Wyniki wyszukiwania dla: przetwarzanie sygnałów - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: przetwarzanie sygnałów

Wyniki wyszukiwania dla: przetwarzanie sygnałów

 • Przetwarzanie Sygnałów - laboratorium

  Kursy Online
  • A. Kurowski
  • S. Zaporowski
  • D. Węsierski
  • W. Ludwikowska
  • A. Harasimiuk

  Materiały pomocnicze do przedmiotu Przetwarzanie Sygnałów - laboratorium kierunki: AiR, IBM, EiT stopień I, semestr 4

 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

  Kursy Online
  • T. Stefański

 • Przetwarzanie sygnałów akustycznych w pasywnym systemie hydrolokacyjnym

  Publikacja

  W niniejszym rozdziale omówiono ogólną budowę, zasadę działania oraz przedstawiono przetwarzanie sygnałów akustycznych w pasywnym systemie hydrolokacyjnym z holowaną anteną hydroakustyczną. W pojęciu ''przetwarzanie sygnałów akustycznych'' zawarto wszelkie operacje na sygnałach analogowych, takich jak wzmacnianie, filtracja próbkowanie, a przede wszystkim - na sygnałach cyfrowych pozyskanych w procesie próbkowania. Cyfrowe operacje...

 • Przetwarzanie sygnałów - zima 2022/23

  Kursy Online
  • M. Sac
  • M. Blok
  • B. Czaplewski

  Wykład i ćwiczenia z przedmiotu Przetwarzanie sygnałów na sem.3 st. inż. kierunków AiR, IBm i EiT

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów - 22/23

  Kursy Online
  • T. Stefański

  Celem kursu jest opanowanie przez studentów zasad projektowania podstawowych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów - filtrów cyfrowych FIR i IIR, i estymacji widma za pomocą FFT. Opróćz tego, student powinien opisywać architektury i ścieżki danych procesorów stało-przecinkowych i zmienno-przecinkowych. Po kursie, student rozumie podstawy arytmetyki procesorów i podaje przykłady zastosowań.

 • CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW [2022/23]

  Kursy Online
  • A. Dzwonkowski

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów [ARiSS][2021/22]

  Kursy Online
  • A. Golijanek-Jędrzejczyk
  • D. Świsulski
  • A. Dzwonkowski
  • M. Śliwiński

  I semestr, 2 stopień, stacjonarne. Rodzaje sygnałów. Przetwarzanie A/C i C/A, układy próbkująco-pamiętające S&H. Zjawisko aliasingu. Ciągła i dyskretna transformata Fouriera. Korelacja i autokorelacja sygnałów. Filtracja sygnałów. Filtry o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej - zasada działania, porównanie, projektowanie. Transformata Hilberta. Analiza STFT i falkowa, podstawy i zastosowania.

 • Zaawansowane przetwarzanie sygnałów telekomunikacji cyfrowej - Laboratorium 2021/2022

  Kursy Online
  • M. Blok
  • J. A. Litka

  Kurs wspomagający do laboratorium z Zaawansowanego przetwarzania sygnałów telekomunikacji cyfrowej prowadzonego dla II stopnia kierunku Elektronika i telekomunikacja (specjalność: Systemy i sieci teleinformacyjne).

 • Analiza i przetwarzanie sygnałów telekomunikacyjnych (zima 2022/23)

  Kursy Online
  • M. Sac
  • M. Blok

  Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie sem. 7

 • Zaawansowane przetwarzanie sygnałów telekomunikacji cyfrowej - Wykład 2022/2023

  Kursy Online
  • M. Blok
  • J. A. Litka

  Elektronika i Telekomunikacja, studia magisterskie sem. 2

 • Identyfikacja i przetwarzanie cyfrowe sygnałów szumów RTS występujących w przyrządach półprzewodnikowych.

  Publikacja

  Przedstawiono metody identyfikacji szumów RTS. Zaproponowano graficzną metodę identyfikacji tych szumów oraz sposób wyznaczania średnich czasów trwania inpulsów. Metodę oraz sposób wyznaczania średnich czasów trwania impulsów opisano na przykładzie oceny szumów własnych przyrządów półprzewodnikowych z zakresu małych częstotliwości.

 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów, WIMiO, II st., Mechatronika sem.02 - 22/23 (PG_00057031)

  Kursy Online
  • M. Feldzensztajn
  • M. Strąkowski

  Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy w zakresie zaawansowanych metod przetwarzania i analizy sygnałów i obrazów cyfrowych. Zakres obejmuje zagadnienia dotyczące filtracji cyfrowej sygnałów i obrazów (w tym próbkowanie nierównomierne), analiza widmowa i estymacja gęstości widmowej mocy, widma wyższych rzędów, filtr Wienera i Kalmana, liniowa i nieliniowa filtracja adaptacyjne, analiza czasowo-częstotliwościowa (STFT, falkowa), metody...

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów i Obrazów, WL, IMM, II st., sem. 01, letni 2021/22 (PG_00057482)

  Kursy Online
  • M. Galewski

  Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów i Obrazów (Wykład i Laboratorium) - kurs dla kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna II stopnia, sem. 1, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

 • Przetwarzanie czasowo przestrzenne sygnałów 2022

  Kursy Online
  • J. Schmidt
  • I. Kochańska
  • R. Salamon
  • D. Toboła

  Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów umiejętności komputerowej symulacji podstawowych metod przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i przestrzeni w systemach echolokacyjnych.

 • Stanowisko do szerokopasmowego odbioru sygnałów wąskopasmowych

  Publikacja

  W referacie przedstawiono zestaw odbiorczy służący do szerokopasmowej rejestracji sygnałów wąskopasmowych. Opisano przetwarzanie sygnałów prowadzące do demodulacji w poszczególnych wąskopasmowych kanałach częstotliwościowych.

 • Bożena Kostek prof. dr hab. inż.

 • Marek Blok dr hab. inż.

  Marek Blok w 1994 roku ukończył studia na kierunku Telekomunikacja wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej i uzyskał tytuł mgra inżyniera. Doktorat w zakresie telekomunikacji uzyskał w 2003 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W 2017 roku uzyskał stopień naukowy dra habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na telekomunikacyjne...

 • Zestaw narzędzi wspomagających weryfikację koncepcji cyfrowego przetwarzania sygnałów

  Publikacja

  - Rok 2011

  Cyfrowe przetwarzanie sygnałów jest szeroko stosowane. Zagadnienia wydajnościowe złożonych filtrów powodują konieczność szukania nowych rozwiązań. Opracowywanie i weryfikacja filtrów z wykorzystaniem systemu resztowego czy przetwarzanie w systemach wieloagentowych nie ma aktualnie wsparcia w gotowych narzędziach. Planuje się stworzenie modułów programowych do weryfikacji koncepcji opartych o powyższe techniki, w języku C.

 • Jarosław Magiera dr inż.

  Jarosław Magiera od 2009 r. jest pracownikiem Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych PG, aktualnie na stanowisku adiunkta. W 2015 uzyskał stopień dr inż. w dyscyplinie telekomunikacja za rozprawę pt. „Analiza i badania systemu antyspoofingowego GPS”. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia takie jak m.in. wieloantenowe przetwarzanie sygnałów, detekcja i przeciwdziałanie zakłóceniom radiowym, estymacja parametrów...

 • Demonstrator technologii wykrywania sygnałów z widmem rozproszonym poniżej poziomu szumu

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule opisano budowę i zasadę działania laboratoryjnego stanowiska do wykrywania sygnałów z widmem rozproszonym o małej mocy. Ponadto przedstawiono charakterystykę oprogramowania, realizującego cyfrowe przetwarzanie sygnałów oraz stanowiącego interfejs użytkownika dla operatora stanowiska. Podano również wybrane wyniki przeprowadzonych badań, które pozwalają na oszacowanie możliwości detekcji przy założonym stosunku mocy sygnału...

 • Rozpoznawanie osób i zdarzeń: Zakres badań

  Publikacja

  Rozpoznawanie osób i zdarzeń, analiza strumieni wielomadalnych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

 • Rozpoznawanie osób i zdarzeń: Ocena jakościowa aplikacji

  Rozpoznawanie osób i zdarzeń, analiza strumieni wielomadalnych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

 • Rozpoznawanie osób i zdarzeń: Opis aplikacji rozpoznawania obiektów i zdarzeń

  Rozpoznawanie osób i zdarzeń, analiza strumieni wielomadalnych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

 • Rozpoznawanie osób i zdarzeń: Charakterystyka algorytmów

  Rozpoznawanie osób i zdarzeń, analiza strumieni wielomadalnych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

 • Acoustic signal processing in passive sonar system with towed array

  W referacie opisano przetwarzanie sygnałów akustycznych w pasywnym systemie hydrolokacyjnym. W pojęciu ''przetwarzanie sygnałów akustycznych'' mieszczą się wszelkie operacje wykonywane na sygnałach analogowych tj. wzmacnianie, filtracja i próbkowanie, jak również operacje na sygnałach cyfrowych uzyskanych w procesie próbkowania. Do operacji cyfrowych wykonywanych w systemie zalicza się synchronizację, konwersję, sortowanie, wytwarzanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wykrywanie sygnałów z widmem rozproszonym o małej mocy

  Niniejszy artykuł podzielony został na trzy części. Pierwsza z nich zawiera opis koncepcji oraz schemat blokowy stanowiska do wykrywania sygnałów z widmem rozproszonym o małej mocy. Ponadto, w tej części jest zaprezentowana realizacja praktyczna takiego stanowiska. Część druga jest charakterystyką oprogramowania, realizującego cyfrowe przetwarzanie sygnałów i stanowiącego interfejs użytkownika dla operatora stanowiska. W ostatniej...

 • Wojciech Gumiński dr inż.

  Wojciech Gumiński ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji I Informatyki w 1991 r. W roku 2003 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Zainteresowania naukowe obejmują architektury sieciowe i protokoły telekomunikacyjne oraz cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Uczestniczył jako  główny wykonawca w szeregu projektach, między innymi: Inżynieria Internetu Przyszłości, PL-LAB 2020 i Internet na Bałtyku. Publikacje...

 • Grzegorz Szwoch dr hab. inż.

  Grzegorz Szwoch urodził się w 1972 roku w Gdańsku. W latach 1991-1996 studiował na wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W roku 1996 ukończył studia w Zakładzie Inżynierii Dźwięku (obecnie Katedra Systemów Multimedialnych), broniąc pracę dyplomową pt. Modelowanie fizyczne wybranych instrumentów muzycznych. W tym samym roku dołączył do zespołu badawczego Katedry jako uczestnik Studium Doktoranckiego. Od stycznia 2001 roku...

 • Technika cyfrowego przetwarzania sygnałów

  Publikacja

  - Rok 2014

  Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków Elektronika i telekomunikacja, Inżynieria biomedyczna oraz Automatyka i robotyka. Obejmuje on zagadnienia z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, przerabiane na takich przedmiotach jak Przetwarzanie sygnałów, Filtry cyfrowe, Zastosowania procesorów sygnałowych. Ma stanowić pomoc przy prowadzeniu zajęć z ćwiczeń tablicowych, zajęć laboratoryjnych czy projektu z zastosowań...

 • Analiza i badania systemu antyspoofingowego GPS

  Artykuł dotyczy problemu spoofingu w systemie GPS, polegającego na niepowołanej transmisji sygnałów imitujących sygnały odbierane z satelitów GPS. Takie działanie prowadzi do wyznaczenia przez odbiornik nawigacyjny nieprawidłowego położenia, prędkości i czasu. Zostały opisane metody przeciwdziałania spoofingowi, w szczególności poprzez przestrzenne przetwarzanie sygnałów. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych efektywności tych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Intelligent multimedia asplications - scanning the issue

  Publikacja

  - Rok 2005

  Celem specjalnego wydania tego tomu czasopisma JIIS, zatytułowanego ''Inteligentne przetwarzanie multimediów'', było przedstawienie badań w tej dziedzinie, prowadzonych w różnych ośrodkach na świecie. Zawarte w tym tomie artykuły dotyczyły inteligentnego przetwarzania sygnałów fonicznych i wideo, jak również muzyki.

 • Janusz Smulko prof. dr hab. inż.

  Urodził się 25 kwietnia 1964 r. w Kolnie. Ukończył w 1989 r. z wyróżnieniem Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, specjalność aparatura pomiarowa. Zajął II miejsce w konkursie Czerwonej Róży na najlepszego studenta Wybrzeża w 1989 r. Od początku kariery związany z Politechniką Gdańską: asystent (1989–1996), adiunkt (1996–2012), profesor nadzwyczajny PG (od 2012). Odbył staże naukowe w Texas A&M University (2003, NATO...

 • Zastosowanie tranzystorów IGBT w napędach maszyn wibracyjnych

  Publikacja

  Przedstawiono układ elektroniczny stopnia mocy maszyny wibracyjnej i przetwarzanie cyfrowe sygnałów sterujących. W rozwiązaniu tym zastosowano układ mostka tranzystorów IGBT sterowany mikroprocesorowo przy użyciu generatora PWM, który wytwarza sygnał o przebiegu prostokątnym z cyfrowo regulowanym wypełnieniu oraz z możliwością zmiany częstotliwości w dużym zakresie. Wykonany stopień mocy zastosowano do zasilania wzbudnika drgań...

 • Analiza i badania systemu antyspoofingowego GPS

  Publikacja

  - Rok 2014

  Artykuł poświęcono problemowi spoofingu w systemie GPS, polegającego na niepowołanej transmisji sygnałów imitujących sygnały odbierane z satelitów GPS. Takie działanie prowadzi do wyznaczenia przez odbiornik nawigacyjny nieprawidłowego poło- żenia, prędkości i czasu. Wykrywanie tego typu działań i przeciwdziałanie im wymaga implementacji dodatkowych algorytmów po stronie odbiornika. W artykule szczególną uwagę poświęcono metodom...

 • Detekcja zakłóceń impulsowych w sygnałach fonicznych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł poświęcony jest omówieniu problematyki związanej z wykrywaniem zakłóceń impulsowych występujących w sygnałach fonicznych. Proces detekcji zniekształconych próbek sygnału fonicznego jest etapem poprzedzającym ich rekonstrukcję. Polega ona na odtworzeniu nieznanych wartości próbek w oparciu o znane fragmenty sygnału. W pracy omówiono różne rodzaje zakłóceń impulsowych typowe dla archiwalnych i współczesnych sygnałów...

 • Janusz Nieznański prof. dr hab. inż.

  Urodził się w 1957 r. w Gdańsku. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1981). W  1990 r. uzyskał stopień doktora, w 1999 r. stopień doktora habilitowanego, a w 2015 r. tytuł profesora. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Gdańskiej nieprzerwanie od ukończenia studiów. Jego zainteresowania naukowe obejmują sterowanie, diagnostykę, modelowanie i symulację układów energoelektronicznych i napędowych,...

 • XX Jubileuszowe Krajowe Sympozjum Telekomunikacji KST'2004.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono XX-te Krajowe Sympozjum Telekomunikacji KST'2004. Zaprezentowano sesje plenarne dotyczące: przyszłości sieci i usług telekomunikacyjnych oraz wdrażania nowego prawa telekomunikacyjnego; zastosowania środków teleinformatycznych do diagnostyki zagrożeń hałasowych i chorób słuchu oraz przedstawiono multimedialny system monitorowania hałasu; inteligentnych sieci optycznych; rozwoju elektroniki dla technologii informacyjnych....

 • Application of data segmentation and segregation in alarm dedicated glass breaks detection method,based on Wavelet Transformatio

  Publikacja

  - Rok 2006

  Autor opracowuje nowoczesną, dedykowaną dla systemów alarmowych, metodę bezkontaktowej detekcji zbicia szyby, bazującą na analizie sygnałów akustycznych i transformacji falkowej. Struktura badanego sygnału oraz pierwotne metody mające zastosowanie w fazie badawczej projektu przedstawione zostały we wcześniejszych publikacjach autora [1] i [2]. Ze względu na ich dużą złożoność obliczeniowe i przetwarzanie off-line nie mogły być...

 • Dwa zastosowania procesorów sygnałowych w układach przetwarzania i akwizycji danych

  W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił skokowy wzrost liczby aplikacji stosujących mikrokontrolery i mikroprocesory w układach pomiarowych. Ten wzrost dotyczy także zastosowań procesorów sygnałowych, pozwalających na wstępne przetwarzanie rejestrowanych danych w czasie rzeczywistym. Możliwość wstępnego przetwarzania istotnie ogranicza liczbę przechowywanych lub przesyłanych do nadrzędnego komputera parametrów w stosunku do liczby...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wielofunkcyjne urządzenia haptyczne – projekt chwytaka antropomorficznego

  W artykule przedstawiono budowę chwytaka antropomorficznego opracowanego jako prototyp przemysłowego urządzenia haptycznego. Mechanizm chwytaka odwzorowuje budowę kostną ludzkiej dłoni, której poruszanie zapewnia zastosowanie systemu cięgnowego we współpracy z jednostkami napędowymi. Siłownikiem, na którym skoncentrowano budowę prototypu, jest muskuł pneumatyczny, znany jako mięsień McKibbena. W projekcie zbadano układ dziewięciu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza danych pomiarowych na potrzeby obrazowania optyczną tomografią koherentną

  Publikacja

  - Rok 2020

  W rozdziale omówiono wybrane aspekty związane z analizą danych pomiarowych na potrzeby obrazowania metodą optycznej tomografii koherentnej. Przedstawiono podstawowe zależności umożliwiające obrazowanie tkanek na podstawie analizy promieniowania wstecznie rozproszonego, mierzonego przez systemy OCT pracujące w dziedzinie czasu (TD-OCT) lub w dziedzinie częstotliwości (FD-OCT). Pokazano, że wykorzystując zaawansowane przetwarzanie...

 • Usuwanie zakłóceń impulsowych z archiwalnych nagrań fonicznych

  Publikacja

  - Rok 2017

  Wniniejszej pracy doktorskiej opisano nowe metody usuwania zakłóceń impulsowych z archiwalnych nagrań dźwiękowych odtworzonych z płyt gramofonowych. Przedstawione w rozprawie rozwiązania, takie jak analiza dwukierunkowa, dwuzakresowe modelowanie autoregresyjne oraz modelowanie wektorowe umożliwiają przetwarzanie zarówno sygnałów muzycznych jak sygnałów mowy przy zachowaniu wysokiej jakości dźwięku po obróbce. Testy odsłuchowe przeprowadzone...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Akwizycja danych 2022

  Kursy Online
  • J. Marszal
  • I. Kochańska
  • D. Toboła

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami akwizycji danych obejmującymi proces przygotowania sygnałów, multipleksowanie, przetwarzanie analogowo cyfrowego i cyfrowo analogowe, łącznie ze sposobem zasilania oraz metodami zapewnienia niskiego poziomu zakłóceń.

 • Przestrzenie Inteligentne - Nowy

  Kursy Online
  • R. Lech
  • Ł. Kulas
  • K. Trzebiatowski
  • W. Kalista
  • P. Kwapisiewicz

  Celem przedmiotu jest wprowadzenie do zagadnień praktycznych przestrzeni inteligentnych (np. inteligentny dom wykorzystujący urządzenia IoT, inteligentna fabryka w ramach Przemysłu 4.0, etc.) w oparciu o przetwarzanie sygnałów radiowych RF (ang. radio frequency) w celu dostarczenia wymaganych funkcjonalności w bezprzewodowych systemach wbudowanych.

 • Zespolona pulsacja chwilowa w analizie i konwersji głosu

  Publikacja
  • M. Kaniewska

  - Rok 2012

  Przedstawiona rozprawa doktorska dotyczy badania głosu z wykorzystaniem reprezentacji sygnału mowy za pomocą zespolonej pulsacji chwilowej (ICF od ang. Instantaneous Complex Frequency). Zespolona pulsacja chwilowa opiera się na koncepcji rzeczywistej częstotliwości chwilowej (IF od ang. Instantaneous Frequency), która estymuje częstotliwość sygnału w każdej chwili czasu jako pochodną jego fazy chwilowej. Główną zaletą takiego podejścia...

 • Podstawy telekomunikacji - wykład cz. 1

  Kursy Online
  • J. Stefański

  Wykład, część pierwsza dotyczy m.in. następujących zagadnień: 1. Źródła informacji, klasyfikacja, źródła analogowe i cyfrowe, przykłady 2. Modele źródeł i ich właściwości. 3. Pojęcie sygnału analogowego i jego uzależnienie od informacji 4. Techniki przekazywania sygnałów na odległość 5. Charakterystyki torów transmisyjnych przewodowych, bezprzewodowych i światłowodowych 6. System telekomunikacyjny, funkcje nadajnika i odbiornika,...

 • Multimedialny system wspomagania wykładowcy i prelegenta

  W referacie przedstawiono multimedialny system wspomagania wykładowcy i prelegenta, zainstalowany w wybranych salach audytoryjnych w nowym gmachu Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. System ten tworzą: wektorowe czujniki akustyczne, kamery stacjonarne oraz kamery obrotowe z możliwością regulacji ogniskowej. Opracowywany system akustyczno wizyjny stanowi część infrastruktury technicznej budowanej...

 • Zastosowanie czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów dla poprawy właściwości metrologicznych systemów optycznej tomografii koherentnej

  Publikacja

  - Rok 2019

  Optyczna tomografia koherentna (OCT) jest metodą obrazowania wewnętrznej struktury obiektów rozpraszających promieniowanie optyczne. Metoda ta wykorzystuje interferometrię niskokoherentą do pomiaru czasu przelotu promieniowania wstecznie rozproszonego od elementów struktury obrazowanego obiektu z rozdzielczością w zakresie od jednego do kilkunastu mikrometrów. Rozprawa dotyczy dwóch rozszerzeń metody OCT. Pierwsze z nich – polaryzacyjna...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...