IT Services Centre - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

IT Services Centre

Filters

total: 71

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Publications

2021
2020
2019
2018
2017
 • Immunogenic and protective activity of recombinant chimeric Toxoplasma gondii proteins
  Publication

  - 2017

  Toxoplasmosis, one of the most common parasitic invasions worldwide, may pose a great threat for individuals with weakened immune system. The parasite also causes considerable economic losses due to infection of livestock. To date there is no efficient immunoprophylaxis for humans and animals, which would provide long-lasting protection against T. gondii invasion. Chimeric proteins, containing several selected fragments of parasite...

2016
2015
2014
2013
 • Aplikacja RDC - Repozytorium dokumentów cyfrowych

  Określono potrzeby i wymagania na utworzenie systemu zarządzającego repozytorium dokumentów cyfrowych - RDC. Opisano wymagania projektowe i przypadki użycia. Przedstawiono ogólny model architektury systemu oraz opis automatycznej klasyfikacji dokumentów. RDC jest systemem, który łączy w sobie podstawowe funkcje aplikacji nadzorującej gromadzenie dokumentów, w szczególności prac dyplomowych, wraz z dodatkowymi mechanizmami, które...

 • Charakterystyka algorytmów i usług systemu ochrony własności intelektualnej

  Opisano właściwości, architekturę i możliwości rozszerzenia systemu ochrony własności intelektualnej. Wyszczególniono i omówiono repozytoria dostępne w systemie oraz przedstawiono ich wpływ na wydajność procesu analizy dokumentu. Dokonano porównania jakości metod analizy treści dostępnych w systemie. Przedstawiono i scharakteryzowano usługi oraz scenariusze analiz, a także zaprezentowano wyniki badań ich wydajności. System ochrony...

 • CoRBAC – kontekstowo zorientowany model bezpieczeństwa

  Zaproponowano uogólniony model kontroli dostępu do usługowych systemów internetowych uwzględniający różne kategorie kontekstu. Określono wpływ kontekstu na model jak i architekturę systemu bezpieczeństwa. Podano przykład implementacji modelu i architektury bezpieczeństwa dla zestawu usług dotyczących e-uczelni i wstępnie oszacowano zalety takiego rozwiązania.

  Full text in external service

 • Opis funkcjonalny systemu ochrony własności intelektualnej

  Dokonano porównania utworzonego systemu ochrony własności intelektualnej (SOWI) z istniejącymi rozwiązaniami. Opisano wymagania projektowe i przypadki użycia. Przedstawiono ogólny model architektury systemu oraz opis oferowanych scenariuszy analiz z podziałem na różne typy analizy. Scharakteryzowano mechanizm równoległego przetwarzania zleceń, a także sposób raportowania wyników. Omówiono dalsze perspektywy rozwoju systemu. SOWI...

 • The usefulness of Toxoplasma gondii MIC1-MAG1-SAG1 chimeric antigen in the serodiagnosis of ovine toxoplasmosis

  Toxoplasmosis is a zoonotic disease caused by the protozoan Toxoplasma gondii, which infects humans and most warm-blooded animals throughout the world. Although human toxoplasmosis in healthy adults is usually asymptomatic, a serious disease can occur in the case of congenital infection and immunocompromised individuals. Among food animals, sheep, along with goats and pigs, possess the highest incidence of T. gondii cysts in meat,...

  Full text in external service

 • Zagadnienia ochrony własności intelektualnej dokumentów cyfrowych

  Przedstawiono szczegółowo tematykę związaną z ochroną własności intelektualnej w odniesieniu do dokumentów cyfrowych. Dokonano interpretacji pojęcia naruszenia praw autorskich w kontekście wytwarzanej aplikacji. Podano możliwe metody analizy dokumentów cyfrowych, których implementacja w systemie informatycznym może skutecznie wspomóc proces identyfikacji przypadków naruszenia praw autorskich. Omówiono również powszechnie obowiązujące...

2012
2011
 • Imminent threats analysis and security level evaluation in social networks
  Publication

  - 2011

  Rozprawa doktorska poświęcona jest analizie nadciągających zagrożeń w sieciach społecznych. Dotyczy to takich zjawisk jak spam, phishing, kradzież tożsamości czy ataki na systemy reputacji w serwisach aukcji internetowych. W pracy zaproponowano metodę pozwalającą na wczesne wykrycie zagrożeń w sieciach społecznych w oparciu o zdefiniowane modele zachowań aktorów sieci. Modele zachowań tworzone są za pomocą podgrafów wzorcowych...

 • Primary role identification in dynamic social networks
  Publication

  Identyfikacja ról w sieci społecznej jest jednym z podstawowych zagadnień analizy takich sieci. W artykule przedstawiamy nowe podejście do tego zagadnienia. Pokazujemy w jaki sposób można dokonać identyfikacji ról poprzez wykorzystanie zaproponowanego modelu zachowań aktorów. Model taki tworzą podgrafy wzorcowe oraz diagramy stanów okreslające sekwencje aktywności w zachowaniu aktorów. Na bazie wyznaczonych modeli zachowań oraz...

2010
 • Extended generalized blockmodeling for compound communities and external actors
  Publication

  Niektóre sieci społeczne wykazują się specyficzną strukturą wewnętrzną. W artykule rozpatrujemy społeczności, które składają się z mniejszych wspólnot. Takie społeczności nazywamy społecznościami złożonymi. Dla takich struktur zastosowalismy metodę ogólnego modelowania blokowego proponując odpowiednie rozrzerzenia dla tej metody. Wzięliśmy pod uwagę specyfikę złożonych struktur społecznych oraz ich relacje z aktorami zewnętrznymi...

 • Scenariusze ochrony własnosci intelektualnej
  Publication

  - 2010

  Przedstawiono ogólnie tematykę związaną z pojęciem ochrony własności intelektualnej. W sposób szczegółowy opisano problemzwiązany ze zjawiskiem plagiaryzmu w dokumentach cyfrowych. Przedstawiono metody pozwalające na minimalizowanie skali, tak powszechnego dziś zjawiska. Opisano zarówno metody prewencyjne, jak i te związane z wykrywaniem oraz właściwym postępowaniem w przypadku wykrycia popełnienia plagiatu. Podano przykłady scenariuszy...

 • Static and dynamic approach of social roles identification using PISNA and subgraphs matching
  Publication

  Identyfikacja ról w sieci społecznej jest jednym z podstawowych zagadnień analiza takich sieci. W artykule przedstawiamy nowe podejście do tego zagadnienia. Pokazujemy w jaki sposób można dokonać identyfikacji ról poprzez tworzenie specjalnych struktur grafowych tzw. grafów wzorcowych. Przy definiowaniu tychże grafów wspieramy się metodą PISNA. Proponujemy statyczne i dynamiczne podejście do identyfikacji ról. Pokazujemy, w jaki...