Wyniki wyszukiwania dla: NP-ZUPEŁNOŚĆ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: NP-ZUPEŁNOŚĆ

Wyniki wyszukiwania dla: NP-ZUPEŁNOŚĆ

 • Dominowanie w grafach

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy rozważanych jest pięć liczb dominowania: klasyczna liczba dominowania, liczba dominowania spójnego, liczba dominowania słabo spójnego, liczba dominowania słabo wypukłego i liczba dominowania wypukłego. Rozważane są pewne ograniczenia na liczby dominowania, równości między poszczególnymi liczbami, wpływ usuwania krawędzi lub zbioru krawędzi na liczby dominowania i NP-zupełność problemów dominowania.

 • Minimum vertex ranking spanning tree problem for chordal and proper interval graphs

  W pracy rozważamy problem szukania, dla danego grafu prostego, drzewa spinającego, którego uporządkowana liczba chromatyczna jest minimalna. K.~Miyata i inni dowiedli w [Np-hardness proof and an approximation algorithm for the minimum vertex ranking spanning tree problem,Discrete Appl. Math. 154 (2006) 2402-2410], że odpowiedni problem decyzyjny jest NP-trudny już w przypadku pytania o istnienie uporządkowanego 4-pokolorowania....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Service restoration in survivable networks under attacks

  W artykule dokonano porównania jakości odtwarzania usług w przeżywalnych sieciach optycznych, uszkadzanych w wyniku awarii fizycznych oraz na skutek ataków. Przeanalizowano wariant ochrony ścieżek ('path protection') poprzez wyznaczane zawczasu ścieżki zabezpieczające. Z uwagi na NP-zupełność problemu optymalizacji doboru tras w przeżywalnych sieciach optycznych, zaproponowano efektywny algorytm heurystyczny SCNDP. Autorski symulator...

 • Fast service restoration under shared protection at lightpath level in survivable WDM mesh grooming networks

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule zaproponowano nowe podejście do optymalizacji rozdziału zasobów w przeżywalnych sieciach optycznych z agregacją strumieni ruchu. Zaproponowana metoda bazuje na wierzchołkowym kolorowaniu grafu konfliktów. Jest pierwszym podejściem, dedykowanym sieciom optycznym z agregację strumieni ruchu z pełną zdolnością do konwersji długości fal, która nie powoduje wydłużenia ściezek zabezpieczjących, a więc zapewnia szybkie odtwarzanie...

 • A Tabu Search Algorithm for Optimization of Survivable Overlay Computing Systems

  Publikacja

  - Advances in Intelligent Systems and Computing - Rok 2012

  Paradygmat obliczeń rozproszonych ostatnio zyskuje coraz większą uwagę, ponieważ zarówno instytucje przemysłowe, jak i uczelnie wymagają coraz większej mocy obliczeniowej do przetwarzania i analizy danych. Z uwagi na dużą podatność systemów obliczeń na awarie różnych typów (podobnie do systemów sieciowych), gwarancje przeżywalności niniejszych systemów są nieodzowne w celu zapewnienia nieprzerwanego działania usług. Z tego powodu,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Postępy algorytmiki i ich wpływ na rozwój informatyki w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2010

  Publikacja prezentuje najważniejsze polskie i światowe postępy algorytmiki i ich wpływ na rozwój informatyki w Polsce. w szczególności omówiono takie zagadnienia jak badanie pierwszości liczb, programowanie liniowe, płaskie rysowanie grafów i szybkie mnożenie macierzy.

 • Circular colorings of graphs.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Rozdział poświęcony jest cyrkularnemu modelowi kolorowania krawędzi. Rozważana jest zarówno wersja wierzchołkowa i krawędziowa. Szczególny nacisk położono na złożoność obliczeniową i zastosowania dla omawianych modeli kolorowania.

 • Interval edge-coloring of graphs.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Rozdział poświęcony prezentacji modelu zwartego kolorowania krawędziowego grafów i jego znanych własności. Szczególny nacisk położono na opis klas grafów dających się pokolorować zwarcie w czasie wielomianowym. Omówiono także stratność jako miarę niepodatności grafu na kolorowanie zwarte.

 • Metoda chromatyczna i jej zastosowania techniczne

  Artykuł ma charakter przeglądowy. Przedstawiono w nim najważniejsze modele koloryzowania grafów i ich zastosowania w wybranych problemach technicznych. Ponieważ jest to wiodąca tematyka badawcza Katedry Podstaw Informatyki Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, praca służy również upowszechnianiu dorobku naukowego pracowników Katedry oraz osób z nią współpracujących w opisywanej dziedzinie.

 • The complexity of the T-coloring problem for graphs with small degree.

  W pracy ustalono złożoność obliczeniową problemu optymalnego kolorowania grafów o ustalonym stopniu.