Wyniki wyszukiwania dla: BIOMETRIA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BIOMETRIA

Wyniki wyszukiwania dla: BIOMETRIA

 • Biometria

  Kursy Online

 • Biometria - zastosowania, identyfikacja i kierunki dalszego rozwoju

  Publikacja

  Biometria - naturalna forma identyfikacji. W rozdziale zamieszczono opis różnych technik identyfikacji, takich jak rozpoznawanie dłoni, odcisków palców, twarzy, głosu i innych. Omówiono stosowane techniki ekstrakcji cech odpowiednich organów i kierunku dalszych badań nad poprawą własności systemów biometrycznych, które mają zasadnicze znaczenie w identyfikacji i weryfikacji osobniczej, oraz sposobów zwiększenia ich skuteczności.

 • Symulacje numeryczne testów zderzeniowych barier ochronnych

  W pracy przedstawiono metodykę budowy modelu obliczeniowego ukierunkowanego na badania zderzeniowe w środowisku Metody Elementów Skończonych. Opisano etapy tworzenia takiego modelu, jego modyfkacji oraz sprawdzania poprawności przeprowadzonej symulacji, a także przedstawiono kilka autorskich przykładów zastosowania proponowanych obliczeń do badania barier ochronnych

  Pełny tekst w portalu

 • Wprowadzenie do analizy obrazu w procesie detekcji i identyfikacji twarzy

  Opisano proces analizy obrazu na podstawie biometrycznych metod rozpoznawania twarzy. Przedstawiono algorytm detekcji oraz identyfikacji człowieka na podstawie punktów charakterystycznych twarzy oraz opisano szczegółowo jego etapy. Zdefiniowano pojęcia: biometria, proces pomiaru biometrycznego, analiza obrazu. Przedstawiono wybrane, istniejące systemy monitoringu wykorzystujące algorytmy wypracowane na podstawie biometrycznych...

 • Analysis of results of large-scale multimodal biometric identity verification experiment

  An analysis of a large set of biometric data obtained during the enrolment and the verification phase in an experimental biometric system installed in bank branches is presented. Subjective opinions of bank clients and of bank tellers were also surveyed concerning the studied biometric methods in order to discover and to explore relations emerging from the obtained multimodal dataset. First, data acquisition and identity verification...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Eye Blink Based Detection of Liveness in Biometric Authentication Systems Using Conditional Random Fields

  Publikacja

  - 2012

  The goal of this paper was to verify whether the conditional random fields are suitable and enough efficient for eye blink detection in user authentication systems based on face recognition with a standard web camera. To evaluate this approach several experiments were carried on using a specially developed test application and video database.

 • Pomiar i wizualizacja położenia śródręcza i palców

  Opisano system pomiarowy, który umożliwia wyznaczenie położenia śródręcza dłoni i niezależnie każdego z pięciu palców. Wyniki pomiarów przedstawiane są w postaci animacji na ekranie komputera. Omówiono poszczególne elementy części sprzętowej systemu: czujniki, przetwornik A/C i kontroler systemu. Opisano również oprogramowanie, w którym zastosowano sposób przetwarzania wyników zapobiegający błędnym pomiarom. W zakończeniu wskazano...

 • Identyfikacja na podstawie pisma i tekstu

  Publikacja

  W pracy zamieszczono opis różnych technik identyfikacji tożsamości na podstawie pisma, tekstu i podpisów. Omówiono algorytmy ekstrakcji cech niezbędne do wykonania operacji rozpoznawania. Opisane systemy biometryczne odgrywają dużą rolę w identyfikacji i weryfikacji osobniczej.

 • Biometryczna kontrola dostępu

  Opisano szczegółowo algorytm detekcji oraz identyfikacji człowieka na podstawie punktów nodalnych twarzy. Zdefiniowano pojęcia: biometria, proces pomiaru biometrycznego, metody biometrycznej identyfikacji oraz kontrola dostępu. Przedstawiono opis opracowanego systemu biometrycznej identyfikacji wykorzystującego sztuczne sieci neuronowe. Podano wyniki badań oraz przeprowadzono ich wnikliwą dyskusję.Biometrics is the study of automated...

 • Koncepcja systemu do pomiaru temperatury podczas prób wysiłkowych u dzieci

  Odpowiednia podaż tlenu i gwarancja prawidłowego metabolizmu tlenowego organizmu należą do głównych czynników determinujących wydolność fizyczną człowieka oraz możliwość kontynuowania przez niego wysiłku fizycznego. Od lat trwają badania nad instrumentami pomocnymi w ocenie zmian przystosowawczych oraz adaptacyjnych, zachodzących pod wpływem wysiłku fizycznego oraz treningu fizycznego. W przypadku grup pediatrycznych poddawanych...

 • Koncepcja systemu do pomiaru temperatury podczas prób wysiłkowych u dzieci

  Publikacja

  - 2013

  Odpowiednia podaż tlenu i gwarancja prawidłowego metabolizmu tlenowego organizmu należą do głównych czynników determinujących wydolność fizyczną człowieka oraz możliwość kontynowania przez niego wysiłku fizycznego. Od lat trwają badania nad instrumentami pomocnymi w ocenie zmian przystosowawczych oraz adaptacyjnych, zachodzących pod wpływem wysiłku fizycznego oraz treningu fizycznego. W przypadku grup pediatrycznych poddawanych...

 • Generating training data for SART-2 keystroke analysis module

  Analiza dynamiki pisania na klawiaturze jest jedną z technik biometrycznych, które uwzględniają cechy behawioralne. Trudność związana z informacja na temat dynamiki pisania na klawiaturzepolega na tym, że są to dane bardzo niestabilne. Artykuł prezentuje krótko rozwiązanie wykorzystane w celu zbierania danych uczących oraz ekstrakcji cech dla systemu uwierzytelniania użytkownika na podstawie sposobu korzystania z klawiatury. Następnie...

 • Biometryczny pomiar geometrii twarzy metodami fotogrametrycznymi

  Niniejsza praca przedstawia wykorzystanie narzędzi fotogrametrii bliskiego zasięgu w celu pomiarów geometrii twarzy. Podczas zbierania materiału badawczego skupiono się na uzyskaniu jak najlepszej dokładności wyznaczenia współrzędnych (w tym celu przede wszystkim wykorzystano aparaty o wysokiej rozdzielczości, zsynchronizowane dwa aparaty umożliwiły niwelację ruchu twarzy, zadbano również o uzyskanie jak najlepszego oświetlenia...

 • Face Recognition: Shape versus Texture

  Publikacja

  - 2015

  This paper describes experiments related to the application of well-known techniques of the texture feature extraction (Local Binary Patterns and Gabor filtering) to the problem of automatic face verification. Results of the tests show that simple image normalization strategy based on the eye center detection and a regular grid of fiducial points outperforms the more complicated approach, employing active models that are able to...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie metod biometrycznych

  Publikacja

  W pracy przedstawiono opis różnych technik identyfikacji na podstawie obrazów. Omówiono własności biometrycznych systemów identyfikacji, sposoby zwiększania ich skuteczności i kierunki dalszego rozwoju.

 • Subspace Algorithms for Face Verification

  Publikacja

  - 2011

  W rzeczywistych zastosowaniach problem weryfikacji wydaje się ważniejszy od klasyfikacji. Na ogół dysponujemy jedynie niewielkim zbiorem obrazów uczących reprezentujących daną osobę, a naszym zadaniem jest podjęcie decyzji odnośnie tego, czy nowo pozyskana fotografia jest do nich wystarczająco podobna - bez użycia oddzielnego zbioru przykładów negatywnych. W takim przypadku uzasadnione wydaje się zastosowanie metody podprzestrzeni,...

 • User authentication based on keystroke dynamics analysis

  Publikacja

  W pracy przedstawiono kilka metod, które można wykorzystać do uwierzytelniania użytkowników na podstawie rytmu pisania na klawiaturze. Dwie z opisanych metod wykorzystują miarę odległości zdefiniowaną do porównywania wpisywanych tekstów, natomiast trzecia analizuje parametry rozkładów cech wydobytych z wpisywanych tekstów. Algorytmy te zostały przetestowane na dwóch zbiorach danych. Ponadto oceniona została efektywność metody powstałej...

 • Similarity Measures for Face Images: An Experimental Study

  Publikacja

  - 2016

  This work describes experiments aimed at finding a straightforward but effective way of comparing face images.We discuss properties of the basic concepts, such as the Euclidean, cosine and correlation metrics, test the simplest version of elastic templates, and compare these solutions with distances based on texture descriptors (Local Ternary Patterns). The influence of selected image processing methods (e.g. bilateral ltering)...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Podstawy Biometrii

  Kursy Online

 • Wykrywanie komponentów twarzy na potrzeby określenia jej położenia przy wykorzystaniu obrazów w skali szarości

  Przedstawiono problematykę określania położenia twarzy oraz kierunku wzroku. Przedstawiono stosowane metody orazzaproponowano nową wykorzystującą kombinację analizy falkowej, metod sztucznych sieci neuronowych oraz analizy geometrycznej.

 • Aktywne modele kształtu i ich biometryczne zastosowania = Active shape models and their biometric applications

  Publikacja

  Aktywne modele kształtu zostały zaproponowane w latach 90 XX wieku jako uniwersalna metoda lokalizowania i rozpoznawania obiektów. Koncepcje teoretyczne, na których metoda ta została oparta, wydają się obiecujące, jednak ich praktyczna wartość nie została jeszcze do końca zweryfikowana. Autorzy niniejszej pracy przeprowadzili testy aktywnych modeli kształtu za pomocą własnego systemu lokalizacji obiektów, szczególną uwagę zwracając...

 • For Your Eyes Only – Biometric Protection of PDF Documents

  The paper introduces a concept of a digital document content encryption/decryption with facial biometric data coming from a legitimate user. Access to the document content is simple and straightforward, especially during collaborative work with mobile devices equipped with cameras. Various contexts of document exchange are presented with regard to the next generation pro-active digital documents proposed by authors. An important...

  Pełny tekst w portalu

 • Erosion of privacy in computer vision systems

  W pracy przedstawiono problemy, które mogą wystąpić, gdy technologia komputerowego wzroku zostanie zaimplementowana w urządzeniach wykorzystywanych w codziennym życiu. Przeprowadzono także dyskusję socjologicznych konsekwencji stosowania biometrii, automatycznego śledzenia ruchu i interpretacji obrazu. Omówiono też problemy wynikające z połączenia komputerowego wzroku z możliwościami oferowanymi przez Internet.

 • Eigenfaces, Fisherfaces, Laplacianfaces, Marginfaces – How to Face the Face Verification Task

  Publikacja

  - 2013

  This paper describes the exhaustive tests of four known methods of linear transformations (Eigenfaces, Fisherfaces, Laplacianfaces and Marginfaces) in the context of face verification task. Additionally, we introduce a new variant of the transformation (Laplacianface + LDA), and the specific interval-based decision rule. Both of them improve the performance of face verification, in general, however, our experiments show that the...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Identity verification based on mouse movements

  Publikacja

  W pracy przedstawiono ideę systemu zabezpieczeń biometrycznych opartego na sposobie poruszania myszą. Pomiary odczytywane z myszy są przykładem cech behawioralnych, które w przeciwieństwie do fizjologicznych są bardzo niestabilne. Opisano zbiór cech, które można wydobyć z danych pochodzących z myszy. Przeprowadzono eksperymenty dla danych zebranych od trzynastu użytkowników. Zaprezentowano wyniki uwierzytelniania za pomocą metody...

 • Algorytm ekstrakcji cech biometrycznych twarzy

  W referacie zawarto opis metody automatycznej lokalizacji oraz parametryzacji punktów charakterystycznych w obrazie twarzy. Do lokalizacji punktów charakterystycznych wykorzystano zmodyfikowany algorytm EBGM (ang. Elastic Bunch Graph Matching). Algorytm ten pozwala lokalizować punkty w obrazie przy założeniu niezmienności topologii grafu połączeń między nimi.W referacie przedstawiono podstawy teoretyczne metody oraz zaimplementowany...

 • Practical evaluation of the basic concepts for face localization

  Publikacja

  - 2007

  Pomimo tego, że w literaturze zaproponowano wiele metod lokalizacji twarzy, a związane z nimi koncepcje teoretyczne wydają się bardzo interesujące, ich praktyczna przydatność musi dopiero zostać zweryfikowana. Ponadto, chociaż opisywane w publikacjach rozwiązania stają się coraz bardziej skomplikowane, to opierają się one wciąż na bradzo prostych pomysłach, takich jak mapy krawędzi. Dlatego też głównym celem pracy nie było zaproponowanie...

 • Technologia dynamicznego podpisu biometrycznego

  Publikacja

  - 2016

  Przedstawiono opracowane wyposażenie Multimodalnego stanowiska bankowego, udostępniającego możliwość identyfikacji biometrycznej. Omówiono integrację wielu metod biometrycznej weryfikacji tożsamości w zakresie sprzętowym i programowym. Uzasadniono możliwość zmniejszenia ryzyka błędnej weryfikacji tożsamości przy użyciu technologii dynamicznego podpisu biometrycznego. Zilustrowano budowę eksperymentalnego stanowiska bankowego na...