Jerzy Sawicki - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 66

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2020
Rok 2019
 • Design Equation for Stirring Fluid by a Stream Pump in a Circulating Tank
  Publikacja

  A circulating tank is a very useful theoretical scheme for many fluid-flow objects in several branches of engineering. The motion of the fluid in such objects can be induced in different ways. A stream pump provides an especially interesting possibility; however, the quantitative description of such devices shows some shortcomings. Such a device is analogous to a jet pump, thus has similar advantages (simplicity of construction,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Racjonalne wymiarowanie osadników wirowych
  Publikacja

  - Gaz, Woda i Technika Sanitarna - Rok 2019

  Wobec braku w literaturze metody wymiarowania osadników wirowych, zaproponowano kryteria projektowe, bazujące na analizie wpływu siły odśrodkowej ma ruch cząstki zawiesiny oraz na czas jej przebywania w osadniku. Kryteria zostały pozytywnie zweryfikowane empirycznie. Maja prostą postać matematyczną, więc mogą być bez trudu stosowane w praktyce.

Rok 2018
Rok 2017
 • Design criterion for hydrodynamic vortex separators

  Technical objects designing involves determination of geometrical parameters that characterize a given object. When the device is described by the differential equations, an inverse problem brings difficulties, as geometrical values sought condition the solution to the problem. Vortex separators can be designed by the "criterion method'. Firstly, a critical particle is distinguished such that bigger particles are removed from...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Determination of Mechanical Energy Loss in Steady Flow by Means of Dissipation Power

  When systems of simple geometry like pipes or regular channels are considered, the mechan- ical energy loss of the fluid flow can be expressed by local and longitudinal empirical energy loss coefficients. However, in the case of large spatially distributed objects, there are no simple approaches to this task. In practice, general recommendations addressing different types of objects are used, but they usually provide very coarse...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Hydraulic equations for vortex separators dimensioning
  Publikacja

  - Rok 2017

  The paper presents a set of hydraulic expressions developed to design vortex separators. These devices are used for gravitational removal of suspensions from wastewater. Measurements and theoretical considerations allowed the authors to formulate a mathematically simple velocity field model. Than, equations describing particle motion in the separator were derived. Finally, a technical procedure for hydraulic design of vortex separators...

 • Liquid residence time in vortex separators
  Publikacja

  - Rok 2017

  Centrifugal force enhances gravitational separation of suspension (vortex separators), as well as allows regulation of liquid discharge (vortex flow controls). Furthermore, it elongates the effective residence time of liquid inside the chamber in comparison to non-circulative flow. Laboratorz measurements, described in the paper, indicate that average liquid residence time for circulative flow exceeds 50% of plug-flow time,...

Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
 • Rational method of grit chamber efficiency determination
  Publikacja

  Although grot chambers are designed with utmost care, they still remain difficuly to control. As concentration of grit is non-uniform, representative measurements of the sand concentration is a very complex issue. In the paper the results of measure,ents performed at WTP in Gdańsk and Gdynia were analyzed. The proposed method to determine grit chambers efficiency is based on comparison of suspension flow in the inlet and flux of...

 • Wymiarowanie systemów odwadniających drogi zamiejskie.
  Publikacja

  Omówiono specyfikę zasilania kanałów, odprowadzających wody opadowe. Wskazano na zasadność pominięcia czasu koncentracji terenowej oraz na potrzebę uwzględnienia niejednostajności ruchu. Zaproponowano model fali kinematycznej, sprowadzający się do stosunkowo prostych relacji algebraicznych. Wskazano na niekorzystne konsekwencje nadmiernych uproszczeń modelu obliczeniowego (na przykład stosowanie metody przepływu zastępczego).

Rok 2012
 • Model prędkości radialnej w separatorze wirowym = Radial velocity model in rotational separator
  Publikacja

  - Rok 2012

  Omówiono rodzaje separatorów wirowych i wskazano na problemy pojawiające się przy ich wymiarowaniu. Zaproponowano model prędkości radialnej, bazujący na bilansie masy oraz na przeprowadzonych pomiarach czasu przepływu cieczy przez obiekt, stanowiący podstawę dalszych oprac nad metodą wymiarowania separatorów.

 • Transversal Pressure Effect in Circulative Separators
  Publikacja

  - Rok 2012

  Przeanalizowano podobieństwa i różnice między podstawowymi kategoriami separatorów odśrodkowych (wirówki, cyklony, separatory wirowe). Zaproponowano model pola prędkości w separatorze. Wyznaczono rozkład ciśnienia i obliczono siłę dryfu poprzecznego (efekt poprzecznej zmiany ciśnienia). Przeprowadzono pomiary ciśnienia w separatorze laboratoryjnym, uzyskując pozytywną weryfikację przedstawionego modelu.

Rok 2011
 • Recirculative reactors hydraulic design
  Publikacja

  - Rok 2011

  Zdefiniowano pojęcie efektywnej sprawności reaktora przepływowego na bazie krzywej gestości rozkładu czasu zatrzymania.Przedstawiono charakterystykę funkcjonalną reaktorów rozdzielających i łączących strumienie płynów. Zaproponowano metodykę wyznaczania efektywnej sprawności dla obu typów urzadzeń.

 • Study of rotational separators operation and design
  Publikacja

  Omówiono zasadę działania i podstawy projektowania separatorów cyrkulacyjnych, wyrózniając separatory wirowe oraz cyklony.Przeanalizowano bilans sił, działających na cząstkę usuwanej zawiesiny. Na przykładzie obliczeniowym wykazano wady istniejących metod projektowych. Przedstawiono ogólną koncepcję nowej metody.

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
 • Hydraulic loss coefficients in 1D Flows

  Wyniki pomiarów pokazują, że współczynniki strat energii mechanicznej dla przepływów niejednostajnych i nieustalonych przyjmują wartości zdecydowanie większe, niż tradycyjnie przyjmowane dla ruchu jednostajnego. W pracy przedstawiono ananizę możliwych przypadków ruchu oraz wyniki obserwacji laboratoryjnych.Wykazano, że wzrost wartości współczynników jest uzasadniony fizykalnie.Zaproponowano robocza metodą ich korygowania.

 • Migracja zanieczyszczeń.
  Publikacja

  - Rok 2007

  Książka stanowi monograficzny podręcznik, poświęcony problematyce rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku naturalnym i w obiektach technicznych.Omówiono własności płynów niejednorodnych, metodę opisu migracji substancji rozpuszczonych (z uwzględnieniem modeli uproszczonych- transportu turbulentnego i dyspersji w przepływach jednowymiarowych i płaskich)oraz metodę opisu ruchu zawiesiny.

 • Równania konstytutywne-od szczegółu do ogółu
  Publikacja

  - Rok 2007

  Przedstawiono zwartą systematykę problematyki równań konstytutywnych. Przedyskutowano proces uogólniania informacji o konstytutywnych własnościach substancji lub procesu, uzyskanych w trakcie prostych doświadczeń, prowadzący do uniwersalnych równań ogólnych, z uwzględnieniem cechy anizotropii.

 • Wybrane aspekty problematyki pomiarów hydraulicznych
  Publikacja

  - Rok 2007

  Omówiono wybrane aspekty problematyki pomiarów wodnych. Przeprowadzono analizę wpływu błędów obciążających współczynniki, stosowane podczas korzystania z licznych przyrządów pomiarowych. Przedstawiono wyniki badań nad wpływem warunków ruchu w zwężce Venturiego (rwącego lub spokojnego)na wyniki pomiarów.

Rok 2006
 • Hydrauliczny opis przepływu cieczy w systemie tranzytowym.
  Publikacja

  - Rok 2006

  Omówiono klasyfikację przepływów w układach tranzytowych (przewodach zamkniętych i kanałach otwartych), podkreślając wspólne cechy hydrauliczne przepływu. Zwrócono uwagę na kwestię doboru modelu przepływu (w aspekcie jego czasowej i przestrzennej zmienności) oraz problem właściwego doboru współczynnika strat.

 • Uwagi o usuwaniu ze ścieków piasku.
  Publikacja

  - Gaz, Woda i Technika Sanitarna - Rok 2006

  Przeanalizowano stosowane metody usuwania ze ścieków piasku pod kątem ich efektywności oraz złozoności stosowanych urządzeń. Odnotowano występujące problemy z właściwym funkcjonowaniem piaskowników, istotne wobec wzrostu kosztu składowania odpadów. Przedyskutowano możliwość stosowania separatorów płuczących.

 • Wpływ stopnia recyrkulacji na zagęszczenie osadu nadmiernego.
  Publikacja

  - Ekologia i Technika - Rok 2006

  Przedstawiono propozycję opisu dynamiki przepływu ścieków przez osadnik za pomocą zewnętrznej krzywej rozkładu czasu zatrzymania ścieków. Wykazano, że zbyt intensywna recyrkulacja może generować w osadniku ''przebicie hydrauliczne'', radykalnie pogarszające jego funkcjonowanie (w tym nadmierne rozwodnienie osadu).

Rok 2005
 • Hydraulic and technological consequences of reactor asymmetry
  Publikacja

  - Rok 2005

  Każdy reaktor, choć projektowany jako obiekt o regularnych kształtach, może utracić symetrię - bądź wskutek błędów wykonawczych, bądź wskutek odkształceń w trakcie eksploatacji. Fakt ten wpływa na pole prędkości przepływającej cieczy i może mieć znaczące skutki technologiczne. W pracy omówiono metodę określania tych konsekwencji i zilustrowano ją przykładami.

 • Hydrauliczna charakterystyka recyrkulacji w reaktorach
  Publikacja

  - Rok 2005

  Sformułowano hydrauliczną charakterystykę reaktorów, pracujących w warunkach recyrkulacji. Przeprowadzono analizę ich działania według modelu ruchu tłokowego, wykazując jego nieprzydatnośc. Zaproponowano metodę określania rzeczywistych czasów zatrzymania płynu w reaktorze.

 • Hydrauliczny opis przepływu cieczy w systemach kubaturowych
  Publikacja

  - Rok 2005

  Usystematyzowano problemy, podejmowane w ramach hydrauliki systemów inzynierii sanitarnej. Omówiono podstawowe wskaźniki funkcjonowania obiektów kubaturowych oraz możliwości ich wyznaczania - metodami dokładnymi i uproszczonymi.

 • Rational determination of dynamic characteristics of fluid-flow Reactors
  Publikacja

  - Rok 2005

  Podstawowa charakterystykę reaktorów stanowi krzywa rozkładu czasu zatrzymania. Jej dokładne wyznaczenie jest trudne i kosztowne. W pracy zaproponowano wykorzystanie metody aproksymacyjnej, polegającej na zastąpieniu rzeczywistej funkcji przez jej przebieg uproszczony. Zaproponowano aproksymację rozkładem trójkątnym. Na konkretnym przykładzie pokazano, że metoda ta daje lepsze wyniki niż powszechnie stosowany model przepływu tłokowego.

 • Sanitariuszki, morowe panny...
  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł wspomnieniowy, napisany z okacji 60-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

 • Słowo o reformach
  Publikacja

  - Rok 2005

  Przeanalizowano funkcjonalne aspekty procesu rekrutacji kandydatów na studia oraz programów nauczania pod kątem zgłaszanych koncepcji reformowania wyższych uczelni technicznych w Polsce.

 • Uwagi o wymiarowaniu pionów kanalizacyjnych
  Publikacja

  - Rok 2005

  Rutynowe projektowanie pionowych przewodów kanalizacyjnych może prowadzić do ich wadliwego funkcjonowania. W pracy pokazano, jak należy określać maksymalną przepustowość pionu, co ma szczególne znaczenie w nietypowych systemach

Rok 2004
 • Aerated grit chambers hydraulic design equation.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy zaproponowano metodę wymiarowania piaskowników napowietrzanych. Jej głównymi elementami są wyznaczanie niezbędnej intensywności aeracji ścieków, pola ich prędkości oraz trajektorii cząstek zawiesiny.

wyświetlono 3059 razy