Katedra Inżynierii Oprogramowania - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Filtry

wszystkich: 88

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Publikacji

2019
2018
2017
 • Cognitum Ontorion: Knowledge Representation and Reasoning System
  Publikacja

  At any point of human activity, knowledge and expertise are a key factors in understanding and solving any given problem. In present days, computer systems have the ability to support their users in an efficient and reliable way in gathering and processing knowledge. In this chapter we show how to use Cognitum Ontorion system in this areas. In first section, we identify emerging issues focused on how to represent and inference...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • The lemniscate knowledge flow model

  Knowledge is seen as one of the main resources for organizations providing knowledge-intensive services. Therefore, sharing and reusing are the main goals of modern knowledge management (KM) approach, driven by information and communication technologies (ICT). However, one can ask for the details in order to provide means and tools to design and deploy environment able to fulfil these two goals. We observed that occurred interactions...

  Pełny tekst w portalu

 • Towards better understanding of context-aware knowledge transformation
  Publikacja

  Considering different aspects of knowledge functioning, context is poorly understood in spite of intuitively identifying this concept with environmental recognition. For dynamic knowledge, context especially seems to be an essential factor of change. Investigation on the impact of context on knowledge dynamics or more generally on the relationship between knowledge and its contextual interpretation is important in order to understand...

  Pełny tekst w portalu

2016
 • An Ontology-based Contextual Pre-filtering Technique for Recommender Systems
  Publikacja

  - 2016

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Exploring ontological approach for user requirements elicitation in design of online virtual agents

  Effective user requirements elicitation is a key factor for the success of software development projects. There are many qualitative and quantitative research studies that promulgate particular methods and show the application of user requirements elicitation in particular domains. However, few try to eliminate the burden of ambiguity in gathered data, naturally occurring in different groups of stakeholders. This paper deals with...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Eye-tracking Web Usability Research

  In this paper we present the results of a study that aims to evaluate the usability of three selected web services, based on eye–tracking and thinking aloud techniques. The gathered comments and observations, recapitulated and supported by particular measures, allow us to discover and describe typical user behavior pertaining to given tasks to solve.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Facing the brainstorming theory. A case of requirements elicitation

  Knowledge is still considered to be power and its externalization makes it possible for others to use that power. In this paper, we examine the theory of brainstorming, and the claim by father Alex Osborn that in a group session an individual can think of twice as many ideas than working alone. In the context of requirements elicitation, we performed an experiment on a “nominal” and a “real” group of participants, following a procedure...

 • Hard lessons learned: delivering usability in IT projects
  Publikacja

  Effective project management requires the development of a realistic plan which aims to ensure the success of the project and ultimately deliver a high quality product to customers. However, experience shows that the majority of software vendors managing projects suffer from numerous problems to provide usability in IT solutions and complete a project in a given time with success. In this paper we discuss, analyze and synthesize...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Knowledge-Grid Modelling for Academic Purposes
  Publikacja

  - 2016

  Nowadays, we face a huge amount of data and information sharing on the Web by different users worldwide. A multidimensional perspective in describing a university ontology seems to be very important for the modelling of higher education resources. This paper proposes a multi-dimensional knowledge model, designed to distribute and manage knowledge resources efficiently. We propose our model as the foundation of an advanced knowledge...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2015
2014
2010
 • Określenie scenariuszy we współpracy z użytkownikami
  Publikacja

  - 2010

  Dokonano analizy możliwości zastosowania scenariuszy dowspomagania użytkowej perspektywy wytwarzania aplikacji bazujących nausługach. Wyróżniono kategorie scenariuszy, przeanalizowano istniejące techniki pod względem specyfiki scenariuszy usług, a następnie zaprezentowano szkic metodyki tworzenia scenariuszy we współpracy z użytkownikami, która uwzględnia zarówno perspektywy użytkownika jak i perspektywy technologii.

2009
 • Analiza zachowań użytkowników portalu onet.pl w ujęciu reguł asocjacyjnych
  Publikacja

  - 2009

  Portale internetowe są obecnie powszechnym źródłem informacji, notując bardzo dużą liczbę odwiedzin w ciągu dnia. Aktywność użytkowników zapisywana jest w plikach loga serwera WWW. Analiza takich danych może być z powodzeniem wykorzystana do określenia ścieżek nawigacji użytkowników. Uzyskana w ten sposób wiedza pozwala na stworzenie skutecznej strategii marketingowej dla produktów i usług oferowanych w ramach portalu. W niniejszej...

 • Discovering patterns of Web Page Visits from Associaton Rules Viewpoint
  Publikacja

  The popularity of the Internet results from the almost unlimited resources of information stored in it. At the same time, Internet portals have become a widespread source of information and note very large number of visits. The list of web pages opened by users is stored in web servers' log files. Extraction of knowledge on the navigation paths of users has become carefully analyzed problem. Currently, there are a number of algorithms...

 • Ekonometryczne szacowanie parametrów jako metoda przetwarzania wstępnego w systemach agentowych
  Publikacja

  Autorzy przedstawią w pracy ideę systemu wieloagentowego do oceny technologii informatycznych. Model zaprojektowany pierwotnie dla wsparcia decyzyjnego w obszarze IT zaadoptowano dla środowiska przetwarzania danych chemicznych. Osiągniętym celem był oparty na wiedzy mechanizm generowania prognoz o stężeniu zanieczyszczeń chemicznych. Model został pozytywnie zweryfikowany z punktu widzenia jego struktury i algorytmu działania. W...

 • Odkrywanie reguł asocjacyjnych z transakcyjnych baz danych

  W metodologii drążenia danych ekstrakcja reguł asocjacyjnych z dużych baz danych jest popularną i wysoko rozwiniętą metodą odkrywania nieznanych związków pomiędzy zmiennymi. Zaprezentowany w niniejszej pracy algorytm Apriori jest przeznaczony do znalezienia powiązań pomiędzy produktami zarejestrowanymi przez systemy transakcyjne w sklepach wielkopowierzchniowych. Posiadanie takiej wiedzy może być z powodzeniem wykorzystane do zarządzania...

 • Przegląd miar oceny oprogramowania
  Publikacja

  Problem oceny oprogramowania istnieje od momentu pojawienia się pierwszego programu komputerowego. Historycznie miary jakości oprogramowania miały zupełnie inne przeznaczenie, gdyż skupiały się na częstotliwości defektów lub błędów oprogramowania. Błędnie bazowało to na założeniu, że jakość oprogramowania to brak błędów. Stąd też używano prostej statystyki typu liczby błędów, wykrytych w określonym przedziale czasu (np. rocznym)...

2008
2006
2005
 • A method of software project risk identyfication and analysis
  Publikacja

  - 2005

  .

 • A methodology of visual modeling language evaluation
  Publikacja

  - 2005

  Metody oceny jakości metod modelowania są istotnym elementem inżynierii języków modelowania wizualnego. W referacie zaproponowano metodę oceny języków modelowania wizualnego na podstawie wymiarów poznawczych. Zaprezentowano metodologiczną dyskusję zastosowania nauk psychologicznych do oceny metod modelowania, metodologię CD-VML, powiązaną z nią metodę CD-VML-UC do oceny przypadków użycia oraz weryfikację metodologii.

 • A service-oriented approach to the identification of IT Risk
  Publikacja

  - 2005

  Artykuł przedstawia ogólne podejście do identyfikacji ryzyka eksploatacji systemów informatycznych, które obejmuje bezpieczeństwo, ochronę, prywatność oraz uzależnienie. Podejście oparte jest na badaniu trybów awarii usług dostarczanych użytkownikom przez oprogramowanie. Identyfikacja ryzyka na podstawie przeglądu usług uzupełniana jest listami kontrolnymi wyprowadzonymi ze standardów, a także klasycznymi technikami analizy bezpieczeństwa...

 • Aspekty metodologiczne interdyscyplinarnej inżynierii oprogramowania
  Publikacja

  - 2005

  Interdyscyplinarna inżynieria oprogramowania jest nowym nurtem w inżynierii oprogramowania, który ma prowadzić do rozwiązania istniejących problemów poprzez badanie natury zjawisk i technik projektowych w kontekście interdyscyplinarnym. W referacie zidentyfikowano podstawowe zagadnienia metodologiczne, które należy wziąć pod uwagę w celu efektywnego prowadzenia badań oraz przeprowadzono ich dyskusję. Następnie podjęto próbę wyodrębnienia...

 • Aspekty technologiczne projektu SETI-1

  Przedstawiono technologiczne aspekty projektu systemu SETI-1, przeznaczonego do wspomagania zarządzania Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Opisano wybrane środowisko wytwórcze w podziale na część sprzętową i programową. W tym samym układzie przedstawiono środowisko wykonania. szczególny nacisk położono na wybrane technologie i narzędzia programistyczne.

 • Capturing semantics of semi-structured data using partial-order trees
  Publikacja

  - 2005

  W artykule zaprezentowano nowe podejście do problemu klasyfikacji danych semistrukturalnych. Kryteria klasyfikacji bazują na strukturze danych (zwanej typem danych) oraz na ich usytuowaniu w grafir danych (zwanym rolą danych). Zastosowano model OEM (Object Exchange Model) do reprezentacji nazy danych semistrukturalnych. Bazując na tej reprezentacji, definiuje się typy i role obiektów semistrukturalnych i organizuje się je w struktury...

 • Designing world closures for knowledge-based system engineering
  Publikacja

  - 2005

  Wraz z rozwojem komponentów opartych na wiedzy przed inżynierami oprogramowania postawione zostały nowe zadania. Jednym z nich jest zintegrowanie tych komponentów z innymi standarodowymi komponentami. Zrealizowanie tego zadania wymagało zdefiniowania języka komunikacji pomiędzy różnymi komponentami w celu wymiany informacji. W artykule omówiono problem wymiany informacji pomiędzy komponentami opartymi na wiedzy i komponentami opartymi...

 • Development and validation of a HAZOP-based inspection of UML models
  Publikacja

  Artykuł prezentuje technikę inspekcji ukierunkowaną na wykrywanie defektów w modelach UML. Technika ta została opracowana poprzez adaptację HAZOP - metody szeroko stosowanej w dziedzinie systemów związanych z bezpieczeństwem. Wykorzystano podstawową koncepcję HAZOP (zastosowanie ogólnych słów kluczowych do wykrywania pełnej listy anomalii związanych z danym fragmentem modelu) do systematycznego wygenerowania list kontrolnych dla...

 • Educational resources as digital products
  Publikacja

  W artykule zaproponowano podejście do tworzenia i dystrybucji materiałów edukacyjnych oparte na znanych rozwiązaniach dotyczących produktów cyfrowych. Szczególnie skoncentrowano się na pracochłonności wykonania materiałów oraz wynikającego z niej kosztu zakupu i ceny materiałów. Zaproponowano miarę rozmiaru obiektów edukacyjnych, która wykazuje korelację z pracochłonnością wykonania obiektów. Zaproponowano także metody dotyczące...

 • Experimental comparison of UML-HAZOP inspection and non-structured review
  Publikacja

  Artykuł przedstawia eksperyment przeprowadzony na Politechnice Gdańskiej mający na celu porównanie dwóch technik przeglądowych. Poszczególne rozdziały zawierają: ogólne omówienie tematyki przeglądów i inspekcji, przedstawienie metody UML-HAZOP, opis przebiegu eksperymentu oraz uzyskanych rezultatów.

 • Focused crawler for trustworthy healthcare information search
  Publikacja

  Artykuł zawiera opis prac wykonanych w projekcie 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej: Personalised Information Platform for life and health Services (PIPS). Głównym celem projektu jest zapewnienie obywatelowi Unii kompleksowego wspomagania w zakresie zagadnień ochrony zdrowia oraz odżywiania. Do realizacji tego celu konieczne jest pozyskanie i dostarczenie obywatelowi wiarygodnej, prawdziwej i aktualnej informacji z tych dziedzin....

 • Inference Mechanisms for Knowledge Management System in E-health Environment
  Publikacja

  - 2005

  W artykule zaprezentowano badania i ich wyniki osiągnięte w trakcie prac na systemem zarządzania wiedzą dla systemu typu e-health PIPS (ang. Personalised Information Platform for Life and Health Services)Opisano warstwę semantyczną systemu zarządzania wiedzą, a w szczególności skoncentrowano się na silniku wnioskującym.Poddano dyskusji następujące zagadnienia: analizę dostępnych narzędzi wnioskujący i ich zgodności ze standardem...

 • Kartograficzna metoda reprezentacji wiedzy w systemie KaSeA
  Publikacja

  - 2005

  Niniejszy rozdział prezentuje opracowaną przez autora metodę reprezentacji wiedzy, nazwaną kartografią wiedzy, która pozwala na przeprowadzanie wnioskowania w procesie asymilacji i uzupełniania informacji pochodzących z różnych źródeł internetowych; metoda zapewnia równiże efektywny dostęp do gromadzonych informacji. Rozdział opisuje założenia leżące u podstaw opracowanej metody, jej ograniczenia i zastosowania. Rozdział prezentuje...

 • Metoda ELPAR Łączenia ontologii oparta na ich kartograficznej reprezentacji
  Publikacja

  - 2005

  Jednym z głównych problemów związanych z integracją wiedzy z różnych źródeł jest opracowanie metody integracji ontologii. Źródła wiedzy są opisane różnymi ontologiami, zazwyczaj tworzonymi niezależnie od siebie. Integracja wiedzy z tych źródeł wymaga zdefiniowania jednej ontologii nadrzędnej "rozumiejącej" wszystkie terminy pojawiające się w ontologiach opisujących źródła. W artykule zostały przedstawione podstawy metody ELPAR...

 • Metoda PMRA oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych.
  Publikacja

  - 2005

  Artykuł prezentuje metodę PMRA (ang. Process Model-based Risk Assessment) oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych. W metodzie PMRA zaproponowano identyfikację ryzyka na podstawie własności strukturalnych modeli procesów. Dla tego celu opracowano model ryzyka wyprowadzony z rozszerzonego meta-modelu procesów biznesowych oraz wyposażony w język wzorców do opisu ryzyka. Zdefiniowano model bazy wiedzy o ryzyku obejmującej modele...

 • Modeling pragmatics for visual modeling language evaluation
  Publikacja

  - 2005

  Podczas oceny użyteczności języków modelowania wizualnego istnieje potrzeba uwzględnienia ich pragmatyki. Języki modelowania wizualnego mogą być stosowane w różnym kontekście, co powoduje różnice w wymaganiach, które są im stawiane. Jawny opis kontekstu użycia ułatwia precyzyjną ocenę. Pragmatyka składa się ze zbioru profili, które opisują konkretne konteksty użycia. W referacie podjęto próbę zastosowania modeli zadań do opisu...

 • Ontologie jako metoda reprezentacji wiedzy
  Publikacja

  - 2005

  Logika opisowa (ang. Description Logic - DL) jest aktualnie jednym z najsilniej rozwijanych formalizmów stosowanych w ontologicznych metodach reprezentacji wiedzy. Jednym z powodów jest to, że język OWL-DL, promowany przez W3C jako język do reprezentacji ontologii internetowych, opary jest właśnie na logice opisowej. W tym artykule zaprezentowano logikę opisową jako sposób precyzyjnego formułowania i przetwarzania wiedzy. Podano...

 • Processing and querying description logic ontologies using cartographic approach
  Publikacja

  - 2005

  Logika opisowa (ang. description logic) jest formalizem reprezentacji wiedzy, który w ostatnich latach uzyskał dużą popularność pomiędzy inżynierami wiedzy. Po krótkim wprowadzeniu do formalizmu logiki opisowej artykuł prezentuje system wnioskowania opracowany na Politechnice Gdańskiej w ramach projektu PIPS 6 Programu Ramowego UE. System wnioskujący jest oparty na nowatorskiej metodzie kartograficznej, której podstawy również...

 • Przetwarzanie i wnioskowanie z wiedzy o różnym poziomie zaufania
  Publikacja

  Ontologie i bazy wiedzy wykorzystuje się w wielu zastosowaniach, takŜe takich, w których wnioskowanie ma charakter krytyczny, jak np. w przypadku systemów medycznych. W rozdziale przedstawione zostały kwestie zaufania do danych przechowywanych w bazach wiedzy i pobieranych z zewnętrznych źródeł. Opisane zostały przykłady uwzględnienia aspektów zaufania wykorzystujące kartograficzną reprezentację wiedzy - nowe podejście opracowane...