Wyniki wyszukiwania dla: krajobraz - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: krajobraz

Wyniki wyszukiwania dla: krajobraz

 • Berliński krajobraz pamięci

  Publikacja

  Zjednoczenie Niemiec, w 1989 roku, stało się impulsem do dyskusji na temat form upamiętniania wydarzeń drugiej wojny światowej w Niemczech. Od tego czasu w Berlinie powstało kilka miejsc pamięci tworząc specyficzny krajobraz pamięci.

 • Krajobrazy Europy. Krajobraz jako wyraz idei i wartości

  Publikacja

  - 2019

  W publikacji podjęto kwestie uwarunkowań społecznych, zarządzania i kształtowania oraz zagrożeń krajobrazu kulturowego.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wiejski krajobraz po turystyce

  Publikacja

  - 2019

  Zwiększanie się ilości czasu wolnego można uważać za uboczny efekt rozwoju gospodarek krajów cywilizacji zachodniej. Turystyka wiejska, korzystająca z zasobów wiejskiej kultury, umożliwia zagospodarowanie tego czasu. Wnosi w krajobrazy obszarów wiejskich zmiany, które wymuszają przedefiniowanie wielu tradycyjnie związanych z krajobrazem zagadnień. Ujawnia istnienie ukrytych problemów. Rozwój turystyki włącza wiejską kulturę w nurt...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Krajobraz wyznacznikiem skuteczności ocen środowiskowych.

  Publikacja

  Artykuł omawia rolę oceny oddziaływania na krajobraz i aspekty wizualne w podnoszeniu efektywności systemu OOS. Ocena dotychczasowych sposobów ochrony krajobrazu, mało skutecznych z powodu traktowania go w procedurze OOS jako wyizolowanego komponentu środowiska, oraz bagatelizowania jego znaczenia,stała się punktem wyjścia do zaprezentowania koncepcji wzmocnienia roli ocen krajobrazowych za pomocą badania sąsiedztwa funkcji,...

 • Krajobraz wiejski jako projekt zbiorowy

  W artykule podjęto rozważania nad znaczeniem sfery zbiorowych wyobrażeń dla zachowania ładu przestrzennego obszarów wiejskich. Celowość badania wynika z efektów przestrzennych transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku. Rozwojowi pozarolniczego zagospodarowania i użytkowania obszarów wiejskich towarzyszy zjawisko dezintegracji przestrzennej, zanik lokalnych cech krajobrazu oraz wzrost zagrożeń ekologicznych i społecznych. Wynika...

  Pełny tekst w portalu

 • Krajobraz kulturowy wsi jako nośnik mitu

  Formy krajobrazu kulturowego przenoszą znaczenia. Krajobraz kulturowy jest rodzajem przestrzennej ramy dla pamięci zbiorowej. Estetyczna degradacja krajobrazu to m.in. wynik społecznej ''utraty pamięci''. Równocześnie obserwujemy narodziny wielu komercyjnych, inspirowanych przeszłością, funkcji obszarów wiejskich. Ważne aby objaśniać, jak tożsamość i przeszłość współistnieją w krajobrazie kulturowym wsi i jak go kształtują.

 • Nowe trasy drogowe a krajobraz warowny Gdańska.

  Publikacja

  Artykuł przedstawia zagrożenia krajobrazu historycznego Gdańska przy budowie nowych przedsięwzięć drogowych oraz skuteczne narządzie do jego ochrony i kształtowania, jakim jest procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOS). Krajobraz zachowanych fortyfikacji nowożytnych Gdańska, zagrożonych planowanymi inwestycjami komunikacyjnymi - drogami i węzłami, służy jako tło do rozważań na temat możliwości wykorzystania procedury...

 • Wieś Żuławska – Krajobraz Żuławski. Scenariusz lekcji.

  Publikacja

  - 2014

  W publikacji przedstawiono eksperymentalny, przykładowy scenariusz dotyczący tematyki dziedzictwa kulturowego na przykładzie wsi żuławskiej w krajobrazie (Wieś Żuławska – Krajobraz Żuławski). Prezentuje regionalną architekturę drewnianą Żuław Delty Wisły oraz związane z nią dziedzictwa kulturowe. Scenariusz opatrzony jest komentarzem dydaktycznym poruszanej problematyki, wskazuje na efekty kształcenia oraz podaje przykładowe zadania...

 • Orłowo: Dzieje, krajobraz, architektura : Perła międzywojennej Gdyni

  Publikacja

  - 2014

  Książka przedstawia bogato ilustrowaną historię trzech obecnych dzielnic Gdyni: Orłowa, Kolibek i Małego Kacka. Ukazuje dzieje tych miejscowości od czasów najdawniejszych (archeologia), poprzez średniowiecze, nowożytność, aż do 1 połowy XX wieku. Ważnym aspektem monografii jest całościowe przedstawienie architektury i urbanistyki tego terenu, jak również jego unikalnych walorów krajobrazowych.

 • Krajobraz kulturowy Delty Wisły - przekształcać czy zachować ?

  Publikacja traktuje o tym, iż krajobraz jest głównym żródłem informacji o przeszłości i teraźniejszości przestrzeni. Znajomość "znaków" krajobrazowych jest konieczna dla uszanowania dawnych dokonań w gospodarowaniu przestrzenią jak również harmonijnie kontynuować jej kształtowanie w przyszłości.

 • Zagospodarowanie turystyczne obszarów górskich a krajobraz - wybrane problemy

  Publikacja

  Przedmiotem artykułu jest przegląd typowych sytuacji problemowych - zwłaszcza o charakterze konfliktów - związanych z zagospodarowaniem turystycznym obszarów o ponadprzeciętnych walorach krajobrazu, jakimi są obszary górskie. Analizowane są przyczyny niekorzystnych zjawisk w rozpatrywanej kwestii i poszukiwane sposoby przeciwdziałania im. Zwracana jest uwaga na niedostatek skutecznych instrumentów ochrony walorów krajobrazu. Autor...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Doświadczenie turysty : krajobraz wiejski w warunkach zmiany

  Przemysł turystyczny staje się ważnym źródłem dochodów mieszkańców wsi. Nowe sposoby organizowania i uprawiania turystyki wiejskiej prowadzą do zmian krajobrazu kulturowego wsi. Zwiększenie liczby turystów łączy się z racjonalizacją i instytucjonalizacją sposobów użytkowania przestrzeni. Rezultatem prywatnej kontroli nad krajobrazem jest zanikanie przestrzeni publicznych i ich komercjalizacja. Turystyczne przygotowanie krajobrazu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Ocena oddziaływania na krajobraz. Przypadek Rospudy. Cz. I.

  Publikacja

  W artykule zaprezentowana została ocena oddziaływania na krajobraz, wykonana przez autorkę w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko obwodnicy Augustowa w 2008 r. Omówiono zakres i etapy studiów krajobrazowych. W szczególności przedstawiono zakres zebranych danych wyjściowych, studiów terenowych, właściwej oceny eksperckiej oraz graficznych wyników badań. Ocena ekspercka objęła analizę uwarunkowań planistycznych, opis...

 • Ocena oddziaływania na krajobraz. Przypadek Rospudy. Cz. II.

  Publikacja

  W artykule, który ma charakter polemiczny, zaprezentowane zostały szczegółowe zagadnienia związane z doborem kryteriów do oceny porównawczej wariantów pod kątem ich oddziaływania na krajobraz, oraz z oceną znaczenia skutków w krajobrazie. Przedstawiono aspekty teoretyczne związane z oceną znaczenia skutków w krajobrazie, w tym omówiono etapy prac oraz ogólne kryteria nadawania znaczeń. Następnie zaprezentowano szczegółowe kryteria...

 • Ocena oddziaływania na krajobraz elektrowni węglowej pod Pelpinem

  Publikacja

  Przedmiotem oceny oddziaływania na krajobraz była planowana elektrownia węglowa w obrębie Rajkowy w gminie Pelplin. Ocenie podlegał jeden wariant elektrowni na tle innych wariantów. Dla celów oceny adaptowano metodę badań, opracowaną i zastosowaną przez A. Sas-Bojarską dla oceny oddziaływania na krajobraz obwodnicy Augustowa. W jej ramach przeprowadzono szereg kroków:1. zebranie materiałów wyjściowych (materiały archiwalne dotyczące...

 • Krajobraz w ocenach oddziaływania na środowisko. Przypadek Rospudy

  Publikacja

  Artykuł omawia potrzebę i zakres studiów krajobrazowych, które powinny być wykonywane w ramach ocen oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko. Szczególnym przypadkiem, na bazie którego zaprezentowano zalecaną metodykę ocen oddziaływania na krajobraz, jest obwodnica Augustowa, najbardziej kontrowersyjna inwestycja drogowa ostatnich lat w Polsce. W ramach raportu o oddziaływaniu na środowisko obwodnicy Augustowa, sporządzonego...

 • Krajobraz kulturowy regionu - identyfikacja lokalnych wartości i ich zagrożenia

  Publikacja

  - 2006

  Omówienie przekształceń w krajobrazie kulturowym regionu Pomorza skutkującym zanikiem wyróżniających region cech i właściwości. Zwrócenie uwagi na ekonimiczny skutek zaniku regionalnej specyfiki krajobrazowej.

 • Architektura Regionalna Żuław jako Dziedzictwo Kulturowe ( dom podcieniowy w krajobrazie Żuław) – Krajobraz Żuławski. Scenariusz lekcji.

  Publikacja

  - 2014

  W publikacji przedstawiono eksperymentalny, przykładowy scenariusz dotyczący tematyki dziedzictwa kulturowego na przykładzie wsi żuławskiej w krajobrazie (Architektura Regionalna Żuław jako Dziedzictwo Kulturowe – dom podcieniowy w krajobrazie Żuław). Prezentuje regionalną architekturę drewnianą Żuław Delty Wisły oraz związane z nią dziedzictwa kulturowe. Scenariusz opatrzony jest komentarzem dydaktycznym poruszanej problematyki,...

 • Ocena oddziaływania na krajobraz obwodnicy Augustowa [analiza planu zagospodarowania przestrzennego -

  Publikacja

  - 2009

  Przedmiotem oceny oddziaływania na krajobraz była planowana obwodnica Augustowa przecinająca Dolinę Rospudy. Ocenie podlegały cztery warianty trasy, wraz z podwariantami. Studia różnego rodzaju objęły:1. zebranie materiałów wyjściowych (materiały archiwalne z różnych urzędów i instytucji, opracowania branżowe udostępnione w ramach projektu, studia literaturowe, materiały własne)2. określenie uwarunkowań planistycznych dotyczących...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Krajobraz wiejski i turystyka. Poszukiwanie równowagi pomiędzy widzeniem i wizerunkiem wsi

  Publikacja

  - 2013

  Najważniejszym składnikiem marki wsi jest krajobraz. Wizerunek wsi kreowany w turystyce i dostępny widok różnią się jednak coraz bardziej: przekaz reklamowy identyfikuje wieś z przyrodą oraz ciszą i spokojem; wieś realna stanowi, najczęściej dysharmonijną, mozaikę wiejsko-miejskiego zagospodarowania. Konfrontacja dostarczonego przez turystykę komunikatu z oglądanym krajobrazem podważa wiarygodność marki wsi, co stanowi zagrożenie...

 • Ocena oddziaływania na dobra kultury i krajobraz przekopu przez Mierzeję Wiślaną [analiza zagospodarowania przestrzennego

  Publikacja

  Niniejsze opracowanie stanowi część raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną. W ocenie oddziaływania na dobra kultury i krajobraz zaprezentowano zasoby i walory dziedzictwa kulturowego i krajobrazu, opis inwestycji pod kątem oddziaływania na dobra kultury i krajobraz oraz związane z planowaną inwestycją potencjalne ich zagrożenia, jak też zalecane środki i działania łagodzące. Rozpatrując...

 • Autorska opinia dotycząca oddziaływania na krajobraz fragmentu obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej Województwo Pomorskie, gmina Żukowo i Kolbudy - obszar pomiędzy węzłami "Lublewo" a "Żukowo" (ew. "Lniska"), rejon miejscowości Niestępowo, Sulmin, Widlino, Łapino Kartuskie)

  Publikacja

  Poniższa opinia dotyczy niewielkiego obszaru pomiędzy miejscowościami Niestępowo, Sulmin, Widlino, Łapino Kartuskie, przez który ma przebiegać obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, planowana przez GDDKiA. Obszar ten znajduje się na pograniczu dwóch gmin: Żukowo i Kolbudy. Przedmiotem opinii jest oddziaływanie na krajobraz czterech wariantów Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, zaproponowanych przez GDDKiA: IA, IIA, IIB, i III. Zakres...

 • Edukacja krajobrazowa dla ruralistyki

  Publikacja

  - 2016

  Artykuł zwraca uwagę na negatywne konsekwencje utraty pospolitych i nieobjętych ochroną, wiejskich krajobrazów. Stawia tezę, że za regres specyfiki krajobrazu odpowiada także dysfunkcyjna wiedza zbiorowa. Celem badań było wskazanie sposobów i środków, które na etapie edukacji akademickiej pomogą przełamać ograniczenia społecznej świadomości krajobrazowej.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie krajobrazem w czasach konsumpcji

  Konsumpcyjna rzeczywistość późnej nowoczesności przeformułowuje kształty krajobrazu kulturowego. W zarządzaniu krajobrazem kulturowym ujawniają się sprzeczności pomiędzy ciągłością kultury a jej epizodycznością, pomiędzy tym co publiczne a tym co prywatne, pomiędzy użytkownikiem a konsumentem krajobrazu, wreszcie pomiędzy wartością dziedzictwa a jego wystawionym na sprzedaż symbolem. Rozwiązanie rodzących się w warunkach konsumpcji...

 • Współczesne krajobrazy pamięci

  Założenia pomnikowe są przestrzennymi nośnikami pamięci zbiorowej, wnoszącymi w naturalny krajobraz kompozycje będące wynikiem integracji różnych sztuk plastycznych. Ta wielkoprzestrzenna formuła miejsca pamięci rozwinęła się w polskiej sztuce pomnikowej w latach 60-tych XX wieku. Artyści zainspirowani nowatorskimi koncepcjami projektowymi (min. Formą Otwartą Oskara Hansena) zaczęli kreować przestrzenne wizualizacje pamięci w miejscach...

 • Domy - wewnętrzne krajobrazy.

  Publikacja

  - 2002

  Przestrzenna redefinicja domu stanowi dziś jeden z wątków dyskusji ze zdeterminowanym wyrazem formalnym architektury i hermetycznością miejsca. Coraz częściej akcentowana jest potrzeba elastyczności domu i jego otwarcia na świat zewnętrzny. Jego przestrzeń wewnętrzna kształtowana jest coraz częściej jako ewoluujący ciągu sekwencji kompozycyjnych, formowany na wzór krajobrazu i poszukujący do niego odniesień. Domy stają się...

 • KRAJOBRAZOWY WYMIAR RURALISTYKI

  Publikacja

  - 2016

  Tytuł Krajobrazowy wymiar ruralistyki w pełni oddaje treść pracy. Najogólniej mówiąc, rozprawa relacjonuje poszukiwania sposobów udziału krajobrazu w planowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Książka, wbrew swojemu układowi, nie powstawała według zwyczajowej ścieżki: od tezy, mieszczącej się w dziedzinie architektury i urbanistyki, do argumentów, które wywiedzione z tej dyscypliny, przemówiłyby za nią. Analiza stanu badań wskazywała...

 • Neowioski-krajobrazy z przeszłości

  Publikacja

  - 2012

  Artykuł stanowi propozycję refleksji nad zależnością pomiędzy sposobami przedstawiania krajobrazu wsi a krajobrazem jako przedstawieniem - zależnością, w której zapamiętany obraz jest istotnym pośrednikiem.

 • Od architektury cyrkulacji do urbanistycznych krajobrazów

  Publikacja

  - 2006

 • Transformacje krajobrazów wiejskich i zasad ich kształtowania

  Publikacja

  - 2011

  Na skutek zmian relacji pomiędzy wsią i rolnictwem dochodzi dziś do transformacji krajobrazu wiejskiego, który jest agresywnie penetrowany przez nowe funkcje. W przyspieszonym tempie znika specyfika krajobrazu kulturowego wsi. Powinniśmy zatem zastanawiać się, w jaki sposób chronić i rozwijać kulturowe dziedzictwo i różnorodność regionalną krajobrazów.

 • Topiarius. Studia Krajobrazowe

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 2449-9595 , eISSN: 2543-926X

 • Problemy Ekologii Krajobrazu

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 1899-3850

 • Zabytki architektury w krajobrazie kulturowym

  Publikacja

  - 2013

  Tekst przedstawia podstawowe problemy obecności zabytków architektury w krajobrazie kulturowym, tj. definiowanie zabytku, możliwe kryteria kwalifikacji obiektów jako zabytków architektury, metodę wartościowania zabytków architektury oraz problem autentyzmu zabytków.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Muzeum w krajobrazie współczesnego miasta.

  Publikacja

  Przedmiotem pracy jest analiza tego, jak współcześnie postrzegana jest prezentacja muzealna i jakim przeobrażeniom została ona poddana na przestrzeni wieków. Znaczenie słowa muzeum przeszło ewolucję od pojedynczego obiektu i oferowanej w nim ekspozycji do dostrzeżenia w obiektach, zespołach obiektów oraz całych miejskich strukturach przedmiotów ekspozycji. Na szczególną uwagę zasługują budynki muzealne, które w sposób znaczący...

 • Rysunki Parku Krajobrazowego Mata de Busaco w Portugalii

  Publikacja

  - 2014

 • Ideologia w ogrodzie, przyrodzie i krajobrazie

  Publikacja

  autorka podejmuje próbę prześledzenia oddziaływania rozmaitych ideologii na sposób postrzegania przyrody, ogrodów i krajobrazu. dociekania rozpoczyna od xvii wieku, od związku ogrodów geometrycznych z francuskim absolutyzmem (wersal), następnie omawia wpływ brytyjskiej myśli liberalnej na ideę ogrodu swobodnego (j. addison i partia wigów), rozważa zależność pomiędzy ideałem wolności a sposobem rozumienia roli przyrody w czasie...

 • Przestrzeń turystczna w krajobrazie kulturowym wsi

  Celem opracowania jest przedstawienie relacji pomiędzy wiejskim krajobrazem kulturowym a wzrastającą w jego obrębie przestrzenią turystyczną oraz określenie możliwości i konsekwencji ich integracji.

 • Dzieła inżynierii w krajobrazie delty Wisły

  Publikacja

  - 2006

  Omówiono przeobrażenia historyczne układu hydrologicznego delty Wisły od Cypla Mątowskiego do kolejnych ujść: pierwotnie naturalnego w Wisłoujściu później w Gdańsku - Nowym Porcie, naturalnego w Gdańsku Górkach z 1840 r. oraz sztucznego w Gdańsku - Świbnie z 1895 r. Zaprezentowano budowle hydrotechniczne w Białej Górze, Piekle (relikt), Gdańskiej Głowie, Gdańsku-Przegalinie oraz przepompownie i przepusty wałowe na Nizinie Walichnowskiej....

 • Ochrona i kształtowanie krajobrazów małych ojczyzn - ochrona specyfiki przestrzeni regionalnej

  Publikacja

  - 2005

  Omówienie zagadnienia specyfiki i różnorodności krajobrazu obszarów wiejskich w zależności od historii regionu i stosowanych na przestrzeni wieków lokalnych form architektury, budownictwa i zagospodarowania przestrzennego.

 • Opinia do Studium Konserwatorskiego ochrony historycznego krajobrazu kulkturowego dawnego zespołu kuracyjno-ruralistycznego Orłowa w zakresie analizy powiązań krajobrazowych oraz analizy rodzaju i charakteru stosowania materiału roślinnego

  Publikacja

  - 2016

  W ekspertyzie zamieszczono szczegółowe wytyczne dotyczące ochrony istotnych powiązań widokowych zewnętrznych i wewnętrznych w rejonie wioski rybackiej i Domku Żeromskiego w Orłowie oraz stosowania na tym obszarze gatunków i odmian zieleni zgodnych z tradycją miejsca.

 • Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - przyczynek do ich poznania.

  Publikacja

  - 2007

  W opracowaniu przedstawiono wyniki wieloletnich badań różnorodności grzybów wielkoowocnikowych na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wymieniono 51 gatunków woreczniaków i 324 gatunków podstawczaków. Stwierdzono występowanie 19 gatunków pod ścisłą ochroną, 1 pod ochroną częściową oraz 70 gatunków umieszczonych na polskiej czerwonej liście. Zamieszczono opisy biologii, ekologii oraz stanowisk wybranych cennych gatunków....

 • Dynamiczne kształtowanie krajobrazu strefy podmiejskiej

  Publikacja

  - 2007

  Przesłaniem koncepcji dynamicznego podejścia w kształtowaniu strefy podmiejskiej jest poszukiwanie działań zapewnijących ciągłość tradycji i harmonię w przestrzeni zagrożonej utratą tożsamości i dezintegracją. Idea ognisk społecznej aktywności w krajobrazie strefy podmiejskiej stanowi odpowiedź na tak postawiony problem. Skupia się na niedostatecznie realizowanej potrzebie odczytywania i kreowania treści w przestrzeniach publicznych...

 • Tajemnica postaci krajobrazu Delty Wisły

  Publikacja

  - 2010

  Tekst, na podstawie kalendarium wydarzeń historycznych, prezentuje kolejne fazy kształtowania krajobrazu Delty Wisły czyli Żuław Wiślanych. Opisano unikatowe cechy i właściwości ekspozycyjne i percepcyjne dzisiejszego krajobrazu Żuław. Omówiono przyczyny pozornej monotonności krajobrazu żuławskiego spowodowane niedostateczną popularnoością tego regionu i brakiem szczegółowego rozpoznania dla funkcji krajoznawczej.

 • Niepewność prognozowania skutków krajobrazowych i wizualnych - cz. 1.

  Publikacja

  W artykule omówiono problem niepewności związanej z prognozowaniem zmian krajobrazowych i wizualnych, powstających w przestrzeni jako efekt relizacji różnorodnych przedsięwzięć. Zaprezentowano prognozowanie wielkości i znaczenia skutków krajobrazowych w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOS). Rozważania w części I dotyczą dwóch podstawowych narzędzi mających związek z krajobrazem: systemu planowania przestrzennego...

 • Niepewność prognozowania skutków krajobrazowych i wizualnych -cz. 2.

  Publikacja

  Artykuł jest kontynuacją problematyki omówionej w części I. Odnosi się do niepewności prognozowania skutków krajobrazowych i wizualnych wewnątrz samego systemu ocen środowiskowych. Przedstawia czynniki wpływające na jakość prognoz: relacje pomiędzy postępowaniem w sprawie OOS a oceną zmian krajobrazowych, relacje pomiędzy wpływami krajobrazowymi a wizualnymi oraz problem doboru i stosowania metod służących do określania, oceny...

 • Jak wykorzystać potencjał „ustawy krajobrazowej”? : Instrumenty prawne i propozycje. Przewodnik dla samorządu gminnego

  Publikacja

  - 2016

  11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, zwana potocznie ustawą krajobrazową. Regulacja wyczekiwana była przez samorządowców, architektów i wszystkich tych, którym wygląd naszych miast nie pozostawał obojętny. Powstała z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP ustawa jest odpowiedzią na bezsilność samorządów, niewyposażonych...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Architektura Krajobrazu

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 1641-5159

 • Jakość krajobrazu wyrazem jakości systemu OOS.

  Publikacja

  W artykule omówiono potrzebę wzmocnienia roli krajobrazu w systemie OOS. Uznano, że jakość krajobrazu jest wyznacznikiem prawidłowości przeprowadzenia procedury OOS. Oceniono, że dotychczasowe sposoby ochrony krajobrazu były mało skuteczne z powodu traktowania go w OOS jako wyizolowanego komponentu środowiska oraz bagatelizowania jego znaczenia. Stało się punktem wyjścia dla zaprezentowania koncepcji wzmocnienia roli ocen krajobrazu....

 • Współczesny obiekt architektury w krajobrazie miasta doby komercjalizacji

  Publikacja
  • M. Zboińska

  - 2008

  Głównym celem artykułu jest prezentacja wybranych współczesnych metod projektowania obiektów architektury w silnie skomercjalizowanym krajobrazie dzisiejszego ośrodka urbanistycznego. Główną przesłanką dla wyboru tematyki artykułu jest obserwacja, iż budynki w dzisiejszym środowisku miejskim zaczynają pełnić rolę jego aktywnych komponentów, a proces projektowania architektonicznego zaczyna być silnie inspirowany elementami i zjawiskami...

 • Architektura Krajobrazu Podstawy Projektowania Terenów Zieleni

  Publikacja

  - 2017

  Projektowanie architektoniczne zawsze odbywa się w krajobrazie, stanowiąc jedno z wyzwań, przed jakim staje architekt w praktyce zawodowej. Jest jednym z wyznaczników jego świadomości środowiskowej. Niniejsze opracowanie prezentuje podstawowe narzędzia niezbędne do prowadzenia dialogu architekta z krajobrazem. Przeznaczone jest dla studentów wydziału architektury jako pomoc dydaktyczna dla przedmiotu architektura krajobrazu. Publikacja...