Wyniki wyszukiwania dla: ŚREDNIOWIECZE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ŚREDNIOWIECZE

Wyniki wyszukiwania dla: ŚREDNIOWIECZE

 • Średniowiecze Polskie i Powszechne

  Czasopisma

  ISSN: 2080-492X , eISSN: 2353-9720

 • Soil mechanics and old buildings foundations

  Publikacja

  - Rok 2003

  Praca dotyczy sposobów fundamentowania obiektów zabytkowych. Przeanalizowano historyczny rozwój sposobów posadowienia poczynając od starożytności, poprzez średniowiecze aż do czasów nowożytnych. Omówiono charakterystyczne dla kolejnych okresów historycznych rodzaje fundamentów. Przedstawiono przykłady dobrego i złego fundamentowania.

 • Śmiech w ogrodzie, czyli o tym jak automaty rozśmieszały ogrodowych gości

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł przywołuje historię automatów hydraulicznych umieszczanych w ogrodach w celu rozśmieszania gości. Przeprowadza czytelnika poprzez zawiłości związane z ich budową i analizuje reakcje jakie wywoływały u bywalców ogrodów od Starożytności poprzez Średniowiecze i Renesans aż do XVIII wieku.

 • Orłowo: Dzieje, krajobraz, architektura : Perła międzywojennej Gdyni

  Publikacja

  - Rok 2014

  Książka przedstawia bogato ilustrowaną historię trzech obecnych dzielnic Gdyni: Orłowa, Kolibek i Małego Kacka. Ukazuje dzieje tych miejscowości od czasów najdawniejszych (archeologia), poprzez średniowiecze, nowożytność, aż do 1 połowy XX wieku. Ważnym aspektem monografii jest całościowe przedstawienie architektury i urbanistyki tego terenu, jak również jego unikalnych walorów krajobrazowych.

 • Gdańsk w panoramie migracji w średniowieczu

  Publikacja

  - Rok 2016

  Gdańsk zajmował istotne miejsce w panoramie migracji w Średniowieczu. Migracje cechowały się znaczna dynamiką. Osadnictwu sprzyjały przywileje panujących - książąt gdańsko-pomorskich. Osadnictwo Lubeczan doprowadziło do przyjęcia wzorów samorządowych i lokacji miasta na prawie lubeckim.Istotne były związki z Hanzą. Pojawiło się ustawodawstwo wilkierzowe, regulujące nabycie obywatelstwa miejskiego.

 • Podmiotowość prawna kobiet w wybranych systemach państw w starożytności, w średniowieczu oraz w epoce wczesno- i późnonowożytnej

  Publikacja

  - Rok 2016

  W starożytności podmiotowość wynikała nie tylko ze stanu wolności/niewoli, ale także z obywatelstwa i stanowiska w rodzinie. W średniowieczu wpływ na zakres podmiotowości prawnej miała m.in. przynależność stanowa. Natomiast równa zdolność prawna (to jest od chwili urodzenia)była wytworem Rewolucji Francuskiej i kodyfikacji burżuazyjnych. Charakterystyczne, że znosząc nierówności prywatnoprawne, kodyfikacje burżuazyjne...

 • Oratorium zakonne dominikanów w Elblągu (poł. XIII w.)

  Publikacja

  - Rok 2016

  Artykuł omawia najstarsze założenie dominikanów w Elblągu będące jednocześnie (obok katedry w Chełmży) najstarszym rozpoznanym i zachowanym sakralnym obiektem kubaturowym na terenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach. Przedstawiono dwie fazy rozwoju oratorium - późnoromańską (1246-ok.1250) i wczesnogotycką (ok. 1275 r.) wskazując na ich związki artystyczne. Podstawę badań stanowiły autorskie badania architektoniczne obiektu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Formy przestrzenne średniowiecznych wsi żuławskich. O krajobrazie żuławskim

  Publikacja

  - Rok 2008

  Tekst zawiera omówienie charakterystycznych dla średniowiecznego okresu rozowju osadnictwa form rozplanowania wsi na wybranym terytorium Żuław Wiślanych. Pokazano wpływ danej odmiany rozplanowania wsi na postać kompozycyjną żuławskiego krajobrazu otwartego. Zilustrowano pogladowymi rysunkami powstałe w ten sposób specyficzne cechy krajobrazu jak czytelność panoramy i występowanie sekwencji wnętrz architektoniczno-krajobrazowych.

 • Burmistrzowie Młodego Miasta Gdańska w latach 1380-1454

  Publikacja

  - Rok 2015

  rozdział dotyczy kształtowania ustroju Młodego Miasta Gdańska w okresie krzyżackim i zawiera biogramy jego znanych burmistrzów z tego okresu

 • Kościoły i szpitale w topografii Młodego Miasta Gdańska

  Publikacja

  - Rok 2015

  Publikacja dotyczy identyfikacji 4 kościołów (św. Bartłomieja, NPMarii przy klasztorze karmelitów, św. Jakuba i Wszystkich Bożych Aniołów) leżących w 1 poł. XV w. na terenie Młodego Miasta w Gdańsku. Ponadto weryfikowane są mylne poglądy o istnieniu świątyń św. Rocha, św. Jerzego oraz niezidentyfikowanego żeńskiego klasztoru. W zakończeniu prezentowana jest próba rekonstrukcji przestrzeni młodmiejskiej ok. 1450 r.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ruch migracyjny w średniowiecznym Gdańsku

  Publikacja

  W średniowiecznym Gdańsku, migracje ludności charekteryzowały się znaczną dynamiką. Do Gdańska przybywali głównie imigranci z Dolnych Niemiec, Lubeki, Holsztynu, Meklemburgii, Turyngii, Hestii, Śląska, Czech, Moraw, Skandynawii, Flandrii, Holandii, Anglii, Prus, a tkaże z Pomorza Gdańskiego, Żuław i Powiśla. Znaczną grupę stanowili przybysze z Niemiec, co wpłynęło na oblicze miasta. Gdańszczanie opuszczali swoje miasto w celach...

 • Zbiór przepisów cechu kowali z Młodego Miasta

  Publikacja

  - Rok 2017

  Nota katalogowa dotycząca najstarszego przedstawienia odcisku pieczęci Młodego Miasta

 • O średniowiecznej architekturze zakonów żebraczych w Chełmnie. Na marginesie tomu pierwszego "Księgi klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu"

  Celem artykułu było przedstawienie wyników wieloletnich badań autora nad architekturą zakonów żebraczych w Chełmnie i polemika z ustaleniami najnowszej publikacji na ten temat. Autor, historyk architektury, prowadził kwerendy archiwalne i badania terenowe w Chełmnie od 2010 r. zbierając obszerny materiał źródłowy o kościołach świętych Piotra i Pawła (dominikanów) oraz świętych Mikołaja i Jakuba (franciszkanów). Na jego podstawie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Młode Miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium

  Publikacja

  - Rok 2018

  W monografii ustalono m.in.: 1) położenie strefy osadniczej Młodego Miasta i zasięg jego patrymonium, 2) liczbę i (w miarę możliwości) lokalizację obiektów sakralnych w tym ośrodku, 3) zmiany w statusie parafialnym kościoła św Bartłomieja, 4) przemiany demograficzne ośrodka młodomiejskiego, 5) związki elity politycznej Młodego Miasta z Głównym Miastem oraz ich kontakty z Zakonem, 6) rolę portu Młodego Miasta jako ośrodka pomocniczego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym