Wyniki wyszukiwania dla: opór toczenia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: opór toczenia

Wyniki wyszukiwania dla: opór toczenia

 • Opór toczenia opon samochodowych

  Opór toczenia opon samochodowych jest jednym z istotnych parametrów charakteryzujących współpracę opon samochodowych z nawierzchnią jezdni. jego wartość wpływa na zużycie paliwa a przez to na koszt transportu samochodowegooraz na osiągi pojazdów, takie jak prędkość maksymalna czy zdolność przyspieszania. W zależności od warunków ruchu zmniejszenie oporu toczenia o 10% powoduje zmniejszenie zużycia paliwa o2-4%. Zmniejszenie zużycia...

 • Wpływ kierowcy na opór toczenia samochodu

  W pracy omówiono wpływ zachowań kierowcy na opory toczenia pojazdu w ruchu drogowym. Można tu wyróżnić styl jazdy kierowcy oraz jego dbałość o pojazd. Przedstawiono wzrost oporu toczenia w aspekcie dynamicznego przyspieszania oraz szybkiej jazdy na zakręcie. Przeanalizowano także wpływ na opór toczenia takich czynników jak: ciśnienie w ogumieniu obciążenie promieniowe, zbieżność kół jezdnych samochodu oraz zużycie ogumienia.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ nawierzchni i opon na opór toczenia

  Artykuł porusza zagadnienia wpływu nawierzchni jezdni i konstrukcji opon na jeden z istotnych parametrów opisujących współpracę opony z jezdnią, jakim jest opór toczenia. Artykuł nawiązuje do publikacji, w których omówiony jest wpływ oporu toczenia na zużycie energii przez pojazdy samochodowe oraz przedstawione są w ogólnym zarysie metody badania oporu toczenia opon.

 • Analiza wpływu czynników eksploatacyjnych na opór toczenia.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono wpływ czynników eksploatacyjnych na opór toczenia koła ogumionego samochodu, Przeanalizowano zależność współczynnioka oporu toczenia opony od prędkości jazdy, ciśninia wewnątrz ogumienia, obciążenia momentem napęowym lub hamującym oraz obciążenia pionowego opony, kąta znoszenia,zużyvia bieżnika i temperatury otoczenia.

 • Wpływ nawierzchni jezdni na opór toczenia opon samochodowych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Praca stanowi wprowadzenie do problematyki wpływu tekstury nawierzchni na opór toczenia opon samochodowych. Przedstawiono krótki opis celu pracy, pomiarów oraz wyników. Zaprezentowane własne spostrzeżenia i wnioski.

 • Wpływ zużycia opony samochodowej na jej opór toczenia

  W pracy przedstawiono wpływ zużycia opony samochodowej na jej opór toczenia. Zużycie czterech opon testowych uzyskano podczas normalnej eksploatacji, natomiast zużycie sześciu pozostałych uzyskano sztucznie przez zeszlifowanie czoła bieżnika papierem ściernym na specjalnej szlifierce. Pomiary oporu toczenia wykonano na bębnowej maszynie bieżnej metodą momentową. Wyniki tych pomiarów przedstawiono w formie zależności współczynnika...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ nawierzchni drogowej na opór toczenia opon samochdowych

  W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań oporu toczenia opon na 5 nawierzchniach zamontowanych na bębnach dwóch maszyn bieżnych. Przeanalizowano je w aspekcie wpływu tekstury nawierzchni na współczynnik oporu toczenia opon. Wnioski z tej pracy posłużyły do zaplanowania podobnych badań w warunkach drogowych za pomocą przyczepy dynamometrycznej.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ kąta pochylenia koła na opór toczenia opon samochodowych

  W pracy przedstawiono wpływ kąta pochylenia koła na opór toczenia opon do samochodów osobowych. Pomiary oporu toczenia kół toczących się z kątem pochylenia od -6º do +3º wykonano na bębnowej maszynie bieżnej metodą momentową. Wyniki pomiarów przedstawiono w formie zależności współczynnika oporu toczenia oraz przyrostu współczynnika oporu toczenia w funkcji kąta pochylenia badanego koła.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza wpływu wybranych czynników konstrukcyjnych na opór toczenia opon samochodowych.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono wpływ wybranych czynników konstrukcyjnych ogumienia i obręczy kół na opór toczenia opon samochodowych. Rozpatrzono zależność wartości współczynnika oporu toczenia opony od jej wymiarów, ilości warstw kordu pod bieżnikiem, własności mieszanki gumowej bieżnika, klasy prędkości oraz bieżnikowania. Wykorzystano teorię przyczepności Kummera Meyera do wyjaśnienia zasad doboru mieszanki gumowej bieżnika opony o noskim oporze...

 • Pomiary oporu toczenia opon samochodowych w warunkach drogowych

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy wymieniono kierunki działań zmierzające do zmniejszenia zużycia paliwa przez pojazdy samochodowe. Jednym z nich jest zmniejszenie oporu toczenia samochdu. Katedra Pojazdów i Maszyn Roboczych PG od 1984 roku prowadzi prace związane ze zmnieszeniem oporu toczenia opon samochodowych. Opisano sposób definiowania oraz parametry wpłływające na opór toczenia koła ogumionego. Podano wyniki badań drogowych oporu toczenia zestawu...

 • Laboratoryjne badania oporu toczenia i temperatury opon do pojazdów specjalnych

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań oporu toczenia i temperatury opon do pojazdów specjalnych. Współczynnik oporu toczenia tych opon jest silnie uzależniony od ciśnienia pompowania. Po utracie nadciśnienia w oponie, gdy następuje styk wewnętrznej powierzchni bieżnika z wkładką Run-Flat, opór toczenia wzrasta około 7-8 razy w stosunku do sytuacji gdy ciśnienie pompowania jest wyregulowane do jazdy po drogach utwardzonych...

 • Opracowanie deskryptora nawierzchni drogowej do oceny oporu toczenia opon samochodowych

  Publikacja

  - Rok 2022

  Na początku niniejszej pracy pt. „Opracowanie deskryptora nawierzchni drogowej do oceny oporu toczenia opon samochodowych” przedstawiono zagadnienia dotyczące oporów ruchu pojazdu. Omówiono metody zarówno drogowe, jak i laboratoryjne badań oporu toczenia opon samochodowych. Zaprezentowano przykładowe wartości współczynników oporu toczenia opon na różnych rodzajach nawierzchni. Kolejno omówiono metody pomiaru tekstury nawierzchni....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ nawierzchni jezdni na zużycie paliwa

  W pracy przedstawiono problematykę wpływu tekstury nawierzchni na opór toczenia opon samochodowych. Przedstawiono wymierne efekty ekonomiczne i ekologiczne wpływu nierówności i tekstury przy oporze toczenia opon na zużycie paliwa. Zawarto krótki opis celu badań, pomiarów oraz analizy wyników. Zaprezentowano również spostrzeżenia i wnioski.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ eksploatacji opon na środowisko

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedstawiono wpływ eksploatacji opon na środowisko uwzględniając takie aspekty jak: hałas opon, opór toczenia oraz przyczepność. Zaprezentowano zasady oznaczania opon za pomocą specjalnych etykiet, na podstawie których można ocenić wybrane parametry opon w kontekście wpływu na środowisko i bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu.

 • Oscylacyjna metoda oceny oporu toczenia opon samochodowych na nawierzchniach drogowych o różnej teksturze i sztywności

  Publikacja

  - Rok 2020

  Opór toczenia jest jednym z trudniejszych do wyznaczenia parametrów opon samochodowych. Jest to spowodowane tym, iż w przypadku nowoczesnych opon siła oporu toczenia odpowiada 0,5–1% obciążenia opony, dlatego pomiary bardzo małych sił muszą być wykonywane w silnie obciążonym układzie. Stanowi to ogromny problem, szczególnie w warunkach drogowych. Pomiary laboratoryjne są łatwiejsze do wykonania, ze względu na możliwość kontrolowania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The influence of road surface unevenness on tyre rolling resistance

  The geometric characteristics of road surface substantially affect the interaction between tyre and road. Depending on pavement texture wavelength, the texture chiefly affects tyre/road friction, rolling resistance, interior and exterior noise, tyre wear, and ride comfort. The article presents results of investigations on the influence of road surface unevenness on the rolling resistance of passenger car and truck tyres. The tests...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ryszard Woźniak dr inż.

  Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego i Organizacji Politechniki Lubelskiej, gdzie w 1984 uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika w zakresie Mechaniki specjalności Samochody i Ciągniki. W 2002 roku w Politechnice Gdańskiej obronił pracę doktorską na temat: "Hałas opon w warunkach występowania znacznych sił stycznych w strefie styku opony z jezdnią" i uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji...

 • Develompent of Hanson`s wheel

  Publikacja

  Przeanalizowano rozwój konstrukcji koła Hansona. Przedstawiono wyniki badań hałasu i oporu toczenia kolejnych wersji koła Hansona oraz opon referencyjnych. Zaprezentowano także wyniki drogowych badań hałasu toczenia samochdu Volvo 740 poruszającego się na kołach Hansona. Omówiono zalety i wady koła Hansona w porównaniu kołem ogumionym.

 • Modernization of the Trailer for Tyre/Road Rolling Resistance Measurements

  In the article the ways of defining tyre rolling resistance are presented. The advantages of the laboratory tests of tyre/road rolling resistance and the advantages and disadvantages of on the road tyre/road rolling resistance tests are described. The description of the special trailer used for tyre/road rolling resistance measurements designed and constructed in the Faculty of Mechanical Engineering at Gdansk University of Technology,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Relieving the Measuring System of the Trailer for Tyre/Road Rolling Resistance Measurements from the Inertia Force

  In the article the principle of measuring of tyre/road rolling resistance tyres in road conditions applied in a special measuring trailer is presented. This trailer was built in Faculty of Mechanical Engineering at Gdansk University of Technology. The construction of two special devices used in this trailer was discussed. These devices eliminate the influence of some chosen confounding measurements factors such as: the inertia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Energetyczne aspekty toczenia koła ogumionego o dużej odkształcalności

  W pracy przedstawiono czynniki wpływające na energochłonność ruchu samochodu. Jej znacznym składnikiem jest energia wydatkowana na pokonanie oporu toczenia. Energia ta rozpraszana jest we wszystkich kołach jezdnych pojazdu. Przeanalizowano ogólny przypadek toczenia się koła ogumionego o dużej odkształcalności na miękkim podłożu. Opisano składowe energii rozpraszanej na skutek poruszania się po miękkim podłożu z kątem pochylenia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rolling resistance measurements of studded tires

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy przedstawiono wyniki pomiaru oporu toczenia opon kolcowanych i po usunięciu kolców na nawierzchni poroelastycznej. Badania przeprowadzono na stanowisku bębnowym Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych Politechniki Gdańskiej. Opony kolcowane mają o około 5% wyższy współczynnik oporu toczenia w porównaniu z oponami nie kolcowanymi.

 • Tire rolling resistance measurements on the road and in the laboratory

  W pracy przedstawiono stanowisko bębnowe do badania oporu toczenia opon samochdowych w warunkach laboratoryjnych. Zaprezentowano także przyczepę dynamometryczną do badania oporu toczenia opon samochodowych w warunkach drogowych. Stanowisko bębnowe i przyczepa zosały zbudowane w Katedrze Pojazdów i Maszyn Roboczych Politechniki Gdańskiej. Omówiono wpływ wzdłużnego pochylenia drogi i naporu powietrza na badane koło na dokładność...

 • Laboratoryjne metody badania oporu toczenia opon samochodowych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Omówiono laboratoryjne metody pomiaru oporu toczenia opon samochodowych. Przedstawiono stanowisko bębnowe Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych Politechniki Gdańskiej do pomiaru oporu toczenia oraz zaprezentowano wyniki badań opon bieżnikowych.

 • Urządzenia do badania oporu toczenia nawierzchni drogowej

  Publikacja

  - Rok 2004

  Omówiono metody badania oporu toczenia nawierzchni drogowych. Przedstawiono unikatową przyczepę doświadczalną zbudowaną w Katedrze Pojazdów i Maszyn Roboczych Politechniki Gdańskiej, umożliwiającą badanie oporu toczenia nawierzchni drogowej metodą przyczepową. Mając dobrane opony testowe (wzorcowe, referencyjne) można klasyfikować nawierzchnie drogowe pod względem ich oporu toczenia.

 • Analiza oporu toczenia kół jezdnych samochodu podczas jazdy po różnych nawierzchniach drogowych

  Publikacja

  W pracy została podjęta problematyka zmiany oporu toczenia kół jezdnych samochodu w zależności od typu nawierzchni drogowej. Przeprowadzono badania eksperymentalne samochodu ciężarowego podczas jazdy po różnych nawierzchniach drogowych. Podczas badań wyznaczono charakterystyki wybiegu pojazdu. Na podstawie utworzonych charakterystyk wybiegu wyznaczono długości drogi wybiegu oraz uśrednione wartości współczynnika oporu toczenia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Układ kompensacji wpływu wzniesienia oraz przyspieszenia w przyczepie do badania oporu toczenia

  W artykule przedstawiono metodę pomiaru współczynnika oporu toczenia przy wykorzystaniu przyczepy opracowanej w Zakładzie Pojazdów na Politechnice Gdańskiej. Następnie omówiono opatentowany układ bezwładnościowy do korekcji wpływu wzniesienia oraz metodę korekcji wpływu przyspieszenia wzdłużnego. W dalszej części przedstawiono przykładowe wyniki obrazujące pomiar współczynnika CRR na wzniesieniu przy zmiennej prędkości.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Niekonwencjonalne koła pojazdów

  Przedstawiono sposoby zapobiegania skutkom utraty ciśnienia w oponach pneumatycznych. Zaprezentowano koła niepneumatyczne, zastosowane w pojeździe księżycowym. Omówiono wyniki badań kół kompozytowych. Przedstawiono najnowsze rozwiązania konstrukcyjne koł niepneumatycznych przeznaczonych do pojazdów mechanicznych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Resistance is futile

  Publikacja

  Omówiono zasadę działania przyczepy dynamometrycznej służącej do pomiaru oporu toczenia opon do samochodów osobowych i dostawczych w warunkach drogowych. Przyczepa ta została zbudowana w Katedrze Pojazdów i Maszyn Roboczych Politechniki Gdańskiej. Zaprezentowano wyniki dadań oporu toczenia dwóch opon na nawierzchni SMA 0/12,8.