Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej

Filtry

wszystkich: 61

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2010
2009
 • Charakterystyka stałych przewodzących kompozytów poliuretanowych

  Celem przeprowadzonych badań było określenie właściwości mechanicznych i przewodzących nowych elektrolitów poliuretanowych. Elastomery poliuretanowe, stanowiące matrycę badanych układów, zsyntezowano przy użyciu 4,4'- diizocyjanianu difenylometanu (MDI), oligo(oksytetrametyleno)diolu (PTMG) i 1,4 butanodiolu (BDO). Sól LiClO4 domieszkowano do poliolu a nanonapełniacz wprowadzono podczas przedłużania łańcuchów prepolimeru za pomocą...

 • Odszumianie obrazów z mikroskopu sił atomowych
  Publikacja

  Znanych jest wiele metod odszumiania obrazów. Oprogramowanie przygotowane do tego celu wykorzystuje zwykle transformację falkową i jest często dostępne w sieci Internet lub np. jako tool-box w programie Matlab. Brak jest jednak nadal ogólnych metod, które pozwoliłyby dobierać w sposób optymalny, ze względu na skuteczność usuwania szumów, parametry stosowanej transformacji. Ta uwaga dotyczy także odszumiania obrazów uzyskiwanych...

 • The structure and conductivity of solid polyurethane electrolyte

  Przedstawiono badania właściwości i struktury stałych elektrolitów poliuretanowych. Otrzymano je z prepolimeru zsyntezowanego z MDI oraz PTMG. Jako przedłużacz łańcucha wykorzystano butanodiol. W celu poprawy przewodnictwa domieszkowano poliuretan solami LiClO4 lub LiCl, które wprowadzono za pomocą wytłaczarki dwuślimakowej. Otrzymane elektrolity poddano badaniom: wytrzymałościowym, twardości, spektroskopii FTIR oraz przewodnictwa...

2005
2004