Search results for: POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA AGLOMERACJE NARZĘDZIA CELE - MOST Wiedzy

Search

Search results for: POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA AGLOMERACJE NARZĘDZIA CELE

Search results for: POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA AGLOMERACJE NARZĘDZIA CELE

 • Polityka transportowa państwa na lata 2005-2025

  Publication

  Wprowadzenie. Diagnoza. Cele polityki transportowej. Zasady polityki transportowej. Priorytety. Bezpieczeństwo w transporcie. Polityka transportowa a środowisko naturalne. Zakończenie

 • Polityka transportowa państwa.

  Publication

  - Year 2005

  Material tu przedstawiony jest syntezą projektu pt. ''Polityka Transportowa Państwa na lata 2005-2025'', opracowanego przez wielodyscyplinarny zespół specjalistów, który został powołany przez min. Ryszarda Krystka w październiku 2004. Projekt PTP został przyjęty przez kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury w dniu 15 marca 2005 i skierowany do konsultacji środowiskowych i społecznych. Po zakończeniu konsultacji projekt będzie...

 • Polityka transportowa w miastach i aglomeracjach

  Publication

  - Year 2017

  Transport należy do najważniejszych sektorów gospodarki. Znacząco przyczynia się do wzrostu gospodarczego, a także zapewnia wiele miejsc pracy. Zmiany w funkcjonowaniu współczesnego świata wymuszają zmiany także w polityce transportowej. Autorzy pokazali więc: założenia współczesnej polityki transportowej, paradygmaty rozwoju transportu w Unii Europejskiej, miejsce transportu w koncepcji zrównoważonego rozwoju, korytarze transportowe...

 • Polityka przestrzenna miasta. Cele, strategie, instrumenty, projekty.

  Publication

  - Year 2004

  W artykule omowiono zagadnienie określania celów rozwoju miasta oraz możliwych strategii działania, służących ich realizacji. Główną cześcią artykułu jest omówienie możliwego do zastosowania w polskich warunkach instrumentów sterowania rozwojem przestrzennym miasta. Uzupełnieniem tych rozważań jest analiza mozliwości wykorzystania konceptu projektów wielkoskalarnych w planowaniu rozwoju miast w Polsce.

 • Romanika Okraszewska dr inż. arch.

  Romanika Okraszewska, Ph.D., Eng. Arch., is an Assistant Professor at the Faculty of Civil and Environmental Engineering of Gdańsk University of Technology (GUT). Graduated from the mathematical and informatical class at the National Education Commission High School in Gdańsk. Graduated from two faculties of Gdańsk University of Technology, Architecture and Urban Planning (2002) and Management and Economics (2004). Participant...

 • Oszacowanie ilości wód opadowych możliwych do wykorzystania na cele gospodarcze na przykładzie miasta o średniej wielkości w aspekcie zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych

  Publication

  Wody opadowe stanowią potencjalne źródło wody o obniżonej jakości, którą można wykorzystać do celów gospodarczych. Oszacowanie wielkości poboru wody wykorzystywanej do tych celów i wyznaczenie korelacji poboru wody ze wzrostem temperatury i niedosytem wilgotności, pozwoli na predykcję czasu i wielkości retencji zbiornikowej wód opadowych. Podczas występowania opadów atmosferycznych, do analizowanego systemu kanalizacyjnego, bezpowrotnie...

 • Przygotowanie i wdrażanie Krajowego Programu BRD GAMBIT 2005

  Publication

  - Year 2007

  Krajowy Program BRD GAMBIT 2005 jest spójny z najwazniejszymi dokumentami dotyczącymi rozwoju systemu transportu w Polsce (Polityka Transportowa, Strategia Rozwoju Transportu). Jest też spójny z III Planem BRD Unii Europejskiej. Program ten daje możliwość zintensyfikowania działań prewencyjnych, prowadzonych w celu ochrony zycia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Efektem tego programu będzie uratowanie życia kilkunastu tysiącom...

 • Preparation and implementation of the National Road Safety Programme GAMBIT 2005

  Publication

  - Year 2007

  Krajowy Program BRD GAMBIT 2005 jest spójny z najwazniejszymi dokumentami dotyczącymi rozwoju systemu transportu w Polsce (Polityka Transportowa, Strategia Rozwoju Transportu). Jest też spójny z III Planem BRD Unii Europejskiej. Program ten daje możliwość zintensyfikowania działań prewencyjnych, prowadzonych w celu ochrony zycia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Efektem tego programu będzie uratowanie życia kilkunastu tysiącom...

 • Miasta wiedzy - wyzwaniem dla nowych funkcji aglomeracji polskich

  Publication

  - Year 2008

  Gospodarka oparta na wiedzy (knowledge economy) zmiania glowne funkcje rozwoju miast. Istniejace aglomeracje przeksztalcaja sie w miasta wiedzy (sciece cities), co kreuje srodowisko dla innowacyjnych produktow, procesow i technologii. Powstaje miasto informacyjne (digital city). Artykul prezentuje studium przypadku Gdanskiego Obszaru Metropolitarnego skomponowanego z instytucji badawczych, parkow technologicznych, inkubatorow i...

 • Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Sopot-Gdynia

  Publication

  - Year 2017

  W zakresie systemów transportu celem nowoczesnych miast jest zbudowanie takich rozwiązań, które by pozwoliły swoim mieszkańcom i innym interesariuszom oszczędzać czas i pieniądze, zwiększyć możliwości wyboru oraz zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Służyć temu powinna polityka transportowa przyjęta i wdrażana przez samorządy miast. Powinna być ona spójna nie tylko wewnętrznie ale także spójna i komplementarna z polityką transportową...

  Full text to download in external service

 • Magdalena Rembeza dr inż. arch.

  Magdalena Rembeza jest adiunktem w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jest również członkiem Zarządu Forum Rewitalizacji Stowarzyszenie, członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP )  oraz International Federation of Housing and Planning (IFHP). W latach 2009-2014 była kierownikem studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej: „Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna...

 • Integration of a Multilevel Transport System Model into Sustainable Urban Mobility Planning

  When planning their transport policy, cities usually focus on developing sustainable transport systems and reducing the negative consequences of transport. One way to deliver transport policies is to use the Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), a strategic document designed to meet the demand for mobility whilst ensuring adequate quality of life for the residents. The process of Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP process)...

  Full text available to download

 • Beata Krawczyk-Bryłka dr

  Psycholog, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie zarządzania, adiunkt w Katedrze przedsiębiorczości. 2018 - 2021: Kierownik projektu NCN: „Efektuacyjny model zespołu przedsiębiorczego. Jak działają przedsiębiorcze zespoły odnoszące sukces" od 2016: Quality Standards Lead filaru People management & personal development na studiach MBA Politechniki Gdańskiej 2008 – 2012: Prodziekan ds kształcenia Wzydziału Zarządzania i Ekonomii...

 • Bariery rozwoju przedsiębiorstw na podstawie badań ankietowych - implikacja dla polityki gospodarczej

  Publication

  - Year 2009

  Polityka gospodarcza wpływa w sposób decydujący na zachowania przedsiębiorców, w konsekwencji na efektywność funkcjonowania podmiotów gospodarczych, którymi zarzadzają. Dotyczy to zarówno polityki makroekonomicznej, jak i mikroekonomicznej. Dlatego ważne wydaje się wskazanie warunków sprzyjających funkcjonowaniu przedsiębiorstw w gospodarce. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych...

 • Proekologiczny model struktury miasta

  Publication

  - Year 2007

  Współczesne aglomeracje miejskie w ich gwałtownym wzroście rozsadzają wszelkie dotychczas znane człowiekowi skale. Wzrasta też stopień komplikacji systemów osadniczych. Nasza cywilizacja stałą się cywilizacją miejską i to w sposobie zarządzania systemami miejskimi należy upatrywać możliwości większego zrównoważenia przyszłego rozwoju. Artykuł przedstawia koncepcję modelu struktury miasta, pozwalającą na zoptymalizowanie jego funkcjonowania...

 • Rewitalizacja śródmiejskich terenów poprzemysłowych jako szansa odnowy miast polskich.

  Publication

  - Year 2004

  Rewitalizacja terenów poprzemysłowych może przynieść zyski ze sprzedaży lub dzierżawy tych terenów po odjęciu kosztów wstępnych tj. rekultywacji, uzbrojenia terenu, zarządzania procesem transformacji. Może ożywić lokalny rynek pracy, uaktywnić rynek nieruchomościami, zapobiec degradacji terenów oraz okolic do nich przylegających, wpłynąć na ogólny rozwój śródmieścia i całego miasta, ochronić cenne zabytki i zespoły przemysłowe,...

 • Dbałość o bezpieczeństwo systemów informatycznych.

  Publication

  - Year 2004

  Skoncentrowano się na problematyce bezpieczeństwa systemów informatycznych dla ogólnie pojętej organizacji. Wyszczególniono i omówiono podstawowe zagrożenia dla systemu informatycznego. Sklasyfikowano metody i cele działania szeroko ujętych włamywaczy komputerowych. Przedstawiono sposoby i mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo systemowe. Położono nacisk zarówno na aspekty pozatechniczne, takie jak: polityka bezpieczeństwa, szkolenia...

 • Przedsięwzięcia ze wsparciem unii europejskiej w małych miastach województwa pomorskiego

  Przedmiotem prezentowanych badań były projekty wspomagane środkami Unii Europejskiej realizowane w latach 2007–2013 w małych miastach województwa pomorskiego. w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Cele badań obejmowały poznanie struktury przedsięwzięć według ich rodzaju i rozkładu na miasta oraz sprawdzenie, czy wielkość...

 • Wykorzystanie Systemów Informacji Przestrzennej jako narzędzia wspomagającego realizację polityki lokalnej.

  Publication

  W pracy podjęto tematykę wykorzystania Systemów Informacji Przestrzennej jako narzędzia wspomagającego realizację polityki lokalnej. Skoncentrowano się na analizie oficjalnych serwisów informacyjnych urzędów miejskich miast wojewódzkich i wybranych miast województwa pomorskiego. Głównym celem pracy jest prezentacja i ocena wykorzystania SIP przez badanie miasta.

 • Rewitalizacja jako zintegrowany proces budowania potencjałów wewnątrz miejskich obszarów rozwojowych na przykładzie hamburskiej strategii Skoku przez Łabę

  Polityka Hamburga w ramach strategii Skok przez Łabę jest przykładem aktualnego kierunku odnowy miasta wychodzącej poza klasyczną rewitalizację. Poprawa jakości, udoskonalenie struktur miejskich, wymaga w obszarach problemowych niekonwencjonalnego podejścia zarówno w fazie wyznaczania docelowych standardów, jak i na etapie wdrażania rozwiązań. Dzielnice w widłach rzeki Łaby, lewobrzeżne strefy poportowe Hamburga, objęte zostały...

  Full text to download in external service

 • Analiza zrealizowanych systemów komunikacji wizualnych dedykowanych miastom w kontekście identyfikacji wizualnej Miasta Gdańska

  Publication

  - Year 2021

  Niniejsze opracowanie to raport z dokonanej analizy zrealizowanych systemów komunikacji wizualnej miast i zbadanie możliwości kształtowania, rozwoju i uspójnienia identyfikacji wizualnej marki miasta Gdańsk. Wyniki analizy mogą służyć Miastu Gdańsk jako materiał referencyjny przy ocenie obecnych opracowań własnych i prowadzeniu bieżącej komunikacji swojego wizerunku ale przede wszystkim służą jako materiał bazowy do profesjonalnej...

 • Ochrona i kształtowanie przestrzeni o walorach kulturowych

  Publication

  - Year 2009

  Publikacja wskazuje główne cele polityki przestrzennej w odniesieniu do środowiska kulturowego Gdyni, a w szczególności do tych walorów, które stanowią o tożsamości historycznej miasta. Wymienia obiekty i zespoły architektoniczne, które jeszcze nie są, a powinny zostać wpisane do rejestru zabytków, a także te, które powinny być chronione w zapisach planów miejscowych. Wskazuje również sposób ich ochrony w planach, z podziałem...

 • Krajowa Polityka Miejska jako wyraz miastopoglądu?

  Po dwóch latach pracy w październiku 2015 Krajowa Polityka Miejska została przyjęta przez rząd RP, jako krok w stronę skoordynowania działań, w odpowiedzi na wyzwania stojące przed polskimi miastami. Jest to nowe podejście, choć Polska nie jest jedynym krajem na świecie stosującym to narzędzie koordynacji zarządzania miastami. W Krajowej Polityce Miejskiej zebrano wyniki ekspertyz rządowych. Jej ustalenia mają kierunkować zarówno...

 • Funkcjonowanie lądowego transportu ładunków w otoczeniu portów Morskich Morza Bałtyckiego z perspektywy uwarunkowań miejskich i regionalnych

  Publication

  - Year 2015

  Lądowa dostępność transportowa współczesnych portów morskich odgrywa coraz istotniejsza rolę w kształtowaniu rozwiązań logistycznych zgodnych z rosnącymi wymaganiami klientów. Konkurencyjność portów morskich jest coraz częściej postrzegana z perspektywy jakości ich infrastrukturalnych oraz organizacyjnych powiązań z zapleczem oraz poziomu integracji funkcji portowych z otoczeniem miejskim i regionalnym, co warunkuje możliwość aktywnego...

 • Alokacja urządzeń pomiarowych hydrauliki w systemach wodociągowych w warunkach niepewności

  Publication

  W artykule zaproponowana została metoda wspomagania decyzji alokacji urządzeń pomiarowych hydrauliki w systemie wodociągowym (SW) rozważana w powiązaniu z zagadnieniem estymacji wielkości niezmierzonych SW oraz w warunkach korzystania z niedokładnych danych pomiarowych. Problem alokacji został sformułowany jako zagadnienie wielokryterialne, w którym składowymi wektora kryteriów są elementy rachunku kosztów tworzenia nowych punktów...

 • Meta-narracja jako aranżacja miasta innowacyjnego...Studium przypadku miasta nadmorskiego = Meta-Narrative as an innovative arrangement of the city...Seaside town case study

  Publication

  - Year 2012

  W miastach współczesnych praktykowane jest "wdrażanie" nowo realizowanych elementów tkanki fizycznej w nowej meta-skali. Dotyczy to przestrzeni zabudowanej a także tkanki krajobrazowej, dzieje się bez względu na zastałe uwarunkowania. Meta-narracja to idea fragmentaryczna, niemająca związku z polityka architektoniczną w skali regionalnej czy narodowej, to opowieść nadmiernie rozbudowana: wzdłuż, wszerz i wzwyż. Sylwetka miasta...

 • Strategicieskoje partnerstwo EC- Kitaj : Satudricestwo i Sopiernicestwo = Partnerstwo strategiczne UE- Chiny : współpraca i rywalizacja

  Wyposażenie Unii Europejskiej we Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa (WPZiB) otworzyło nowe możliwości realizacji celów wspólnotowych w ramach tej strefy integracji europejskiej. Jednocześnie na przestrzeni ponad dwudziestu lat ujawniły się także liczne bariery w formułowaniu i realizacji WPZiB. Jej cele ewaluowały i w rozszerzonym ujęciu zostały zdefiniowane w Traktacie o UE podpisanym w 2007 r. w Lizbonie. Od lat dziewięćdziesiątych...

 • Algorithms for spatial analysis and interpolation of discrete sets of Critical Infrastructure hazard data

  Nowo opracowane zaawansowane narzędzia technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) ujawniają swoją przydatność do przewidywania różnego rodzaju zagrożeń oraz minimalizowania związanego z nimi potencjalnego ryzyka. Jednakże większość tych narzędzi operuje jedynie na niektórych typach infrastruktury i zaniedbuje ich przestrzenne interakcje z otoczeniem oraz innymi strukturami. Niniejszy artykuł zawiera propozycje kilku algorytmów...

  Full text to download in external service

 • Metody oceny efektywności miejskich systemów sterowania ruchem

  Rozwijające się duże miasta borykają się ze wzrostem zatłoczenia motoryzacyjnego. Celem usprawnienia sieci transportowej duże miasta, w tym również kilka miast polskich decyduje się na wdrożenie narzędzia, które umożliwi im efektywne zarządzanie i sterowanie ruchem. Jeden z takich systemów został wdrożony w Trójmieście w grudniu 2015 roku. W niniejszym referacie przedstawiono metody oceny efektywności miejskich systemów sterowania,...

 • Trendy w kreowaniu przestrzeni publicznych znajdujących się pod ziemią

  Publication
  • K. A. Juchnevic

  - Year 2012

  Dynamiczny rozwój miast rzadko, kiedy pozostaje w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Korki uliczne, zanieczyszczenie powietrza, brak przestrzeni zielonych sprawiają, iż po upływie kilku stuleci, ponownie zwracamy się w stronę ziemi, która może zapewnić nam nową przestrzeń dla rozwoju miasta. Istniejące historyczne przestrzenie podziemne: jaskinie, kopalni, obiekty militarne zaadaptowane na konkretne potrzeby, dają możliwość...

 • Magdalena Brzozowska-Woś dr inż.

  Magdalena Brzozowska-Woś is a graduate of the Faculty of Management and Economics of the Gdańsk University of Technology (specialisation: management systems). She is also a graduate of the Postgraduate Advertising College (Faculty of Management and Economics of PG) and Postgraduate Public Relations Studies (SWPS University of Humanities and Social Sciences). In 2000-2003, she worked with Panorama Internet as a marketing specialist....

 • Modele i narzędzia komputerowe do wspomagania planowania zrównoważonego rozwoju regionalnych systemów energetycznych.

  Publication

  - Year 2002

  Opisano założenia i cele nowego projektu badawczego podjętego zespół badawczy Katedry Elektroenergetyki. W realizowanym projekcie istniejące metody i modele planowania i optymalizacji rozwoju systemów energetycznych zostaną zweryfikowane i ocenione pod kątem ich wykorzystania do planowania rozwoju regionalnych, a także lokalnych systemów energetycznych. Dostosowane istniejące i stworzone nowe metody zostaną oprogramowane...

 • Oceny środowiskowe a rozwój zrównoważony miast

  Publication

  - Year 2005

  Artykuł prezentuje możliwości wzmocnienia procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), jako narzędzia mogącego służyć odnowie struktur miejskich. Instrumenty wykorzystywane w Polsce do realizacji idei rozwoju zrównoważonego uznano za nieskuteczne, co stało się punktem wyjścia do poszukiwania możliwości ich poprawy. Szczególny nacisk położono na wykorzystanie potencjału procedury OOŚ, mającej wspierać planowanie przestrzenne....

 • Dworce na nowej drodze

  Publication

  - Year 2006

  Artykuł jest podsumowaniem międzynarodowej konferencji wdrożeniowej pt. "Dworzec kolejowy w strukturze miasta - nowe szanse" (Tczew/30-31.01.2006r.). Podstawowym założeniem programowym organizatorów była próba przełamania złego stereotypu, który przylgnął do polskich dworców, jako miejsc nieatrakcyjnych, brudnych i niebezpiecznych. Przyjęto, iż podobnie jak w Europie Zachodniej nasze dworce mogą stać się jednymi z najatrakcyjniejszych...

 • Jaka Przyszłość dla Gdyni Zachód?

  Publication

  - Year 2012

  Konferencja posłużyła sformułowaniu odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące przyszłości nowopowstającej dzielnicy mieszkaniowej Gdynia Zachód w kontekście rozwoju Gdynia i metropolii Trójmiasta. Celem głównym konferencji była prezentacja możliwości rozwojowych obszaru na tle głównych trendów urbanistycznych kształtowania współczesnych dzielnic miejskich. Innowacyjne zastosowanie konferencji naukowej jako narzędzia wypracowywania...

  Full text to download in external service

 • Koncepcja zarządzania ruchem TRISTAR - Gdynia. I Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka. Gliwice, 10 września 2003.

  Zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportu jest jednym ze sposobów udoskonalenia układów transportowych. Systemy te dostarczają szeroki wachlarz narzędzi począwszy od zaawansowanych systemów sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej do systemów ostrzegania o możliwości wystąpienia wypadku. Zgodnie z ustaleniami podjętymi w Sopocie w 2002 roku, miasta Aglomeracji Trójmiejskiej przystąpiły do opracowania koncepcji...

 • Ład przestrzenny w procesach rozwojowych - metoda oceny oddziaływania na środowisko

  Publication

  - Year 2006

  Referat prezentuje cele, zakres, zasady i efekty edukacji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla architektów, urbanistów i planistów przestrzennych. Przedmiot ten, wzbogacający ofertę kształcenia, prowadzony jest od kilku lat na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Celem zajęć jest zaprezentowanie OOŚ (części systemu ocen środowiskowych) jako narzędzia wspomagającego system planowania przestrzennego i stwarzającego...

 • URBAN MENTORING JAKO NOWA TECHNIKA WPRÓŁPRACY W PROCESIE PLANOWANIA PARTCYPACYJNEGO

  W 25 lat od powrotu demokracji opierającej się o neoliberalny paradygmat rozwoju kraju, Polska przyjęła Krajową Politykę Miejską 2030. Wraz z ustawą o rewitalizacji w nowoczesny sposób określa ona pole współpracy władz samorządowych i administracji z mieszkańcami, przejście do drugiej fazy rozwoju społeczeństwa demokratycznego – mieszkańców współgospodarzy przestrzeni miast. Powolna ewolucja tej relacji, silnie obarczonej dziedzictwem...

 • Przestrzeń publiczna dzielnicy w partycypacyjnym planowaniu strategicznym Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto

  Publication

  MENTORING URBANISTYCZNY I MIKROSTRATEGIA jako innowacyjne narzędzia w procesie partycypacji społecznej Rosnąca wola włączenia się mieszkańców w proces planowania i współdecydowania o przyszłości miasta wymaga dziś w Polsce nowej formuły planowania partycypacyjnego. Rady dzielnic, stowarzyszenia, grupy inicjatywne poszukują metod pracy w bardziej efektywny sposób integrujących i aktywizujących społeczeństwo dzielnicy wokół wspólnych...

 • Konstrukcja nowych układów do diagnostyki molekularnej zakażeń o etiologii Candida spp.

  Publication

  - Year 2017

  Drożdżaki z rodzaju Candida należą do jednych z najczęściej izolowanych czynników etiologicznych zakażeń krwi. Szybka i bezbłędna identyfikacja gatunkowa pozwala na wdrożenie odpowiedniego leczenia i zwiększa szansę na powodzenie terapii. Celem badań była konstrukcja nowych układów wykorzystujących narzędzia diagnostyki molekularnej do specyficznej identyfikacji gatunkowej i rodzajowej drożdżaków Candida. Poszukiwano również nowych...

  Full text available to download

 • Oceny oddziaływania na środowisko w urbanistyce

  Publication

  - Year 2006

  Artykuł prezentuje oceny oddziaływania na środowisko, często w praktyce niesłusznie uznawane jedynie za formalność utrudniającą rozpoczęcie działalności inwestycyjnej, jako niedoceniane, a niezwykle pomocne narzędzie wspomagające planowanie przestrzenne w osiąganiu ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Przedstawiono genezę, ideę, cele i potencjał systemu ocen środowiskowych, oraz jego mankamenty, zarówno na świecie jak...

 • Strefy ograniczonego ruchu jako recepta na problemy śródmiejskich ulic handlowych współczesnych miast?: Śródmieście Gdyni – ulica Starowiejska

  Ulice handlowe pełnią istotne funkcje w śródmieściach miast: transportowe, wizerunkowe, są przestrzeniami publicznymi. Współczesne strategie rozwoju miast podkreślają kluczową rolę śródmieść w procesie ich odradzania. Uwzględnienie zwiększonego udziału pieszych i rowerzystów w ruchu może stać się impulsem dla rewitalizacji śródmiejskich ulic. Przy wzrastającej liczbie centrów i galerii handlowych wymagają one szczególnej uwagi,...

  Full text to download in external service

 • Metoda analizy syntaktycznej przestrzeni (space syntax analysis) jako narzędzie planistyczne

  Publication

  - Year 2017

  Artykuł dotyczy zastosowania analizy syntaktycznej przestrzeni (space syntax analysies) w procesie analiz planistycznych i planowania przestrzeni. Jest to narzędzie pozwalające na planowanie miasta, którego konfiguracja przestrzenna będzie sprzyjać interakcjom społecznym wewnątrz niego. Metoda analizy syntaktycznej przestrzeni stojąca na styku dziedzin pozwala na kompleksową analizę składni przestrzeni. Metodologia przydatna jest...

  Full text to download in external service

 • Strategia ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego rejonu Zalewu Wiślanego na lata 2009-2018

  Publication

  - Year 2009

  Niniejsze autorskie opracowanie stanowi pierwszą, wstępną część Strategii ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego rejonu Zalewu Wiślanego na lata 2009-2018. Dotyczy ono głównie oceny stanu istniejącego rejonu Zalewu Wiślanego. Prezentuje zasoby i walory dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu, i związane z nimi szanse oraz dotyczące tych aspektów niedostatki, jak też główne potencjalne zagrożenia. Elementem...

 • Mówiące Mapy

  Publication

  - Year 2010

  W referacie zaprezentowana została koncepcja oraz wizja prototypu implementacji dedykowanego systemu informacji przestrzennej (GIS) wspierającego samodzielne poruszanie się i nawigację po terenie miejskim osób niewidomych. Po wprowadzeniu w zagadnienie, omówiono wykorzystanie bazy danych przestrzennych miejskiej sieci tras dostępnych dla osób pieszych, co umożliwia systemowi automatyczne znajdowanie optymalnej trasy z punktu...

 • Rewitalizacja małych i średnich miast

  Małe i średnie miasta Polski borykają się dziś z wieloma problemami zarówno społecznymi, gospodarczymi jak i przestrzennymi. Mają one większe trudności z wdrażaniem nowych technologii oraz z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, a także bardziej niż duże ośrodki cierpią z powodu braków kadrowych. Kompleksowa rewitalizacja może służyć jako narzędzie ratujące i stanowić szanse na zdynamizowanie rozwoju całych miast. Jest to jednak...

  Full text to download in external service

 • Rewitalizacja Warszawskiej Rotundy PKO BP - przeszłość i współczesność

  Publication

  - Year 2018

  Charakterystycznym miejscem centrum śródmieścia Warszawy, powszechnie znanym zarówno w kraju jak za granicami naszego kraju był dotychczas, i miejmy nadzieję nadal będzie, okrągły budynek z charakterystycznym pilaście ukształtowanym obrysem wieńczącego go skośnego dachu - obiekt Warszawskiej Rotundy. Rotunda usytuowana przy skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich - w pobliżu Ronda Dmowskiego w Warszawie jest obiektem,...

  Full text available to download

 • Opracowanie nowatorskich modyfikacji elektrochemicznej mikroskopii ze skanująca sondą

  Publication

  - Year 2018

  Rozwój technik mikroskopowych jest czynnikiem determinującym postęp technologiczny i nieodłącznym aspektem rozwoju nauki. Innowacyjne narzędzia mikroskopowe umożliwiają zupełnie nowe możliwości detekcji właściwości materiałowych. Wśród narzędzi mikroskopowych liczną grupę stanowią techniki mikroskopii ze skanującą sondą (SPM). W gronie technik SPM szczególne miejsce zajmują metody elektrochemiczne, zwłaszcza w pomiarach korozyjnych...

  Full text available to download

 • System informacji geograficznej i techniki obrazowania satelitarnego w zastosowaniu do analizy i wizualizacji infrastruktur krytycznych i ich zagrożeń

  W chwili obecnej faktem jest występowanie zarówno coraz liczniejszych zdarzeń katastroficznych powodowanych przez siły przyrody, jak też nieustanny wzrost intensywności ataków terrorystycznych na obiekty publiczne i przemysłowe. Zagrożenia tego rodzaju stają się coraz poważniejsze w odniesieniu do wielu, także tych uważanych do tej pory za bezpieczne rejonów świata, w tym Europy i Polski. Sytuacja taka wymaga podejmowania zdecydowanych...

  Full text to download in external service

 • Metoda wspomagająca wybór modelu transportu ładunków przez samorząd lokalny

  Publication

  - Year 2019

  Celem monografii było opracowanie metody wspomagającej wybór modelu transportu ładunków, uwzględniającej wymagania zarządzania tym rodzajem transportu oraz operacyjne uwarunkowania wykorzystania modeli przez samorząd lokalny. Przyjęty cel wynika ze zidentyfikowanych luk badawczych związanych z wykorzystaniem modeli miejskiego transportu ładunków przez samorząd lokalny. Dotyczą one niedostatecznej umiejętności wyodrębnienia transportu...

  Full text to download in external service