Osady powstające w systemie kanalizacji deszczowej zlewni zurbanizowanej -przegląd literatury - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Osady powstające w systemie kanalizacji deszczowej zlewni zurbanizowanej -przegląd literatury

Abstrakt

Na terenie zlewni zurbanizowanej nieodzownym elementem infrastruktury technicznej jest system kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Podstawowym zadaniem kanalizacji deszczowej jest bezpieczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni do odbiornika. Z przepływem ścieków deszczowych bezpośrednio związane jest tworzenie się osadów w całym systemie kanalizacyjnym. Oprócz zawiesiny (w przeważającej części przypadków dla zlewni miejskiej –mineralnej) do osadów trafiają również zaadsorbowane zanieczyszczenia z terenów spływu. Osady tworzą się przede wszystkim w tych elementach systemu kanalizacji deszczowej, w których warunki przepływu ścieków umożliwiają sedymentację zawiesiny – wpusty deszczowe, osadniki, separatory oraz zbiorniki retencyjne. Gromadzenie się osadów może powodować spadek efektywności systemu kanalizacyjnego. Skład osadów zależy przede wszystkim od jakości dopływających ścieków, czyli jest bezpośrednio związany z charakterem i sposobem zagospodarowania zlewni, pośrednio z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego oraz własnościami opadu jako nośnika zanieczyszczeń. Niestety w Polsce nie ma dotychczas regulacji prawnych dotyczących jakości osadów pochodzących z kanalizacji deszczowej oraz wytycznych ich oczyszczania oraz bezpiecznego zagospodarowania. Niemniej jednak podejmowane są wstępne badania oraz próby klasyfikacji środowiskowej tych osadów, które niewątpliwie zasługują na uwagę, ponieważ z punktu widzenia ochrony środowiska jest to istotny problem, który w niedalekiej przyszłości trzeba będzie rozwiązać. Niniejszy artykuł stanowić będzie przegląd literatury przedmiotu z zakresu charakterystyki osadów pochodzących z kanalizacji deszczowej systemu rozdzielczego, ze szczególnym uwzględnieniem metali ciężkich zdeponowanych w osadach na terenie zlewni zurbanizowanej (miejskiej i przemysłowej) oraz wybranych metod ich zagospodarowania. Zebrano powtarzalne spostrzeżenia dotyczące korelacji pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami zanieczyszczeń, które pojawiają się w ściekach deszczowych, a następnie są deponowane w osadach. Opisano metody mogące służyć do rekultywacji osadów z wykorzystaniem roślin –metody fitoremediacji, wraz z wynikami analizy specjacyjnej poszczególnych metali ciężkich.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 96 razy

Licencja

Copyright (Politechnika Białostocka, Białystok 2017)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inżynieria Środowiska - Młodym Okiem": Ścieki i Osady Ściekowe strony 34 - 53
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Nawrot N., Wojciechowska E.: Osady powstające w systemie kanalizacji deszczowej zlewni zurbanizowanej -przegląd literatury // Inżynieria Środowiska - Młodym Okiem": Ścieki i Osady Ściekowe/ ed. Iwona Skoczko, Janina Piekutin, Natalia Woroniecka, Paulina Mielniczuk Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2017, s.34-53

wyświetlono 57 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi