Wyniki wyszukiwania dla: EMIGRACJA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: EMIGRACJA

Wyniki wyszukiwania dla: EMIGRACJA

 • Młoda polska emigracja do Holandii

  Publikacja

  - Cywilizacja i Polityka - Rok 2016

  We współczesnym obrazie Polonii holenderskiej zaobserwować można przedstawicieli specyficznych fal wy6chodźczych. Młoda polska emigracja zarobkowa przybywa do Holandii albo przez agencje pracy bądź na własną rękę. W opinii przeciętnych Holendrów Polacy postrzegani są jako pijacy, źle pracujący, niemówiący w języku niderlandzkim, zabierający miejscowym pracę. Według badań z 2014 r. Polacy stanowią 28% ogółu obywateli UE pracujących...

 • Emigracja jako przejaw procesów globalnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Jedną ze znamiennych cech rozwoju społeczeństwa od zarania tworzenia się struktur organizacji politycznych była i jest ruchliwość przestrzenna. Jej intensyfikacja zależy od wielu czynników ekonomicznych, technicznych, kulturowych, politycznych itp. Emigracja, stanowiąc zarówno podmiot, jak i przedmiot polityki, może być rozpatrywana w różnych zakresach, tj. polityki społecznej, gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, międzynarodowej...

 • Emigracja jako przejaw współczesnych przemian cywilizacyjnych

  Publikacja

  - Rok 2005

  We współczesnym świecie zachodzą liczne polityczne, społeczno-gospodarcze przemiany; zmienia się też odpowiednio ład techniczno-ekonomiczny i świat wartości. Prowadzi to do przeobrażeń w zakresie dotychczasowych stosunków społecznych. Cechą charakterystyczną współczesnej cywilizacji jest duża mobilność ludności, tak odpływ ludności z jednych krajów, jak napływ do innych. Jedną ze znamiennych cech rozwoju społeczeństwa od zarania...

 • Kultura polityczna diaspory polskiej

  Publikacja

  - Rok 2003

  Emigracja polska stanowi jedną z najliczniejszych diaspor na świecie. Stanowią społeczność zróżnicowaną pod względem ekonomicznym, społecznym politycznym. Polonia wyróżnia się na tle innych społeczności emigracyjnych. Wyróżniają się wieloma specyficznymi cechami.

 • Instytucje polityczne a kwestie wychodźstwa polskiego

  Publikacja

  - Rok 2003

  Emigracja polska jest przedmiotem uwagi instytucji władzy w Polsce. Podkreśla się w tym względzie działalność Sejmu i Senatu, oraz Rady Ministrów. Wyrażany jest jednakże pogląd, że utrzymanie i rozwijanie więzi Polski z wychodźstwem jest zadaniem ogólnonarodowym, i powinno być realizowane zarówno przez jednostki administracji państwowej, jaki organizacje pozarządowe oraz kontakty rodzinne, środowiskowe i zawodowe. Szczególną wagę...

 • Organizacje społeczne i kulturalne w życiu współczesnej diaspory polskiej.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Cechą charakterystyczną polskiego życia politycznego jest dążenie do tworzenia struktur organizacyjnych.Organizacje społeczne i kulturalne są polem wymiany poglądów i opinii w ważnych sprawach dla społeczności emigracyjnych. Działalność w życiu organizacyjnym, w sytuacji braku możliwości działania w strukturach kraju osiedlenia, pozwala rozładować aktywność społeczną. Organizacje polonijne są czynnikiem reprezentującym wychodźców...

 • Kształtowanie się i przemiany zbiorowości polonijnej w Estonii.**2002, 363s. bibliogr. 572 poz.Rozprawa doktorska (30.01.2003)Promotor: dr hab., prof. nadzw. B. Garbacik

  Publikacja

  - Rok 2003

  W warunkach współczesnych przemian globalnych, ujawniajacych procesy unifi-kujące świat i jednocześnie dążenia do jego podziałów szczególne jest miej- sce społeczności diasporalnych, a w tym Polonii. Z jednej strony, stają się one globalną społecznością obywatelską globalna społecznością obywatelską , z drugiej zaś, ujawniają dążenia seperatystyczne, podejmują walkę o stwo- rzenie struktur własnej odrębności etnicznej i narodowej,...

 • Środki masowego przekazu w życiu polonijnym

  Publikacja

  - Rok 2003

  W kształtowaniu tożsamości współczesnej emigracji polskiej ważne miejsce odgrywają środki masowego przekazu. Powstają one zarówno w kraju wychodźstwa, jak i generowane są przez czynniki emigracyjne. Media polonijne pełnią istotną rolę w kształtowaniu tożsamości współczesnej emigracji polskiej. Powszechny jest pogląd, że stan mediów, w tym zwłaszcza prasy polonijnej odzwierciedla kondycję intelektualną i ekonomiczną emigracji polskiej....

 • Elementy kultury politycznej współczesnej emigracji polskiej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Diasporę polską szacuje się na ok. 25 mln. Jest to społeczność zróżnicowana pod względem ekonomicznym, społecznym, politycznym. Cechą wyróżniającą ich jest specyficzna kultura polityczna. Polacy na emigracji manifestują postawy i działania silnie zindywidualizowane i jednostronne, uzasadnione przy tym silnym przekonaniem, że służą one dobru wspólnemu. Komponenty te tworzą postawy autorytarne. Inną cechą jest wytwarzanie postaw...

 • Środki masowego przekazu w kształtowaniu tożsamości diaspory polskiej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W kształtowaniu tożsamości współczesnej emigracji polskiej ważne miejsce odgrywają środki masowego przekazu. Powstają one zarówno w kraju wychodźstwa, jak i generowane są przez czynniki emigracyjne. Wśród środków masowego przekazu szczególne znaczenie ma Polskie Radio i Telewizja Polska. Powszechny jest pogląd, że stan mediów, w tym zwłaszcza prasy polonijnej odzwierciedla kondycję intelektualną i ekonomiczną emigracji polskiej....

 • Zatrudnienie obywateli z krajów byłego ZSRR w Polsce

  Publikacja

  Szeroka analiza literatury, dokumentów prawnych i danych statystycznych ukazująca obraz możliwości i uwarunkowań zmniejszenia niedoborów na rynku pracy w Polsce poprzez zatrudnianie emigrantów z krajów byłego Związku Radzieckiego.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kultura polityczna diaspory polskiej. W: Przemiany cywilizacyjne i kulturo-we. Kwestie etniczne i polonijne. Prace dedykowane prof. Andrzejowi Chodup- skiemu w pięćdziesięciolecie urodzin. Red. A. Żukowski. Olsztyn: Univ. Warm-Mazur.**2002 s. 123-132

  Publikacja

  - Rok 2002

  Diaspora polska stanowi jedną z najliczniejszych grup narodowościowych roz-proszonych na świecie. Istotnym wyróżnikiem Polonii jest jej kultura polity-czna, czyli ogół postaw, wartości i wzorów zachowań określających relacjępomiędzy władzą i obywatelem. Cechą kultury politycznej diaspory polskiejjest niezwykłe jej zróżnicowanie. Zauważa się w niej elementy kultury kon-serwatywno-liberalnej, liberalno-demokratycznej, jak...

 • Pola aktywności zawodowej diaspory polskiej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Diaspora polska jest społecznością zróżnicowaną pod względem zawodowym i społecznym. Szacuje się, że większość emigrantów uzyskuje w kraju osiedlenia niższy status zawodowy i społeczny, przy jednoczesnym polepszeniu standardu życiowego. Problemy z zaistnieniem w nowym środowisku pracy uwarunkowane są zwłaszcza słabą znajomością języka, słabym wykształceniem czy różnicami kulturowymi.