Search results for: ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ

Search results for: ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ

 • Dlaczego system zarządzania przestrzenią?

  Publication

  - Year 2002

  Artykuł zawiera rozważania dotyczące konieczności i możliwości integracji wielu instrumentów gospodarowania przestrzenią w jeden system, budowany dla potrzeby zarządzania zrównoważonym rozwojem miasta.

 • Prawne aspekty zarządzania przestrzenią

  Publication

  - Year 2010

 • Koncepcja budowy systemu zarządzania przestrzenią miasta w warunkach polskich.

  Publication

  - Year 2002

  Artykuł zawiera opis proponowanej architektury systemu zarządzania przestrzenią miasta w warunkach polskich, z uwzględnieniem wielu elementów, w tym instrumentów planistycznych i pozaplanistycznych gospodarowania przestrzenią.

 • Analizy krajobrazowe - kwestia przydatności w praktyce zarządzania przestrzenią = Landscape analyses - the issue of usefulness in space management practice

  Publication

  W artykule zasygnalizowano konieczność poszerzenia pola badawczego w architekturze krajobrazu o zagadnienia związane z naukami przyrodniczymi i geograficznymi. Omówiono konieczność wielobranżowej i ciągłej współpracy warunkującej prawidłowe wykreowanie ładu przestrzennego, m. in. w wykonywaniu planów zagospodarowania przestrzennego.

  Full text available to download

 • Gospodarowanie przestrzenią.

  Publication

  - Year 2002

  Przedstawiono podstawy prowadzenia gospodarki przestrzennej, określono system ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych w przestrzeni województwa. Zaprezentowano strukturę zarządzania przestrzenią, rodzaje instrumentów, stan kadr i ocenę realizacji gospodarki przestrzennej województwa.

 • Wokół idei dobrego miasta

  Publication

  Zbior refleksji na temat współczesnych zjawisk i procesów negatywnie oddziałujących na miejską tkankę i wymagających w związku z tym nowych, efektywnych narzędzi urbanistyki operacyjnej, a także zintegrowanego podejscia do zarządzania przestrzenią.

 • Obszar Metropolitarny Zatoki Gdańskiej - problemy rozwoju, delimitacji, planowania zagospodarowania przestrzennego

  Publication

  - Year 2005

  Na tle procesów metropolizacji przedstawiono stan i strukturę problemów kształtowania i rozwoju polskich metropolii. Szczegółowo zaprezentowano zagadnienia delimitacji obszaru metropolitalnego posługujac się przykladem Metropolii Zatoki Gdańskiej. Określono podstawowe treści planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego jako narzędzia służącego rozwojowi metropolii; uwzględniono treść zarządzania przestrzenią takiego...

 • Zagospodarowanie przestrzenne doliny i delty Wisły wraz z otoczeniem.

  Publication

  - Year 2004

  Praca zawiera identyfikację wiodących dla szczególnego regionu jakim jest dolina i delta Wisły problemów w zakresie planowania strategicznego, zagospodarowania przestrzennego oraz równoważenia rozwoju. W części wnioskowej przedstawia identyfikację i usystematyzowanie działań operacyjnych mających na celu rozwiązywanie zidentyfikowanych wcześniej problemów, w praktyce planistycznej zarządzania przestrzenią w skali regionalnej.

 • Ewolucja instytucji samorządu terytorialnego w Polsce po roku 1989

  Publication

  - Year 2007

  Artykuł opisuje zmiany w kształcie samorządu terytorialnego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Na początku skrótowo przedstawiono koncepcję zarządzania przestrzenią po II wojnie światowej. Następnie opisano proces tworzenia (budowania) samorządu terytorialnego od transformacji systemowej po dzień dzisiejszy. Główne decyzje podjęte w tym okresie dotyczyły: liczby szczebli w podziale terytorialnym kraju, liczby i wielkości województw...

 • Łagodzenie skutków - system czy prowizorka?

  Publication

  - Year 2004

  Artykuł omawia problematykę związaną z unikaniem, ograniczaniem i kompensowaniem skutków krajobrazowych i wizualnych, jakie mogą występować w związku z realizacją przedsięwzięć. Przeprowadzono analizę możliwości łagodzenia skutków tkwiących w procedurze OOS. Omówiono istotę łagodzenia skutków zarówno w odniesieniu do systemu zarządzania przestrzenią, jak i systemu ocen oddziaływania na środowisko. Zaprezentowano hierarchię łagodzenia...

 • Zarządzanie przestrzenią miast - aktualne potrzeby i wyzwania.

  Publication

  - Year 2002

  W artykule ujęto szereg refleksji dotyczących wyzwań stojących przed współczesną urbanistyką w zakresie zarządzania rozwojem przestrzennym. Ujęto w nim zarówno szereg koncepcji, jak i obszarów problemowych, odnoszących się do zarządzania rozwojem miast.

 • Local Development Strategies in Shaping Rural Landscape

  Publication

  - Year 2011

  Dlaczego krajobraz kulturowy wsi jako zintegrowana całość wymyka się procedurom planistycznym i zarządzaniu? Dlaczego praktyka życia społecznego w dziedzinie gospodarowania przestrzenią na terenach wiejskich przeciwstawia się i zaprzecza równie powszechnie deklarowanej intencji kształtowania harmonijnego krajobrazu?Profesjonalne diagnozy kryzysu krajobrazu kulturowego wsi koncentrują się zwyczajowo na nieskuteczności, często rzeczywiście...

 • Rozwój miast

  e-Learning Courses
  • E. Wojnicka-Sycz
  • M. Rembeza
  • A. Sas-Bojarska

  Kurs składa się z trzech komponentów: Oceny oddziaływania na środowisko – Celem przedmiotu jest ukazanie możliwości wykorzystania i potencjału Ocen Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast – celem przedmiotu zapoznanie studentów z problematyką zarządzania rozwojem przestrzennym miast tj. prawem, problemami, instrumentami zarządzania przestrzenią na poziomie miast i metropolii. Rewitalizacja...

 • Oceny oddziaływania na środowisko w urbanistyce

  Publication

  - Year 2006

  Artykuł prezentuje oceny oddziaływania na środowisko, często w praktyce niesłusznie uznawane jedynie za formalność utrudniającą rozpoczęcie działalności inwestycyjnej, jako niedoceniane, a niezwykle pomocne narzędzie wspomagające planowanie przestrzenne w osiąganiu ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Przedstawiono genezę, ideę, cele i potencjał systemu ocen środowiskowych, oraz jego mankamenty, zarówno na świecie jak...

 • Perspektywy wykorzystania architektury korporacyjnej w tworzeniu rozwiązań smart city

  Publication

  - Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych - Year 2015

  Idea jaką jest SmartCity jest na tyle nowa, iż trudno znaleźć kompleksowy i w pełni działający system obejmujący wszystkich jego interesariuszy oraz ich wymagania względem niego – rozumianego jako przedsięwzięcie, a nie system informatyczny. Obecnie prowadzonych jest wiele projektów o których można powiedzieć, iż są to projekty „wyspowe” - obejmują tylko jedno, lub kilka zagadnień (domen, aspektów), związanych z zarządzaniem przestrzenią...

  Full text to download in external service

 • Przestrzeń publiczna a przestrzeń społeczna

  Publication

  - Year 2009

  Próba pokazania związku między przestrzenią publiczną i społeczną.

 • Zrównoważony rozwój a gospodarka przestrzenna.

  Publication

  - Year 2003

  Artykuł dotyczy zagadnienia gospodarowania przestrzenią w warunkach rozwoju zrównoważonego. Omówiono w nim m.in. wnioski wypływające z dokumentów programowych opracowanych przez Unię Europejską a także z zasad równoważenia rozwoju przestrzennego. Uzupełnieniem tych treści stały się rozważania dotyczące szans równoważenia rozwoju przestrzennego w obecnych ramach prawa związanego z gospodarowaniem przestrzenią.

 • Przestrzeń Zurbanizowana jako miejsce architektonicznego dialogu

  W artykule autor porusza problemy budowania współczesnej przestrzeni zurbanizowanej zwracając uwagę na wiodącą rolę obiektów architektonicznych w procesie kreowania tej przestrzeni. Obiekty architektoniczne prowadzą między sobą oraz z zastaną, otaczającą je przestrzenią nieustanny architektoniczny dialog. W dialogu tym na plan pierwszy wysuwają się dwa czynniki determinujące wszystkie rozwiązania przestrzenne, ale również i funkcjonalne,...

  Full text available to download

 • Gdański student- to znaczy kto? Rzecz o tożsamości młodych w przestrzeni miejskiej

  Publication

  - Year 2015

  Artykuł opisuje poczucie tożsamości gdańskich studentów z przestrzenią miejską. Opisuje odczucia oraz postawy względem najbliższej im przestrzeni zamieszkiwanego terenu miejskiego.

 • Przestrzeń turystczna w krajobrazie kulturowym wsi

  Celem opracowania jest przedstawienie relacji pomiędzy wiejskim krajobrazem kulturowym a wzrastającą w jego obrębie przestrzenią turystyczną oraz określenie możliwości i konsekwencji ich integracji.

 • Pozaplanistyczne instrumenty kształtowania przestrzeni publicznych miasta.

  Publication

  - Year 2002

  Artykuł dotyczy pozaplanistycznych, a więc nie wymaganych ustawowo instrumentów gospodarowania przestrzenią, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kształtowania przestrzeni publicznych miasta. Zawarto w nim omówienia poszczególnych grup instrumentów, jak i przykładowe ich zastosowania.

 • Building Sustainable Cities - Challenges for professional Education with Special Attention on Poland

  Publication

  - Year 2012

  W artykule omówiono problemy związane ze współczesnym kształceniem urbanistów w Polsce. Dokonano tego na tle zarysowanych problemów gospodarowania przestrzenią w kraju oraz z uwzględnieniem istniejących potrzeb w zakresie równoważenia jego rozwoju.

 • Wpływ niebieskiej infrastruktury na kształtowanie niebieskiej przestrzeni miejskiej

  Pojęcie niebieskiej infrastruktury stanowi nie tylko element związany z retencją wód opadowych w mieście, ale także czynnik kształtujący przestrzeń urbanistyczną oraz potencjalny zasób przestrzenny miast. W wyniku oddziaływania tkanki wodnej na ukształtowanie, funkcjonowanie oraz charakter otaczającej przestrzeni urbanistycznej mamy do czynienia z unikalną przestrzenią – tzw. niebieską przestrzenią miejską, której istotny element...

  Full text available to download

 • Krajobraz kulturowy Delty Wisły - przekształcać czy zachować ?

  Publikacja traktuje o tym, iż krajobraz jest głównym żródłem informacji o przeszłości i teraźniejszości przestrzeni. Znajomość "znaków" krajobrazowych jest konieczna dla uszanowania dawnych dokonań w gospodarowaniu przestrzenią jak również harmonijnie kontynuować jej kształtowanie w przyszłości.

 • Gospodarowanie przestrzenią : część VIII

  Publication

  - Year 2006

  Przedstawiono stan gospodarowania przestrzenią w województwie pomorskim charakteryzując podstawy prowadzenia gospodarki przestrzennej, w tym uwarunkowania prawne oraz stan ochronyśrodowiska, jego wartości przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu. Omówiono zmiany w użytkowaniu terenu oraz zagadnienia związane z kształtowaniem przestrzeni w latach 2000-2004.

 • Inteligentne przestrzenie komercyjne: Zmienność w czasie generowana poprzez interakcję z użytkownikiem.

  Publication

  - Year 2010

  W artykule zaprezentowano dualizm Miasta Nie-Miasta, który jawi się na styku przestrzeni rzeczywistej oraz wirtualnej. Przedstawiono potencjał z zakresu rozwiązań inteligentnych dla przestrzeni komercyjnych, które poprzez dyskrecję przekazu oraz aktywowanie użytkownika w interaktywną zabawę z przestrzenią prowadzić mogą do przełamywania anonimowości typowej dla przestrzeni komercyjnych.

 • Światło w procesach rewitalizacji

  Artykuł dotyczy projektowania oświetlenia elektrycznego opartego na źródłach LED w procesie rewitalizacji przestrzeni miejskich w Polsce. Ze względu na rozległą i wielowątkową charakterystykę tego tematu, w artykule poruszono tylko niektóre aspekty: związki pomiędzy oświetleniem architektonicznym a przestrzenią miejską, najważniejsze cechy źródeł półprzewodnikowych w projektowaniu oświetlenia architektonicznego oraz kwestię rewitalizacji...

  Full text to download in external service

 • Aktywizacja lokalnej społeczności wiejskiej w kształtowaniu nowych form rekreacji - studium przypadku

  Publication

  - Year 2007

  W artykule przedstawiono zagadnienie aktywizacji społeczności lokalnej małego miasta w zarządzaniu przestrzenią o wysokich wartościach kulturowychi krajobrazowych. Omówiono początek procesu świadomego odczytywania i rozpoznawania wartościowych cech kulturowych i krajobrazowych własnego miejsca zamieszkania. Zaprezentowano interesujące inicjatywy oddolne mieszkańców polegające na wykorzystaniu owej świadomości w kształtowaniu wizerunku...

 • Termoizolacja dachu a poprawny kierunek przepływu powietrza w wentylacji naturalnej

  Publication

  W artykule opisano przypadek w którym projektant nie uwzględnił konieczności wykonania izolacji termicznej w połaci dachowej nad przestrzenią poddasza nieużytkowego, co przyczyniło się do odwrócenia kierunku przepływu powietrza wentylacyjnego w kanałach trzonów kominowyc. Pomimo zgodnego z zasadami wiedzy technicznej doboru układu warstw dachu zastosowane rozwiązanie spowodowało zakłócenie w pracy wentylacji grawitacyjnej w wyniku...

 • Niedostatek ochrony środowiska w gospodarowaniu przestrzenią - przyczyny i sposoby poprawy

  Publication

  Nawiązując do typowych przykładów braku respektowania zasad ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym i gospodarowaniu przestrzenią, autor stawia hipotezy niektórych tego przyczyn. Zalicza do nich: mechanizmy społeczno-gospodarcze wymuszające decyzje niekorzystne dla środowiska, niedostateczną siłę prośrodowiskowych grup społeczno-politycznych i ich argumentów oraz niedostatki metodyczne planowania przestrzennego. Autor wskazuje...

  Full text available to download

 • Rola światła w kreowaniu scenografii przestrzeni publicznej.

  Publication

  Referat ten podejmuje problem kreowania przestrzeni publicznych przy użyciu światła sztucznego jako elementu przyciągającego potencjał, którym są ludzie wypełniający te miejsca. Artykuł poświęcony jest wprowadzeniu do tematyki projektowania oświetlenia w przestrzeni miasta. Ukazane zostały powiązania zewnętrzne i wewnętrzne między przestrzenią publiczną i jej oświetleniem. Zaakceptowane została rola oświetlenia we współczesnym...

 • Port jachtowy jako element przestrzeni publicznej miasta nadmorskiego

  Publication

  - Year 2020

  Rozprawa dotyczy zbadania i przedstawienia możliwości włączenia obiektów morskiego portu jachtowego w przestrzeń publiczną miasta, wykorzystania jego potencjału do jej kształtowania i rozwoju oraz sposobów wielofunkcyjnego zagospodarowania towarzyszącej mu infrastruktury. W celu opisania relacji między przestrzenią publiczną, a portem jachtowym przeanalizowano przekształcenia terenów nadwodnych w miastach portowych, zidentyfikowano...

  Full text available to download

 • Partycypacja społeczeństwa informacyjnego w kształtowaniu przestrzeni współczesnego miasta/ Participation of the information society in the modern city creation

  Publication

  Niesłabnąca popularność narzędzi służących do kreowania map świadczy o zainteresowaniu społeczeństwa informacyjnego przestrzenią współczesnego miasta i zmianami w niej zachodzącymi. W artykule zostaną omówione nowe możliwości jakie daje ten rodzaj partycypacji. Podkreślony zostanie fakt, iż oddolne inicjatywy digitalizowania przestrzeni nie powinny być ignorowane przez profesjonalistów, gdyż tworzy się nowa przestrzeń dyskusji...

 • Role of inner-city brownfields in urban development of european cities - example of Gdańsk Music and Congress Centre

  Publication

  Położone w bliskim sąsiedztwie śródmieść tereny poprzemysłowe odgrywają w miastach europejskich ważną rolę w przekształceniach struktur miejskich. Kształtowane na posiadających bardzo silną tożsamość terenach wielofunkcyjne, przestrzenie publiczne przyczyniają się do zatrzymania w centrum miast jego mieszkańców i przeciwdziałają ich ucieczce na obrzeża. Wyżej wspomniane kulturowe i historyczne dziedzictwo, jak i genius loci obecny...

 • Jak na nowo zapisywać przestrzeń ?

  Publication

  - Year 2009

  Tekst zawiera wyjaśnienie pojęcia krajobrazu jako dobra wspólnego oraz rozważania na temat znaczenia takiego podejścia we współczesnym kształtowaniu przestrzeni publicznych. Podaje przykłady zagospodarowania przestrzeni publicznych zarówno na obszarach zurbanizowanych jak i na obszarach wiejskich, na podstawie zgłoszeń do konkursu Marszałka województwa pomorskiego na najlepszą przestrzeń publiczną województwa. Prezentuje wnioski...

 • Rola inicjatyw społecznych w ochronie dziedzictwa kulturowego na przykładzie mozaiki Anny Fiszer na ścianie kina Neptun w Gdańsku

  Streszczenie: Rola inicjatyw społecznych w ochronie dziedzictwa kulturowego na przykładzie mozaiki Anny Fiszer na ścianie kina Neptun w Gdańsku. Celem artykułu jest wykazanie roli inicjatyw społecznych w budzeniu poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo materialne i kulturowe. Przyjęto założenie, że dla lokalnych społeczności miasto jest przestrzenią pamięci. Nastrój, atmosfera i klimat miejsca to słowa, które określają fizyczny...

 • Przestrzeń publiczna a przestrzeń prywatna w strukturze gdyńskiej kamienicy okresu międzywojennego

  Publication

  - Year 2008

  Kamienica jest jednym z najbardziej charakterystycznych typów zabudowy miejskiej. Stanowi ona ten rodzaj domu mieszkalnego, który -będąc w sensie własnościowym elementem przestrzeni prywatnej - jest jednocześnie w sensie wizualnym i funkcjonalnym elementem przestrzeni publicznej. Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na jej rolę w strukturze miasta - rolę elementu pozostającego na styku obu tych stref. Przedstawienie interakcji...

 • Fronty wodne jako współczesny kierunek przekształceń przestrzennych w polskich portach morskich

  Publication

  Polskie porty morskie przechodzą dynamiczny okres przemian swoich struktur organizacyjnych i przestrzennych. Rozpad wielkich, scentralizowanych państwowych organizmów portowych na wiele niezależnych przedsiębiorstw i instytucji, realizujących swoje różnorodne cele spowodował, że zaczęła się również różnicować przestrzeń portowa, ujawniając zarówno swoje braki (niedostatki w wyposażeniu w infrastrukturę, niski standard zagospodarowania,...

 • Architektura statków na tle rozwoju transportu morskiego.

  Publication

  - Year 2006

  Współczesny statek morski oprócz funkcji transportowej spełnia funkcję zakładu pracy oraz miejsca zamieszkania i wypoczynku dla załogi oraz hotelu dla pasażerów. Na statkach towarowych coraz większy nacisk kładziony jest na racjonalne wykorzystanie przestrzeni tak, aby uzyskać optymalne proporcje pomiędzy przestrzenią ładunkową (zarobkową) a przestrzenią dla załogi i pasażerów.Celem pracy była analiza dotychczasowych osiągnięć...

 • Wielofunkcyjność jako czynnik racjonalnego wykorzystania przestrzeni zurbanizowanej

  Niniejszy artykuł przedstawia kwestię związaną ze współczesnym zagospodarowaniem prze-strzennym terenów zurbanizowanych. W czasach obecnych dążenie do założeń rozwoju zrównowa-żonego ośrodków miejskich wymaga przemyślanego podejścia przy gospodarowaniu przestrzenią. W artykule opisano analizę obiektu wielofunkcyjnego wpisanego w obszar miasta. Przedstawio-na została również przestrzeń zurbanizowana będąca kontekstem dla przedmiotowej...

 • zaduszki miejskie PRZYSTANEK PO ZMROKU

  „Miasto potrzebuje przystanków. Są w nim potrzebne jako miejsca refleksji nad tym, co zaniedbane, co szczęśliwie dopełnione, co trwa i co może jeszcze się wydarzyć. Przystanek może stać się przestrzenią do rozmyślań nad tym, co bezpowrotnie minione. Może pomóc utrzymać wgląd w perspektywę dawnych, ważnych zamierzeń, także, by przywołać ich wartość w codziennej wędrówce. Wystawa PRZYSTANEK PO ZMROKU dedykowana jest miejscom pozbawionym...

 • Tożsamość i przestrzeń. Wokół gdańskich retoryk tożsamościowych

  W długim procesie kształtowania tożsamości Gdańska ważną rolę odgrywają pamięć i przestrzeń. W nowym dyskursie tożsamościowym nie tracą one na znaczeniu, lecz obok stałych fundamentów narracji tożsamościowej (wielokulturowość, architektura, pamięć), pojawiają się nowe opowieści miejskie obejmujące różne wymiary refleksji wskazujące na złożoność: wielowymiarowość i wielowarstwowość gdańskich tożsamości. W pamięci zbiorowej gdańszczan...

  Full text available to download

 • Energy of change in commercial, innovative and inteligent spaces

  Publication

  - Year 2012

  W artykule miasto zostanie zakwalifikowane do przestrzeni komercyjnych, które charakteryzuje ciągłe dążenie do atrakcyjności. Napędza to wykorzystywanie rozwiązań innowacyjnych w zakresie kształtowania przestrzeni, będących nowym źródłem miejskiej energii. W artykule uwaga skupi się innowacyjności przestrzeni, wynikającej z udziału technologii informacyjnych, które na styku z architekturą i sztuką czynią tą przestrzeń inteligentną....

 • The LS-index: A Survey

  Publication

  - Year 2006

  Niniejszy przegląd jest oparty na wykładach autora wygłoszonych na NATO-ASI-SMS w 2004 roku na University of Montreal w Kanadzie.Niech H będzie przestrzenią Hilberta. Rozważmy pole wektorowe f zdefiniowane na H postaci f(x)=L(x)+K(x), gdzie L jest silnie nieokreślonym, ograniczonym operatorem liniowym, a K jego pełnociągłym zaburzeniem. W tej pracy prezentujemy rozszerzenie klasycznego indeksu Conley'a na potoki generowane przez...

 • Kulturowe aspekty integracji europejskiej

  Publication

  - Year 2011

  Pojęcie Europy jest najczęściej, zwłaszcza w związku z procesami integracyjnymi, rozpatrywane i dyskutowane z punktu widzenia ekonomiczno-prawnego, rzadziej zaś społeczno-kulturowego. To ten ostatni jednak stwarza możliwość adekwatnego sformułowania pytania o podstawy europejskiej tożsamości i daje narzędzia umożliwiające dotarcie do nich. Dzięki temu pozwala pokazać Europę jako wspólnotę kulturową, dla której rozwiązania ekonomiczno-prawne...

 • Przestrzenie zieleni miejskiej i ich wpływ na poprawę życia ludzi.

  Publication

  - Year 2014

  Głównym przeznaczeniem terenów zielonych, poza funkcją produkcji żywności zarówno w przeszłości, jak i dziś, jest pozostanie przestrzenią służącą odpoczynkowi. Realizacja tego wspólnego dla różnych epok celu jest odmienna. Dysponujemy obecnie środkami pozwalającymi na kształtowanie przestrzeni, która znacznie bardziej niż kiedyś wpływa na psychikę człowieka. Inny jest sposób organizacji terenów zieleni. Odchodzi się od dużych kompleksów...

 • Tendencje kształtowania przestrzeni publicznych końca XX wieku.

  Publication

  - Year 2002

  Wielkie miasto nie jest już znaną i spójną przestrzenią, ale zbiorem interesujących punktów, do których dociera się komunikacyjnymi korytarzami poprzez ''puste'' obszary. Przestrzeń miasta zachowuje więc swoją ciągłość jedynie na planie urbanistycznym. W związku z powyższym coraz częściej obserwuje się zjawiska samoistnego lub planowanego tworzenia się wielocentrycznych miast metropolitalnych. Wokół historycznie ukształtowanego...

 • Integracja funkcji z formą w przestrzeni e-Uczelni

  Obecnie kampus uczelni wyższej traktowany jest jako globalny ośrodek wytwarzania i wymiany wiedzy. W artykule wskazano kierunek przemian środowisk akademickich, który dotyczyć ma nie tylko samego procesu informatyzacji na szczeblu organizacyjno-informacyjnym, lecz także sposobu traktowania struktury architektonicznej kampusu z wyodrębnieniem węzłów funkcjonalnych. Wyraża się to poprzez udział nowych technologii w kształtowaniu...

  Full text to download in external service

 • Wirtualne przedmieścia = Virtual suburbs

  Publication

  - Year 2010

  W miarę rozwoju miasta w obszar podmiejski wkraczają nie tylko nowe tereny mieszkaniowe, ale także funkcje komercyjne jak obiekty handlowe, czy sportowe. Dla osób zbliżających się do terenów zurbanizowanych przedmieście stanowi bramę wjazdową do miasta. Z tego względu powszechne jest lokalizowanie w tym obszarze różnego typu billboardów, które poprzez reklamę zapraszają do skorzystania z oferty proponowanej przez miasto. Coraz...

 • Obiekty sztuki i działania artystyczne w procesach transformacji zabytkowych przestrzeni reprezentacyjnych

  Przedmioty sztuki i działania artystyczne w procesach transformacji historycznych przestrzeni reprezentacyjnych. Obecność sztuki w reprezentacyjnych budynkach historycznych jest szeroka i powszechna. Nic więc dziwnego, że jest to częste narzędzie wykorzystywane w procesach transformacji tych struktur. Niespodzianką może być jednak sytuacja, w której zamiast sztuki z okresu tworzenia danego zabytku pojawiają się współczesne, multimedialne...

  Full text available to download