Wyniki wyszukiwania dla: piaski kwarcowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: piaski kwarcowe

Wyniki wyszukiwania dla: piaski kwarcowe

 • Effect of preconsolidation on pile bearing capacity in model tests

  Publikacja

  Badanie wpływu prekonsolidacji gruntu w badaniach modelowych w komorze kalibracyjnej. Zagęszczone piaski kwarcowe poddano prekonsolidacji przy OCR nie większym od 7. Analiza współczynnika parcia spoczynkowego gruntu. Wpływ wskaźnika prekonsolidacji na nośność podstawy i pobocznicy pali oraz zmiany naprężeń wokół modelu i odkształcenia objętościowe masywu gruntowego.

 • Physical modeling in sands in a wide range of stress level: Application to the calibration of CPTU i DMT tests.

  Publikacja

  - Rok 2008

  Praca dotyczy badań modelowych w gruntach niespoistych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wysokiego poziomu naprężenia na zachowanie się podłoża gruntowego. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym z nich opisano zachowanie się piasku w szerokim zakresie naprężeń z uwzględnieniem ściśliwości, kruszenia się ziaren, nieliniowości obwiedni zniszczenia oraz nieliniowości modułu odkształcenia związanych z poziomem naprężenia...

 • Scale effect in shaft friction from direct shear tests

  Przeanalizowano wartości maksymalne tarcia uzyskane w aparacie bezpośredniego ścinania w kontakcie konstrukcja-grunt dla piasków kwarcowych i węglanowych oraz gładkiego i szorstkiego kontaktu. Badania przeprowadzono przy regulowanej sztywności normalnej kontaktu, przy różnej składowej normalnej naprężenia w kontakcie i różnym zagęszczeniu gruntu. Określono efekt skali jako stosunek wartości tarcia mobilizowanego na modelu do tarcia...

 • Komory kalibracyjne - przegląd rozwiązań konstrukcyjnych

  Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych komór kalibracyjnych do badań gruntów niespoistych i spoistych.Komory z pojedynczym i podwójnym płaszczem bocznym z możliwością kontroli stanu naprężenia i odkształcenia wokół masywu gruntowego. Charakterystyka komory kalibracyjnej zaprojektowanej i wykonanej w Laboratorium Katedry Geotechniki Politechniki Gdańskiej.

 • Penetration resistance of Lubiatowo sand in calibration chamber tests

  Analiza oporu na wciskanie na stożku sondy statycznej wciskanej na podstawie badań modelowych w komorze kalibracyjnej z kontrolą naprężeń bocznych. Przeprowadzono badania z zastosowaniem standardowej końcówki CPT, dylatometru DMT, mini-stożka CPT oraz pali modelowych o różnej średnicy. Badania wykonano na piasku modelowym z plaży w Lubiatowie w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym w szerokim zakresie składowej pionowej naprężenia....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Interpretacja badań CPT w komorze kalibracyjnej

  Publikacja

  - Rok 2007

  Analiza wyników sondowań statycznych przeprowadzonych w komorze kalibracyjnej w Laboratorium Katedry Geotechniki Politechniki Gdańskiej. Uwzględnienie wpływu warunków brzegowych wokół masywu gruntowego, składowej pionowej i poziomej stanu naprężenia, oraz stopnia zagęszczenia piasku modelowego. Analiza wpływu stosunku średnicy komory do średnicy modelu na opór na stożku sondy CPT. Weryfikacja istniejących korelacji dla piasków...

 • Kontrola zagęszczenia wgłębnego piasku na podstawie badania dylatometrycznego DMT

  Publikacja

  - Rok 2007

  Analiza kontroli jakości zagęszczenie wgłębnego piasku metodą wibroflotacji z zastosowaniem badania dylatometrycznego DMT. Dyskusja kryterium kontroli zagęszczenia. Określenie przyrostu wytrzymałości (kąt tarcia wewnętrznego) i zmniejszenia odkształcalności podłoża (moduł odkształcenia MDMT) wskutek wibroflotacji. Na podstawie badania DMT zaobserwowano nawet 7 krotny przyrost modułu odkształcenia i wzrost wartości kąt tarcia wewnętrznego...

 • Size effect in centrifuge cone penetration tests

  Określenie efektu skali w badaniu wciskania stożka w zagęszczonych piaskach kwarcowych na podstawie badań modelowych w wirówce geotechnicznej. Badania przeprowadzono na dwóch piaskach kwarcowych przy przyśpieszeniach od 30g do 100g. Analizowano efekt skali związany ze stosunkiem średnicy modelu (mini-stożka) do średniej średnicy ziaren oraz wpływem poziomu naprężenia na opór stożka. Wpływ poziomu naprężenia powoduje powstanie geometrycznego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Intercorrelation between CPTU-DMT tests for sands on the Baltic coast

  Publikacja

  Na podstawie badań terenowych opracowano szereg zależności między parametrami uzyskanymi z badania CPTU i DMT w czystych piaskach kwarcowych na Wybrzeżu Bałtyku. Uwzględniono wpływ historii geologicznej złoża oraz prekonsolidacji. Przedstawiono zależności dla piasków normalnie konsolidowanych i prekonsolidowanych. Prekonsolidacja i historia geologiczna bardziej wpływają na wyniki badania DMT niż CPTU. Zaproponowano oszacowanie...

 • Influence of boundary conditions in calibration chamber

  Przedstawiono wyniki badań modelowych penetracji w komorze kalibracyjnej z zastosowaniem modeli o różnej średnicy. Badania przeprowadzono w piasku średnio zagęszczonym i zagęszczonym przy stałej składowej poziomej naprężenia i przy składowej pionowej naprężenia w gruncie do 400 kPa. Określono wpływ warunków brzegowych na uzyskane wyniki oporu podstawy/oporu stożka lub ostrza dylatometru. Wyznaczono współczynniki korekcyjne oraz...

 • Badania modelowe w komorze kalibracyjnej

  Krótki przegląd istniejących komór kalibracyjnych i przeprowadzanych w nich badań modelowych. Opis badań realizowanych w komorze kalibracyjnej skonstruowanej na Politechnice Gdańskiej wraz z przedstawieniem stosowanych modeli. Dyskusja na temat wpływu warunków brzegowych na wyniki badań penetracyjnych w piasku modelowym. Propozycja interpretacji oporu stożka z uwzględnieniem poprawki na wpływ warunków brzegowych. Opis modelowania...

 • La construction d`une chambre d`etalonnage a l`Universite Technique de Gdańsk.

  Omówiono konstrukcję stanowiska badawczego komory kalibracyjnej. Przedstawiono stosowane warunki brzegowe z systemem sterowania oraz kalibrację pływakowych czujników przemieszczeń. Podano sposób formowania masywu gruntowego.

 • Metody wyznaczania kąta tarcia wewnętrznego piasku na podstawie sondowań statycznych CPTU

  Publikacja

  - Rok 2005

  Analiza metod wyznaczania kąta tarcia wewnętrznego piasków na podstawie sondowań statycznych CPTU. Metodyka badań w komorze kalibracyjnej oraz analizy teorii nośności granicznej i sferycznego odkształcenia. Wpływ stopnia zagęszczenia, poziomu naprężenia oraz ściśliwości piasku na wartośći kąta tarcia wewnętrznego.

 • Oszacowanie kąta tarcia wewnętrznego piasków morskich na podstawie sondowań statycznych metodą CPTU

  Publikacja

  - Rok 2005

  Oszacowanie kąta tarcia wewnętrznego piasków na Wybrzeżu Bałtyku w gruntach normalnie skonsolidowanych i prekonsolidowanych, starych złożach i refulatach. Porównanie tych wartości z wynikami badań w aparacie trójosiowego ściskania.Dobór odpowiednich zależności korelacyjnych między wynikami badań laboratoryjnych i terenowych.

 • Compaction control at Gdynia Port with CPTU and DMT

  Publikacja

  Opis realizacji zagęszczenia wgłębnego nawodnionych piasków. Kontrola wykonanych prac z zastosowaniem sondowań statycznych i badań dylatometrycznych. Porównanie wyników przed i po wykonaniu vibroflotacji. Stwierdzono wyraźny przyrost oporu na stożku sondy statycznej oraz wartości modułu odkształcenia w zagęszczanej warstwie.Badanie dylatometryczne było bardziej wrażliwe na zmianę stanu gruntu po zagęszczeniu niż sondowanie statyczne.