Wyniki wyszukiwania dla: ROLNICTWO - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ROLNICTWO

Wyniki wyszukiwania dla: ROLNICTWO

 • Dyrektywa wodna a rolnictwo.

  W artykule poruszono zakres zagadnień podanych w dyrektywie wodnej UE.Omówiono związek pomiędzy rolnictwem a jakością i ilością wody. Podano zagadnienia zrównoważonego rozwoju rolnictwa i polityki rolnej UE. Omówiono zagadnienia rolnictwa i wody w Europie Centralnej i Wschodniej oraz podano wnioski dotyczące tej tematyki.

 • Dyrektywa wodna Unii Europejskiej a rolnictwo.

  Publikacja

  Omawia się zarys zagadnień poruszanych w dyrektywie wodnej UE, związek pomiędzy rolnictwem a jakością i ilością wody, narzędzia możliwe do zastosowania oraz wnioski. Wskazuje się na konieczność koordynacji gospodarki wodnej i gospodarki rolnej w warunkach polskich.

 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - Rolnictwo

  Czasopisma

  ISSN: 1897-2098

 • Wies i rolnictwo (in English: Village and Agriculture)

  Czasopisma

  ISSN: 0137-1673

 • AFarCloud Zagregowane rolnictwo w chmurze

  Projekty

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Łukasz Kulas   Program finansujący: HORYZONT 2020

  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej zgodnie z porozumieniem 783221 — AFarCloud z dnia 2018-05-17

 • AFarCloud Zagregowane rolnictwo w chmurze

  Projekty

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Łukasz Kulas   Program finansujący: Premia na Horyzoncie

  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej zgodnie z porozumieniem 418523/PnH/2018 z dnia 2018-11-15

 • Wpływ polityki spójności na integrację gospodarczą i społeczną w Unii Europejskiej w latach 1998-2008

  W artykule przedstawiono wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na ograniczenie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów państw UE. Polityka ta, ustanowiona w 1988 roku i kilkukrotnie modyfikowana, jest finansowana z funduszy strukturalnych UE. Inwestując środki z tych funduszy w rozwój infrastruktury, otoczenia produkcyjnego i czynnika ludzkiego udało się ograniczyć dysproporcje w poziomie rozwoju najbiedniejszych regionów...

 • Gospodarka : Cześć IIIW : Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego: ocena realizacji inwestycji

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono przestrzenne uwarunkowania dla rozwoju róznych form gospodarki w regionie (m.in. rolnictwo, rybołówstwo, przemysł, handel, turystyka) oraz zmiany związane z różnymi formami działalności gospodarczej oraz ich przestrzenne zróżnicowanie.

 • Transakcje masowymi produktami rolnymi na rynku zbóż w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2016

  W pracy podjęto problematykę doboru rodzaju transakcji do wymogów zmieniającej się gospodarki otwartej w warunkach światowej globalizacji. Rolnictwo zawsze traktowano jako sektor gospodarki, który bez względu na czynniki makroekonomiczne powinien być najbardziej ze wszystkich sektorów wspierany przez aktywną politykę interwencyjną państwa. Zamiar utrzymywania administracyjnie dochodów przedsiębiorstw rolnych na ustalonym bądź...

 • O utracie walorów pejzażowych przez wiejskie krajobrazy i o warunkach ich odzyskania

  Publikacja

  - Rok 2012

  Wiejski krajobraz znajduje się dziś w stanie estetycznej katastrofy. Przestaje zarządzać nim rolnictwo, a rozwijające się mieszkalnictwo i turystyka nie kontynuują długookresowej perspektywy działania i środowiskowej odpowiedzialności charakterystycznej dla rodzinnych gospodarstw rolnych. Zabudowa mieszkaniowa przybyszów z miasta i nowa infrastruktura turystyczna niszczą wizualne walory wiejskiego krajobrazu: malowniczość i harmonię,...

 • Odzysk fosforu przyszłością oczyszczalni ścieków. Część I: Fosfor jako surowiec strategiczny

  Fosfor jest jednym zasobów nieodnawialnych naszej planety, a jego złoża powoli się wyczerpują. Ze względu na coraz szybciej rozwijające się rolnictwo i przemysł, zapotrzebowanie na fosfor na świecie rośnie w bardzo szybkim tempie. Fakt, że jego złoża naturalne nie są rozmieszczone na całej ziemi równomiernie może w przyszłości prowadzić do konfliktów na tle socjoekonomicznym. Rozwiązaniem może okazać się wdrażanie w oczyszczalniach...

 • Wpływ obszarów wiejskich na stężenie związków biogennych w Morzu Bałtyckim

  Publikacja

  - Rok 2012

  Ze względu na znaczne zanieczyszczenie Bałtyku i jego podatność na eutrofizację, podejmowane są działania mające na celu ochronę jakości wód. Działania te podejmowane są na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Jednym z najbardziej istotnych porozumień podpisanych przez jedenaście państw regionu Morza Bałtyckiego jest tzw. Agenda 21 dla Bałtyku.Bardzo duży udział w ładunkach związków biogennych dopływających do Bałtyku ma gospodarka...

 • Wiktor Sieklicki dr inż.

  Tytuł magistra oraz inżyniera uzyskał w specjalności Automatyka i Robotyka w Katedrze Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej (2006). Tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa Maszyn uzyskał w 2010 roku na Wydziale Mechanicznym PG (2010). Od 2010 roku zatrudniony na stanowisku Adiunkta w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki Wydziału Mechanicznego PG. W latach 2011-2013 zatrudniony...

 • Potrzeby wodne roślin energetycznych jako problem oddziaływania na środowisko w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2009

  Praca przedstawia strategię rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy. Wskazuje się zwłaszcza na instrumenty prawne i finansowe. Produkcja biomasy wymagać będzie znacznych ilości wody w rolnictwie nie-żywnościowym, a więc konieczne będzie skoordynowanie strategii rozwoju energetyki ze strategia gospodarowania woda w Polsce. Z obliczeń wynika, że potrzeby wodne roślin energetycznych będą...

 • Potrzeby wodne roślin energetycznych jako problem oddziaływania na środowisko w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2009

  Praca przedstawia strategię rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy. Wskazuje się zwłaszcza na instrumenty prawne i finansowe. Produkcja biomasy wymagać będzie znacznych ilości wody w rolnictwie nie-żywnościowym, a więc konieczne będzie skoordynowanie strategii rozwoju energetyki ze strategia gospodarowania woda w Polsce. Z obliczeń wynika, że potrzeby wodne roślin energetycznych będą...

 • System optymalnego dawkowania nawozu

  Publikacja

  - Rok 2008

  W artykule opisano koncepcję elementu wykonawczego do systemu optymalnego dawkowania nawozów dla rolnictwa oraz zaprezentowano wstępną fazę budowy urządzenia i jego instalacji w rozrzutniku nawozów. W ramach prac nad projektem powstał zespół pracujący nad realizacją tematu i urządzenia, które może być substytutem dla oferowanych przez renomowane firmy drogich systemów precyzyjnego dawkowania nawozów.

 • Mobile wireless measurement system for potatoes storage management

  Publikacja

  The paper discusses the idea and the design of a remote control system for a storage management of agricultural products which temperature may rise in a result of biological processes during the storage. Exemplary potatoes storehouse is discussed as an application of the automation system. Because of existing buildings and infrastructure in the farm, wireless data transfer system has been proposed for both sensors to data acquisition...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Transformacje krajobrazów wiejskich i zasad ich kształtowania

  Publikacja

  - Rok 2011

  Na skutek zmian relacji pomiędzy wsią i rolnictwem dochodzi dziś do transformacji krajobrazu wiejskiego, który jest agresywnie penetrowany przez nowe funkcje. W przyspieszonym tempie znika specyfika krajobrazu kulturowego wsi. Powinniśmy zatem zastanawiać się, w jaki sposób chronić i rozwijać kulturowe dziedzictwo i różnorodność regionalną krajobrazów.

 • Agricultural products' storage control system

  Publikacja

  The paper discusses the idea and the design of a remote control system for storage management of agricultural products which temperature may rise as the result of biological processes during the storage. An actual potatoes storehouse is discussed as an application for the proposed automation system. Because of existing buildings and infrastructure at the farm, wireless data transfer system has been proposed for communication between...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Knowledge and knowledge management in agro-food systems

  Publikacja
  • M. Dąbrowska

  - Rok 2005

  Artykuł prezentuje zmiany, które się dokonały w systemach rolno-spożywczych, postrzeganych jako złożone sieci wzajemnie na siebie oddziałujących graczy. W artykule opisano również wyzwania, jakim te systemy muszą sprostać. Ponadto, zaprezentowano koncepcję zarządzania wiedzą i jej zastosowanie w systemach rolno-spożywczych.

 • Grupy producenckie jako beneficjenci restrukturyzacji rynków rolnych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono zagadnienie integracji rynku na przykładzie funkcjonowania grup producenckich na rynkach rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli producentów zbóż. Grupy producenckie ze względu na swoje zalety są ważnym podmiotem wokół którego można by stworzyć dobrze funkcjonujący system skupu i przechowalnictwa zbóż. Grupy producenckie działając w otoczeniu instytucjonalnym agrobiznesu są w kręgu oddziaływania różnych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Agnieszka Jeske-Kaczanowska Dr inż

  Osoby

 • Piotr Kucharski

  Osoby

 • Emilia Kapturska

  Osoby

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LEŚNYMI

  Kursy Online
  • S. Klisz

  Tak jak w przeszłości, tak i obecnie las odgrywa dużą rolę w rozwoju ludzkości. Pierwotnie zależność człowieka od przyrody była całkowita. Las zawsze dostarczał żywności, drewna oraz stanowił przeszkodę w zdobywaniu terenów pod osadnictwo czy uprawę roli. Począwszy od XII wieku w wyniku nadań i rozgraniczeń obszarów leśnych zaczęła się tworzyć feudalna własność leśna. Pierwsze akty prawne powstające w tym okresie dotyczące terenów...