Wyniki wyszukiwania dla: zbiory przyblizone - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: zbiory przyblizone

Wyniki wyszukiwania dla: zbiory przyblizone

 • Applying computational intelligence to acoustics.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono przegląd wybranych zagadnień związanych z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej w akustyce. Zaprezentowane metody obejmują m.in. sztuczne sieci neuronowe, zbiory przyblizone, logikę rozmytą, algorytmy genetyczne. Problematyka akustyczna dotyczy z kolei klasyfikacji dźwięków muzycznych, inteligentnego przetwarzania muzyki, inteligentnego sterowania trakturą organową oraz obiektywizacji metody oceny...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Automatic Singing Voice Recognition EmployingNeural Networks and Rough Sets

  Publikacja

  Celem badań jest automatyczne rozpoznawanie głosów śpiewaczych w kategorii rodzaju i jakości technicznej śpiewu. W artykule opisano stworzoną bazę danych głosów, która zawiera próbki głosu śpiewaków profesjonalnych i amatorskich. W dalszej części opisano parametry zdefiniowane w oparciu o zjawiska biomechaniczne w narządzie głosu podczas śpiewania. W oparciu o stworzone macierze parametrów wytrenowano i porównano automatyczne klasyfikatory...

 • Role of various parametres in automatic classification of musical instrument sound.

  Artkuł dotyczy problemu automatycznej klasyfikacji dźwięków instrumentów muzycznych, w tym głównie wpływu indywidualnych parametrów na proces automatycznego rozpoznawania instrumentów. Parametryzacja wykorzystuje wdirmo Fourierowskie i analizę czasową dźwięków do formowania 14 i 62-parametrowych wektorów cech dystynktywnych. Autorzy porównują jakość rozpoznawania i rozróźnialność instrumentów. Przy ocenach tego typu stosowano drzewa...

 • Processing of musical data employing rough sets and artificial neural networks

  Publikacja

  Artykuł opisuje założenia systemu automatycznej identyfikacji muzyki i dźwięków muzycznych. Dokonano przeglądu standardu MPEG-7, ze szczególnym naciskiem na parametry opisowe dźwięku. Przedyskutowano problemy analizy danych audio, związane z zastosowaniami wykorzystującymi MPEG-7. W oparciu o eksperymenty przedstawiono efektywność deskryptorów niskiego poziomu w automatycznym rozpoznawaniu dźwięków instrumentów muzycznych. Przedyskutowano...

 • Analysis and generation of emotionally-charged animated gesticulation

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przygotowano animacje komputerowe, przedstawiające gestykulację nacechowaną emocjonalnie. Wykorzystano metodę animacji z klatkami kluczowymi. Zaproponowano zestaw parametrów opisujących ruch, które sprawdzono pod kątem przydatności w klasyfikacji treści emocjonalnych w animacji. Wykorzystano metody analizy zbiorów przybliżonych. Przedstawiono możliwość wykorzystania wyników w generowaniu animacji o pożądanych cechach emocjonalnych....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Intelligent acquisition of audio signals, employing neutral networks and rough set algorithms

  Publikacja

  - Rok 2003

  Algorytmy oparte na sztucznych sieciach neuronowych i metodzie zbiorówprzybliżonych zostały zastosowane do lokalizacji sygnałów fonicznych obar-czonych pasożytniczym szumem i rewerberacjami. Informacja o kierunku napły-wania dźwięku była uzyskiwana na wyjściach tych algorytmów na podstawie re-prezentacji parametrycznej. Przedstawiono wyniki eksperymentalne i przepro-wadzono ich dyskusję.

 • "Computing with words" concept applied to musical information retrieval

  W artykule zaproponowano wykorzystanie koncepcji "przetwarzania słów języka naturalnego" do znalezienia związku pomiędzy wybranymi parametrami dźwięków muzycznych a subiektywnie postrzeganą barwą. W pierwszej kolejności przedstawiono klasyczne metody mapowania parametrów mierzalnych i ich subiektywnych odpowiedników, następnie zbudowano bazę wiedzy w oparciu o wyniki testów subiektywnych. W procesie obróbki wykorzystano metodę...

 • Rough set based automatic classification of musical instrument sound

  Publikacja

  Referat dotyczy problemu automatycznego rozpoznawania instrumentów muzycznych rozwiązywanego z zastosowaniem, inteligentnych algorytmów decyzyjnych. Wnioski zawarte w referacie dotyczą reprezentacji sygnałów muzycznych, która jest przydatna w procesie automatycznej klasyfikacji instrumentów.

 • "Computing with word" concept applied to musical information retrieval

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule zaproponowano wykorzystanie koncepcji "przetwarzania słów języka naturalnego" do znalezienia związku pomiędzy wybranymi parametrami dźwięków muzycznych a subiektywnie postrzeganą barwą. W pierwszej kolejności przedstawiono klasyczne metody mapowania parametrów mierzalnych i ich subiektywnych odpowiedników, następnie zbudowano bazę wiedzy w oparciu o wyniki testów subiektywnych. W procesie obróbki wykorzystano metodę...

 • MPEG-7-based low level descriptor effectiveness in the automatic musical sound classification.

  Publikacja

  Celem referatu jest określenie, które z parametrów opisowych MPEG-7 są najbardziej przydatne w klasyfikacji dźwięków instrumentów muzycznych. Określana jest wysokość dźwięku a następnie wyznaczane są wartości parametrów zawartych w standardzie MPEG-7. Otrzymany wektor parametrów poddawany jest analizie statystycznej w celu wyeliminowania danych nadmiarowych. Do celów automatycznej klasyfikacji i testów zaprojektowano dwa systemy...

 • Musical phrase representation and recognition by means of neural networks and rough sets.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono podstawowe definicje dotyczące frazy muzycznej. W eksperymentach posłużono się zapisem parametrycznym. W celu wzmocnienia procesu rozpoznawania wykorzystano kodowanie entropijne muzyki. W eksperymentach klasyfikacji oparto się o sztuczne sieci neuronowe i metodę zbiorów przybliżonych. Słowa kluczowe: fraza muzyczna, klasyfikacja, sztuczne sieci neuronowe, metoda zbiorów przybliżonych

 • Processing of musical metadata employing Pawlak's flow graphs.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono problemy wyszukiwania informacji muzycznej. W eksperymentach posłużono się meta opisem oraz wykorzystano metodę grafów przepływowych Pawlaka. Opisano skonstruowaną bazę nagrań muzycznych. Słowa kluczowe: meta opis, wyszukiwanie informacji muzycznej, baza danych muzycznych

 • Processing of musical data employing rough sets and artificial neural networks

  Publikacja

  Artykuł opisuje założenia systemu automatycznej identyfikacji muzyki i dźwięków muzycznych. Dokonano przeglądu standardu MPEG-7, ze szczególnym naciskiem na parametry opisowe dźwięku. Przedyskutowano problemy analizy danych audio, związane z zastosowaniami wykorzystującymi MPEG-7. W oparciu o eksperymenty przedstawiono efektywność deskryptorów niskiego poziomu w automatycznym rozpoznawaniu dźwięków instrumentów muzycznych. Przedyskutowano...

 • Badanie wektora parametrów do automatycznego rozpoznawania stylów muzycznych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie przedstawiono badania nad doborem parametrów w wektorze cech, służącego do automatycznego rozpoznawania stylu utworów muzycznych. W celu przeprowadzenia eksperymentów zbudowano bazę danych muzycznych zawierającą fragmenty utworów z kilkuset płyt kompaktowych. Zgromadzone utwory przydzielono do odpowiednich stylów muzycznych, wykorzystując w tym celu format danych zawarty na płytach kompaktowych, służący do opisu płyt...

 • Expert media approach to hearing aids fitting

  W artykule zaprezentowano problematykę dopasowania protez słuchu. Przedstawiono system ekspercki, który pozwala na znalezienie charakterystyk aparatu słuchowego adekwatnego do uszkodzenia słuchu. System został oparty o metodę zbiorów przybliżonych i logikę rozmytą.

 • Computer animation system based on rough sets and fuzzy logic

  A fuzzy logic inference system was created, based on the analysis of animated motion features. The objective of the system is to facilitate the creation of high quality animation by analyzing personalized styles contained in numerous animations. Sequences portraying a virtual character acting with a differentiating personalized style (natural or exaggerated) and various levels of fluidity were prepared and subjectively evaluated....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Monitoring Parkinson's disease patients employing biometric sensors and rule-based data processing

  Artykuł prezentuje automatyczny system wykrywania pogorszenia zdrowia pacjentów z chorobą Parkinsona opracowany w ramach projektu PERFORM.The paper presents how rule-based processing can be applied to automatically evaluate the motor state of Parkinson's Disease patients. Automatic monitoring of patients by using biometric sensors can provide assessment of the Parkinson's Disease symptoms. All data on PD patients' state are compared...

 • Automatic assessment of the motor state of the Parkinson's disease patient --a case study

  Publikacja

  - Diagnostic Pathology - Rok 2012

  This paper presents a novel methodology in which the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) data processed with a rule-based decision algorithm is used to predict the state of the Parkinson's Disease patients. The research was carried out to investigate whether the advancement of the Parkinson's Disease can be automatically assessed. For this purpose, past and current UPDRS data from 47 subjects were examined. The results...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rough Sets Applied to Mood of Music Recognition

  Publikacja

  With the growth of accessible digital music libraries over the past decade, there is a need for research into automated systems for searching, organizing and recommending music. Mood of music is considered as one of the most intuitive criteria for listeners, thus this work is focused on the emotional content of music and its automatic recognition. The research study presented in this work contains an attempt to music emotion recognition...