IT Services Centre - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

IT Services Centre

Filters

total: 67

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Publications

2020
 • Roboty mobilne o kinematyce wzorowanej na kinematyce węży
  Publication

  Roboty mobilne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach. W zależności od pełnionych funkcji, rodzaju i ukształtowania podłoża, po którym się poruszają oraz warunków pracy, w ich konstrukcjach wykorzystywane są różne sposoby lokomocji przy czym coraz częściej konstrukcje są wzorowane na anatomii zwierząt. Jednym z ich typów są roboty wzorowane na kinematyce ruchu węży. Jest ona odmienna od typowych rozwiązań stosowanych w rozwiązaniach...

 • Toxoplasma gondii Recombinant antigen AMA1: Diagnostic Utility of Protein Fragments for the Detection of IgG and IgM Antibodies
  Publication

  - Pathogens - 2020

  Toxoplasma gondii is an important zoonotic protozoan that infects a wide variety of vertebrates as intermediate hosts. For this reason, the diagnosis of this disease is very important and requires continuous improvement. One possibility is to use recombinant antigens in serological tests. Apical membrane antigen 1 (AMA1), a protein located in specific secretory organelles (micronemes) of T. gondii, is very interesting in regard...

  Full text available

2019
2018
2016
2015
2014
2013
 • Aplikacja RDC - Repozytorium dokumentów cyfrowych

  Określono potrzeby i wymagania na utworzenie systemu zarządzającego repozytorium dokumentów cyfrowych - RDC. Opisano wymagania projektowe i przypadki użycia. Przedstawiono ogólny model architektury systemu oraz opis automatycznej klasyfikacji dokumentów. RDC jest systemem, który łączy w sobie podstawowe funkcje aplikacji nadzorującej gromadzenie dokumentów, w szczególności prac dyplomowych, wraz z dodatkowymi mechanizmami, które...

 • Charakterystyka algorytmów i usług systemu ochrony własności intelektualnej

  Opisano właściwości, architekturę i możliwości rozszerzenia systemu ochrony własności intelektualnej. Wyszczególniono i omówiono repozytoria dostępne w systemie oraz przedstawiono ich wpływ na wydajność procesu analizy dokumentu. Dokonano porównania jakości metod analizy treści dostępnych w systemie. Przedstawiono i scharakteryzowano usługi oraz scenariusze analiz, a także zaprezentowano wyniki badań ich wydajności. System ochrony...

 • CoRBAC – kontekstowo zorientowany model bezpieczeństwa

  Zaproponowano uogólniony model kontroli dostępu do usługowych systemów internetowych uwzględniający różne kategorie kontekstu. Określono wpływ kontekstu na model jak i architekturę systemu bezpieczeństwa. Podano przykład implementacji modelu i architektury bezpieczeństwa dla zestawu usług dotyczących e-uczelni i wstępnie oszacowano zalety takiego rozwiązania.

  Full text in external service

 • Opis funkcjonalny systemu ochrony własności intelektualnej

  Dokonano porównania utworzonego systemu ochrony własności intelektualnej (SOWI) z istniejącymi rozwiązaniami. Opisano wymagania projektowe i przypadki użycia. Przedstawiono ogólny model architektury systemu oraz opis oferowanych scenariuszy analiz z podziałem na różne typy analizy. Scharakteryzowano mechanizm równoległego przetwarzania zleceń, a także sposób raportowania wyników. Omówiono dalsze perspektywy rozwoju systemu. SOWI...

 • The usefulness of Toxoplasma gondii MIC1-MAG1-SAG1 chimeric antigen in the serodiagnosis of ovine toxoplasmosis

  Toxoplasmosis is a zoonotic disease caused by the protozoan Toxoplasma gondii, which infects humans and most warm-blooded animals throughout the world. Although human toxoplasmosis in healthy adults is usually asymptomatic, a serious disease can occur in the case of congenital infection and immunocompromised individuals. Among food animals, sheep, along with goats and pigs, possess the highest incidence of T. gondii cysts in meat,...

  Full text in external service

 • Zagadnienia ochrony własności intelektualnej dokumentów cyfrowych

  Przedstawiono szczegółowo tematykę związaną z ochroną własności intelektualnej w odniesieniu do dokumentów cyfrowych. Dokonano interpretacji pojęcia naruszenia praw autorskich w kontekście wytwarzanej aplikacji. Podano możliwe metody analizy dokumentów cyfrowych, których implementacja w systemie informatycznym może skutecznie wspomóc proces identyfikacji przypadków naruszenia praw autorskich. Omówiono również powszechnie obowiązujące...

2012
2011
 • Imminent threats analysis and security level evaluation in social networks
  Publication

  - 2011

  Rozprawa doktorska poświęcona jest analizie nadciągających zagrożeń w sieciach społecznych. Dotyczy to takich zjawisk jak spam, phishing, kradzież tożsamości czy ataki na systemy reputacji w serwisach aukcji internetowych. W pracy zaproponowano metodę pozwalającą na wczesne wykrycie zagrożeń w sieciach społecznych w oparciu o zdefiniowane modele zachowań aktorów sieci. Modele zachowań tworzone są za pomocą podgrafów wzorcowych...

 • Primary role identification in dynamic social networks
  Publication

  Identyfikacja ról w sieci społecznej jest jednym z podstawowych zagadnień analizy takich sieci. W artykule przedstawiamy nowe podejście do tego zagadnienia. Pokazujemy w jaki sposób można dokonać identyfikacji ról poprzez wykorzystanie zaproponowanego modelu zachowań aktorów. Model taki tworzą podgrafy wzorcowe oraz diagramy stanów okreslające sekwencje aktywności w zachowaniu aktorów. Na bazie wyznaczonych modeli zachowań oraz...

2010
 • Extended generalized blockmodeling for compound communities and external actors
  Publication

  Niektóre sieci społeczne wykazują się specyficzną strukturą wewnętrzną. W artykule rozpatrujemy społeczności, które składają się z mniejszych wspólnot. Takie społeczności nazywamy społecznościami złożonymi. Dla takich struktur zastosowalismy metodę ogólnego modelowania blokowego proponując odpowiednie rozrzerzenia dla tej metody. Wzięliśmy pod uwagę specyfikę złożonych struktur społecznych oraz ich relacje z aktorami zewnętrznymi...

 • Scenariusze ochrony własnosci intelektualnej
  Publication

  - 2010

  Przedstawiono ogólnie tematykę związaną z pojęciem ochrony własności intelektualnej. W sposób szczegółowy opisano problemzwiązany ze zjawiskiem plagiaryzmu w dokumentach cyfrowych. Przedstawiono metody pozwalające na minimalizowanie skali, tak powszechnego dziś zjawiska. Opisano zarówno metody prewencyjne, jak i te związane z wykrywaniem oraz właściwym postępowaniem w przypadku wykrycia popełnienia plagiatu. Podano przykłady scenariuszy...

 • Static and dynamic approach of social roles identification using PISNA and subgraphs matching
  Publication

  Identyfikacja ról w sieci społecznej jest jednym z podstawowych zagadnień analiza takich sieci. W artykule przedstawiamy nowe podejście do tego zagadnienia. Pokazujemy w jaki sposób można dokonać identyfikacji ról poprzez tworzenie specjalnych struktur grafowych tzw. grafów wzorcowych. Przy definiowaniu tychże grafów wspieramy się metodą PISNA. Proponujemy statyczne i dynamiczne podejście do identyfikacji ról. Pokazujemy, w jaki...

 • Unified and flexible way to the organizations resources

  Zaprezentowano porównanie różnych zasobów organizacji. zasoby podzielono na cztery grupy: informacyjne, finansowe, techniczne i ludzkie, dla których przedstawiono cechy wspólne i różnice. na podstawie tego zestawienia zaproponowano taką organizację danych, aby różne zasoby opisać w jednolity sposób. dzieki takiej organizacji danych mozliwe jest stworzenie konfigurowalnych, elastycznych komponentów, które umożliwią obsługę dowolnych...

2009