Współpraca w inicjatywach klastrowych. Rola bliskości w rozwoju powiązań kooperacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współpraca w inicjatywach klastrowych. Rola bliskości w rozwoju powiązań kooperacyjnych

Abstrakt

Podjęty w niniejszej publikacji problem badawczy dotyczy rozwoju powiązań kooperacyjnych w inicjatywach klastrowych. Chęć eksploracji obszaru współpracy w inicjatywach klastrowych wynikała z niedostatecznego rozpoznania i słabego opisania w literaturze przedmiotu problematyki dotyczącej rozwoju współpracy w inicjatywach klastrowych, a także ze słabości wielu inicjatyw klastrowych działających w Polsce, w których nie rozwinęły się dojrzałe formy współpracy pozwalające czerpać korzyści wynikające z efektów synergicznych. Identyfikacja czynników oddziałujących na tworzenie się i rozwój relacji współpracy w inicjatywach klastrowych pozwalałaby poszerzyć dotychczasowy stan wiedzy w tym zakresie, a tym samym pomóc inicjatywom osiągać wyższe poziomy rozwoju. Głównym celem pracy była identyfikacja poziomów zaawansowania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami klastrowymi, która dawałaby podstawę do opracowania koncepcji teoretycznej dotyczącej trajektorii rozwojowej powiązań kooperacyjnych w wybranych inicjatywach klastrowych funkcjonujących w Polsce. Drugim celem pracy było wyłonienie czynników pozytywnie oddziałujących na rozwój współpracy w wybranych inicjatywach klastrowych. Ponieważ po etapie badań jakościowych okazało się, iż owym czynnikiem jest „bliskość” (i jej wymiary), kolejnym celem stało się sformułowanie wielowymiarowej koncepcji bliskości wyjaśniającej jej rolę w rozwoju powiązań kooperacyjnych w inicjatywach klastrowych. W pracy przyjęto paradygmat interpretatywno-symboliczny, co zaważyło na wyborze mieszanej strategii badawczej: sekwencyjnego schematu eksploracyjnego, w którym pierwszy etap stanowiły badania jakościowe, drugi zaś – badania ilościowe. Badania (jakościowe i ilościowe) przeprowadzone były w czterech celowo dobranych inicjatywach klastrowych: w dwóch inicjatywach reprezentujących sektor ICT (tj. Mazowiecki Klaster ICT i Interizon Pomorski Klaster ICT) i w dwóch inicjatywach funkcjonujących w branży metalowej (Wschodni Klaster Obróbki Metali i Lubuski Klaster Metalowy). W wyniku badań jakościowych wygenerowane zostały dwie koncepcje teoretyczne, które wzajemnie się przenikają, co pozwoliło na powiązanie ich w jedną spójną koncepcję teoretyczną, pozwalającą lepiej zrozumieć i wyjaśnić mechanizmy rządzące współpracą w inicjatywach klastrowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Lis A.: Współpraca w inicjatywach klastrowych. Rola bliskości w rozwoju powiązań kooperacyjnych. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2018.400 s. ISBN 978-83-7348-762-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 157 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi