Wyniki wyszukiwania dla: ODWADNIANIE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ODWADNIANIE

Wyniki wyszukiwania dla: ODWADNIANIE

 • Odwadnianie pofermentu w wirówce sedymentacyjnej

  Publikacja

  Zbadano przebieg odwadniania pofermentu z wykorzystaniem siarczanu żelaza (III) oraz polielektrolitu kationowego poliakrylamidu. Efektywność procesu odwadniania oceniono na podstawie zmian wartości chemicznego zapotrzebowania na tlen dla cieczy nadosadowej. Badano też zawartość fosforu oraz azotu ogólnego. Mając na uwadze odzysk fosforu oraz azotu z cieczy nadosadowej flokulację przeprowadzono za pomocą polieletrolitów kationowych....

 • Odwadnianie olejów silnikowych i odpadowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Konieczność usuwania wody z fazy olejowej pojawia się często w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i utylizacją olejów, włączając wydobycie ropy naftowej /odsalanie/ i usuwanie wody z produktów gotowych. Oprócz przemysłu petrochemicznego problem usuwania wody z produktów olejowych występuje także w przemyśle zajmującym się przerobem tłuszczów.

 • Skuteczne odwadnianie 2. Woda z głowy

  Publikacja

  - Rok 2007

  Omówiono zastosowanie odwodnień liniowych. Przedstawiono podstawowe rozwiązania konstrukcyjne i ich cechy. Wykazano celowość wielostronnego użycia.

 • Wpływ dezintegracji termicznej oraz ultradźwiękowej na podatność osadów ściekowych na odwadnianie

  Publikacja

  Badano wpływ dezintegracji termicznej oraz ultradźwiękowej osadów ściekowych na ich podatność na odwadnianie. Dzintegrację prowadzono dla osadów ściekowych o zawartości suchej masy 4,8 i 12 g/l pzry trzech czasach sonifikacji i dla zakresu temperatur od 60 do 100 stopni Celsjusza. Zmiany podatności na odwadnianie badano testem czasu ssania kapilarnego (CSK) oraz testem wirówkowym oznaczając stopień rozdziału.

 • Wpływ mikrofal na odwadnianie osadów ściekowych. **2002, 175 s. 74 rys.22 tab. bibliogr.132 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /18.10.2002/ Wydz. Bud. Wod.i Inż. Środ. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Piotr Kowalik.

  Publikacja
  • E. Sienkiewicz

  - Rok 2002

  .

 • Application of microwaves for sewage sludge conditioning

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł dotyczy wpływu promieniowania mikrofalowego na odwadnianie osadów ściekowych. Przeprowadzono pomiary parametrów charakteryzujących podatność osadów ściekowych na odwadnianie: opór właściwy, czas ssania kapilarnego oraz zawartość suchej masy w osadzie po odwirowaniu. Stwierdzono poprawę odwadnialności osadów kondycjonowanych promieniowaniem mikrofalowym, zależną ilościowo od rodzaju preparowanych osadów. Zastosowanie podwójnego...

 • Zastosowanie promieniowania mikrofalowego do kondycjonowania osadów ściekowych

  Publikacja

  Praca dotyczy możliwości wspomagania procesu odwadniania komunalnych osadów ściekowych przy pomocy promieniowanie mikrofalowego. Przedstawiono wyniki badań parametrów charakteryzujących podatność osadów na odwadnianie (opór właściwy, czas ssania kapilarnego, zawartość suchej masy po odwirowaniu) uzyskane w okresie XI 1999-II 2002 dla trzech rodzajów osadów z oczyszczalni ścieków "Wschód" w Gdańsku. Porównano wyniki uzyskane dla...

 • Experiences with utilisation of sewage sludge in reed beds

  Hydrofitowa metoda utylizacji osadów ściekowych polega na stosowaniu wielowarstwowych nawodnień osadami o niskiej zawartości suchej masy najczęściej w złożach tzrcinowych. W metodzie tej odwadnianie spowodowane jest odciekaniem wód oraz ewapotransiracją. Osady ściekowe w złożach trzcinowych ulegaja częściowej stabilizacji i higienizacji. Złoża trzcinowe zapewniają wysoki stopień odwodnienia osadów.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ promieniowania mikrofalowego na zawartość mikroorganizmów wskaźnikowych w osadach ściekowych.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wpływ promieniowania mikrofalowego na właściwości sanitarne komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków ''Wschód'' w Gdańsku, tj. na zawartość pasożytów Ascaris sp., Trichuris sp. i Toxocara sp. oraz wybranych bakterii wskaźnikowych. Promieniowanie mikrofalowe powodowało radykalne zmniejszenie zawartości mikroorganizmów chorobotwórczych w osadach ściekowych, a zarazem powodowało wzrost ich podatności...

 • Wpływ dezintegracji ultradźwiękowej na przebieg fermentacji metanowej = The Effect of ultrasonic disintegration on sewage sludge anaerobic digestion

  Publikacja

  - Rok 2009

  Dezintegracja ultradźwiękowa jest jedną z nowoczesnych metod obróbki osadów ściekowych przed poddaniem ich fermentacji metanowej. Zastosowanie tej technologii skutkuje zwiększeniem ilości produkowanego biogazu oraz poprawia właściwości osadów ściekowych. W pracy badano wpływ dezintegracji ultradźwiękowej na podatność osadu na odwadnianie, ilość i jakość produkowanego biogazu oraz zmiany właściwości osadu podczas fermentacji metanowej....

 • Utylizacja osadów ściekowych w złożach hydrofitowych

  Publikacja

  Jedną z możliwosci rozwiązania problemu osadów ściekowych w skali lokalnej są naturalne metody unieszkodliwiania osadów ściekowych w obiektach zasied- lonych hydrofitami, najczęściej trzciną pospolitą. Obecność hydrofitów umo- żliwia szybsze odwadnianie osadów oraz rozwój mikroorganizmów heterotrofi- cznych w strefie korzeni i kłączy, przyspieszając proces unieszkodliwiania osadów. Obiekty hydrofitowe można instalować w dowolnych...

 • Melioracje wodne i miejskie MWIM - I mgr stacjonarne 2021/2022

  Kursy Online
  • E. Wojciechowska
  • N. Nawrot

  Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów II stopnia stacjonarnych, semestr 1, specjalność Infrastruktura Wodna. Kurs obejmuje zagadnienia związane z melioracjami (odwadnianie, retencja, nawadnianie) terenów użytkowanych rolniczo oraz z odwadnianiem terenów miejskich przy użyciu metod rozsączania i retencjonowania wody opadowej w miejscu opadu.

 • Fingerprint comparison of low-volatile petroleum products by means of Thin Layer Chromatography (TLC) for identification of process leakages and environmental pollution

  Publikacja

  W pracy zbadano możliwość zastosowania stosunkowo prostej i szybkiej procedury przygotowania próbki, rozdzielania grup składników techniką cienkowarstwowej chromatografii cieczowej (TLC), wizualizacji w świetle UV 254 oraz 360 nm i analizy porównawczej cech plamek na płytkach TLC do określenia rodzaju niskolotnego materiału ropopochodnego stanowiącego zanieczyszczenie wód procesowych, lub wyciek z instalacji w rafinerii ropy naftowej....

 • Obiekty Hydrotechniczne 2021/2022

  Kursy Online
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Obiekty Hydrotechniczne realizowany jest przez studentów na kierunku Inżynieria Środowiska WILiŚ PG w ramach studiów stacjonarnych II stopnia. Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zasad związanych z projektowaniem i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych takich jak np. jazy, zapory ziemne czy betonowe. WYKŁAD Podział i klasyfikacja budowli hydrotechnicznych. Główne budowle wodne wzniesione na polskich rzekach: cel...

 • CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCI ODCIEKÓW Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH ODWADNIANYCH I STABILIZOWANYCH W ZŁOŻACH TRZCINOWYCH

  Publikacja

  W dużych oczyszczalniach ścieków osady ściekowe są często zagospodarowywane energetycznie, zarówno przez monospalarnie (gdzie termicznie przekształcane są jedynie osady ściekowe), jak i w biogazowniach. Inną metodą jest tzw. recykling organiczny, połączony z odzyskiem pierwiastków nawozowych (azot i fosfor). Jest on realizowany m.in. przy rolniczym wykorzystaniu osadów, rekultywacji terenów zdegradowanych czy kompostowaniu. Podane...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Usuwanie zanieczyszczeń i stabilizacja osadów ściekowych w systemach trzcinowych

  Publikacja

  - Rok 2019

  Przez wiele lat w Polsce dominującym sposobem zagospodarowania osadów ściekowych z małych oczyszczalni ścieków było ich składowanie na składowiskach odpadów. Jednak od 1 stycznia 2016 roku składowanie odpadów o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy jest zakazane. Dla małych i średnich oczyszczalni ścieków ciekawą alternatywą może być metoda wykorzystująca systemy trzcinowe do jednoczesnego odwadniania i stabilizacji osadów....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zagospodarowanie pofermentu

  Publikacja

  - Rok 2016

  Poferment jest materiałem pozostałym po procesie beztlenowego rozkładu materii organicznej. Jest bogaty w składniki odżywcze oraz coraz częściej używany jako substytut sztucznych użyźniaczy gleby. W badaniach skupiono się na trzech kierunkach zagospodarowania pofermentu: aplikacji doglebowej bezpośredniej, aplikacji pofermentu odwodnionego oraz obróbce cieczy nadosadowej.

 • Konwersja komunalnych osadów ściekowych w nawóz organiczny w systemach trzcinowych

  Publikacja

  Dla małych i średnich oczyszczalni ścieków ciekawą alternatywą może być metoda wykorzystująca systemy trzcinowe do jednoczesnego odwadniania i stabilizacji osadów. Metoda ta jest powszechnie znana i wykorzystywana w wielu krajach europejskich, np. we Francji, w Dani, a także w Szwecji, Norwegii, Hiszpanii i we Włoszech. W Polsce, w skali technicznej, systemy trzcinowe pracują m.in. na terenie konwencjonalnej oczyszczalni ścieków...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metoda hydrofitowa w unieszkodliwianiu osadów

  Publikacja

  W ostatnich latach podejmowane są próby wykorzystywania nowych, ekologicznych technologii unieszkodliwiania osadów ściekowych. Jedną z technologii wykorzystuje hydrofity (gł. trzcinę pospolitą) do wzrostu na mineralnym podłożu z naniesionymi warstwami osadów. Metoda ta jest szczególnie przydatna na terenach wiejskich oraz osiedlach mieszkaniowych. Odwodnienie osadów w złożach trzcinowych oraz zachodzące przemiany biochemiczne powodują...

 • Podstawy Budownictwa Wodnego 2021/2022

  Kursy Online
  • W. Gorczewska-Langner
  • T. Kolerski
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Podstawy Budownictwa Wodnego realizowany jest na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na studiach II stopnia na kierunku Infrastruktura Wodna. Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zasad związanych z projektowaniem i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych takich jak np. jazy, zapory ziemne czy betonowe. WYKŁAD Podział i klasyfikacja budowli hydrotechnicznych. Główne budowle wodne wzniesione na polskich rzekach:...

 • Podstawy Hydrotechniki - 2021/2022

  Kursy Online
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Podstawy Hydrotechniki realizowany jest przez studentów studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska WILiŚ PG Specjalność: Sieci i instalacje. Celem tego kursu jest przedstawienie głównych zasad związanych z doborem budowli hydrotechnicznych, ich cechami, podstawowym zakresem obliczeń budowli piętrzącej oraz poznanie zasad konstrukcji i eksploatacji budowli piętrzących takich jak jazy, zapory ziemne i betonowe.     Kurs...