Wyniki wyszukiwania dla: FRETTING - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: FRETTING

Wyniki wyszukiwania dla: FRETTING

 • Fretting - złożony proces zużywania

  Publikacja

  - Rok 2003

  Scharakteryzowano fretting jako złożony proces zużywania. Opisano jego uwarunkowania, klasyfikację i przebieg. Przedstawiono skutki frettingu i metody ich ograniczania. Podano przykładowe wyniki badań zużycia wybranych materiałów.

 • Fretting w elementach maszyn.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Opisano fretting jako złożony proces zużywania warstw wierzchnich elementów maszyn.Podano definicje i uwarunkowania frettingu, jego klasyfikację i występowanie. Przedstawiono szczegółową charakterystykę procesu destrukcji warstw wierzchnich we frettingu, miejsce tego procesu w ogólnej klasyfikacji procesów zużywania oraz skutki i znaczenie frettingu.Przedstawiono analizę wpływu wymuszeń, warunków otoczenia i struktury węzłów tribologicznych...

 • Grease effect on fretting wear of mild steel

  Na stanowisku laboratoryjnym przeprowadzono badania zużycia frettingowego miękkiej stali smarowanej mineralnymi i syntetycznymi smarami zawierającymi także różne dodatki: grafit dwusiarczek molibdenu ZDDP i ditiocarbamat molibdenu, w różnych stężeniach.Badania wykazały istotny wpływ konsystencji smaru i jego właściwości smarnych na zużycie frettingowe miękkiej stali oraz zróżnicowany wpływ testowanych dodatków. Obecność smaru...

 • Fretting wear of materials - methodological aspects of research

  Publikacja
  • E. Kulesza
  • J. R. Dąbrowski
  • J. Sidun
  • A. Neyman
  • J. Mizera

  - Acta Mechanica et Automatica - Rok 2012

  W artykule przedstawiono metodyczne aspekty frettingowego zużywania materiałów. Rezultaty badań przeprowadzonych na stanowisku typu ''pin on disc'' wykonanym w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Politechniki Białostockiej potwierdziły decydujący wpływ amplitudy oscylacji i wartości obciążenia na przebieg i charakter procesu zużywania. Wzrost wartości amplitudy powodował zmiany w warunkach tarcia. Wzrost wartości obciążenia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The methods of fretting wear prevention in machine elements : chapter 9

  Publikacja

  - Rok 2005

  Opisano skutki procesu frettingu w elementach maszyn i warunki ich wystąpienia. Przedstawiono przegląd metod zapobiegania zużyciu frettingowemu i jego ograniczania. Opisano laboratoryjne badania zużywania frettingowego wybranych skojarzeń w warunkach umożliwiających ograniczanie zużycia.

 • Uwarunkowania frettingu jako procesu destrukcji warstwy wierzchniej

  Publikacja

  - TRIBOLOGIA - Rok 2002

  Przedstawiono uwarunkowania frettingu jako procesu destrukcji warstwy wierzchniej oraz ich analizę uwzględniającą współczesne poglądy naukowe. Opisano klasyfikację tych warunków oraz podział frettingu na rodzaje i zakresy w zależności od omówionych warunków.

 • TARCIE PRZY RUCHU POSTĘPOWO-ZWROTNYM W TECHNICE EKSPLOATACYJNEJ

  Tarcie ślizgowe w ruchu postępowo-zwrotnym występuje powszechnie w różnych obiektach technicznych. Wielkość amplitudy ruchu decyduje tym, czy występować może specyficzny proces niszczący skojarzone powierzchnie - fretting (przy bardzo małych amplitudach), czy też inne procesy zużycia zachodzące przy oscylacyjnym ślizganiu. Przedstawiono wyniki badań różnych skojarzeń materiałowych, przeprowadzonych na modelowych skojarzeniach,...