Wyniki wyszukiwania dla: spoleczenstwo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: spoleczenstwo

Wyniki wyszukiwania dla: spoleczenstwo

 • Public relations w społeczeństwie

  Publikacja

  - Rok 2020

  W artykule stawiam tezę – powtarzając za „„Standardami profesjonalnych public relations”- o konieczności wysuwania na plan pierwszy - we wszelkich działaniach w obszarze public relations - ich zgodności z wartościami i normami etycznymi, ponieważ wszelkie działania public relations są nie tylko realizowane w przestrzeni społecznej, ale mają istotny wpływ na kształt, kondycję społeczeństwa, również na budowę demokracji i społeczeństwa...

 • Kalendarium działalności środowiska Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 1980-1990

  Publikacja
  • W. Mazur
  • M. Przyborowski
  • K. Skiba
  • Z. Stybel
  • J. Waluszko

  - Rok 2020

  Kalendarium obejmuje fragment historii Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego z lat 1980-1990 (nie ujęto okresu do 2005 i dalej, jako wykraczającego poza zainteresowania IPN i ECS). Zostało stworzone przy współpracy kilkudziesięciu osób związanych z RSA i zredagowane przez jego uczestników na podstawie materiałów archiwalnych (m.in. z IPN), informacji w prasie oficjalnej i podziemnej (w tym własnej) oraz wspomnień uczestników wydarzeń

 • Standardy Profesjonalnego Public Relations

  Publikacja
  • J. Barlik
  • E. Hope
  • J. Olędzki
  • K. Wojcik

  - Rok 2020

  " Standardy przedstawiają wartości i pryncypia uzasadniające konieczność dokonywania odpowiednich wyborów. Public relations ma godzić interesy zleceniodawców, przedstawicieli mediów i różnych grup społeczeństwa, a przy tym pozostawać w zgodzie z normami etycznymi i odwoływać się do takich wartości jak szacunek, godność, rzetelność, uczciwość, prawda, wiarygodność, niezależność, lojalność i zaufanie. Opracowanie "Standardów profesjonalnego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ruch Społeczeństwa Alternatywnego w Gdańsku (1980) 1983-2005…

  Publikacja

  - Rok 2020

  Tekst jest wspomnieniem z działalności w Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego i próbą naukowego ujęcia tego w duchu obserwacji uczestniczącej

 • Emigracja jako przejaw procesów globalnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Jedną ze znamiennych cech rozwoju społeczeństwa od zarania tworzenia się struktur organizacji politycznych była i jest ruchliwość przestrzenna. Jej intensyfikacja zależy od wielu czynników ekonomicznych, technicznych, kulturowych, politycznych itp. Emigracja, stanowiąc zarówno podmiot, jak i przedmiot polityki, może być rozpatrywana w różnych zakresach, tj. polityki społecznej, gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, międzynarodowej...

 • Elementy kultury politycznej współczesnej emigracji polskiej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Diasporę polską szacuje się na ok. 25 mln. Jest to społeczność zróżnicowana pod względem ekonomicznym, społecznym, politycznym. Cechą wyróżniającą ich jest specyficzna kultura polityczna. Polacy na emigracji manifestują postawy i działania silnie zindywidualizowane i jednostronne, uzasadnione przy tym silnym przekonaniem, że służą one dobru wspólnemu. Komponenty te tworzą postawy autorytarne. Inną cechą jest wytwarzanie postaw...

 • Środki masowego przekazu w kształtowaniu tożsamości diaspory polskiej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W kształtowaniu tożsamości współczesnej emigracji polskiej ważne miejsce odgrywają środki masowego przekazu. Powstają one zarówno w kraju wychodźstwa, jak i generowane są przez czynniki emigracyjne. Wśród środków masowego przekazu szczególne znaczenie ma Polskie Radio i Telewizja Polska. Powszechny jest pogląd, że stan mediów, w tym zwłaszcza prasy polonijnej odzwierciedla kondycję intelektualną i ekonomiczną emigracji polskiej....

 • SKUTKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA – WYBRANE ASPEKTY

  Publikacja

  - Europa Regionum - Rok 2015

  Druga połowa XX wieku to czas dynamicznego wzrostu odsetka ludzi starszych w społeczeństwie. Historia ludzkości pokazuje, że poszczególni jej przedstawiciele starzeli się, natomiast problem ten nie dotyczył populacji jako całość. Klasyczny cykl życia przypisany był jednostce, kiedy to struktura wiekowa ludności nie podlegała większym zmianom. Celem opracowania jest zbadanie skutków zjawiska starzenia się społeczeństwa z punktu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • „Homek”. Pismo Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 1983–1990

  Publikacja

  - Rok 2013

  Praca zbiorowa pod red. Grzegorza Berendta, Krzysztofa Brzechczyna, Zbigniewa Stybla i Janusza Waluszko. Najobszerniejszą częścią publikacji są reprinty czterdziestu pięciu numerów tytułowego „Homka", pisma Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego (RSA), jakie w latach 1983–1990 ukazywało się w Trójmieście. Oprócz nich Czytelnik znajdzie interesującą przedmowę, w której redaktorzy publikacji (w tym byli działacze RSA) opisali...

 • Etyka - komu to potrzebne?

  Publikacja

  - Rok 2010

  Autorka stawia tezę, że budowanie zasad etycznych każdego zawodu jest jednoczesnym budowaniem ram rzetelności i profesjonalizmu zawodowego, budowaniem ładu społecznego. Zawód specjalisty PR szczególnie takich ram wymaga, ponieważ jego wykonywanie wiąże się z wpływaniem na różne sfery życia społecznego: reputację i wizerunek organizacji, jej pracowników, na kształt mediów i społeczeństwo. Przywołane w artykule dwie najnowsze koncepcje...

 • Przemiany przestrzenne przedmieść i wsi, a oczekiwania społeczne w okresie po 1989 roku w Polsce

  Publikacja

  Rozwój miast na przestrzeni wieków to zmieniający się krajobraz, który ewoluuje wraz ze zmianami funkcjonalnymi miast i pojawianiem się coraz to nowych w nim elementów będących konsekwencją postępu technicznego oraz społecznego. Oczekiwania użytkowników przestrzeni zmieniają się i ewoluują równolegle z przekształceniami na płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej, kulturowej czy przestrzennej. Spowodowane są zarówno potrzebami, jak...

 • Społeczny charakter public relations- praca specjalisty PR w społeczeństwie i dla społeczeństwa

  Artykuł podkreśla społeczny charakter działań public relations, wzajemne oddziaływanie organizacji i społeczeństwa i stawia tezę, że kryterium etyczności działań public relations jest ich stopień zaangażowania lub wpływu na społeczeństwo: jeśli realizowana na rzecz podmiotu zlecającego strategia PR jest korzystna tylko dla jednej lub dwóch stron tzw trójkąta etycznego – zleceniodawcy i podmiotu realizującego, z pominięciem...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zmiany struktury demograficznej ludności i ich wpływ na gospodarkę narodową

  Publikacja

  - Rok 2016

  Problem zmian struktury demograficznej i alokacji zasobów ludności w kontekście rozwoju ekonomicznego państwa należy rozważań w ramach redystrybucji dochodów, co odbywa się w oparciu o trzy zasadnicze płaszczyzny, a mianowicie: makroekonomiczną, system emerytalny oraz prywatne transfery dochodów w przypadku sektora gospodarstw domowych. Ogromne znaczenie w ramach wyżej wymienionych powiązań ma czynnik starzenia się społeczeństwa,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Artysta i analityk. Big data w przestrzeni kultury

  Publikacja

  - Rok 2015

  Tekst rozważa rolę Big Data - ogromnych zbiorów danych - w badaniu kultury oraz w jej tworzeniu. Przedmiotem analiz jest również wpływ tej technologii na twórczość artystyczną, w tym na współczesną architekturę i urbanistykę. Przedstawione zostały scenariusze potencjalnej przyszłej roli Big Data w społeczeństwie.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Gospodarka oparta na wiedzy wyzwaniem strategicznym Pomorza.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono uwarunkowania tworzenia gospodarki opartej na wiedzy w woj.pomorskim w odniesieniu do instytucji kształcenia, potencjału absorpcji innowacji i uczestnictwa w sieci globalnej.

 • Społeczeństwo informacyjne w regionach gospodarki opartej na wiedzy

  Podsystemy gospodarki opartej na wiedzy. Opis regionalnych systemów innowacji w formach kompleksów technologicznych i naukowych. Studium przypadku - gospodarka oparta na wiedzy w woj. pomorskim.