Wyniki wyszukiwania dla: metoda elementów skończonych mes - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: metoda elementów skończonych mes

Wyniki wyszukiwania dla: metoda elementów skończonych mes

 • Metoda elementów skończonych w stomatologii = Finite elements method in dental surgery.

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono wyniki analizy możliwości zastosowania metody elementów skończonych w stomatologii. Wskazano wierunki możliwych zastosowań.

 • Statyka i dynamika powłok wielopłatowych. Nieliniowa teoria i metoda elementów skończonych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W części teoretycznej monografii sformułowano ścisłe 2D powierzchniowe zasady dynamiki powłok jako wynik całkowania po grubości odpowiednich 3D zasad dynamiki ośrodka ciągłego. Odpowiadająca im 2D kinematyka powłoki jest konstruowana również ściśle na poziomie dwuwymiarowym. Przybliżenia są wprowadzane jedynie do równań konstytutywnych, które są z definicji zależnościami przybliżonymi, opartymi o badania eksperymentalne. Konsekwencją...

 • Dynamics of flexible multibody systems : Rigid finite element method.

  Publikacja

  - Rok 2006

  W książce przedstawiono zagadnienie przekształceń jednorodnych, z punktu widzenia opisu dynamiki układów wielomasowych, złożonych z brył sztywnych. Omówiono metodę sztywnych elementów skończonych, w której model składa się z brył sztywnych połączonych elementami sprężystymi i tłumiącymi, a także jej wersję zmodyfikowaną. W modelu uwzględnia się duże przemieszczenia brył. Przedstawiono obliczenia dla belki wspornikowej oraz omówiono...

 • Finite element method (FEM) implementation in some chosen areas in dental tytanium-ceramic crown design

  Analiza rozkładu naprężeń wykazała, że szczególnie duże spiętrzenia naprężeń powstają w częściach przyszyjkowych tytanowo-ceramicznej korony stomatologicznej. W przyszyjkowej części modelu występują największe naprężenia rozciągające, szczególnie niebezpieczne dla ceramiki nieodpornej na tego typu obciążenia. Mogą one stanowić przyczynę spękania i odprysków w części przyszyjkowej korony. Wyniki symulacji komputerowej metodą MES...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metoda Elementów Skończonych - 2023/2024

  Kursy Online
  • W. Witkowski
  • J. Chróścielewski
  • A. Sabik
  • B. Sobczyk
  • K. Daszkiewicz
  • M. Miśkiewicz
  • Ł. Pyrzowski

  budownictwo, studia stacjonarne II st., semestr 2

 • METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH - ZASTOSOWANIA - 2023/2024

  Kursy Online
  • W. Witkowski
  • J. Chróścielewski
  • B. Sobczyk
  • M. Miśkiewicz
  • M. L. Nowak
  • Ł. Pyrzowski

  Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi aspektami praktycznego zastosowania MES w inżynierii.

 • Metoda Elementów Skończonych - 2022/2023 zima

  Kursy Online
  • W. Witkowski
  • A. Sabik
  • B. Sobczyk
  • A. Ścięgaj
  • S. Burzyński
  • K. Daszkiewicz
  • M. Miśkiewicz
  • Ł. Pyrzowski

  budownictwo, studia stacjonarne II st., semestr 2

 • Metoda Elementów Skończonych NS 2023/2024

  Kursy Online
  • A. Ostojski
  • B. Sobczyk
  • D. Bruski
  • Ł. Pachocki

  budownictwo, studia niestacjonarne II st., semestr 3

 • Metoda elementów skończonych - zastosowania - lato 2021/2022

  Kursy Online
  • W. Witkowski
  • J. Chróścielewski
  • B. Sobczyk
  • S. Burzyński
  • K. Daszkiewicz
  • M. Miśkiewicz
  • Ł. Pyrzowski

 • Metoda Elementów Skończonych NS 2022/2023 zima

  Kursy Online
  • A. Ostojski
  • B. Sobczyk
  • D. Bruski
  • Ł. Pachocki

  budownictwo, studia niestacjonarne II st., semestr 3

 • METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH - ZASTOSOWANIA, r.a. 2022/2023, sem. letni

  Kursy Online
  • W. Witkowski
  • J. Chróścielewski
  • B. Sobczyk
  • M. Miśkiewicz
  • D. Bruski
  • Ł. Pyrzowski

  Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi aspektami praktycznego zastosowania MES w inżynierii.

 • Metoda Elementów Skończonych, W/P/, sem.2., zimowy, 2023/24

  Kursy Online
  • L. Dąbrowski
  • B. Bastian

  Celem kursu jest poznanie elementarnych danych i metod, z których zbudowane są algorytmy metody elementów skończonych. Odbędzie się to poprzez studiowanie danych do obliczeń, ich przebiegu i wyników w wersji surowej, w programie ANSYS, bez "upiększeń" i "uwygodnień" domyślnie stosowanych w programie. Studialne zadania obliczeniowe będą oprogramowane przez studentów w trakcie zajęć projektowych w laboratorium komputerowym, w języku...

 • Metoda Elementów Skończonych - Projekt (PG_00057399), MwBMiP, sem1, zima 22/23

  Kursy Online
  • M. Krawczuk

 • Metoda Elementów Skończonych - Projekt (PG_00057399), MwBM iP sem1, zima 23/24

  Kursy Online
  • M. Krawczuk

  Celem projektu jest zapoznanie studentów z tworzeniem programów MES , W ramach projektu studenci tworzą własne oprogramowanie MES do analizy konstrukcji belkowych i ramowych.

 • Optymalizacja wydajności obliczeniowej metody elementów skończonych w architekturze CUDA

  Publikacja

  - Rok 2015

  Celem niniejszej rozprawy oraz stypendium odbytego w ramach projektu było opracowanie numerycznie efektywnego rozwiązania algorytmicznego i sprzętowego, które umożliwia przyspieszenie analizy problemów elektromagnetycznych metodą elementów skończonych (MES) z funkcjami bazowymi wysokiego rzędu. Metoda elementów skończonych w dziedzinie częstotliwości stanowi wydajne i uniwersalne narzędzie analizy układów mikrofalowych (rys....

 • Krzysztof Jan Kaliński prof. dr hab. inż.

  Ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (MT) PG (1980, dyplom z wyróżnieniem). Stopień doktora otrzymał na Wydziale Budowy Maszyn PG (1988, praca wyróżniona), stopień doktora habilitowanego na Wydziale Mechanicznym (WM) PG (2002, praca wyróżniona), a tytuł profesora nauk technicznych – w 2013 r. Od 2015 r. jest profesorem zwyczajnym, a od 2019 r. - profesorem. Obszar jego badań naukowych obejmuje:...

 • Metody redukcji rzędu modelu w analizie elektromagnetycznej metodą elementów skończonych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Symulacje numeryczne są wykorzystywane w wielu gałęziach inżynierii, jako podstawowe narzędzie do modelowania zjawisk fizycznych. W trzech ostatnich dekadach zdobyły one szczególną popularność w odniesieniu do pól elektromagnetycznych, w ramach tzw. elektrodynamiki obliczeniowej. Są one niezastąpionym narzędziem w procesie projektowania i optymalizacji urządzeń i systemów mikrofalowych. Jedną z najczęściej wykorzystywanych technik...

 • VOF-DEM-FEM combined model of the reef breakwater collapse

  Publikacja

  - COASTAL ENGINEERING JOURNAL - Rok 2009

  Zespolony model numeryczny (metoda modelowania przepływu ze swobodną powierzchnią rozdziału faz ciekłej i gazowej w siatce nieruchomej (ang. Volume of Fluid - VOF, metoda elementów dyskretnych (ang. Distinct Element Method, metoda elementów skończonych (MES)) został wykorzystany do zbadania odkształceń falochronu narzutowego i jego piaszczystego podłoża w wyniku oddziaływania falowania powierzchniowego. Wyniki analizy numerycznej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Indoor Air Quality and Thermal Comfort in Naturally Ventilated Low-Energy Residential Houses

  Publikacja

  Rozdział omawia jakość powietrza i termiczny komfort w naturalnie wentylowanych energooszczędnych budynkach mieszkalnych. Obliczenia wykonano metoda elementów skończonych dla wentylacji naturalnej. Uwzględniono 2 różne położenia wlotów powietrza oraz system grzewczy kaloryferowy i podłogowy. Wyniki MES porównano z doświadczeniami.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • ESTYMACJA WSPÓŁCZYNNIKÓW SZTYWNOŚCI ZAMOCOWANIA PODATNEGO PRZEDMIOTU OBRABIANEGO NA STOLE FREZARKI

  Publikacja

  W pracy przedstawiono metodę estymacji współczynników sztywności Elementów Sprężystych (ES) modelujących zamocowanie podatnego wielkogabarytowego przedmiotu obrabianego na stole frezarki. Proponowana metoda bazuje na algorytmie optymizacji za pomocą roju cząstek (ang. Particle Swarm Optimization), który pozwala na uzyskanie dobrej zgodności (aktualizacji) modelu Metody Elementów Skończonych (MES) z modelem pochodzącym z identyfikacji...

 • Kalibracja i walidacja metody Mathara za pomocą Metody Elementów Skończonych

  Metoda pomiaru naprężeń powierzchniowych przy pomocy rozet tensometrycznych i kontrolowanych odwiertów (metoda otworkowa) jest stosowana powszechnie w odniesieniu do stali izotropowych oraz silnie anizotropowych laminatów, natomiast nie została rozpoznana jej stosowalność do umiarkowanie anizotropowych stopów metali. W artykule opisane jest odniesienie wyników pomiarów wykonanych na płytach ze stali duplex do modelu numerycznego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Krzysztof Nyka dr hab. inż.

  Krzysztof Nyka, absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI PG), gdzie  uzyskał tytuł magistra inżyniera (1986, telekomunikacja) stopień doktora nauk technicznych (2002, elektronika) i doktora habilitowanego (2020 automatyka, elektronika i elektrotechnika). Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG. Zainteresowania...

 • Metody redukcji rzędu modelu w analizie elektromagnetycznej metodą elementów skończonych

  Niniejszy artykuł opisuje nową technikę lokalnej redukcji rzędu modelu, która pozwala na poprawę efektywności Metody Elementów Skończonych (MES) w obliczeniach elektromagnetycznych. Zaproponowana technika została zaimplementowana w trójwymiarowym, wektorowym sformułowania MES. Jej efektywność została zweryfikowana poprzez symulację działania złożonych struktur mikrofalowych. Dzięki zaprezentowanemu algorytmowi uzyskano kilkudziesięciokrotne...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Macierzowa analiza konstrukcji prętowych w środowisku MATLAB®

  Publikacja

  Niniejsza książka poświęcona jest metodzie przemieszeń w ujęciu macierzowym, znanej także pod nazwą bezpośredniej lub komputerowej metody przemieszczeń. Podejście to jest szczególnym przypadkiem metody elementów skończonych (MES), która jest od wielu lat powszechnie stosowana w działalności inżynierskiej, w tym do analizowania różnorodnych problemów mechaniki. Metoda przemieszczeń jest dedykowana rozwiązywaniu układów prętowych....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ireneusz Kreja dr hab. inż.

  Absolwent klasy matematycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku im. Mikołaja Kopernika (1974). Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej (1979). Od 1979 pracuje na PG. W 1989 uzyskał doktorat (z wyróżnieniem), na Wydziale Budownictwa Lądowego, a w 2008 habilitował się (również z wyróżnieniem) na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Od 2011 jest profesorem PG. Na Politechnice Gdańskiej pełnił funkcje:...

 • Comparision of two numerical methods for buried steel culverts made of corrugated shell sheets.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W pracy omawia się dwie metody analizy statycznej obudowy tuneli i przepustów dużej średnicy. Pierwsza z nich, metoda sprężyn polega na modelowaniu ośrodka gruntowego radialnymi sprężynami reprezentującymi odkształcalność gruntu. Drugie podejście oparte jest na zastosowaniu metody elementów skończonych i programu SOFISTIC. W układzie obudowa - grunt obudowę modeluje się zwykłymi ramowymi elementami sprężystymi a otaczający...

 • Historia i perspektywy zastosowań metod elementów skończonych w badaniach nieniszczących materiałów

  Praca zawiera niedokonywany do tej pory przegląd zastosowań Metod Elementów Skończonych w interdyscyp-linarnym i rozwijającym się stale obszarze nauki i inżynierii jakim są Badania Nieniszczące Materiałów (NDT). W pierwszej kolejności przypomniane są krótko założenia i klasyfikacja rodziny Metod Elementów Skończonych, wraz z obszarami typowych zastosowań i listą inherentnych ograniczeń i trudności.Główna część pracy opisuje rolę...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wytrzymałość materiałów II - st.n, PG_00040052

  Kursy Online
  • M. K. Gerigk

  Opanowanie wiedzy i umiejętności rozwiązywania złożonych zagadnień wytrzymałości prętów, powłok oraz płyt, mechaniki pękania i wytrzymałości zmęczeniowej, drgań prętów, oraz wybranych zastosowań metody elementów skończonych. Wybrane problemy wytrzymałości złożonej, w tym zginanie ukośne pręta, skręcanie ze zginaniem i rozciąganiem (ściskaniem) pręta, zginanie i rozciąganie (ściskanie) pręta zakrzywionego. Wytrzymałość prętów cienkościennych,...

 • Mechanika materiałów (PG_00057369), W/Ć, BM, II stop., sem1, lato, 2023/24

  Kursy Online
  • B. Rozmarynowski
  • P. M. Bielski

  Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu analizy i rozwiązywania zagadnień mechaniki i wytrzymałości ustrojów jednowymiarowych (kratownice, belki, ramy) oraz wybranych układów dwuwymiarowych (tarcze, płyty prostokątne i kołowe, zbiorniki ciśnieniowe); przygotowanie osób studiujących do rozwiązywania problemów obejmujących złożone przypadki wytrzymałości materiałów z zastosowaniem hipotez wytężeniowych; rozwinięcie umiejętności...

 • Zastosowanie modelu nielokalnego do opisu zachowania się elementów betonowych

  Omówiono obliczenia numeryczne elementów betonowych poddanych ściskaniu jednoosiowemu w płaskim stanie odkształcenia. Obliczenia wykonano za pomocą metody elementów skończonych przy zastosowaniu dwóch różnych praw konstytutywnych. Otrzymane wyniki są zależne od siatki MES. W celu otrzymania rozwiązania niezależnego od siatki elementów skończonych przyjęto model nielokalny.

 • Creep failure prediction of pipelines in elevated temperature

  Publikacja

  W pracy omówiono zastoswanie modelu konstytutytwnego pełzania pozwalającego na analizę trwałości metalowych ruruciągów pracujących w wysokich temperaturach. Zaprezentowano wyniki obliczeń opartych na metodzie elementów skończonych (MES) wykonanych z wykorzystaniem procedur użytkownika w komercyjnym programie MES. Porównano wyniki dla dwóch typów 4-węzłowych elementów powłokowych.

 • Attempt to modeling with FEM of the impact of initial oval shape of tube into creep process.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Opisano zasady modelowania metodą elementów skończonych zjawiska pełzania dla elementów typu rura oraz pokazano wynik próby modelowania za pomocą MES wpływu początkowej owalności rury na proces pełzania.

 • Optimization of quadrilateral mesh for ship hull modelling

  Artykuł przedstawia metodę poprawy jakości czworokątnej siatki elementów skończonych, które najlepiej nadają się do modelowania kadłuba statku dla potrzeb analizy MES. W metodzie zakłada się poprawną topologię siatki i stosuje gradient funkcji celu do poszukiwania optymalnego rozwiązania. Funkcja celu może być dowolną funkcją, opisująca jakość elementu (metryka), odpowiednią dla wymagań metody elementów skończonych. W artykule...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Hybrydowe modele i metody modelowania układów mechanicznych

  Publikacja

  - Rok 2018

  W monografii przedstawiono metody modelowania układów mechanicznych umożliwiające uzyskanie odpowiednio dokładnych modeli niskiego rzędu. Jedną z nich jest dyskretno-ciągła metoda pryzm (DCMP). Łączy ona zalety metod modelowania układów ciągłych o parametrach rozłożonych i dyskretyzowanych przestrzennie o parametrach skupionych. Jej opis matematyczny wyprowadzono posługując się metodami sztywnych elementów skończonych i transmitancji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A two-scale (FEM-DEM) approach for concrete

  Publikacja

  Artykuł omawia dwu-skalowe podejście do betonu przy wykorzystaniu modelu Mes i DEM. Metodę elementów skończonych zastosowano na poziomie makro. Na poziomie mikro zastosowano metodę elementów dyskretnych. Macierz sztywności wyznaczono na podstawie tensora naprężeń wyznaczonego w skali mikro. Wyniki numeryczne dwusalowe porównano z wynikami dyskretnymi dla całego obszaru.

 • Large rotations in first-order shear deformation FE analysis of laminated shells

  Publikacja

  Abstrakt: Teoria powłok o skończonych obrotach w ramach modelu ścinania pierwszego rzędu stanowi podstawę zaprezentowanego w pracy algorytmu MES statycznej, geometrycznie nieliniowej analizy konstrukcji warstwowych. Szczególną uwagę zwrócono na właściwy opis skończonych obrotów przy zastosowaniu kątów Eulera oraz procedurę uaktualniania parametrów obrotowych. Przedstawiono sformułowanie przyrostowe w stacjonarnym opisie Lagrange´a....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • A Non-local elasto-plastic model to describe localisations of deformation in concrete

  Publikacja

  Przedstawiono wyniki numerycznej symulacji lokalizacji odkształceń stosując metodę elementów skończonych na bazie nielokalnego prawa sprężysto-plastycznego dla betonu. Prawo wykorzystuje długość charakterystyczną. Obliczenia dla ściskania jednoosiowego pokazały, że wyniki numeryczne nie zależą od siatki MES. Osiągnięto pełną regularyzację problemu brzegowego.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • FE-simulations of direct and simple shearing within a polar hypoplasticity

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono wyniki analizy MES dwóch podstawowych testów w mechanice gruntów, mianowicie testu bezpośredniego ścinania i testu prostego ścinania. Obliczenia wykonano stosując metodę elementów skończonych i mikropolarne hipoplastyczne prawo konstytutywne. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ warunków brzegowych na lokalizacje odkształceń.

 • Wprowadzenie do modelowania MES w programie SOFISTIK

  Monografia zawiera materiał przeznaczony dla studentów kierunku budownictwo wyższych uczelni technicznych oraz inżynierów praktyków, którzy chcieliby poznać podstawy posługiwania się Metodą Elementów Skończonych (MES) wykorzystując w tym celu program SOFiSTiK. Wskazano pewne ogólne zasady obowiązujące w obliczeniach MES oraz przedstawiono wybrane aspekty technicznej strony użytkowania pre- i postprocesora systemu w odniesieniu...

 • Analiza zjawisk reologicnych w elemetach instalacji przemysłowych metodą elementów skoczonych

  Publikacja

  W pracy zaprezentowano problemy obliczeń reologicznych metalowych konstrukcji inżynierskich. Omówiono wybrane modele lepkosprężyste i lepkoplastyczne, również z uwzględnieniem zniszczenia. Poruszono problem identyfikacji parametrów wybranych równań konstytutywnych. Przedstawiono numeryczne aspekty zastosowania praw reologicznych do obliczeń realizowanych metodą elementów skończonych (MES). W pracy zamieszczono kilka przykładów...

 • 2022-2023 - Mechanika materiałów, PG_00059365

  Kursy Online
  • M. K. Gerigk

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wytrzymałością materiałów od podstawy wytrzymałości materiałów, proste przypadki wytrzymałości, wytrzymałość złożoną aż po metody energetyczne w wytrzymałości i podstawy metody elementów skończonych MES. Ponadto, opanowanie wiedzy i umiejętności rozwiązywania złożonych zagadnień wytrzymałości prętów, powłok oraz płyt, mechaniki pękania i wytrzymałości...

 • Model dynamiczny i sterowanie manipulatora o dwóch ramionach wiotkich

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono sposób wyprowadzenia równań dynamiki płaskiego manipulatora 2-ramiennego o ramionach wiotkich z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych (MES). Zastosowano sterowanie manipulatora z dynamiką odwrotną oraz z regulacją optymalną LQG. Wykonano symulacje zachowania się rozważanych układów i oceniono skuteczność metod sterowania. Uzyskane wyniki porównano z metodami prezentowanymi w literaturze.

 • Algorytmy roju w modelowaniu MES, czyli jak stado szpaków może pomóc inżynierowi

  Publikacja

  W poprzednich numerach „Pisma PG” prof. Jacek Rumiński przedstawił możliwości i perspektywy rozwoju sztucznej inteligencji (SI), zwłaszcza w kontekście notujących obecnie liczne sukcesy sztucznych sieci neuronowych. Jednak nie tylko budowa układu nerwowego jest inspiracją dla nowych metod SI. Ciekawą grupą metod są algorytmy wzorujące się na zachowaniu zwierząt, zwłaszcza na ich zdolnościach socjalnych i współpracy przy stawianiu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza wpływu uderzenia wózka widłowego na zachowanie się elementów konstrukcji stalowych

  Publikacja

  - Rok 2013

  Problem zderzeń jezdniowych środków transportu z elementami konstrukcji nośnej jest tematem wielu badań, zarówno numerycznych jak i eksperymentalnych. Odsłonięte słupy na podziemnych parkingach, słupy wewnętrzne w pomieszczeniach magazynowych, zewnętrzne słupy budynków usytuowanych blisko drogi są narażone na uderzenie poruszających się pojazdów. Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy numerycznej zachowania się w budynku...

 • Analiza naprężeń w ceramicznych elementach tocznych

  Publikacja

  - TRIBOLOGIA - Rok 2010

  W pracy przeprowadzono metodą elementów skończonych (MES) analizę stanu naprężenia w strefie pęknięcia kolistego kulki ceramicznej wykonanej z azotku krzemu poddanej naciskom hertzowskim. Naprężenia analizowano dla pęknięć, które najczęściej są spotykane na powierzchni kulek ceramicznych. Obliczenia numeryczne prowadzono za pomocą programu ANSYS. Rozwiązania numeryczne porównywano z wynikami badań doświadczalnych propagacji tego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ geometrii, właściwości magnetycznych oraz sposobu magnesowania próbki na rozkład przestrzenny magnetycznego pola rozproszonego

  Publikacja

  - Rok 2017

  Praca dotyczy problematyki wpływu wybranych czynników na rozkład przestrzenny magnetycznego pola rozproszonego (MPR). Na podstawie wyników badań uzyskanych dla próbek charakteryzujących się przewężeniem i lokalnym spadkiem przenikalności magnetycznej (spowodowanym deformacją plastyczną) stwierdzono, iż oba czynniki wywierają podobny wpływ na rozkład przestrzenny MPR. Na bazie analizy wyników pomiarów MPR oraz symulacji wykonanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wytrzymałość materiałów II, PG_00050288

  Kursy Online
  • M. K. Gerigk

  Kurs "Wytrzymałość materiałów II" przeznaczony jest dla studentów kierunku MiBM studiów stacjonarnych. Z merytorycznego punktu widzenia Kurs będzie obejmował między innymi następujące zagadnienia główne: -złożone przypadki wytrzymałości pręta prostego, -skręcanie swobodne prętów, -pręty cienkościenne, -układy prętowe statycznie niewyznaczalne (metoda sił, metoda trzech momentów), -zginanie płyt cienkich, -powłoki,...

 • Mechanika Konstrukcji Okrętu, I stop., Sn, [W], [BR], 2022/2023, (O:098210n)

  Kursy Online
  • B. Rozmarynowski
  • P. M. Bielski

  Kierunek BOiJ, tematy kursu: Klasyfikacja elementów konstrukcji; Zasada pracy wirtualnej i jej zastosowania. Metoda Sił; Metoda Przemieszczeń w ujęciu klasycznym i macierzowym; Podstawy MES cz. 1 (układy prętowe); Ścinanie i skręcanie prętów cienkościennych (środek skręcania); Elementy teorii tarcz i płyt; Powłoki obrotowo-symetryczne w stanie błonowym; Zagadnienia stateczności; Podstawy MES cz. 2 (tarcze i płyty); Zagadnienia...

 • Mechanika Konstrukcji Okrętu, I stop., Sdz, [W], [BR], 2022/2023, (O:098210)

  Kursy Online
  • B. Rozmarynowski
  • P. M. Bielski

  Kierunek BOiJ, tematy kursu: Klasyfikacja elementów konstrukcji; Zasada pracy wirtualnej i jej zastosowania. Metoda Sił; Metoda Przemieszczeń w ujęciu klasycznym i macierzowym; Podstawy MES cz. 1 (układy prętowe); Skręcanie prętów cienkościennych (środek skręcania); Elementy teorii tarcz i płyt; Powłoki obrotowo-symetryczne w stanie błonowym; Zagadnienia stateczności; Podstawy MES cz. 2 (tarcze i płyty); Zagadnienia teorii drgań...

 • KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN Z WYKORZYSTANIEM MODELOWANIA 3D, W, MiBM, sem. 5, zimowy 22/23 PG_00005421,

  Kursy Online
  • L. Dąbrowski

  Metody opisu kształtu w programach MES. Metody automatycznego podziału modelu geometrycznego konstrukcji na elementy skończone powłokowe i objętościowe. Możliwości i korzyści parametrycznego opisu modelu geometrycznego, podparcia i obciążenia w modelu MES. Przebieg analizy stanu naprężenia i oceny sztywności konstrukcji w zakresie liniowym; różnice w zastosowaniu elementów liniowych, powierzchniowych i objętościowych. Modele...