Wyniki wyszukiwania dla: przywództwo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: przywództwo

Wyniki wyszukiwania dla: przywództwo

 • The competencies of a small and medium-sized company owner-manager. Kompe-tencje właściciela-menedżera małego i średniego przedsiębiorstwa. W:Entre-preneurship and small business development in the 21st century. Przedsię-biorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku. Ed. B. Piasecki. Łódź: Uniw. Łódz.**2002 s. 69 - 90 bibliogr. 14 poz.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Artykuł nawiązuje do charakterystyki przedsiębiorcy w świetle paradygmatukompetencji. Przedstawia obszary kompetencji: zarządzanie celami i czynno-ściami, przywództwo, zarządzanie zasobami ludzkimi, kierowanie podwładnymi ispecjalistyczną wiedzą.

 • Opis Trzech scenariuszy zintegrowanych (dynamiczny rozwój, rozwój wyspowy, trudny rozwój w warunkach zagrożenia stagnacją)

  Publikacja

  - Rok 2011

  Scenariusze były częścią projektu "Foresight Wielkopolska" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Podstawą było dla nich 15 scenariuszy opracowanych przez zespoły robocze dla 5 obszarów badawczych: kapitał ludzki i społeczny, tożsamość regionalna, postawa wobec "nowych" i "nowego", przywództwo regionalne oraz konkurencyjna współpraca. Sformułowano 3 scenariusze zintegrowane: 1) najbardziej optymistyczny...

 • V Konferencja Inżynierii Oprogramowania beIT

  Wydarzenia

  12-04-2019 15:30 - 14-04-2019 18:30

  Na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej odbędzie się V Konferencja Inżynierii Oprogramowania beIT organizowana przez Koło Naukowe Zarządzanie IT oraz Katedrę Inżynierii Oprogramowania.

 • Angelica Pegani, Emba, Dba Mgr

  Osoby

  Absolwentka studiów medioznawczych Uniwersytetu Wrocławskiego (BA, 2013), uzupełniających studiów magisterskich Uniwersytetu Gdańskiego (MA, 2016), menedżerskich studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (PgD, 2018) oraz Programu Przedsiębiorczości na Massachusetts Institute of Technology (PgC, 2021). Absolwentka studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA, 2021) oraz...

 • Teams Tools. Leading High-Performance Teams with Different Types of Intelligence

  Publikacja

  - Rok 2018

  The subject of this paper is the analysis of necessary tools for global teams, image of the team leader, styles of leadership in global teams. The analysis is based on selected examples from high-performance teams with visible results. The purpose of the work is to answer for the following questions: What are the characteristics of the leading global teams? Which style of leadership use the global teams? Is a female leader different...

 • The Leadership Styles. Analysis of leaders based on examples from culture, politics and thirty (30) individual interviews

  Publikacja

  - Rok 2016

  Style liderów. Analiza na podstawie przykładów z polityki, kultury oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych " Angelica Pegani Tematem niniejszej pracy stały się style liderów, ich analiza na podstawie wybranych przykładów z polityki, kultury oraz badań własnych. Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytania: jakie są cechy charakterystyczne lidera? Które style liderów występują w świecie polityki i kultury? Czy kobieta liderka...

 • An Interview with the Leader. The Image of a Leader in Eighty (80) Individual In-Depth Interviews

  Publikacja

  - Rok 2018

  Książka w swojej treści obejmuje komunikację międzykulturową między liderami – osobami średniego i wyższego stopnia zarządzania. Tematem niniejszej pracy stały się również style liderów, ich analiza na podstawie osiemdziesięciu wywiadów pogłębionych. Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytania: Jak komunikują się liderzy o różnych narodowościach? Czym jest kultura oraz komunikacja międzykulturowa? Czy występują konflikty...

 • The Leader's Guidebook. Three hundred and thirty-three (333) questions from the leader

  Publikacja

  - Rok 2017

  Tematem niniejszej pracy stały się style liderów, ich analiza na podstawie wybranych przykładów z polityki, kultury oraz badań własnych. Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytania: jakie są cechy charakterystyczne lidera? Które style liderów występują w świecie polityki i kultury? Czy kobieta liderka różni się od mężczyzny lidera? Jakie czynniki wpływają na styl przewodzenia lidera? Kiedy mowa jest o przewodzeniu, a kiedy...

 • Druga edycja Konferencji Inżynierii Oprogramowania beIT

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2016

  W dniach 18–20 marca 2016 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki odbyła się II Konferencja Inżynierii Oprogramowania beIT. Podobnie jak pierwszą edycję Konferencji beIT, tegoroczne spotkanie zorganizowało Koło Naukowe Zarządzanie IT przy wsparciu Katedry Inżynierii Oprogramowania, WETI oraz JM Rektora PG. Do przeprowadzenia 15 warsztatów, 4 sesji dyskusyjnych round tables oraz 5 wykładów organizatorzy zaprosili...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sieci w wymiarze sprawiedliwości - pożądany model przywództwa

  Publikacja

  - Rok 2016

  Celem artykułu jest wypełnienie luki poznawczej dotyczącej lidera przywództwa w sieciach w sektorze publicznym na przykładzie sądów.

 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WIRTUALNYM JAKO WYZWANIE DLA LIDERA ZESPOŁU

  Publikacja

  - Rok 2016

  Rozdział dotyczy zarządzania zespołem wirtualnym, który charakteryzuje się rozproszeniem członków zespołu oraz współpracą za pośrednictwem technologii informacyjnej. Tak funkcjonujące zespoły nakładają na lidera dodatkowe wyzwania związane z koniecznością kompensowania braku bezpośredniego kontaktu oraz samodzielnością poszczególnych osób w zespole. Przedstawiono najważniejsze zadania, które podnoszą efektywność zarządzania zespołem...

 • Przywódcy życia polonijnego w Estonii

  Publikacja

  - Rok 2011

  W funkcjonowaniu wspólnot mniejszościowych i etnicznych jako mikrostruktur społecznych szczególnie ważną rolę pełnią przywódcy, którzy są głównymi architektami przeobrażeń życia polonijnego. Polacy w Estonii to społeczność zdeterminowana rosyjską tożsamością kulturową; w świadomości zachowuje identyfikację z polskością, zaś w postawach, zachowaniach społecznych bliskie są jej wzory kultury politycznej Rosji. Liderzy generalnie...

 • Wpływ władzy na podejmowanie decyzji i postrzeganie

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł przedstawia, w jaki sposób posiadanie władzy wpływa na podejmowanie decyzji oraz postrzeganie rzeczywistości społecznej. Zaprezentowane są w nim odmienne podejścia teoretyczne, które wskazują zarówno na pozytywne, jak i negatywne efekty posiadania władzy. Należą do nich: silniejsza stereotypizacja, silniejsza tendencja do podejmowania działań bez względu na potencjalne skutki, ale także bardziej abstrakcyjne myslenie i...

 • Współpraca międzyorganizacyjna w wymiarze sprawiedliwości - pożądany styl przywództwa

  Publikacja

  Wymiar sprawiedliwości podobnie jak organizacje w sektorze prywatnym oraz publicznym ewoluuje w kierunku organizacji otwartej - sieciowej. Sieci są stosunkowo młodym zjawiskiem organizacyjnym, a w wymiarze sprawiedliwości praktycznie nieznanym i nie badanym, Z punktu widzenia praktyki sieci są rozwiązaniem umożliwiającym szybkie dostosowanie się do zmian zachodzących w otoczeniu. W artykule przedstawiono problem usieciowienia ws...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Leading across cultures

  Publikacja

  - Rok 2012

  rozdział przedstawia rozróżnienie pomiędzy przywództwem globalnym, a międzynarodwym w świetle koncepcji kładących nacisk na postrzeganie liderów przez podwładnych. zaprezentowane są kompetencje potrzebne do pełnienia roli globalnego lidera oraz propozycja dobrych praktyk organizacji związanych z zarządzaniem managerami pracującymi w krajach odmiennych kulturowo od ich kultury macierzystej. rozdział zawiera opis przypadku, który...