Wyniki wyszukiwania dla: KINEMATYKA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KINEMATYKA

Wyniki wyszukiwania dla: KINEMATYKA

 • Kinematyka docierarek tarczowych

  Publikacja

  Przeanalizowano kinematykę docierania powierzchni płaskich w układach jedno- i dwutarczowych. Przedstawiono opracowane modele standardowych układów kinematycznych. Wyznaczono zakresy zmienności prędkości docierania i wartości przyspieszeń w analizowanych układach wykonawczych docierarek.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Konstrukcja i kinematyka antropomorficznego chwytaka typu sztuczna ręka

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy przedstawiono raport z ostatniego etapu pracy nad projektem dotyczącym konstrukcji antropomorficznego chwytak typu sztuczna ręka.

 • Kinematyka jako odpowiedź na współczesną potrzebę tworzenia przestrzeni = KINEMATICS AS AN ANSWER TO THE CURRENT NEED TO CREATE A RE-CONFIGURABLE SPACE

  Publikacja

  - Rok 2014

  Przestrzeń re-konfigurowalna pojawiły się w sztuce i architekturze już w pierwszej połowie XX wieku jako forma odpowiedzi na na pytania, które stawia przed nią świat. Nasze życie i potrzeby zmieniają się niesamowicie dynamicznie. Postfordowski model społeczeństwa sprzyja generowaniu zjawisk, których jeszcze rok temu nie brano pod uwagę. Stąd architektura próbuje stanowić odpowiedź na problemy jeszcze niezaistniałe. Jedną z jej...

 • Analiza kinematyki niestandardowego układu wykonawczego obrabiarki do płaszczyzn.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Kinematyka docierania ma decydujący wpływ na jakość czynnej powierzchni docieraka, jak również na jakość powierzchni obrabianej. Dla analiz prędkości docierania opracowany został model symulacji komputerowej układu niestandardowego docierarki jednotarczowej.

 • Analiza kinematyki docierarek tarczowych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przedstawiono symulację kinematyki docierania powierzchni płaskich. Opracowano modele symulacyjne standardowych układów kinematycznych. Stan plaskości powierzchni czynnej docieraka ma zasadniczy wpływ na płaskość powierzchni obrabianych. Decyduje o tym stosunkowo złożona kinematyka docierania.

 • Analiza kinematyki docierarki jednotarczowej

  Publikacja

  Przedstawiono symulację kinematyki docierania powierzchni płaskich. Opracowano modele symulacyjne standardowych układów kinematycznych. Stan płaskości powierzchni czynnej docieraka ma zasadniczy wpływ na płaskość powierzchni obrabianych. Decyduje o tym stosunkowo złożona kinematyka docierania.

 • Parametry kinematyczne docierarek tarczowych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono symulację kinematyki docierania powierzchni płaskich. Opracowano modele standardowych układów kinematycznych. Stan płaskości powierzchni czynnej docieraka ma zasadniczy wpływ na płaskość powierzchni obrabianych. Decyduje także o tym stosunkowo złożona kinematyka docierania.

 • Analiza kinematyki docierarek tarczowych

  Publikacja

  Przedstawiono analizę kinematyki docierania powierzchni płaskich. Omówiono modele standardowych układów kinematycznych docierania jedno- i dwutarczowego. Stan płaskości powierzchni czynnych docieraków ma zasadniczy wpływ na płaskość powierzchni obrabianych. Decyduje o tym złożona kinematyka docierania maszynowego.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Poszukiwanie nowej estetyki w dobie cyfrowych technologi

  Artykuł opisuje zjawisko poszukiwania nowej estetyki w architekturze odpowiadającej przeobrażeniom sferze kulturowej i ekonomicznej współczesnych społeczeństw. Skupia się na przedstawieniu trzech najbardziej nowatorskich oraz istotnych dla dalszego rozwoju architektury trendów, za takie autor uznaje minimalizm, parametrycyzm oraz architekturę kinetyczną. Dzięki nowym technologiom, możemy obserwować coraz bardziej swobodny przepływ...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zużycie ostrzy pił trakowych

  kinematyka pilarek ramowych sprawia, że każde ostrze piły trakowej oddziela materiał o innym przekroju warstwy skrawanej. Odmienne warunki pracy poszczególnych ostrzy piły trakowej powodują, że ich zużycie jest zróżnicowane. Znajomość formy i rozkładu wartości zużycia kolejnych ostrzy w pile trakowej daje możliwość lepszego diagnozowania ich przydatność i do pracy.

 • Statyka i dynamika powłok wielopłatowych. Nieliniowa teoria i metoda elementów skończonych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W części teoretycznej monografii sformułowano ścisłe 2D powierzchniowe zasady dynamiki powłok jako wynik całkowania po grubości odpowiednich 3D zasad dynamiki ośrodka ciągłego. Odpowiadająca im 2D kinematyka powłoki jest konstruowana również ściśle na poziomie dwuwymiarowym. Przybliżenia są wprowadzane jedynie do równań konstytutywnych, które są z definicji zależnościami przybliżonymi, opartymi o badania eksperymentalne. Konsekwencją...

 • Analysis of kinematics and basic loads luffing jib oat davit.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono opis działania oraz analizę kinematyki i podstawowych obciążeń nowoczesnego, wypadowego żurawika łodziowego. Ten typ żurawika, zastosowany został na statku pasażerskim Queen Mary 2 i przeznaczony jest zwłaszcza do dużych, zakrytych łodzi dla 150 osób. Podstawowe obciążenia, wymiary, kinematyka i inne parametry techniczne zostały oszacowane i dobrane na podstawie ogólnodostępnych informacji i fotografii, jakie...

 • Four-node semi-EAS element in six-field nonlineartheory of shells

  W pracy sformułowano 4-węzłowy powłokowy element skończony dla konstrukcji powłokowych. Element opracowano w ramach nieliniowej 6-parametrowej teorii powłok z niesymetrycznymi miarami odkształceń membranowych. Kinematyka powłoki jest opisana przez dwa pola: translacji i obrotów, przy czym wszystkie trzy parametry obrotu traktowane są jako niezależne. W wyniku tego sformułowany element nadaje się do analizy struktur powłokowych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Numeryczna analiza kompozytowych powłok warstwowych z uwzględnieniem wpływów termicznych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Cel pracy stanowi sformułowanie efektywnego algorytmu numerycznego do analizy kompozytowych powłok warstwowych obciążonych temperaturą. Ponieważ panele kompozytowe podlegają często dużym deformacjom jeszcze w zakresie przed-krytycznym, przeprowadzana jest analiza geometrycznie nieliniowa. Informację o nośności konstrukcji wzbogaca analiza wytężenia materiału, przeprowadzana w każdym kroku przyrostowym przy wykorzystaniu hipotezy...

 • Ruch w architekturze

  Publikacja

  - Rok 2016

  Jakkolwiek budynek powszechnie jest uznawany za dzieło statyczne, to jednak kinematyka w architekturze nie jest zjawiskiem nowym. W pracy wykazano, że już od starożytności filozofowie formułowali takie koncepcje przestrzeni, których nie można było opisać bez odwołania się do fenomenu ruchu. Jednocześnie, już w ostatnich dekadach XIX wieku powstawały pierwsze fotograficzne zapisy ruchu. W pracy wykazano, że stały się one inspiracją...

 • Simulation of the profile wear of the tool in double wheel lapping

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy przedstawiono model zużycia narzędzia w docieraniu dwutarczowym. Wyprowadzono równania opisujące kontakt przedmiotu z narzędziem. Przedstawiono wyniki analiz symulacyjnych dla różnych parametrów kinematycznych - dla układu współbieżnego i przeciwbieżnego.

 • Fizyka jazdy na rowerze

  Publikacja

  Opisano podstawowe zjawiska fizyczne zachodzące podczas jazdy człowieka na rowerze. Zaprezentowano obecny stan wiedzy na temat czynników mających wpływ na stabilność układu człowiek-rower w trakcie ruchu w oparciu o analizy przeprowadzone przez niezależne grupy naukowców na całym świecie.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza kinematyki docierania jednotarczowego powierzchni płaskich

  Publikacja

  - Rok 2011

  Przedstawiono wyniki analizy kinematyki docierania jednotarczowego z wykorzystaniem trzech opracowanych programów komputerowych. Badano czas zamknięcia pętli ruchu elementów obrabianych oraz prognozowane zużycie kształtowe docieraka, przy założonym rozmieszczeniu przedmiotów. Optymalizowano rozmieszczenie elementów docieranych w aspekcie równomiernego zużycia narzędzia.

 • Fizyka skoków narciarskich

  Publikacja

 • Strain field of abdominal surface due to patients live excitations

  Publikacja

  - Rok 2012

  Podano metodę opisu pola odkształceń powierzchni brzucha pacjenta podczas ruchów jego tułowia. Wyróżniono strefy brzucha o zróżnicowanej wielkości odkształceń ekstremalnych.

 • Kinematyczne aspekty rowkowania docieraków tarczowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono ważniejsze problemy rowkowania tarcz docierających do obróbki powierzchni płaskich. Omówiono kinematyczne aspekty promieniowego rowkowania docieraków tarczowych w porównaniu z rowkowaniem krzywoliniowym. Zamieszczono przykładowe wyniki analiz symulacyjnych.

 • Analiza kinematyki układów wykonawczych docierarek jednotarczowych do płaszczyzn

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono wyniki symulacji komputerowej kinematyki docierania powierzchni płaskich w układach jednotarczowych. Analizowano układy standardowe i niekonwencjonalne. Wyznaczono drogę kontaktu elementów obrabianych z punktami tarczy docierającej w przekroju promieniowym oraz wskazano na zmiany zarysu docieraka w wyniku przemieszczenia pierścieni prowadzących i przedmiotów w separatorach.

 • Analiza możliwości docierania dwutarczowego wałków w aspekcie kinematyki

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2017

  Przedstawiono kinematykę docierania maszynowego wałków. Analizowano mimośrodowy i planetarny układ wykonawczy docierarek tarczowych

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza możliwości docierania dwutarczowego wałków w aspekcie kinematyki.

  Publikacja

  - Rok 2017

  Przedstawiono kinematykę docierania maszynowego wałków. Analizowano mimośrodowy i planetarny układ wykonawczy docierarek dwutarczowych.

 • Analiza kinematyki jednotarczowych docierarek laboratoryjnych

  Artykuł porusza problem analizy kinematyki docierarek jednotarczowych. Przeanalizowano zmienność prędkości i przyspieszenia punktów leżących na powierzchni docieranej w funkcji czasu. Podano różnice w kinematyce docierania na przykładzie dwóch układów wykonawczych docierarek laboratoryjnych.

 • Mechanika Ogólna teoria i zadania

  Publikacja

  - Rok 2014

  Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studiujących na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Energetyka, Inżynieria materiałowa oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Obejmuje podstawowe wiadomości z klasycznej mechaniki newtonowskiej, a także elementy mechaniki analitycznej. Zachowano w nim podział mechaniki na statykę, kinematykę i dynamikę, omawiając kolejno zagadnienia dotyczące...

 • Parametry kinematyczne docierarek tarczowych

  Publikacja

  - Rok 2019

  Omówiono analizę kinematyki docierania powierzchni płaskich w układach jedno- i dwutarczowych. Przedstawiono opracowane modele standardowych układów kinematycznych. Wyznaczono zakresy zmienności prędkości docierania i wartości przyspieszeń w analizowanych układach kinematycznych

 • Kinetyka w architekturze

  Publikacja

  - Rok 2012

  Artykuł omawia wpływ zmian w rozumieniu pojęcia przestrzeni w filozofii na rozwój myśli architektonicznej w odniesieniu do architektury kinetycznej. Która w połączeniu z projektowaniem parametrycznym oraz komputerowymi algorytmami otwiera przed nami nowe możliwości kształtowania i rozumienia przestrzeni. Architektura kinetyczna może stanowić odpowiedź na pytania, które stawia przed nami postęp cywilizacyjny, a dzięki poszerzającym...

 • Wpływ rozmieszczenia elementów w separatorach na warunki kinematyczne docierania jednotarczowego

  Publikacja

  - Rok 2020

  Przedstawiono wyniki analiz kinematyki docierania elementów płaskich na docierarkach jednotarczowych o standardowym układzie wykonawczym. Określono wpływ rozmieszczenia elementów obrabianych w separatorach na zmienność prędkości docierania.

 • Wpływ rozmieszczenia elementów w separatorach na warunki kinematyczne docierania jednotarczowego

  Publikacja

  - Rok 2020

  W rozdziale monografii naukowej przedstawiono wyniki analiz kinematyki docierania elementów płaskich na docierarkach jednotarczowych o standardowym układzie wykonawczym. Określono wpływ rozmieszczenia elementów obrabianych w separatorach na zmienność prędkości docierania. W przeprowadzonej symulacji wykorzystano wybrane modele docierarek firmy Kemet, analizując obróbkę dwóch elementów o zróżnicowanych wymiarach gabarytowych i zarysie...

 • Models of the kinematics of lapping machines.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono wyniki analiz symulacyjnych układów kinematycznych docierania jednotarczowego powierzchni płaskich. Analizowano układ standardowy i układy niekonwencjonalne, zmieniając ich parametry geometryczne i kinematyczne. Wytypowano układ optymalny w aspekcie równomierności zużycia tarczy docierającej.

 • Symulacja komputerowa kinematyki docierania powierzchni płaskich.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono metodę symulacji stanu powierzchni czynnej docieraka dla pierścieniowego układu wykonawczego docierania jednostronnego elementów płaskich. Wyznaczono drogę kontaktu elementów kołowych z punktami tarczy docierającej w przekroju promieniowym oraz wskazano na zmiany zarysu docieraka w wyniku przemieszczeń pierścieni prowadzących i przedmiotów obrabianych w separatorach.

 • On dynamically and kinematically exact theory of shells

  Publikacja

  - Rok 2005

  W rozważanej dynamicznie i kinematycznie ścisłej teorii powłok, powłokę reprezentuje materialna powierzchnia podstawowa wyposażona w tzw. tensor struktury. Nieograniczoną deformację włókien materialnych przekroju poprzecznego powłoki opisuje wektor przesunięć powierzchni podstawowej i tensor obrotów, wyrażający energetycznie uśrednioną po grubości rotację przekroju. Dyskutowane są relacje między trójwymiarowymi polami w ciele typu...