoff water from the urban region - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakość wód spływających z powierzchni dachów budynków na terenie aglomeracji wielkomiejskiej. Quality of roof runoff water from the urban region

Abstrakt

Badano próbki wód spływnych z dachów budynków na terenie miasta Gdańska. Oznaczono stężenia następujących analitów: pestycydy azoto-, chloro- i fosfo-organiczne, węglowodory ropopochodne, kationy Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+ oraz aniony F-, Cl-, NO2-, NO3-, PO43-, SO42-, ponadto wykonywany był pomiar toksyczności i wartości pH. Próbki pobierane były w trzech punktach zlokalizowanych w Gdańsku wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. Próbki pobierane były przez okres 6 miesięcy w trakcie występowania opadu atmosferycznego lub też zaraz po jego ustąpieniu. Analiza tego typu próbek miała na celu zbadanie wpływu rodzaju pokrycia dachowego na stężenie pestycydów obecnych w omywającej wodzie opadowej. Wyniki analizy potwierdziły wysoki stopień zanieczyszczenia wód spływnych z dachów budynków i konieczność wprowadzania ciągłego monitoringu poziomów stężeń toksycznych związków chemicznych obecnych w wodach tego typu. Stwierdzono również istnienie zależności pomiędzy wartością toksyczności a poziomem stężenia poszczególnych grup analitów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 9, strony 189 - 203,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż.: Jakość wód spływających z powierzchni dachów budynków na terenie aglomeracji wielkomiejskiej. Quality of roof runoff water from the urban region// Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 9., nr. 2-3 (2002), s.189-203
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi