Piotr Samól - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Piotr Samól jest adiunktem w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Ukończył architekturę i historię. Jego badania skupiają się na zagadnieniach historii architektury oraz urbanistyki Gdańska i regionu nadbałtyckiego.

Rozprawę doktorską (nauki techniczne, architektura i urbanistyka) o architekturze kościołów dominikańskich w dawnym państwie zakonu krzyżackiego w Prusach obronił z wyróżnieniem w 2015 r. (promotor: prof. Aleksander Piwek). W 2016 r. otrzymał nagrodę Generlanego Konserwatora Zabytków i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. W 2017 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego obronił z wróżnieniem drugą rozprawę doktorską (nauki humanistyczne, historia) pt. "Młode Miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium" (promotor prof. Beata Możejko). Otrzymał za nią Prezydenta Miasta Gdańska i Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Prowadzi badania architektoniczne w obiektach zabytkowych Pomorza, ziemi chełmińskiej i Warmii. Ich owocem jest przeszło 25 publikacji naukowych i popularno naukowych, w tym współautorstwo książki "Ubodzy, chorzy, sieroty. Szpitale dawnego Gdańska w okresie średniowiecza i nowożytności". Posiada uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej. Jest członkiem Pomorskiej Izby Architektów RP, Polskiego Komitetu Narodowego Międznarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków o/ Gdańsk.

wyświetlono 3702 razy