Wyniki wyszukiwania dla: SPECYFIKACJE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SPECYFIKACJE

Wyniki wyszukiwania dla: SPECYFIKACJE

 • Specyfikacje geosyntetyków stosowanych w podbudowach nawierzchni drogowych

  Publikacja

  W ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost zastosowania geosyntetyków w budownictwie, w tym w szczególności w budowie. W podbudowach nawierzchni drogowych geosyntetyki znajdują obecnie zastosowanie w dwóch sytuacjach: do wykonania warstwy separacyjnej lub filtracyjnej między podłożem gruntowym i warstwą podbudowy oraz do wykonania warstwy wzmacniającej podbudowę z kruszywa niezwiązanego spoiwem lub lepiszczem, ułożonej na podłożu...

 • Techniczne specyfikacje interoperacyjności dotyczące hałasu od pojazdów kolejowych

  Analiza wymagań zawartych w specyfikacji TSI dla kolei konwencjonalnych w zakresie poziomu emitowanego hałasu przez tabor kolejowy. Omówienie wymagań specyfikacji TSI dla pociągów dużej prędkości w znowelizowanej wersji przygotowywanej przez Komisję Europejską do publikacji.

 • A Method Supporting Monitoring And Repair Processes of Information Systems

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy zaproponowano nową metodę (ARM) zarządzania monitorowaniem i naprawą systemów IT, bez przerywania ciągłości ich funkcjonowania. Metoda ta integruje procesy monitorowania (uwzględniając już istniejące i stosowane rozwiązania) z procesami naprawy. Stworzono formalny model koncepcyjny opisujący dziedzinę monitorowania i naprawy oraz formalne specyfikacje mechanizmu napraw oraz wybranych procedur naprawczych. Do specyfikacji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nierówności pionowe toru kolejowego

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2014

  Ocena jakości geometrycznej toru kolejowego wymaga od zarządców infrastruktury stosowania jednolitych metod pomiarów, obliczania i interpretacji wyników. W tym zakresie należy stosować się do norm europejskich i technicznych specyfikacje interoperacyjności. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z pomiarem i oceną nierówności pionowych toru kolejowego. Zapisano odchyłki dopuszczalne nierówności pionowych według...

 • Uwagi do metodyki projektowania układów geometrycznych toru

  Publikacja

  - Rok 2011

  W pracy podjęto kwestię zmian, jakie w zakresie projektowania układów geometrycznych toru wprowadziły nowe akty prawne - Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności oraz Standardy Techniczne przyjęte przez PKP PLK S.A. Rozpatrzono w sposób szczegółowy dopuszczalne wartości parametrów kinematycznych, skupiając się w głównym stopniu na analizie wartości normatywnych. Następnie omówiono ogólne zasady określania podstawowych parametrów...

 • Kierunki standaryzacji w zdalnym nauczaniu

  Dziedzina zdalnego nauczania rozwija się dzięki wielu współpracującym organizacjom i konsorcjom. Opracowały one kilkadziesiąt specyfikacji i modeli referencyjnych, z których część została zaakceptowana jako standardy takich organizacji jak ISO czy IEEE. Artykuł zawiera przegląd najważniejszych instytucji zajmujących się dziedziną zdalnego nauczania oraz wskazuje ich wkład w dotychczasowe dokonania dziedziny. Wskazano także obszary,...

 • Realizacja warstwy serwerów sterowania połączeniami dla ASON/GMPLS

  W materiale przedstawiono wyniki prac badawczych wykonanych w ramach projektu PBZ w podprojekcie Architektury i protokoły sieciowe. Obejmują krótką charakterystykę wytworzonych modeli analitycznych i symulacyjnych przeznaczonych do badania sieci pakietowych z gwarancją jakości klas usług dla technologii IP QoS, MPLS, OBS oraz uzyskane wyniki. Jednakże główny punkt ciężkości został położony na sieci z architekturą ASON/GMPLS dla...

 • Optymalne obserwatory detekcyjne oparte na strukturze własnej.

  Publikacja

  Praca dotyczy analitycznych metod syntezy algorytmów detekcji uszkodzeń. Definiując wektor resztowy jako ważony błąd uzyskanej oceny wyjścia danego obiektu, poszukuje się takich obserwatorów stanu, dostarczających owych oszacowań, dla których wektor resztowy jest w możliwie wysokim stopniu niezależny od niemierzalnych zakłóceń oddziałujących na obiekt oraz od niemierzalnych szumów w torach pomiarowych. Rozważa się algorytmy...

 • Odporna H -optymalna synteza układów detekcyjnych.

  Publikacja

  Detekcję błędów występujących w nadzorowanym obiekcie dynamicznym, stanowiącą podstawę decyzji diagnostycznych, oprzeć można na analizie wektorów resztowych, generowanych w układzie zawierającym odpowiednio zaprojektowany odporny estymator stanu danego obiektu. Rozważano tylko zewnętrzny aspekt syntezy generatora reszt optymalnych ze względu na normę tej przestrzeni H : to znaczy problem odprzęgania wektora resztowego od niemierzalnych...

 • Optimal detection observers based on eigenstructure assignment. W: FaultDiagnosis. Models, artificial intelligence, applications. Ed. J. Korbicz, J.M. Kościelny, Z. Kowalczuk, W. Cholewa. Berlin: Springer Verlag**2004 s. 219-259, 7 rys. bibliogr. 41 poz. Optymalne obseratory detekcyjne oparte na strukturze własnej.

  Publikacja

  Praca dotyczy analitycznych metod syntezy algorytmów detekcji uszkodzeń. De-finiując wektor resztowy jako ważony błąd uzyskanej oceny wyjścia danego o-biektu, poszukuje się takich obserwatorów stanu, dostarczających owych osza-cowań, dla których wektor resztowy jest w możlwie wysokim stopniu niezależnyod niemierzalnych zakłóceń oddziałujących na obiekt oraz od niemierzalnychszumów w torach pomiarowych. Rozważa się algorytmy...

 • Robust H- optimal synthesis of FDI systems

  Publikacja

  Detekcję błędów występujących w nadzorowanym obiekcie dynamicznym, stanowią-cą podstawę decyzji diagnostycznych, oprzeć można na analizie wektorów resz-towych, generowanych w układzie zawierającym odpowiednio zaprojektowany od-porny estymator stanu danego obiektu. Rozważano tylko zewętrzny aspekt syn-tezy generatora reszt optymalnych ze względu na normę tej przestrzeni H : toznaczy problem odprzęgania wektora resztowego od niemierzalnych...