Wykorzystanie słabych sygnałów, foresightu i ciągu zarządzania strategicznego w konfiguracji biznesu przyszłości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie słabych sygnałów, foresightu i ciągu zarządzania strategicznego w konfiguracji biznesu przyszłości

Abstrakt

Burzliwość współczesnego otoczenia wyostrza zagadnienie przystosowania prowadzonej działalności gospodarczej do funkcjonowania w przyszłości. Do osiągnięcia sukcesu w biznesie przyszłości przyczynić się może wykorzystanie dostępnej już obecnie wiedzy. Na szczególną uwagę zasługuje teoria słabych sygnałów, metoda foresight oraz ciąg zarządzania strategicznego, które w połączeniu umożliwiają wypracowanie stanowiska w sprawie kształtu biznesu przyszł-ści. Przeprowadzone w niniejszej pracy badania teoretyczne potwierdzają przydatność tej wiedzy. Wykorzystanie wymienionych instrumentów rozpoznania przyszłości do nakierowania biznesu na przyszłość zwiększa szanse menedżerów na sukces.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów strony 171 - 182,
ISSN: 1234-8872
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Falencikowski T.: Wykorzystanie słabych sygnałów, foresightu i ciągu zarządzania strategicznego w konfiguracji biznesu przyszłości// Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. -., nr. 165 (2018), s.171-182
Bibliografia: test
 1. Ansoff H. I., Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals, "California Manage- ment Review" 1975, vol. 18, no. 2. otwiera się w nowej karcie
 2. Ansoff H. I., Strategic Management, Macmillan Press, London 1979. otwiera się w nowej karcie
 3. Badecka I., Skonieczny J., Corporate foresight jako narzędzie badania przyszłości przedsiębior- stwa, Corporate%20foresight_Badecka_Skonieczny, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/ kzz/artyk_pdf_2009/005_Badecka_Skonieczny.pdf, dostęp 29.09.2016.
 4. Falencikowski T., Istota chmury wartości -założenia podstawowe, "Prace Naukowe Wałbrzy- skiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości" 2015, t. 32.
 5. Falencikowski T., Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa 2013. otwiera się w nowej karcie
 6. Falencikowski T., Zdolności dynamiczne do rozpoznawania nowych możliwości generowania wartości w modelu biznesu, w: Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności przedsiębiorstw, red. K. Krzakiewicz, S. Cyfert, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2017.
 7. Foresight technologiczny, t. 1, Organizacja i metody, PARP, http://www.foresight.pl/assets/ downloads/publications/Foresight-Technologiczny-Podr%C4%99cznik-Tom1-Organiza- cja-i-, dostęp 29.09.2016, otwiera się w nowej karcie
 8. Hiltunen E., The Future Sign and Its Three Dimension, "Futures" 2008, vol. 40, no. 3. otwiera się w nowej karcie
 9. Hiltunen E., The Futures Window -a Medium for Presenting Visual Weak Signals to Trigger Employees. Futures Thinking in Organization, Helsinki School of Economics, Working Papers W-423, April 2007.
 10. Koźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 11. Kuciński J., Podręcznik metodyki foresight dla ekspertów projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030", Politechnika Warszawska, Warszawa 2010.
 12. Nalepka A., Bąk J., Implikacje praktyczne koncepcji słabych sygnałów dla zarządzania strate- gicznego, http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/2.4.pdf, dostęp 25.09.2017.
 13. Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1996.
 14. Skulimowski A. M. J., Framing New Member States and Candidate Countries Information Society Insights, w: Prospects for a Knowledge-Based Society in the New Members States and Candidate Countries, red. R. Compano, C. Pascu, Publishing House of the Romanian Aca- demy, Romania 2006.
 15. Stabell C. B., Fjeldstad Ø. D., Configuring Value for Competitive Advantage: On Chains, Shops, and Networks, "Strategic Management Journal" 1998, vol. 19. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi