Zastosowanie metod eksploracji danych do analizy odpowiedzi czujników gazu

Abstrakt

Zagadnienia poruszane w niniejszej rozprawie dotyczą zastosowania metod eksploracji danych do analizy odpowiedzi czujników gazu, umożliwiających poprawną identyfikację składu mieszaniny gazowej w elektronicznych systemach rozpoznawania gazu. Elektroniczne systemy rozpoznawania gazu to urządzenia wykorzystujące czujniki gazu oraz odpowiednio dobrane metody analizy danych pomiarowych, zdolne do określenia składu mierzonej mieszaniny gazowej. W pracy skupiono się na dwóch zagadnieniach badawczych. Pierwszym jest zastosowanie metod eksploracji danych do analizy odpowiedzi czujnika elektrokatalitycznego umożliwiające rozpoznanie typu mierzonego gazu na podstawie odpowiedzi czujnika w formie krzywych woltamperometrycznych. Drugim zagadnieniem badawczym było wykorzystanie metod ekstrakcji cech i wielowymiarowej kalibracji na danych pochodzących z matrycy komercyjnie dostępnych, półprzewodnikowych czujników gazu TGS firmy Figaro. Zaproponowane podejście umożliwia zmniejszenie niestabilności odpowiedzi czujników spowodowanych zmianami poziomu wilgotności względnej i predykcję stężenia gazu.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ: praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język: polski
Rok wydania: 2018
wyświetlono 11 razy
Meta Tagi