Wyniki wyszukiwania dla: projekt informatyczny - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: projekt informatyczny

Wyniki wyszukiwania dla: projekt informatyczny

 • Patterns of Ethical Behaviour and Decision Making.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono propozycję wykorzystania wzorców programowych do opracowania wzorców etycznych, mających na celu wspomaganie prowadzącego projekt informatyczny w podejmowaniu decyzji. Ideę zilustrowano dwoma przykładami.

 • Biblioteki cyfrowe jako złożone przedsięwzięcie informatyczne

  Publikacja

  - Rok 2008

  Biblioteki cyfrowe (BC) zwane 'repozytoriami wiedzy' to złożone systemy informatyczne tworzone przy współpracy informatyków z bibliotekarzami. Dzięki nowoczesnym technologiom służą do przechowywania zarówno zdigitalizowanych, jak i elektronicznych obiektów w dowolnym formacie. Artykuł ten jest częścią badań projektu realizowanego w Bibliotece Muzycznej Dokumentów Muzycznych dotyczącego jakości bibliotek cyfrowych. Model jakości...

 • Wykorzystanie ontologii przy ocenie złożoności projektu informatycznego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Rozdział dotyczy systemu do oceny technologii informatycznych. System ten ma korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak systemy ekspertowe oraz sztuczne sieci neuronowe, a także z ontologii. Elementy te spinać ma architektura agentowa. Celem działania proponowanego systemu ma być z jednej strony gromadzenie wiedzy o technologiach informatycznych, zdobywanej głównie od ekspertów, a z drugiej - udostępnianie tej wiedzy...

 • Łączenie zwinności metodyki Scrum z dojrzałością modelu CMMI

  Publikacja

  - Rok 2010

  W rozdziale przedstawiono podejście do łączenia zwinności metodyki Scrum oraz dojrzałości modelu CMMI. Na początku krótko omówiono metodykę Scrum oraz model dojrzałości CMMI. Następnie zaproponowano model odniesienia praktyk metodyki Scrum do praktyk modelu CMMI. Dla praktyk CMMI nierealizowanych częściowo bądź w pełni przez metodykę Scrum zaproponowano dodatkowe praktyki, które nie przytłaczając zwinności wprowadzają odpowiedni...

 • An Approach to Agent-Based Supporting System for IT Projects

  Publikacja

  Abstract. The natural development of information technology area stimulates intense growth of various technologies which support basic organization processes. The range of technologies implies appropriate management thereof, as well as accurate correspondence with conducted activities. Abandonment of activities within individual branches in favour of project approach to performed assignments (especially those connected with software...

 • RYZYKO KREATYWNOŚCI W PROJEKTACH INFORMATYCZNYCH

  Ryzyko kreatywności dotyczy sytuacji, w których nie są osiągane zamierzone cele związane z kreatywnością lub występują niekorzystne skutki uboczne zastosowania metod kreatywności. W artykule dokonano systematyzacji tych zjawisk z wykorzystaniem wymiarów ukierunkowywania kreatywności i ujęto je w kategoriach zarządzania ryzykiem w projekcie. Wynikiem tych prac jest lista zagrożeń i czynników ryzyka kreatywności, która została zweryfikowana i...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Exploration of Creativity Techniques in Software Engineering in Training-Application-Feedback Cycle

  Creativity research has proposed about a hundred and fifty creativity techniques. The question is whether they can be applied in software engineering for creativity training or directing creativity in software projects. This paper aims at answering this question via a quasi-experiment conducted in Training-Application-Feedback cycle in which participants express their opinions about selected creativity techniques after training...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Balance Between Creativity and Methodology in Software Projects

  Publikacja

  - Rok 2015

  Taking into account trends of innovation in economy and increasing interest in applying creativity techniques in computer science, this paper focuses on relationship between creativity and methodology in software project. First, it extracts useful knowledge about creativity from creativity research. Then, it makes an attempt to combine creativity issues and dimensions with concepts from software project area. It presents also lessons...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Project Team Management Supported by an Agent-Based Model

  Publikacja

  This work is a continuation of a series of works about research into the use of multi-agent systems to support IT project management. Previous studies have shown the possibility of using a multi-agent in order to optimize management decisions concerning the selection of methods for project implementation. It was noted that the project manager's decisions are influenced by three fundamental parameters: the entropy of the project,...

 • Providing for continuous risk management in distributed software projects.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł prezentuje koncepcję ciągłego zarządzania ryzykiem w rozproszonych projektach informatycznych. Proponowane podejście koncentruje się na dostarczeniu uczestnikom projektu szerokiego i łatwo dostępnego kanału komunikacyjnego, przez który mogą oni komunikować informację o ryzyku. Zebrane informacje mogą być później analizowane pod różnymi kątami tak, by wybrać największe zagrożenia dla projektu lub też by prześledzić...

 • Środowisko wspomagające zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych.

  Artykuł prezentuje środowisko komputerowe wspierające proces zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych. We wstępie wprowadzono charakterystykę procesu zarządzania ryzykiem oraz przedstawiono podział tego procesu na poszczególne fazy. Następnie omówiono potrzeby informatycznego wsparcia zarządzania ryzykiem i zaproponowano prototypowe narzędzie system Risk Guide. Opisano zakres oferowanego wsparcia i wbudowaną...

 • Wzorce identyfikacji ryzyka w projektach informatycznych

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł prezentuje systematyczne podejście do identyfikacji ryzyka w projek-tach informatycznych, oparte na wzorcach ryzyka. Podejście zakłada jawne mo-delowanie rozważanego obszaru biznesowego, co pozwala na kontrolę zakresuidentyfikacji i zapewnia kompletność analiz. W artykule zastosowano to po-dejście wykorzystując RUP jako model odniesienia dla procesów wytwarzania o-programowania. Następnie omówiono eksperyment, w którym...

 • Projekt grupowy w kształceniu studentów Informatyki - doświadczenia na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej.

  Publikacja

  Projekt grupowy stanowi uznaną, efektywną metodę kształcenia w zakresie inżynierii oprogramowania. W referacie omówiono założenia, organizację, kształt procesu projektowego, wzorce dokumentacyjne i wsparcie narzędziowe wypracowane w czasie kilkuletniej realizacji zajęć Projektu Grupowego na Wydziale ETI PG. Prezentowane wzorce i doświadczenia powinny okazać pomocne przy zamierzonym wprowadzeniu Projektu Grupowego do programu studiów.

 • Risk Identification Patterns for Software Projects.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł prezentuje metodę identyfikacji ryzyka w projektach informatycznych z użyciem wzorców ryzyka odnoszących się do modelu procesu projektowego. W artykule zdefiniowano meta-model dla modelowania procesów ukierunkowany na analizę ryzyka oraz proste i złożone wzorce ryzyka wywiedzione z tego meta-modelu, jak również pokazano przykładowe użycie wzorców do opisu czynników ryzyka odnoszących się do modelu RUP. Metodę poddano walidacji...

 • Identifying Software Project Risks with the Process Model.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł prezentuje podejście do identyfikacji ryzyka w projektach informatycznych oparte na modelowaniu procesów. Podejście obejmuje jawne modelowanie procesów programowych oraz identyfikację ryzyka dwoma dedykowanymi technikami. Artykuł wprowadza meta-model dla wyrażenia ryzyka procesu. Następnie szczegółowo przedstawiono dwie systematyczne techniki identyfikacji ryzyka odwołujące się do modelu procesu i skupiające uwagę analityka...

 • Identyfikacja ryzyka projektu informatycznego na podstawie modelu procesu.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł prezentuje nowe systematyczne techniki identyfikacji ryzyka w projektach informatycznych wykorzystujące modele procesu projektowego. Jawne modelowanie rozważanego obszaru biznesowego umożliwia kontrolę zakresu identyfikacji i zapewnia kompletność analiz. W artykule przedstawiono szczegółowe procedury postępowania dla proponowanych technik, a następnie omówiono eksperyment, w którym zastosowano te procedury do identyfikacji...

 • Metoda PMRA oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł prezentuje metodę PMRA (ang. Process Model-based Risk Assessment) oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych. W metodzie PMRA zaproponowano identyfikację ryzyka na podstawie własności strukturalnych modeli procesów. Dla tego celu opracowano model ryzyka wyprowadzony z rozszerzonego meta-modelu procesów biznesowych oraz wyposażony w język wzorców do opisu ryzyka. Zdefiniowano model bazy wiedzy o ryzyku obejmującej modele...

 • A method of software project risk identyfication and analysis

  Publikacja

  - Rok 2005

  .

 • Zarządzanie kreatywnością w projekcie

  W kontekście innowacyjności oraz badań w obszarze nauk technicznych pojawia się problem efektywnego zastosowania metod kreatywności w konkretnej sytuacji projektowej oraz weryfikacji wyników podejmowanych działań kreatywnych. Celem referatu jest zaproponowanie podejścia do zarządzania kreatywnością w projekcie w oparciu o wiedzę pochodzącą z psychologii kreatywności. Zaprezentowano ramy zarządzania kreatywnością z zastosowaniem...

  Pełny tekst do pobrania w portalu