Search results for: UPRAWNIENIA - MOST Wiedzy

Search

Search results for: UPRAWNIENIA

Search results for: UPRAWNIENIA

 • Uprawnienia budowlane.

  Publication

  - Year 2004

  przedstawiono formalne wymagania stawiane osobom ubiegającym się o przyznanie uprawnień. Omówiono specjalności, specjalizacje oraz zasady kwalifikacji i prowadzenia egzaminu na uprawnienia

 • Dla kogo uprawnienia?

  Publication

  - Year 2005

  Omówiono ogólne zasady przyznawania uprawnień osobom z wykształceniem średnim. Przedstawiono historię uprawnień z ograniczeniami. Interpretacja aktualnych przepisów.

 • Uprawnienia budowlane. Wykształcenie w cenie

  Publication

  Warunki spełniania samodzielnych funkcji w budownictwie po zmianie ustawy prawo budowlane. Warunki uzyskania uprawnień zawodowych - wymagania formalne, postępowanie kwalifikacyjne.

 • Nietypowe uprawnienia w inżynierii sanitarnej.

  Publication

  - Year 2004

  Specyficzne wymagania związane z uprawnieniami wynikającymi z rozporządzenia prezesa CUGW (1964). Interpretacja, kwestionowanie merytorycznego zakresu. Różnice w stosunku do aktualnych ''Z ograniczeniami''.

 • Sprawność egzaminowania. Uprawnienia budowlane - nowe reguły.

  Publication

  - Year 2004

  Nowe zasady prowadzenia egzaminów na uprawnienia budowlane w 2004 roku. Zmiany formalne i rzeczywiste

 • Uprawnienia projektanta. Oczekiwane zmiany w ustawie?

  Publication

  - Year 2006

  Omówiono zmiany zachodzące w ustawie ''Prawo budowlane'. Kompetencje osób, propozycje zmian.

 • Uprawnienia w specjalności instalacyjnej - sanitarnej. Zmiany siedmiu sędziów.

  Publication

  - Year 2004

  Omówienie zmian w zakresie uprawnień budowlanych w wyniku orzeczenia NSA. Konsekwencje zmiany o charakterze ustawowym.

 • Uprawnienia budowlane wynikające z przepisów wykonawczych w latach 1928-2003.

  Publication

  - Year 2005

  Przedstawiono opracowanie omawiające zmiany w zakresie uprawnień budowlanych. Zwrócono uwagę na szczególne problemy w tym powtarzające się anomalie.

 • Uprawnienia budowlane nadawane na podstawie Rozporządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.

  Publication

  - Year 2004

  Omówiono charakterystyczne problemy specyficznych uprawnień nadawanych w zasadniczo innej sytuacji prawnej i technicznej, odpowiadających realiom sprzed wielu dziesięcioleci. Ograniczoność możliwości adaptacji do współczesnych warunków.

 • Zarządzanie uprawnieniami i funkcje administracyjne w systemie SETI-1

  W artykule przedstawiono zadania i cele podsystemu uprawnień i podsystemu administracyjnego systemu SETI-1, przeznaczonego do wspomagania zarządzania Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Omówione zostały podstawowe zagadnienia nadawania i kontroli uprawnień użytkowników. Opisano rejestrowanie stanów dokumentów oraz operacji użytkownika. W artykule przedstawiono także sposób wykorzystania...

 • Wybrane umowy gospodarcze

  Publication

  - Year 2003

  W pracy scharakteryzowano wybrane umowy nazwane i nienazwane obrotu gospo-darczego. Zwrócono przede wszystkim uwagę na obowiązki i uprawnienia stron poszczególnych umów.

 • Uprawnione kierowanie

  Publication

  - Year 2011

  Polskie uprawnienia budowlane. Ogólne zasady. Zagadnienia dyskusyjne. Braki systemowe.

 • Wymagania formalne

  Publication

  - Year 2011

  Formalne wymagania w procesie budowlanym. Dokumentacja projektowa. Samodzielne funkcje w budownictwie. Uprawnienia budowlane. Zasady uzyskiwania uprawnień, ograniczenia i problemy

 • Mobbing ze strony współpracowników.

  Publication

  - Year 2004

  Przesladowcą(mobberem),oprócz podmiotu zatrudniającego,moze być również inny pracownik.Jest to sytuacja,w której pojawiają sie różne relacje interpersonalne, z którch najważniejszą dotyczą:pracodawcy-mobbera,pracodawcy-mobbingowanego,mobbera-mobbingowanego.W opracowaniu opisano instytucje prawne utrudniajace lub wręcz uniemożliwiające rozwój mobbingu.Szczególną uwagę zwrócono na opisanie instytucji rozwiazania umowy o pracę(zarówno...

 • Paweł Burdziakowski dr inż.

  Paweł Burdziakowski, Ph.D., is a specialist in low-altitude aerial photogrammetry and remote sensing, marine and aerial navigation. He is also a licensed flight instructor and unmanned systems programmer. His main areas of research interest are unmanned systems, including aerial, surface, underwater, digital photogrammetry, navigation of unmanned platforms He conducts research on algorithms and methods to improve the quality of...

 • Rola projektanta w procesie budowlanym, legalizacja odstępstwa od rozwiązania projektowego

  Publication

  - Year 2013

  Polskie prawo budowlane. Szczególne miejsce projektanta w procesie budowlanym. Prawa i obowiązki projektanta. Uprawnienia w zakresie legalizacji odstępstw realizacji od warunków i rozwiązań w zatwierdzonej dokumentacji projektowej (faza projektu architektoniczno - budowlanego).

 • Dyskryminacja a dysproporcje płacowe w orzecznictwie sądowym ze szczególnym uwzględnieniem pracowników wymiaru sprawiedliwości

  Publication

  - Prawo i Więź - Year 2014

  W artykule omówiono ogólne zasady związane ze zjawiskiem dysproporcji płacowej oraz dyskryminacji. Nie zawsze bowiem dysproporcja płacowa oznacza dyskryminację. W związku z powyższym dokonano dystynkcji pomiędzy obu zjawiskami oraz przypisano im uprawnienia pracownicze w zakresie dochodzenia roszczeń przed sądem.

 • Dyskryminacja a dysproporcje płacowe w orzecznictwie sądowym ze szczególnym uwzględnieniem pracowników wymiaru sprawiedliwości

  Publication

  - Prawo i Więź - Year 2014

  W artykule omówiono ogólne zasady związane ze zjawiskiem dysproporcji płacowej oraz dyskryminacji. Nie zawsze bowiem dysproporcja płacowa oznacza dyskryminację. W związku z powyższym dokonano dystynkcji pomiędzy obu zjawiskami oraz przypisano im uprawnienia pracownicze w zakresie dochodzenia roszczeń przed sądem.

 • Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych

  Publication

  - Logistyka - Year 2015

  W referacie rozważa się zagadnienie rażąco niskiej ceny w kontekście wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówieniach publicznych, omawia się mechanizm sprawdzania oferty z niską ceną, obowiązki i uprawnienia zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty oraz koszty pracy w aspekcie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach

  Publication

  - Year 2013

  Aby osiągać założone cele w organizacji i wdrażać opracowane strategie, niezbędni są odpowiednio przygotowani pracownicy. To oni są największą siłą każdej organizacji, w których widzi się czynnik przewagi konkurencyjnej i aby ją zdobywać, należy jasno zdiagnozować niezbędne kompetencje zarówno dla poszczególnych pracowników, jak i całej organizacji. Sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo cechuje się poprawnie zbudowaną strukturą...

 • Wpływ nowych regulacji prawnych na zasady wykonywania zawodu przez pielęgniarki. - Cz. II

  Publication

  - Problemy Pielęgniarstwa - Year 2013

  Praca stanowi kontynuację podjętej w części pierwszej analizy aktów prawnych pozwalającej na zestawienie nowych lub zmienionych reguł wykonywania zawodu przez pielęgniarki. Artykuł ten zakreśla obszar zmian dotyczący form wykonywania zawodu, a także obowiązki i uprawnienia zawodowe. Aspekt przydatności pracy dla jej praktycznego wykorzystania także w tej jest traktowany jako przewodni.

 • Wpływ nowych regulacji prawnych na zasady wykonywania zawodu pielęgniarki (część I)

  Publication

  - Problemy Pielęgniarstwa - Year 2012

  Wykonywanie zawodu pielęgniarki jest regulowane przez przepisy prawa. Na przełomie 2011 i 2012 roku ustawodawca dokonał wielu zmian regulacyjnych, które wprowadzając nowe uprawnienia i obowiązki, mają wpływ na zasady pracy peielęgniarek. Analiza poszczególnych ustaw pozwoliła na zestawienie nowych czy też zmienionych reguł wykonywania zawodu. W publikacji podjęto próbę usystematyzowania dokonanych modyfikacji prawa, mając na uwadze...

  Full text to download in external service

 • Karol Grębowski dr inż.

   Karol Grębowski (M.Sc.) works as an assistant at the Department of Technical Fundamentals of Architecture Design of the Faculty of Architecture at Gdansk University of Technology. His scientific research deals with dynamic phenomena occurring during the vibration of structures, bridges, and studies the design methodology of the elements forming passive protection system of the vehicles degraded  by struck or explosion in the context...

 • Straż graniczna w procesie uszczelniania zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

  Publication

  - Year 2004

  Wejście Polski do UE wymusiło wprowadzenie standartów ochrony granicy państwowej według norm unii. Podstawę prawną stanowi traktat z Schengen z 14.06.1985 oraz krajowe akty prawne (np. Polska Strategia Zintegrowanego zarządzania Granicą). Akty prawne normują cały szereg zjawisk: przekraczanie granicy, jej szczelność, dostosowanie prawa w tej kwestii do wymogów Unii Europejskiej, odpowiednia kadra i rozszerzone uprawnienia straży....

 • Beata Grzyl dr inż.

  dr inż. Beata Grzy, profesor PG - jest pracownikiem Katedry Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W 2006 r. uzyskała tytuł doktora za rozprawę, obronioną na PG pt. "Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w inwestycjach i wykonawstwie budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa hydrotechnicznego". Członek Komitetu Inżynierii Lądowej...

 • Koncepcja bazy danych fotogrametrycznych bliskiego zasięgu

  Publikacja opisuje bazę danych przechowującą i udostępniającą w środowisku internetowym zasób cyfrowych danych fotogrametrycznych i termowizyjnych oraz numerycznych danych pomiarowych, które mogą być pozyskane z n-wymiarowych opracowań bliskiego zasięgu, realizowanych w i-epokach. W projekcie autorzy określili uprawnienia użytkowników oraz zaproponowali strukturę bazy danych - model pojęciowy i funkcjonalny. Rozwiązanie informatyczne...

  Full text to download in external service

 • Udział Architektów IARP w kształceniu studentów architektury

  Publication

  Zawód architekta jest regulowanym zawodem zaufania publicznego. Polskie prawo zezwala na pro-jektowanie w specjalności architektonicznej jedynie osobom posiadającym uprawnienia budowlane i należącym do samorządu zawodowego – Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Izba ta do-prowadziła do ochrony prawnej tytułu „Architekt IARP”. W przypadku architektów, tak jak innych zawodów zaufania publicznego (medycznych czy prawniczych),...

 • Piotr Samól dr inż. arch.

  Piotr Samól is an assistant professor (adiunkt) in the Department of History, Theory and Monument Preservation at Gdansk University of Technology. He graduated in architecture (M.Sc. Eng.)  and history (B.A.). His researches are focused on the architectural and urban history of Gdansk and Baltic Sea region. He defended his doctoral thesis (scientifc field: architecture and urban planning) on the architecture of Dominican Churches...

 • Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

  Publication
  • M. Kwiek
  • D. Antonowicz
  • J. Brdulak
  • M. Hulicka
  • T. Jędrzejewski
  • R. Kowalski
  • E. Kulczycki
  • K. Szadkowski
  • A. Szot
  • J. Wolszczak-Derlacz

  - Year 2016

  Projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (i aktów towarzyszących) powstał w wyniku pracy zespołu w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) „Ustawa 2.0”.Dwa filary propozycji stanowią doskonałość naukowa, osiągana poprzez szeroko zakrojoną i przejrzystą krajową i międzynarodową konkurencję, oraz silne wsparcie państwowe, zarówno finansowe, jak i instytucjonalizujące akademicki prestiż...

  Full text to download in external service

 • Magdalena Podwojewska dr inż. arch.

  Magdalena Podwojewska is a senior lecturer in the Department of Urban Architecture and Waterscapes at the Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology. Since 2016 she has served as Vice Dean for Student Affairs. She is a member of the Pomeranian Regional Chamber of Architects. Her research and publications focused on the adaptation of railway and post-industrial buildings and infrastructure, as well as to the potential...

 • Jakub Idczak doktor

  Absolwent Fizyki na Akademii Pomorskiej w Słupsku, Oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Hydrografii na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Oceanografii Fizycznej na Wydziale Oceanografii i Geografii UG, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w zakresie oceanologii. W pracy naukowej zajmuje się szeroko pojętą hydroakustyką zarówno w sferze badań teoretycznych jak i praktycznych,...

 • Tomasz Janowski dr

  Tomasz Janowski is the Head of the Department of Informatics in Management, Faculty of Economics and Management, Gdańsk University of Technology, Poland; Invited Professor at the Department for E-Governance and Administration, Faculty of Business and Globalization, Danube University Krems, Austria; and Co-Editor-in-Chief of Government Information Quarterly, Elsevier. Previously, he was Invited Professor at Università Della Svizzera...

 • Monika Bizewska dr

  dr Monika Bizewska,  doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorat pt. „Państwo Środka w kulturze materialnej i w piśmiennictwie polskiego oświecenia” obroniła pod nazwiskiem Kwietniewska w 2009 roku. Od stycznia 2019 roku zatrudniona w Biurze Politechniki Otwartej na stanowisku kierownika jednostki realizującej zadania związane z popularyzacją nauki oraz organizacją wydarzeń edukacyjno-kulturalnych. Na pełnym etacie,...

 • Marcin Stienss dr inż.

  Marcin Stienss (urodzony w 1982 r. w Malborku) specjalizuje się w tematyce infrastruktury drogowej. Jego główne obszary badawcze dotyczą mieszanek mineralno-asfaltowych, badań i diagnostyki nawierzchni oraz szeroko pojętego procesu projektowania dróg.  W roku 2006 roku uzyskał na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej stopień magistra inżyniera na kierunku Budownictwo Lądowe w specjalności Inżynieria Transportowa,...

 • Webinarium nt. badań przedklinicznych

  Events

  02-02-2021 11:00 - 02-02-2021 13:00

  CTWT PG zaprasza na webinarium poświęcone tematyce badań przedklinicznych na zwierzętach. Udział jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

 • Certyfikacja przyszłością amerykańskiego inżyniera konstruktora budowlanego

  Artykuł przywołuje potrzebę ogólnopaństwowego unormowania sprawy uprawnień zawodowych inżynierów budownictwa w USA. Wynika to z coraz większych wymagań stawianych współcześnie tym inżynierom w zakresie projektowania i wykonawstwa budowli - także w sferze pozatechnicznej.

 • Dofinansowanie z funduszy unijnych - dokumentacja

  Publication

  - Year 2007

  Analiza przyczyn eliminacji wniosków o dofinansowanie w ramach pomocy unijnej. Braki dokumentacyjne wniosków. Problem interpretacji uprawnień

 • Zmiany w dostepności do uprawnień budowlanych

  Publication

  - Year 2005

  Omówiono konsekwencje zmian w prawie budowlanym z lipca 2005 roku. Wykazano istotne różnice w traktowaniu absolwentów wyższych studiów ''magisterskich'' i ''zawodowych''. Przedstawiono konsekwencje dla osób z wykształceniem ''pokrewnym'' i ''średnim odpowiednim''

 • Samodzielne funkcje w budownictwie

  Publication

  Zasadnicze problemy zmian w prawie budowlanym. Zmiana traktowania wykształcenia wyższego. Wady i zalety nowego rozporządzenia (projekt), potrzeba jednoznacznych ustaleń. Niejasności związane z praktyką zawodową.

 • Bohdan Zadroga prof. dr hab. inż.

  People