Wyniki wyszukiwania dla: szum elektrochemiczny - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: szum elektrochemiczny

Filtry

wszystkich: 11

wyczyść wszystkie filtry


Filtry wybranego katalogu

 • Kategoria

 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Wyniki wyszukiwania dla: szum elektrochemiczny

 • The analysis of stationary electrochemical noise.

  Publikacja

  Szum elektrochemiczny jest techniką cieszącą się rosnącym zainteresowaniem. Jedną z podstawowych charakterystyk przebiegów otrzymywanych za pomocą omawianej metody jest widmowa gęstość mocy. Prawidłowa estymacja powyższej wielkości wiąże się z koniecznością zachowania wymogu stacjonarności szumu elektrochemicznego. W niniejszej pracy autorzy proponują zastosowanie rozkładu Wignera-Villego do oceny stopnia niestacjonarności przebiegów...

 • Nonlinearity of electrochemical noise caused by pitting corrosion

  Pomiary wielkości statystycznych, innych niż rozkład widmowy czy amplitudowy mogą być źródłem dodatkowych informacji na temat mechanizmu powstawania szumu elektrochemicznego. Bispektrum stosowane jest do wykrycia istnienia składowych nieliniowych w badanym rejestrze szumowym. Analizowano elektrochemiczny szum prądowy rejestrowany w warunkach korozji wżerowej. Zaobserwowano zależność prąd-czas charakterystyczną dla stanu tworzenia...

 • Analysis of electrochemical noise by means bispectral techniques

  Procesy o charakterze nieliniowym są często spotykane w praktyce pomiarów elektrochemicznych oraz korozyjnych. Przykładem mogą być procesy elektrodowe kontrolowane aktywacyjnie, dla których często stosowanym podejściem jest linearyzacja. W niniejszym, wprowadzającym doniesieniu przedstawione zostały możliwości analizy nieliniowości szumu elektrochemicznego z wykorzystaniem widm wyższych rzędów. W pracy przedstawiono wyniki analizy...

 • Application of the wavelet transformation to estimation of intensity of pitting corrosion

  Analizie poddane zostały dane szumowe odpowiadające korozji wżerowej. Stwierdzona została korelacja pomiędzy intensywnością rejestrowanego szumu a ubytkiem masy elektrod stalowych. Na bazie przekształcenia falkowego zaproponowany został parametr charakteryzujący zaatakowanie wżerowe. Stwierdzono, że z grupy wytypowanych wskaźników prezentowany parametr wskazuje najlepszą korelację z wielkościami ubytków mas elektrod.

 • Analiza szumu elektrochemicznego z wykorzystaniem transformacji falkowej

  Technika szumu elektrochemicznego (EN) od lat wzbudza zainteresowanie badaczy jako cenne narzędzie do bezinwazyjnego monitorowania zjawisk korozyjnych. Znaczenie omawianej metody wzrosło w ostatnich latach w związku z rozwojem nowych algorytmów obliczeniowych jak również z wzrastającą ustawicznie jakością układów cyfrowej akwizycji danych. W pracy przedstawione zostało wykorzystanie jednej z nowoczesnych metod analizy sygnałów...

 • Pitting corrosion in steel and electrochemical noise intensity

  Przedstawiono analizę szumu elektrochemicznego, rejestrowanego w obecności korozji wżerowej. Stwierdzono korelację pomiędzy intensywnością szumu a ubytkiem mas elektrod stalowych. Rejestry szumowe rozłożone zostały na składowe częstotliwościowe za pomocą przekształcenia falkowego. Dla pewnych składowych stwierdzono silniejszą korelację z ubytkiem mas korodujących elektrod. Pasmo częstotliwościowe powyższych składowych odpowiada...

 • Applications of electrochemical noise technique in stress corrosion cracking diagnosis

  Publikacja

  W pracy przedstawione zostały rezultaty analizy prądowego szumu elektrochemicznego, generowanego podczas korozji naprężeniowej próbek stali stopowej. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod analizy nie zakładano stacjonarności analizowanych sygnałów. Zamiast tego analizie poddana została zmodyfikowana widmowa odpowiedź szumowa o charakterze zależnym od czasu. Rezultaty badań skonfrontowano z wynikami otrzymanymi za pomocą techniki...

 • Application of electrochemical noise technique in corrosion monitoring

  Publikacja

  Technika szumu elektrochemicznego od ponad 20 lat stanowi przedmiot intensywnych badań mających na celu jej praktyczne zastosowanie w monitorowaniu korozji. U podstaw omawianej metody leży odpowiednia analiza rejestrowanych symultanicznie przebiegów prądowych i potencjałowych. W zależności od użytej techniki obróbki danych uzyskane mogą być informacje dotyczące ilościowych (szybkość) i jakościowych (rodzaj zaatakowania) cech procesu...

 • Application of higher order statistics in the analysis of electrochemical processes

  Publikacja

  - Rok 2005

  Zjawiska nieliniowe są często spotykane w elektrochemicznych pomiarach korozyjnych. Z drugiej strony linearyzacja zagadnień elektrochemicznych jest uznaną i powszechną praktyką. W niniejszej pracy przedstawiono możliwość poszerzenia interpretacji badanych procesów elektrodowych o techniki oparte na analizie widmowej rzędu wyższego od 2. Autorzy skupili się na analizie szumu elektrochemicznego generowanego podczas polaryzacji katodowej,...

 • Experimental study of corrosion in reinforced concrete by acoustic emission and electrochemical noise techniques

  Publikacja

  - Rok 2003

  Technika emisji akustycznej jest znaną metodą badań korozji zbrojenia żelbetu. Źródłem aktywności akustycznej są zawsze zjawiska o naturze mechanicznej. Przedstawiono wynik badań akustycznych zbrojonego betonu w warunkach polaryzacji anodowej, przyspieszającej procesy korozyjne. Symultanicznie prowadzona była rejestracja szumu elektrochemicznego. Dla umożliwienia korelacji wyników, uzyskanych obiema technikami, wykonana została...

 • Application of non-stationary techniques in the analysis of electrochemical noise.

  Publikacja

  Klasyczne podejście do analizy szumu elektrochemicznego oparte jest na wstępnym założeniu jego stacjonarności. Pomimo użyteczności, tego typu analiza często prowadzi do mylących wniosków, wynikających z niestacjonarności rejestrów szumowych. W pracy przedstawione zostały możliwości krótkoczasowej transformacji Fouriera, umożliwiającej uzyskanie zależnych od czasu widm mocy sygnału. Osiągane jest to dzięki wykorzystywaniu ruchomego,...