Wyniki wyszukiwania dla: MODELE DOSKONAŁOŚCI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MODELE DOSKONAŁOŚCI

Wyniki wyszukiwania dla: MODELE DOSKONAŁOŚCI

 • Modele doskonałości w logistyce

  W niniejszym opracowaniu przedstawiono wybrane modele doskonałości w logistyce, jak i możliwości ich wykorzystania w praktyce

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modele doskonałości w opiece zdrowotnej

  W niniejszej publikacji zaprezentowano kluczowe aspekty adaptacji Modelu Doskonałości EFQM na potrzeby zakładów opieki zdrowotnej. Przedstawione zostały charakterystyki poszczególnych kryteriów wchodzących w skład modelu, w odniesieniu do usług zdrowotnych. Autorzy zaprezentowali także przykłady zastosowań przktycznych Modelu EFQM, wraz z korzyściami jakie odniosły zakłady opieki zdrowotnej w wybranych krajach europejskich.

 • Jakość w Pomorskim. Modele doskonałości jako podstawa promocji jakości. Przegląd rozwiązań światowych – cz.2

  W artykule zaprezentowano stosowane w różnych regionach świata tzw. modele doskonałości organizacyjnej stanowiące podstawę przyznawania krajowych nagród jakości. Szczególną uwagę zwrócono na stosowany w Stanach Zjednoczonych model MBNQA.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jakość w pomorskim Modele doskonałości jako podstawa promocji jakości. Przegląd rozwiązań światowych - cz.1.

  W opracowaniu przedstawiono model Nagrody im W.E. Deminga stosowany do oceny doskonałości organizacyjnej

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa

  Zespoły Badawcze

  Zakład Towaroznawstwa * analiza etykiet i projekty nowych opakowań wybranych produktów spożywczych, * badania nad sensorami smaku, * analiza jakości produktów spożywczych, * wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska naturalnego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zakład Zarządzania Jakością * zarządzanie jakością, TQM; * systemy zarządzania jakością, środowiskiem, BHP oraz bezpieczeństwem informacji; * systemy...

 • Grzegorz Zieliński dr inż.

  Autor ponad 100 publikacji naukowych (zarówno w języku polskim, jak i angielskim) z zakresu zarządzania działalnością usługową, doskonalenia podmiotów, w tym podmiotów leczniczych. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują obszary związane z dojrzałością i doskonałością przedsiębiorstw w różnych aspektach ich działalności. Uczestniczył w projektach badawczych Narodowego Centrum Nauki oraz projektach realizowanych przez międzynarodowe...

 • Zastosowanie Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości w organizacjach produkcyjnych na przykładzie Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości

  Publikacja

  - Rok 2020

  Współczesne organizacje, konkurując na rynkach globalnych, muszą uwzględniać coraz większą liczbę czynników determinujących ich pozycję i szanse rozwoju. Do czynników tych należą m.in.: nasycenie rynku, rosnące wyzwania ze strony otoczenia społeczno-ekonomicznego związane ze specyfiką Przemysłu 4.0, skracające się cykle życia produktów, czy też konieczność uwzględnienia wielu ograniczeń wynikających z przyjęcia ogólnoświatowych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • KIERUNKI DZIAŁAŃ PROJAKOŚCIOWYCH W OBSZARZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. WYBRANE PRZYKŁADY KRAJOWE I ZAGRANICZNE

  Publikacja

  - Rok 2016

  W artykule zaprezentowano systemy i modele pozwalające szkołom wyższym osiągnąć poziom jakości służący zaspokojeniu potrzeb podstawowych grup interesariuszy w zakresie świadczonych przez nie usług edukacyjnych. Na bazie badań własnych, w tym szerokiego przeglądu światowej literatury przedmiotu zaprezentowano preferowany kierunek działań projakościowych w naszych uczelniach. Jako punkt wyjścia traktowany przez autorów, jako „fazę...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Anna Wendt mgr

  Asystent  w Katedrze Inżynierii Zarządzania i Jakości od 2017 r.  Jest absolwentką kierunku Zarządzanie jakością i środowiskiem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.  W trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu.  Jest audytorem wewnętrznym systemów ISO 9001, 14001, 18001 oraz 22000. Ukończyła wiele kursów z zakresu zarządzania jakością i...

 • Napęd żaglowy

  Kursy Online
  • H. Pruszko
  • A. Karczewski

  Treści przedmiotu:  > koncepcja napędu żaglowego <> rozwój napędu żaglowego <> środowisko pracy żagli - powietrze i natura wiatru <> systematyka napędu żaglowego <> nomenklatura przedmiotu <> siły generowane na pędniku żaglowym <> teoria płata nośnego - matematyczne modele (wiry związane, wiry swobodne, prędkości indukowane, rozkład cyrkulacji i rozkład ciśnień na powierzchni żagla) <> ...

 • Krzysztof Nyka dr hab. inż.

  Krzysztof Nyka, absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI PG), gdzie  uzyskał tytuł magistra inżyniera (1986, telekomunikacja) stopień doktora nauk technicznych (2002, elektronika) i doktora habilitowanego (2020 automatyka, elektronika i elektrotechnika). Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG. Zainteresowania...

 • Proces ciągłego doskonalenia wśród laureatów XXIII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości

  Publikacja

  - Rok 2021

  Model doskonałości można zdefiniować jako zbiór zasad kompleksowej oceny organizacji, który często wykorzystywany jest jako podstawa konkursów jakości. Europejski Model Doskonałości EFQM pozwala na doskonalenie organizacji m.in. poprzez kompleksowe podejście, identyfikację mocnych i słabych stron organizacji czy zwiększenie zaangażowania pracowników w doskonalenie. Celem niniejszego referatu jest analiza działań doskonalących...

 • System polskich regionalnych nagród jakości opartych na modelach doskonałości. Diagnoza i ocena porównawcza

  Publikacja

  - Rok 2017

  Celem autorów tego artykułu jest porównanie wybranych uwarunkowań towarzyszących procesom organizacji polskich konkursów o regionalne nagrody jakości oparte na modelach doskonałości. W rezultacie określone zostaną wnioski, które wskażą na ważne problemy oraz powinny pomóc usprawnić te przedsięwzięcia, tak by podnieść stopień zainteresowania się nimi oraz tym samym zwiększyć ich rangę w promowaniu podejścia projakościowego.

 • Experienta jako pomost pomiędzy Kołem Naukowym Qualiteam UG a Klubem Pomorskiej Nagrody Jakości

  Publikacja

  - Rok 2016

  POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI Na przestrzeniu kilku ostatnich lat zauważono zwiększoną aktywność studentów w pracach kół naukowych. Zainteresowanie działalnością w organizacjach studenckich wynika z możliwości powiększania swojego indywidualnego dorobku naukowego a także wiedzy i umiejętności praktycznych. W niniejszym artykule zostanie krótko ukazana działalność Koła Naukowego QualiTeam funkcjonującego przy Zakładzie Zarządzania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jakość w pomorskim - Biznes i uczelnia w dążeniu do jakości/ Nowy Model EFQM

  W dniu 8.10.2021 na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odbyła się konferencja pt. „Biznes i uczelnia w dążeniu do jakości”. Organizatorami wydarzenia była Katedra Inżynierii Zarządzania i Jakości Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (PG), firma Flex oraz Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia (ECD). Celem spotkania była wymiana poglądów i doświadczeń oraz określenie kierunków współpracy...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości w czasach Gospodarki Opartej na Wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2020

  Celem autorki jest analiza wpływu aspektu zarządzania wiedzą u uczestników XXII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości na wynik oraz uzyskanie wyróżnienia. Konkurs składa się z kilku etapów, m.in. samooceny oraz weryfikacji w siedzibie uczestnika przeprowadzonej przez ekspertów Polskiego Rejestru Statków. Po udziale w konkursie organizacja biorąca w nim udział, poza aspektami marketingowymi uzyskuje informacje zwrotną w postaci...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metodyka systematycznego przeglądu literatury w zakresie konkursów o nagrody jakości opartych na modelach doskonałości

  Publikacja

  - Rok 2020

  Model doskonałości można zdefiniować jako zbiór zasad kompleksowej oceny organizacji , który często wykorzystywany jest jako podstawa konkursów jakości. Celem niniejszego referatu jest systematyczny przegląd literatury o tematyce konkursów jakości opartych na modelach doskonałości, szczególnie związanych z modelem EFQM – modelem europejskim. Podczas badań wykorzystano trzy bazy literaturowe dostępne na Politechnice Gdańskiej –...

 • Wybrane aspekty projakościowej orientacji w zarządzaniu polskimi uczelniami

  Publikacja

  W pierwszej czêoeci artyku³u omówiono rolê wiedzy w integracji projakooe- ciowego podejoecia do zarz¹dzania w oerodowisku akademickim, odnosz¹c siê do oryginalnego modelu rozwojowego proponowanego przez autora. W drugiej czêoeci opracowania przedstawiono ocenê, w jaki sposób systemy zarz¹dzania ja- kooeci¹ mog¹ przyczyniæ siê do poprawy zarz¹dzania uczelni¹. Ostatnia czêoeæ przedstawia modele doskona³ooeci jako najbardziej zaawansowane...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym