Search results for: chromatyczna teoria grafow - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: chromatyczna teoria grafow

Search results for: chromatyczna teoria grafow

 • Joanna Raczek dr inż.

  Employment 2003 -- 2019: Faculty of Applied Physics and Mathematics, Gdańsk University of Technology. 2019 - present: Faculty of Electronic, Informatics and Telecominications, Gdańsk University of Technology. Education May 2007: Doctor of Philosophy in Mathematics, University of Gdańsk. Doctoral dissertation: "Paired domination and doubly domination in graphs". Supervisor: dr hab. Jerzy Topp. 2000 -- 2004 Bachelor of Science...

 • Teoria i praktyka

  Publication

  Teoria i praktyka to pojęcia, których zdefiniowanie w odniesieniu do projektowania architektoniczno-urbanistycznego pozwala na określenie zależności pomiędzy przestrzeniami wymagającymi bezwzględnej równowagi.

  Full text to download in external service

 • Antypodalna radiowa liczba chromatyczna grafu.

  Opisane zostały podstawowe zasady i właściwości antypodalnego kolorowania grafów. Zebrano publikowane w literaturze przedmiotu twierdzenia i uzupełniono wnioskami wynikającymi z własnych badań.

 • Metoda chromatyczna i jej zastosowania techniczne

  Artykuł ma charakter przeglądowy. Przedstawiono w nim najważniejsze modele koloryzowania grafów i ich zastosowania w wybranych problemach technicznych. Ponieważ jest to wiodąca tematyka badawcza Katedry Podstaw Informatyki Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, praca służy również upowszechnianiu dorobku naukowego pracowników Katedry oraz osób z nią współpracujących w opisywanej dziedzinie.

 • Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice

  Journals

  ISSN: 2084-6495

 • Dziesięć lat prywatyzacji w Polsce. Teoria a praktyka

  Artykuł składa się z trzech części: 1. Motywy i cele polskiej prywatyzacji - teoria transformacji przekształceń własnościowych, rodzaje metod prywatyzacyjnych. 2. Dynamika i aktualny stan prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-2000. 3. Próba oceny skuteczności i efektywności stosowanych metod i ścieżek prywatyzacji.

 • Teoria agencji a teoria stewarda w nadzorze korporacyjnym

  Publication

  - Year 2010

  Omówiono specyficzne różnice dotyczące teorii agencji i stewarda, odwołując sie do alternatywnych modeli natury człowieka. Przytoczono badania, które usiłują pogodzić różnice między tymi założeniami. Zaproponowano model bazujący na psychologicznych cechach podwładnego i sytuacyjnych cechach organizacji.

 • Filozofia krytyczna jako teoria metody poznania naukowego

  Publication

  - Year 2008

  Praca Parszutowicza Filozofia krytyczna jako teoria metody poznania naukowego postuluje możliwość wykorzystania metody kantowskiej jako specyficznej filozofii nauki. Jest propozycją ograniczenia zbyt wielkich zdaniem autora oczekiwań względem filozofii transcendentalnej i wykorzystania jej w sposób, który jak dotąd przynosił największe efekty - mianowicie jako filozofii i metodologii nauk. Rekonstruuje historyczne przykłady takiego...

 • Wycena przedsiębiorstw dystresywnych. Teoria i praktyka

  Publication

  - Year 2022

  Książka pt. „Wycena przedsiębiorstw dystresywnych. Teoria i praktyka" jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym zwartą publikacją, w której ukazano zagadnienia wyceny specyficznej grupy przedsiębiorstw, tzn. mających problemy z wypłacalnością (tzw. podmiotów dystresywnych). Omówiono w niej następujące zagadnienia: • uwarunkowania ekonomiczne i prawne funkcjonowania przedsiębiorstw dystresywnych, • uniwersalne metody i zasady wyceny...

  Full text to download in external service

 • Teoria gier

  e-Learning Courses
  • Z. Bartoszewski

  Teoria gier.

 • Kultura jakości – teoria a praktyka

  Publication

  Celem artykułu jest wskazanie występowania rozbieżności pomiędzy definiowanymi oczekiwaniami a rzeczywistym postrzeganiem kultury jakości przez członków społeczności w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz zachęcenie do promowania działań oddolnych, wspomagających zapewnienie i doskonalenie jakości we wszystkich obszarach aktywności uczelni.

  Full text available to download

 • Feliksa Konecznego teoria cywilizacji.

  W artykule omówiono koncepcję opisu i porównywania cywilizacji, traktowanych jako metoda ustroju życia zbiorowego, przedstawioną przez polskiego historyka Feliksa Konecznego (1862-1949) w jego pracy

 • Teoria kontra praktyka – realizacja bezwykopowa

  Publication

  Wykonawstwo bezwykopowe. Warunki minimalne. Komora startowa. Błędy fazy projektu

 • Chromatgrafia cieczowa. Teoria i praktyka

  Publication

  - Year 2019

  Książka zawiera całokształt wiedzy dotyczącej chromatografii ciecvzowej - kolumnowej i cienkowarstwowej. Opisane zostały wszystkie techniki chromatografii cieczowej, zarówno w zakresie teorii chromatografii, jak i praktycznych zastosowań.

  Full text to download in external service

 • Polaryzacja ekonomiczna : teoria i zastosowanie

  Publication

  - Year 2008

  Praca zawiera nowe ujęcie teoretyczne problemu polaryzacji ekonomicznej. Konstrukcja proponowanych miar polaryzacji bazuje na powierzchniowym dystansie pomiędzy funkcją Lorenza analizowanego rozkłądu dochodów a funkcją Lorenza k-polarnego rozkładu odniesienia. Za pomocą nowych miar analizowano procesy polaryzacji ekonomicznej w Polsce i w świecie.

 • Chromatografia gazowa. Teoria i praktyka.

  Publication

  Chromatografia gazowa jest jedną z najważniejszych metod analitycznych mających zastosowanie w wielu dziedzinach, a chromatograf gazowy ? najbardziej rozpowszechnionym przyrządem analitycznym w laboratoriach na świecie. Oto najpełniejsze w języku polskim opracowanie poświęcone chromatografii gazowej napisane przez wybitnych polskich specjalistów z dziedziny chemii analitycznej. Przedstawiono w nim istotę chromatografii gazowej,...

  Full text to download in external service

 • Mechanika Ogólna teoria i zadania

  Publication

  - Year 2014

  Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studiujących na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Energetyka, Inżynieria materiałowa oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Obejmuje podstawowe wiadomości z klasycznej mechaniki newtonowskiej, a także elementy mechaniki analitycznej. Zachowano w nim podział mechaniki na statykę, kinematykę i dynamikę, omawiając kolejno zagadnienia dotyczące...

 • Architektura jako nauka:eksperyment - teoria - historia

  Publication

  - Year 2019

  Autorka prezentuje architekturę jako dyscyplinę naukową. Ukazuje trzy obszary badawcze architektury: eksperyment, teorię i historię. Przedstawia elementy projektowanie architektonicznego jako pewien typ eksperymentu naukowego. Ukazuje również rolę teorii architektury i historii architektury w problematyce badawczej tej dyscypliny. Przedstawia całe zagadnienie w szerokim kontekście kulturowym - od czasów antycznych po współczesne...

  Full text to download in external service

 • Teoria i praktyka testowania programów

  Publication

  - Year 2006

  Książka stanowi doskonałą pomoc w nauczaniu problematyki z zakresu programowania, jakości programowania, planowanie i zarządzanie procesami wytwórczymi oprogramowania, a zawarte w niej treści są przydatne zarówno testerom, analitykom, projektantom, programistom, kierownikom projektów, jak też administratorom i osobom odpowiedzialnym za zakup, eksploatację i pielęgnacją oprogramowania w firmie.

 • Teoria chaosu, MAT2017

  e-Learning Courses
  • W. Bartoszek
  • W. Florek

  Teoria chaosu, MAT2017, kierunek matematyka, studia II stopnia, semestr III

 • Historia@Teoria

  Journals

  ISSN: 2450-8047

 • Teoria Polityki

  Journals

  ISSN: 2543-7046 , eISSN: 2544-0845

 • Flesz : teoria z matematyki poziom podstawowy

  Publication

  - Year 2013

  Książka obejmuje zakresem teorię matematyki związaną z egzaminem maturalnym na poziomie podstawowym.

  Full text to download in external service

 • Flesz: Teoria z matematyki, Poziom rozszerzony

  Publication

  - Year 2013

  Książka obejmuje zakresem teorię matematyki związaną z egzaminem maturalnym na poziomie rozszerzonym.

  Full text to download in external service

 • Teoria i praktyka według Joanny Kabrońskiej

  Publication

  Architektura jest dziedziną, której wpływ na otaczający świat jest wyjątkowo wszechstronny i sięga daleko poza projektowanie budynków. Współdziałanie praktyki, teorii i edukacji architektonicznej daje naszej profesji narzędzia budowy scenariuszy dla nadchodzącego świata i umożliwia udział w jego rzeczywistej przemianie.

  Full text to download in external service

 • Teoria Gier - 22-23

  e-Learning Courses
  • Z. Dzedzej

  Teoria Gier - kier Matematyka II stopień  semestr 1 wspólny dla MAT 2011 oraz MAT 2024

 • Teoria Gier 23-24

  e-Learning Courses
  • Z. Dzedzej

  Teoria Gier - kier Matematyka II stopień  semestr 1 wspólny dla MAT 2011 oraz MAT 2024

 • Teoria informacji i kodowania

  e-Learning Courses
  • A. Marczak
  • M. Gajewska
  • J. Rumiński

  W ramach kursu będą przeprowadzane zajęcia wykładowe i ćwiczenia z przedmiotu Teoria informacji i kodowania. EiT, studia I stopnia

 • Czysta teoria prawa Hansa Kelsena a szkoła marburska

  'Artykuł przedstawia czystą teorię prawa Hansa Kelsena jako jedne z teoretycznych dokonań przeprowadzone według metody szkoły marburskiej. Broni on autonomii prawa nie wiążąc prawa z etyką jak i jego czystości, a więc możliwości jego transcendentalnego ugruntowania, czyli pokazania, że prawo ma swe źródło w samym prawie, a dokładniej w transcendentalnie pojętej powinności (Sollen) Czysta teorii prawa ma charakter metodyczny: ma...

 • Polskie sojusze 1918−2018. Teoria i doświadczenia

  Publication

  Full text to download in external service

 • Teoria ograniczeń w planowaniu i sterowaniu produkcją.

  Publication

  - Year 2009

  Planowanie i sterowanie produkcją jest jedną z istotniejszych funkcji realizowanych przez przedsiebiorstwo. Ma na celu zapewnienie sprawnego i efektywnego wykonania zadań, realizacji operacji oraz przepływu materiałów i informacji w organizacji, których wynikiem jest wytworzenie wyrobu lub usługi oczekiwanej przez klienta. Obejmuje takie działania, jak: planowanie i przydział zasobów niezbędnych do wykonania zadań, ustalenie sekwencji...

 • Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka

  Publication

  - Year 2002

  Praca stanowi monograficzne rozwinięcie kategorii planowania finansowego w przedsiębiorstwie.

 • Procesy losowe - teoria dla praktyka 2023

  e-Learning Courses
  • M. Ciołek

  Procesy losowe - teoria dla praktyka

 • Game theory, as a way for integrating of ship control systems

  Referat przedstawia koncepcję wykorzystania algorytmów zastosowanych w teorii gier do zintegrowania układów sterowania statków, takich jak układ sterowania kursu i trajektorii statku, układ sterowania napędu statku, układ sterowania stabilizacji kołysań bocznych statku, itp. Jest to koncepcja oryginalna.

  Full text to download in external service

 • Wymagania stawiane automatyce SCO,moc odciążania - teoria a praktyka

  W referacie przedstawiono rozważania dotyczące praktycznych problemów dotrzymania warunku dyspozycyjności 50% mocy odbiorów dla celów automatyki Samoczynnego Częstotliwościowego Odciążania (SCO). Omówiono problematykę związaną z nieprawidłowym doborem mocy odciążania. Zamieszczono też przykładowe, rzeczywiste przebiegi sumarycznej mocy przypisanej do konkretnych stopni SCO stanowiące inspirację do napisania niniejszego artykułu.

 • Nieustalony przepływ w rurociągach pod ciśnieniem – eksperyment a teoria

  Publication

  Uderzenie hydrauliczne w przewodach pod ciśnieniem to zjawisko gwałtownych zmian ciśnienia będących następstwem szybkich w czasie zmian prędkości. Przyczynami powstawania uderzenia hydraulicznego mogą być zarówno przypadkowe zdarzenia (np. przerwy w dostawie prądu do stacji pomp, awaria pomp), jak i niewłaściwe eksploatowanie instalacji (np. nieprawidłowe zamykanie lub otwieranie zaworów). Przeciwdziałanie skutkom tego zjawiska...

 • Kolejowy ruch regionalny - teoria a praktyka w warunkach PKP.

  Publication

  - Year 2004

  Przedstawiono na przykładach z rozkładów jazdy jak praktycznie zaspokajane są przez kolej potrzeby w ruchu regionalnym.

 • Teoria sterowania okrętowych ukł automatyki, PG_00056312

  e-Learning Courses
  • M. Dzida
  • M. H. Ghaemi

  Wykład z Teoria sterowania okrętowych układów automatykii dla studiów I stopnia Oceanotechnika

 • Teoria y Praxis

  Journals

  ISSN: 1870-1582

 • Teoria informacji i kodowania 2023/2024

  e-Learning Courses
  • M. Gajewska
  • S. Gajewski

  Kurs jest przeznaczony jako narzędzie pomocnicze do nauki przedmiotu "Teoria informacji i kodowania".

 • Teoria punktów stałych [2022/2023] (Matematyka, WFTiMS)

  e-Learning Courses
  • P. Topór
  • A. Myszkowski
  • G. Graff

  Teoria punktów stałych WFTIMS, Matematyka

 • Teoria Decyzji i Diagnostyki Inżynierskiej - 2022

  e-Learning Courses
  • A. Jakubczyk-Gałczyńska
  • A. Siemaszko

  Kurs dla studentów BUDOWNICTWA specjalności TiZwB sem. II, studia II stopnia z przedmiotu Teoria Decyzji i Diagnostyki Inżynierskiej. 

 • Teoria Decyzji i Diagnostyki Inżynierskiej - 2023

  e-Learning Courses
  • A. Jakubczyk-Gałczyńska
  • A. Siemaszko

  Kurs dla studentów BUDOWNICTWA specjalności TiZwB sem. II, studia II stopnia z przedmiotu Teoria Decyzji i Diagnostyki Inżynierskiej. 

 • Rozwój małych firm na Pomorzu - teoria i wyniki badań

  Publication

  - Year 2008

  Artykuł przedstawia współczesne teorie wzrostu małych przedsiębiorstw. Ich analiza służy do przedstawienia wyników dotyczących zmian zatrudnienia oraz wielkości sprzedaży w 1 584 firmach przebadanych na Pomorzu.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie budowlanym. Teoria i praktyka

  Publication

  - Year 2005

  W artykule przedstawiono współczesne koncepcje teoretyczne zarządzania zasobami ludzkimi /ZZL/ w organizacjach oraz uwzględnio szczególne uwarunkowania determinujące zastosowanie ZZL w przedsiębiorstwach budowlanych.Zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonnych z wykorzystaniem metody case study research.

 • Konkurencyjność : teoria i praktyka : na przykładzie polskiego eksportu artykułów przemysłowych na unijny rynek w latach 1995-2006

  Publication

  - Year 2008

  Czym jest konkurencyjność? Jak w gąszczu definicji konkurencyjności wybrać tę jedyną właściwą dla badanego zjawiska? Czy istnieje teoria konkurencyjności? Jak zmierzyć poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa, branży i gospodarki? Rozpoczynając od odpowiedzi na powyższe pytania autorka w sposób niezwykle przystępny i obrazowy przeprowadza wnikliwą analizę konkurencyjności polskiego eksportu na unijne rynki w latach 1995-2006....

 • Teoria Sprężystości i Plastyczności - 2023/20224

  e-Learning Courses
  • K. Szepietowska
  • J. Górski
  • M. Sondej
  • A. Tomaszewska
  • K. Winkelmann
  • M. Skowronek

  Teoria Sprężystości i Plastyczności II StopieńBudownictwo sem. IWykłady i Ćwiczenia: prof. dr hab. inż. Jarosław GórskiĆwiczenia: dr inż. Marek Skowronek, prof. PG

 • Teoria Sprężystości i Plastyczności - 2021/2022

  e-Learning Courses
  • J. Górski
  • M. Sondej
  • A. Tomaszewska
  • K. Winkelmann
  • M. Skowronek

  Teoria Sprężystości i Plastyczności II StopieńBudownictwo sem. IWykłady i Ćwiczenia: prof. dr hab. inż. Jarosław GórskiĆwiczenia: dr inż. Marek Skowronek, prof. PG

 • Teoria chaosu wykład i seminarium 2022/2023

  e-Learning Courses
  • P. Bartłomiejczyk

  Teoria chaosu (MAT2017) Specjalność: Analityk danych (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne, 2021/2022 - zimowy (sem. 3)

 • Teoria prawdopodobieństwa

  e-Learning Courses
  • T. Szarek