Model finansowania samorządu terytorialnego w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model finansowania samorządu terytorialnego w Polsce

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie – na podstawie danych empirycznych – istniejącego w Polsce modelu finansowania samorządu terytorialnego. Przed jego identyfikacją scharakteryzowano od strony teoretycznej istniejące modele, nawiązując jednocześnie do jednego z podziałów systemu samorządu terytorialnego. Następnie opisano najważniejsze własności modelu zdecentralizowanego, mieszanego i scentralizowanego. W badaniach empirycznych posłużono się podstawową cechą różniącą wymienione modele, którą jest udział dochodów własnych w ujęciu wąskim (sensu stricto) w dochodach ogółem. Na podstawie wielkości wskaźnika uzyskanego z 5 lat (2012-2016) stwierdzono, że w powiatach i województwach występuje model scentralizowany, a w gminach mieszany. Liczba i łączna wielkość budżetów tych ostatnich przesądza o tym, że model mieszany jest charakterystyczny także dla całego podsektora samorządowego w Polsce.

Cytuj jako

Autorzy (2)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach strony 212 - 220,
ISSN: 2083-8611
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Sekuła A., Śmiechowicz J.: Model finansowania samorządu terytorialnego w Polsce// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. -., iss. 358/18 (2018), s.212-220
Bibliografia: test
 1. Kosek-Wojnar M., Surówka K. (2007), Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa.
 2. Kukovič S., Haček M., Bukovnik A. (2016), The Issue of Local Autonomy in the Slove- nian Local Government System, "Lex Localis -Journal of Local Self- -Government", Vol. 14, No. 3. otwiera się w nowej karcie
 3. Miszczuk M. (2005), Ewolucja kryteriów subwencjonowania gmin w Polsce w latach 1991-2004 [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Na- ukowe nr 1083, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 4. Miszczuk M. (2009), Modele system finansowego samorządu terytorialnego w wybra- nych krajach [w:] J. Sokołowski (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, t. 2, Prace Naukowe nr 39, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 5. Patrzałek L. (2010), Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 6. Popławski M. (2007), Samorząd terytorialny w Królestwie Szwecji, Grado, Toruń.
 7. Sekuła A. (2017), Rezerwa subwencji ogólnej w systemie finansowania samorządu tery- torialnego [w:] L. Patrzałek, H. Kociemska (red.), Relacje fiskalne: państwo -sa- morząd terytorialny, Prace Naukowe nr 485, Wydawnictwo UE, Wrocław. otwiera się w nowej karcie
 8. Sellers J., Lindström A. (2007), Decentralization, Local Government, and the Welfare State, "Governance", Vol. 20, Iss. 4. otwiera się w nowej karcie
 9. Sochacka-Krysiak H., red. (2008), Gospodarka finansowa jednostek samorządu teryto- rialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 10. Sześciło D. (2016), O powikłanej decentralizacji. Instytucjonalny krajobraz systemu usług publicznych w Polsce, "Zarządzanie Publiczne", nr 4(38). otwiera się w nowej karcie
 11. Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl/bdl (dostęp: 30.04.2018).
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 112 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi