Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE MIEDZYKULTUROWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE MIEDZYKULTUROWE

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE MIEDZYKULTUROWE

 • Cultural dilemmas of international management

  Zarządzanie międzynarodowe polega na kierowaniu działalnością przedsiębiorstwa przekraczającą granice państw. Otoczenie międzynarodowe, zwłaszcza wymiar kulturowy odgrywa podstawową rolę w kształtowaniu efektywności umiędzynarodowionego podmiotu. Celem referatu jest przedstawienie problematyki zarządzania międzynarodowego w aspektach kulturowych. Pierwsza część pracy ukazuje obszary zarządzania międzynarodowego. Następnie krótko...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Problemy zarządzania międzykulturowego w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym

  Publikacja

  W artykule jest analizowana problematyka zarządzania międzykulturowego w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym jako filiach zagranicznych korporacji transnarodowych (KTN). Celem opracowania jest zidentyfikowanie potencjalnych obszarów problemów w zarządzaniu międzykulturowym występujących w filiach zagranicznych, ich przyczyn i skutków oraz mechanizmów wykorzystywanych przez KTN w kierunku przezwyciężania barier. W artykule...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Problemy komunikacji międzykulturowej w warunkach konkurencji na rynku globalnym

  Celem referatu jest identyfikacja barier komunikacji międzykulturowej. Praca składa się z 3 części:1. Istota i znaczenie komunikacji międzykulturowej w warunkach konkurowania na rynku międzynarodowym 2. Bariery komunikacji międzykulturowej 3. Problemy komunikacji międzykulturowej werbalnej i niewerbalnej.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Barriers of cross-cultural interactions according to the research findings

  The aims of this article are to label major cultural barriers and to present results of empirical findings referring to barriers to intercultural interactions in foreign subsidiaries of transnational corporations (TNCs). The qualitative research was conducted in TNCs'foreign subsidiaries operating in Poland in winter 2009/2010. The article describes how respondents perceive the problems in cooperation with foreigners, their sources,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych

  Publikacja

  - Rok 2011

  Głównym celem tej książki jest poszerzenie wiedzy na temat zarządzania międzykulturowego w filiach zagranicznych korporacji transnarodowych w aspekcie barier kulturowych.Główne obszary tematyczne to:zarządzanie międzykulturowe jako dyscyplina badawcza - jego definicja, fazy rozwoju, znaczenie i przedmiot zainteresowań,klasyfikacja barier kulturowych, skuteczne mechanizmy ich przełamywania, w tym metody adaptacji w otoczeniu wielokulturowym,model...

 • Etnocentryzm jako bariera kulturowa w filiach korporacji transnarodowych - wyniki badań

  Publikacja

  Celem artykułu jest prezentacja koncepcji barier kulturowych w zarządzaniu filiami zagranicznymi korporacji transnarodowych oraz wyników badań autorki w tym zakresie z uwypukleniem zjawiska etnocentryzmu w interakcjach międzykulturowych.

 • Leading across cultures

  Publikacja

  - Rok 2012

  rozdział przedstawia rozróżnienie pomiędzy przywództwem globalnym, a międzynarodwym w świetle koncepcji kładących nacisk na postrzeganie liderów przez podwładnych. zaprezentowane są kompetencje potrzebne do pełnienia roli globalnego lidera oraz propozycja dobrych praktyk organizacji związanych z zarządzaniem managerami pracującymi w krajach odmiennych kulturowo od ich kultury macierzystej. rozdział zawiera opis przypadku, który...