Od modelu biznesu przedsiębiorstwa do modelu biznesu organizacji publicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Od modelu biznesu przedsiębiorstwa do modelu biznesu organizacji publicznej

Abstrakt

Zadowolenie obywateli z jakości życia jest związane z poziomem zaspokajania ich potrzeb, wśród których występuje możliwość korzystania z dóbr publicznych. Wiąże się to z dostępem do usług publicznych. Gospodarzami w zakresie świadczenia tych usług są organizacji publiczne. Zatem z rozumowania logicznego wynika, że wzrost zadowolenia mieszkańców może nastąpić wówczas, gdy podniesie się dostępność i poziom jakości usług publicznych. Do tej transmisji wykorzystano teorię modelu biznesu. Na tym tle sformułowano cele pracy: określenie Matrycy Modelu Biznesu (MBMF) i przyjęcie go za podstawę prac, określnie postaci modeli biznesu dla wyłonionych rodzajów organizacji publicznych, ujęcie kluczowych możliwości konfigurowania działalności organizacji publicznej w przyszłości. Do osiągnięcia celów pracy wykorzystano metody pracy naukowej: badanie literatury, analizę, syntezę, logiczne wnioskowanie i argumentowanie. Do głównych efektów prac należy zaliczyć wykorzystanie Matrycy Modelu Biznesu (MBMF) do opracowania podstaw modeli biznesu dla przedstawicieli wyłonionych trzech rodzajów organizacji publicznych. Wskazano także na możliwości rekonfiguracji działalności organizacji publicznej poprzez redefinicje generowanych wartości dla mieszkańców.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 390 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr XIX, wydanie 6 cz. 2, strony 211 - 224,
ISSN: 1733-2486
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Falencikowski T.: Od modelu biznesu przedsiębiorstwa do modelu biznesu organizacji publicznej// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XIX., iss. 6 cz. 2 (2018), s.211-224
Bibliografia: test
 1. wykorzystanie wiedzy opracowanej w tym zakresie dla tych ostatnich. Także tutaj główny ciężar rekonfiguracji należy skierować na redefinicję wartości dla mieszkańców. otwiera się w nowej karcie
 2. Podsumowanie Przystępując do prac nakreślono trzy cele. Osiągnięcie pierwszego nastąpiło poprzez określenie matrycy modelu biznesu (MBMF) przyjętej za podstawę prowadzonych prac (rys.1). otwiera się w nowej karcie
 3. Zrealizowanie drugiego celu wiązało się z określeniem istoty i rodzajów organizacji publicznych. Wyłoniono ich trzy główne rodzaje. Ujęcie rodzajowe wskazało na znaczne zróżnicowanie owych organizacji, co w konsekwencji wywołało potrzebę sformułowania dla nich właściwych modeli biznesu. W tym zakresie scharakteryzowano model biznesu dla urzędu miasta, uczelni wyższej w zakresie konferencji oraz przedsiębiorstwa komunalnego. Dokonania te pozwoliły na osiągnięcie trzeciego celu, wskazano na redefinicję wartości jako kluczowych możliwości konfigurowania działalności organizacji publicznej w przyszłości. Dalsze wysiłki badawcze w eksplorowanym obszarze powinny zmierzać do: a) otwiera się w nowej karcie
 4. opracowania szczegółowych modeli biznesu dla każdej formy organizacji publicznej, b) zoperacjonalizowanie cech tych modeli biznesu, c) przeprowadzenie badań empirycznych w otwiera się w nowej karcie
 5. Bozeman B. (1987), All Organizations are Public: Bridging Public and Private Organization Theories, Jossey-Bass, San Francisco
 6. Falencikowski T. (2017), Modele budowy wartości dla klienta -charakterystyka i rozwinięcie, Handel Wewnętrzny Nr 3
 7. Falencikowski T., Nogalski B. (2016), Założenia modelu biznesu sympozjum naukowego, w: Kompetencje -Modele Biznesu -Strategie. Praca zbiorowa pod red. J. Rokity, GWSH, Katowice otwiera się w nowej karcie
 8. Falencikowski T. (2015), Wykorzystanie modelu biznesu w zarzadzaniu publicznym, w: Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka w polskich organizacjach. Praca zbiorowa pod red. K. Krukowski i M. Siemiński, Wydawnictwo UWM, Olsztyn
 9. Falencikowski T. (2013), Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa otwiera się w nowej karcie
 10. Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo PLACET, Warszawa otwiera się w nowej karcie
 11. Krukowski K. (2016), Kulturowe uwarunkowania dojrzałości procesowej urzędów miast, WN UMK, Toruń otwiera się w nowej karcie
 12. Kurleto M. H. (2016), Model przedsiębiorstwa społecznego, Difin, Warszawa
 13. Nelly A., Delbidge R., Effective Business Models: What Do They Mean for Whitehall? Sunningdale Institute 2007. www. Nationalschool.gov.uk, dostęp 13. 01. 2011
 14. Osterwalder A., Pigneur Y. (2010) Business Model Generation, John Wiley & Sons, New Jersey
 15. Owsiak S. (1997), Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN Warszawa otwiera się w nowej karcie
 16. Strefa Biznesu Śląsk Nr 07 (23), Media Centrum, Sosnowiec, 2017 otwiera się w nowej karcie
 17. Wańkowicz W. Wskaźniki realizacji usług publicznych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2004 FROM THE BUSINESS MODEL OF THE ENTERPRISE TO THE BUSINESS MODEL OF THE PUBLIC ORGANIZATION Summary Quality life satisfaction of citizens is related to the level of meeting their needs, among
Źródła finansowania:
 • Działalność statutowa/subwencja
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 154 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi