Wyniki wyszukiwania dla: FALOWANIE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: FALOWANIE

Wyniki wyszukiwania dla: FALOWANIE

 • Application of potential theory in calculating wave-induced vertical forces on horizontal cylinders near a plane boundary

  Hydrodynamiczne obciażenia wywołane falowaniem morskim działajace na poziomo ułożoną przy dnie rurę, rozpatrywane są w ujęciu dyfrakcyjnym przy założeniu istnienia funkcji potencjału. Potencjał zdefiniowano jako superpozycję potencjału fali inicjującej oraz potencjału perturbacji spowodowanej istnieniem obiektu przy dnie. Wyniki rozwiązań teoretycznych porównano z wynikami doswiadczeń przeprowadzonych w Wielkim Kanale falowym w...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Multihull vessel excitations in stochastic formulation

  Publikacja

  Praca dotyczy określania wymuszeń wielokadłubowej jednostki pływającej w ujęciu stochastycznym. Wymuszenia ruchu jednostek pływających pochodzą od ruchu fal morskich i działania wiatru. Najczęściej jest to falowanie nieregularne i dlatego w badaniach dynamiki takich jednostek zakłada się, że proces falowania ma charakter probabilistyczny. Przeprowadzono analizę dynamiki jednostki wielokadłubowej na liniowym modelu, na który działa...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rola GIS w badaniach środowiska morskiego

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2014

  Środowisko morskie nadal pozostaje „białą plamą” z punktu widzenia systemów GIS. Trudno jest znaleźć analogie pomiędzy cyfrowym modelem terenu a danymi batymetrycznymi, ponieważ odzwierciedlają one tylko jedno z możliwych obliczy środowiska morskiego, drugim bardzo ważnym, jest falowanie. Jednakże dopiero informacja wspólna o batymetrii i falowaniu jest naprawdę wartościowa dla ludzi korzystających z morza zawodowo. Mając do dyspozycji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ warunków naturalnych na zobrazowanie dna Zatoki Gdańskiej przy użyciu sonaru bocznego

  Publikacja

  Głównym celem artykułu jest przedstawienie wpływu warunków środowiskowych na dokładność zobrazowania dna morza za pomocą systemów hydroakustycznych. Czynniki naturalne, przede wszystkim falowanie powierzchni morza i niejednorodny rozkład prędkości dźwięku w wodzie, mają wpływ na zmianę toru promieni akustycznych. Choć w obu przypadkach mechanizm zjawisk jest zupełnie odmienny, odgrywają one decydującą rolę w odwzorowaniu dna i...

 • Analiza spektralna w badaniu właściwości morskich jednostki pływajacej przy wymuszeniach falą nieregularną

  Ze względu na trudności w wyznaczaniu dokładnych warunków początkowych dla ruchu fal morskich oraz charakter falowania wiatrowego, opis dynamiki fal morskich moŜe być przedstawiony tylko w ramach teorii stochastycznej. Wymuszenia ruchu jednostek pływających pochodzą od ruchu fal morskich i działania wiatru. Najczęściej jest to falowanie nieregularne i dlatego w badaniach dynamiki takich jednostek zakłada się, Ŝe proces falowania...

 • Budownictwo morskie. Wybrane zagadnienia wraz z przykładami obliczeniowymi

  Publikacja

  - Rok 2020

  Jednym z głównych zadań projektanta budowli morskiej jest poprawne uwzględnienie kombinacji oddziaływań takich czynników jak: falowanie, prądy morskie, wiatr, zjawiska sejsmiczne. Innym istotnym elementem jego pracy jest zagwarantowanie spełnienia warunków stateczności budowli poprzez umiejętną analizę współoddziaływania środowiska morskiego i budowli morskiej z jednoczesnym interaktywnym projektowaniem geometrii budowli oraz doborem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Diagnostyka budowli i identyfikacja ich modeli jednowymiarowych przy wykorzystaniu oddziaływań środowiskowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rozprawa doktorska dotyczy problemów diagnostyki budowli zabytkowych. Zagadnienie potraktowano szeroko. Uwzględniono zarówno rozważania teoretyczne jak i badania eksperymentalne obiektów rzeczywistych. Celem pracy jest zaproponowanie efektywnego algorytmu oceny stanu technicznego budowli, łączącego trzy dziedziny nauki, w których wspólnym mianownikiem jest pomiar drgań konstrukcji przy wymuszeniach środowiskowych (wiatr, ruch uliczny,...

 • Wymagania w zakresie projektowania torów wodnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono zalecenia dotyczace prawidłowego przyjmowania parametrów torów wodnych w zależności od liczby przepływających statków, przewożonych towarów, wywoływanych prądów i falowania oraz strumieni zaśrubowych

 • Catamaran dynamics at irregular wave excitations

  Artykuł dotyczy dynamiki jednostki wielokadłubowej typu katamaran poddanej wymuszeniom pochodzącym od falowania nieregularnego.Przeprowadzono analizę dynamiki jednostki wielokadłubowej przy założeniu, że jest on opisany jako model liniowy, na który działa fala nieregularna. Model matematyczny układu dynamicznego jest reprezentowany poprzez równania stanu. Zapisano równania uwzględniające napływ fali czołowej, która wywołuje ruchy...