Patrycja Wrosz - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 12

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2011
 • Aggregation of imidazoacridinones - spectroscopic and microcalorimetric approach
  Publikacja

  - Rok 2011

  Imidazoacridinones (IA) belong to a group of polycyclic heteroaromatic antitumor compounds. IA create the aggregated form in water solution. Self-association of substances is a very important phenomenon in many fields of applied chemistry. It is also fundamental model reaction of many kinds of molecular interactions such as the micelle formation of amphiphilic substances and the binding of small organic molecules to macromolecules....

 • Akrydyny jako związki aktywne przeciwnowotworowo = Acridines as antitumor drugs
  Publikacja

  Akrydyny należą do grupy policyklicznych związków heteroaromatycznych. Wykazują szeroki zakres aktywności biologicznej obejmujący aktywność przeciwpierwotniakową, przeciwbakteryjną,przeciwwirusową i przeciwnowotworową. Pochodne akrydyny o działaniu przeciwnowotworowym wykazują zróżnicowany mechanizm działania na poziomie molekularnym. Z uzyskanych dotychczas danych wynika, że jednym z podstawowych etapów działania jest tworzenie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Determination of the active ingredient in pharmaceutical gel formulation by NIR spectroscopy
  Publikacja

  - Rok 2011

  Pharmaceuticals of their intended must be thoroughly controlled. The traditional analytical methods are very costly and time consuming. NIR spectroscopy allows to analyze pharmaceutical materials very quickly and with very low costs. First pharmaceutical applications of the NIR spectroscopy appeared with some incuriosity in the late 1960s. Application of NIR in the contemporary pharmaceutical industry is very large. The most common...

 • Identyfikacja różnych źródeł zmienności widm w spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR)
  Publikacja

  - Rok 2011

  Spektroskopia bliskiej podczerwieni (NIR) odgrywa coraz większą rolę w analizie ilościowej i jakościowej. Na intensywność oraz kształt widm ma jednak wpływ wiele czynników nieswoistych takich jak temperatura, wilgotność, grubość i własności optyczne próbki. Celem pracy jest wykazanie wpływu czynników poza strukturalnych na jakość widm.

 • Przeciwnowotworowe działanie akrydyn
  Publikacja

  - Rok 2011

  Odkąd wykazano przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe właściwości pochodnych akrydyny podjęto wiele prób modyfikacji chemicznej cząsteczki w celu znalezienia pochodnej charakteryzującej się wysoką aktywnością przeciwnowotworową. Wybór akrydyn jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych podyktowany był przede wszystkim udowodnioną zdolnością tych związków do oddziaływania z DNA. W terapii przeciwnowotworowej, ze względu na brak istotnych...

 • Rola i dobór wstępnej obróbki surowych widm w analizie jakościowej i ilościowej z wykorzystaniem techniki spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR)
  Publikacja

  - Analityka: Nauka i Praktyka - Rok 2011

  Spektroskopia bliskiej podczerwieni (NIR) wykorzystuje absorpcję promieniowania elektromagnetycznego w zakresie 12000-4000 cm-1, (780¬2500 nm). Absorpcja NIR pochodzi od nadtonów i drgań kombinacyjnych wiązań C-H, N-H, O-H. Widmo uzyskane techniką NIR jest unikatowym "odciskiem palca" badanej substancji, gdyż zależy zarówno od właściwości fizyko-chemicznych próbki jak i od stanu fazowego oraz postaci krystalicznej jej składników.Widma...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Termodynamika niekowalencyjnego oddziaływania małocząsteczkowych ligandów z dna
  Publikacja

  - Rok 2011

  Kwasy nukleinowe są jednym z głównych celów biologicznych dla wielu antybiotyków oraz leków przeciwnowotworowych i przeciwwirusowych. Podczas tworzenia nowych farmaceutyków ważna jest dokładna wiedza na temat sposobu wiązania się leku do DNA. Oddziaływanie ligand-DNA można podzielić na dwie grupy: 1. wiązanie kowalencyjne, które często prowadzi do utworzenie trwałych wiązań pomiędzy nićmi DNA, 2. fizykochemiczne wiązanie, które...

Rok 2010
 • NOWE PODEJSCIE CHEMOMETRYCZNE DO ANALIZY ZESTAWÓW WIDM UV/VIS MIESZANIN DWUSKŁADNIKOWYCH
  Publikacja

  - Rok 2010

  W wielu ważnych zagadnieniach z zakresu chemii, biochemii i biofizyki napotykamy problem analizy zestawów widm uzyskanych dla mieszanin dwuskładnikowych. Jeżeli widma obu składników mieszaniny są znane problem sprowadza się do klasycznej kalibracji. W większości zagadnień praktycznych widmo co najmniej jednego ze składników jest nieznane. Prezentowana praca przedstawia propozycję rozwiązania problemu z wykorzystaniem analizy chemometrycznej...

 • Porównanie spektroskopii IR oraz NIR w analizie tożsamościowej surowców kosmetycznych i farmaceutycznych
  Publikacja

  - Rok 2010

  Techniki wykorzystujące spektroskopię podczerwieni (IR) i bliskiej podczerwieni (NIR) znalazły szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu takich jak: przemysł spożywczy, farmaceutyczny, petrochemiczny, kosmetyczny, rolniczy. Spektroskopia podczerwieni wykorzystywana jest zarówno w analizie jakościowej jak i ilościowej surowców, produktów końcowych czy też podczas monitorowania procesów produkcyjnych. Dzięki połączeniu spektroskopii...

 • Problem of aggregation in dye-DNA interaction, calorimetry studies
  Publikacja

  - Acta Biochimica Polonica - Rok 2010

  Nucleic acids are the biological target for many antimicrobial, antitumor and antiviral drugs. Ligand-DNA interactions can be classified into two major categories: 1. covalent binding, which can provide to intermolecular adducts, 2. physico-chemical interactions, which can be divided into intercalation (e.g. adriamycin) or groove binding (e.g. dystamycin). There are several methods to investigate interactions between drug and DNA....

 • Theory and application of Near-infrared spectroscopy
  Publikacja

  - Rok 2010

  In recent years one can observe a significant increase in the requirements on quality control in all industrial sectors. The growing number of involved analyses makes the traditional, time consuming, requiring use of large quantities of reagents, thus expansive methods inconvenient especially for industrial applications. Fortunately, there is a very fast, cheap and not invasive analytical method that is increasingly used in qualitative...

 • WPŁYW TRANSFORMACJI DANYCH NA JAKOŚĆ OPRACOWANYCH METOD TOŻSAMOŚCIOWYCH W SPEKTROSKOPII BLISKIEJ PODCZERWIENI
  Publikacja

  - Rok 2010

  Spektroskopia bliskiej podczerwieni (NIR) wykorzystuje absorpcję promieniowania elektromagnetycznego w zakresie 12000-4000 cm-1, (780¬-2500 nm). Absorpcja NIR pochodzi od nadtonów i drgań kombinacyjnych wiązań C-H, N-H, O-H. Widmo uzyskane techniką NIR jest unikatowym "odciskiem palca" badanej substancji gdyż zależy zarówno od właściwości fizyko-chemicznych próbki jak i od stanu fazowego oraz postaci krystalicznej jej składników.Zaletami...

wyświetlono 202 razy