Wyniki wyszukiwania dla: interfejs człowiek-komputer - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: interfejs człowiek-komputer

Wyniki wyszukiwania dla: interfejs człowiek-komputer

 • Interakcja człowiek-komputer

  Publikacja

  - Rok 2010

  Książka omawia najważniejsze zagadnienia kształtowania interakcji człowiek-komputer, występujące podczas projektowania produktu informatycznego. Tematyka książki obejmuje metody stosowane kolejno podczas określania wymagań, projektowania, testowania i oceny rozwiązań interfejsu użytkownika. Przyjęty sposób prezentacji materiału ma na celu również podkreślenie, że wysoka jakość użytkowa produktu informatycznego nie wynika wyłącznie...

 • Wykorzystanie interfejsów człowiek komputer w medycynie i rehabilitacji

  Publikacja

  - Rok 2019

  Rozwój technologii diametralnie zmienia niemal każdy aspekt ludzkiego życia. Maszyny, systemy informatyczne i komputery stały się codziennością, a interakcja między nimi jest możliwa dzięki staranie zaprojektowanym urządzeniom i programom, które stopniowo zacierają barierę w komunikacji pomiędzy człowiekiem i maszyną. Te urządzenia i programy nazywamy interfejsami człowiek-komputer.

 • New methods for assessment and stimulation of non-communicative patients employing advanced multimodal HCI . Nowe metody oceny i stymulacji pacjentów niekomunikatywnych z wykorzystaniem zaawansowanych interfejsów multimodalnych człowiek-komputer

  Publikacja

  - Rok 2014

  In most cases of patients with locomotor system damage it is possible to find a solution to the medical problems originating from the injury. However, it is much more difficult to prevent cognitive and emotional impairments. Therefore, we believe that the technological support of therapists working with such patients on an everyday basis may be essential. We have acquired experience in designing and providing diagnostic and therapeutic...

 • Metody interakcji człowiek-komputer

  Kursy Online
  • T. Kocejko
  • M. Kaczmarek

 • HCIBRAIN Metody komunikacji człowiek-komputer dla pacjentów z ciężkimi urazami mózgu

  Projekty

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski   Program finansujący: OPUS

  Projekt realizowany w Katedra Systemów Multimedialnych zgodnie z porozumieniem UMO-2014/15/B/ST7/04724 z dnia 2015-07-16

 • Interfejs użytkownika: praca - emocje - relacje

  Publikacja

  - Rok 2006

  Praca zawiera analizę etapów rozwoju koncepcji interfejsu użytkownika i projektowania interakcji człowiek-komputer we współczesnych systemach informatycznych. Analiza obejmuje kolejno aspekty rozwoju interfejsu użytkownika związane z pracą, emocjami, estetyką, kulturą i relacjami. Omówiono także wybrane współczesne trendy w projektowaniu komunikacji człowiek-komputer, ergonomią i użytecznością wspólczesnych systemów informatycznych.

 • Domowy asystent osób starszych i chorych

  Praca ta jest podsumowaniem badań nad wykorzystaniem jednostki centralnej wyposażonej w ekran dotykowy oraz sieci sensorowych, w celu wsparcia osób starszych oraz osób dotkniętych chorobami w ich codziennym życiu. Stacja centralna - możliwa do zrealizowania w postaci zintegrowanej jako komputer osobisty typu touch-screen (np. asus eee touch) oraz w postaci typowego komputera PC, laptopa lub netbooka uzupełnionego monitorem dotykowym,...

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

 • Marcin Sikorski prof. dr hab. inż.

  Marcin Sikorski jest profesorem w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Wcześniej odbył liczne pobyty w instytucjach naukowych, m.in. w Niemczech (Uniwersytety w Bonn i w Heidelbergu), Szwajcarii (ETH Zurich), Holandii (TU Eindhoven) i USA (Harvard University). Prof. Sikorski jest przedstawicielem Polski w komitecie TC13 Human-Computer-Interaction w międzynarodowej organizacji...

 • Context of Use

  Publikacja

  - Rok 2007

  Raport techniczny - opis metody ''Context of Use'' wykorzystywanej w projektowaniu komunikacji człowiek-komputer oraz doskonaleniu interfejsu użytkownika.

 • User satisfaction model

  Publikacja

  - Rok 2007

  Raport techniczny - opis metody ''User Satisfaction Methods'' wykorzystywanej w projektowaniu komunikacji człowiek-komputer oraz doskonaleniu interfejsu użytkownika.

 • Agnieszka Landowska dr hab. inż.

  Ukończyła studia na dwóch kierunkach: Finanse i bankowość na Uniwersytecie Gdańskim oraz Informatyka na WETI Politechniki Gdańskiej. Od 2000 roku jest związana z Politechniką Gdańską. W 2006 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych, a w roku 2019 stopień doktora habilitowanego. Aktualnie jej praca naukowa dotyczy zagadnień interakcji człowiek-komputer oraz informatyki afektywnej (ang. affective computing), która...

 • Measuring the immeasurable: system usability, user satisfaction, and quality management.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Zmierzyć niemierzalne: funkcjonalność systemu, satysfakcja użytkownika a zarządzanie jakością.W artykule przedyskutowano możliwości opracowania nowego podejścia badawczego łączącego badania funkcjonalności, badania konsumenckie oraz wybrane techniki zarządzania jakością. Perspektywa badań konsumenckich jest postrzegana jako szczególnie obiecująca w kontekście rozwijającego się rynku produktów interaktywnych oraz dalszego rozwoju...

 • Usability in Poland

  Publikacja

  - Rok 2011

  Rozdział prezentuje przegląd aktualnej aktywności badawczej, dydaktycznej i praktycznej dotyczącej jakości użytkowej (ang. usability) systemów informatycznych. Przegląd dotyczy polskich instytucji akademickich oraz polskiej branży IT według stanu na rok 2009. Zostały kolejno omówione rys historyczny, stan aktualny oraz perspektywy na przyszłość, jak i wiodące polskie instytucje badawcze prowadzące projekty dotyczące jakości użytkowej...

 • Badania użyteczności usług on-line: pozainformatyczne determinanty satysfakcji klienta

  Publikacja

  Artykuł omawia proponowaną metodykę badań użyteczności usług on-line z udziałem użytkowników oraz jej zastosowanie. Proponowana metodyka jest ukierunkowana przede wszystkim na analizę wpływu pozainformatycznych (głownie ekonomicznych) czynników na satysfakcje klientów usług on-line. Z pilotażowego zastosowania metodyki wynika możliwość przeniesienia w znacznym zakresie metod badawczych z obszaru interakcji człowiek-komputer (HCI)...

 • Cognitive memory for intelligent systems of decision-making, based on human psychology

  Publikacja

  A model of memory, which allows to expand the functionality of autonomous decision-making systems for robotic and human-system-interface purposes, is discussed. The model provides functions and features which make the prospective robotic and interfacing systems more human-like as well as more efficient in solving interactive issues.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • HCI and the economics of user experience

  Publikacja

  - Rok 2008

  Rodział przezentuje możliwości rozwinięcia zakresu tradycyjnych badań HCI (Human-Computer Interaction) o zagadnienia ekonomiczne, związane z jakością usług on-line, postrzeganą przez użytkownika/klienta. Praca zawiera modele jakości usług on-line oparte na elementach marketingu relacji i na wykorzystaniu ekonomicznych determinant zachowań konsumenckich w usługach on-line. Rozdział prezentuje modele projektowania i rozwoju przykładowych...

 • Rozpoznawanie dynamicznych i statycznych gestów rąk w zastosowaniu do sterowania aplikacjami komputerowymi

  W referacie przedstawiono interfejs, metody oraz algorytmy sterowania komputerem za pomocą dynamicznych i statycznych gestów rąk. Komponentami opracowanego rozwiązania są komputer klasy PC wraz z opracowanym interfejsem i oprogramowaniem, kamera internetowa oraz projektor multimedialny. Gesty rozpoznawane są w procesie analizy obrazu wizyjnego pozyskanego z kamery internetowej przymocowanej do projektora oraz analizy obrazu wyświetlanego...

 • Wydajność środowisk J2SE i C++ / OpenCV w zagadnieniu sterowania komputerem za pomocą gestów

  Publikacja

  - Rok 2010

  W rozdziale przedstawiono interfejs sterowania komputerem za pomocą gestów rąk, należący do grupy systemów czasu rzeczywistego o łagodnych granicach (ang. soft real-time). Komponentami systemu są: komputer klasy PC, kamera internetowa, rzutnik multimedialny i ekran dla rzutnika. Oprogramowanie interfejsu opracowano w oparciu o środowiska J2SE i Visual Studio C++ z użyciem biblioteki OpenCV. Moduł systemu realizujący interpretację...

 • Modelling Of Commercial Websites. A New Perspective On Usability And Customer Relation

  From an economic point of view, a critical aspect of online services is their ability to retain customers. The aim of presented study was the use of a layered model VIPR (Visual - Interaction - Process - Relation ) for commercial services online. The indicator of trust and establishing lasting relationships were assessment achieved from experienced users of commercial online services (n = 207), obtained by means of Web Credibility...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Urządzenia Peryferyjne - 22/23

  Kursy Online
  • M. Wróbel
  • T. Chludziński

  UP/PD 2023 {mlang pl}Przedmiot Urządzenia Peryferyjne i jego angielska wersja Peripheral Devices przeznaczony jest dla studentów II stopnia na specjalności Komputerowe Systemy Elektroniczne (Computer Electronic Systems). Tematem przedmiotu są różnorodne zagadnienia dotyczące urządzeń peryferyjnych systemów komputerowych, głównie umożliwiających komunikację człowiek-komputer, oraz ich prototypowanie i podstawowe podzespoły.{mlang} {mlang...

 • Urządzenia Peryferyjne 2023/24

  Kursy Online
  • M. Wróbel

  UP/PD 2023 {mlang pl}Przedmiot Urządzenia Peryferyjne i jego angielska wersja Peripheral Devices przeznaczony jest dla studentów II stopnia na specjalności Komputerowe Systemy Elektroniczne (Computer Electronic Systems). Tematem przedmiotu są różnorodne zagadnienia dotyczące urządzeń peryferyjnych systemów komputerowych, głównie umożliwiających komunikację człowiek-komputer, oraz ich prototypowanie i podstawowe podzespoły.{mlang} {mlang...

 • Komputer w labiryncie

  Programiści piszą programy, które potrafią robić wiele różnych rzeczy: odtwarzać filmy, prognozować pogodę, pomagać w nauce języków obcych czy matematyki. Ale czy wiesz, że można zaprogramować komputer tak, aby tworzył labirynty? W dodatku takie, które zawierają tajne informacje!

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jakiej techniki potrzebuje człowiek?

  Publikacja

  - Rok 2006

  Ukazano, że człowiek - jako istota psychofizyczna - wymaga techniki zgodnej z jego duchowymi i materialnymi aspiracjami. Dlatego, obecna pogoń za techniką nastawioną na coraz obfitszą produkcję samych dóbr konsumpcyjnych powinna być kontestowana.

 • Aleksandra Giełdoń - Paszek dr hab.

  Osoby

  Doktor habilitowany w dziedzinie nauk o sztuce, historyk sztuki. Studiowała historię sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W roku 2002 na Wydziale Historycznym tejże uczelni uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce na podstawie dysertacji: Malarstwo pejzażowe a szkolnictwo artystyczne w Polsce (do 1939 roku). W roku 2015 została doktorem habilitowanym w...

 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji - 2023/2024

  Kursy Online
  • B. Kostek
  • P. Szczuko
  • K. Marciniuk

  Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawami sztucznej inteligencji, rozumianej jako inteligentne techniki obliczeniowe, systemy uczące się, systemy decyzyjne czy systemy ekspertowe. Dodatkowo istotnym elementem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami inteligentnego przetwarzania sygnałów i danych oraz procesem przetwarzania wiedzy w oparciu o wnioskowanie formułowane w postaci reguł decyzyjnych. Uzyskana...

 • Wygnij swój komputer.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono wspolczesne trendy w rozwoju interfejsów uzytkownika wybranych rozwiazan infomatycznych.

 • Urządzenie do pomiaru i rejestracji przepływu wydmuchiwanego przez człowieka strumienia powietrza

  Wynalazek obejmuje zastosowanie urządzenia jako interfejsu człowiek-komputer w interaktywnych grach komputerowych wykorzystywanych np. do wspomagania treningu oddechowego w terapii mowy; dotyczy to również sposobu prowadzenia terapii, bądź rehabilitacji poprzez ćwiczenia oddechowe, gdzie ustalane są dolne i górne wartości graniczne rejestrowanego ciśnienia i/lub prędkości wydmuchiwanego strumienia powietrza i/lub...

 • Interfejs urządzenia wykrywającego i odczytującego napisy dla osoby niewidomej

  Zadaniem projektowanego urządzenia wykrywającego i odczytującego napisy jest umożliwienie niewidomemu samodzielnego rozpoznawania treści napisów i w konsekwencji wyboru właściwego tramwaju, sklepu, ulicy czy pokoju w urzędzie. Urządzenia takiego nie można sobie oczywiście wyobrazić bez zastosowania nowoczesnych metod przetwarzania i rozpoznawania obrazów. Najlepsze jednak metody nie dadzą oczekiwanych rezultatów, o ile urządzenie...

 • Definiowany programowo uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń internetu rzeczy

  Intensywny wzrost liczby urządzeń komunikujących się ze sobą na dużym obszarze wymaga opracowywania i realizacji rozwiązań systemowych. Z tego względu organizacja 3GPP zdefiniowała wąskopasmowy interfejs radiowy NB-IoT (Narrowband Internet of Things) będący podsystemem LTE (Long Term Evolution) na potrzeby zastosowań IoT niewymagających dużych przepływności. W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę systemu NB-IoT, a...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sztuczny człowiek. Wizerunek sztucznego człowieka w wybranej literaturze oraz filmie

  Publikacja

  - Rok 2016

  Celem niniejszej książki jest analiza zachowań sztucznego człowieka, przedstawienie jego wizerunku oraz przywołanie jego odmian, występujących w wybranych dziełach literackich oraz filmach fantastyczno-naukowych. Przywołanie poszczególnych sylwetek sztucznego człowieka ukazało, że nie jest on doskonały. Posiada wady i zalety – tak, jak człowiek prawdziwy. Jednakże badania prowadzone nad sztucznym człowiekiem, jego mózgiem elektronicznym...

 • Stocznia. Człowiek. Przemysł. Miasto

  Publikacja

  - Rok 2022

  Pierwsza kompleksowa wystawa o historii państwowego przemysłu stoczniowego w Gdańsku, ponad 150 lat dziejów miasta – od połowy XIX wieku, kiedy powstała pierwsza stocznia państwa pruskiego w Gdańsku, poprzez historię dwóch wojen światowych, Stoczni Gdańskiej w czasach komunizmu do współczesności. Wystawa opowiada z perspektywy doświadczenia przemysłu stoczniowego w Gdańsku polityczną, społeczną i kulturową historię Polski i Europy....

 • Multimedialny interfejs cienkiego klienta dla osób niepełnosprawnych w systemie informacyjnym GDASKON

  Po krótkiej dyskusji wymagań stawianych interfejsom przeznaczonym dla ludzi niepełnosprawnych artykuł przedstawia przykładowy interfejs zaprojektowany dla osób o różnym rodzaju niesprawności i zrealizowany dla telefonów komórkowych i palmtopów z przeznaczeniem do zdalnego korzystania z systemu informacyjnego GDASKON, służącego do znajdowania trasy między dwoma punktami w terenie. Zastosowane rozwiązanie polega na odpowiedniej adaptacji...

 • Interfejs do algorytmu Clustering by Directions ułatwiający formułowanie zapytań w wyszukiwarkach internetowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Rozdział dotyczy tworzenia zapytań w wyszukiwarkach internetowych. Opisuje sposoby wspierania użytkowników wyszukiwarek w formułowaniu zapytań. Ponadto opisuje zasadę działania opracowanego przez autora algorytmu Clustering by Directions. Algorytm ten przeznaczony jest do wskazywania użytkownikom potencjalnych kierunków, w których mogą kontynuować wyszukiwanie. Kierunki są reprezentowane przez wyrazy, które użytkownik może dodawać...

 • Czy komputer może zrobić błąd rachunkowy?

  Publikacja

  W szkole błędy rachunkowe nie są mile widziane, w dodatku zazwyczaj nie wolno na lekcjach matematyki używać kalkulatorów. Jaka szkoda! Przecież kalkulator nigdy się nie myli! Ale czy na pewno?

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Prosty interfejs użytkownika do usług WWW.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zastosowanie serwisu sieciowego pracującego w oparciu XML wymaga dobrej znajomości takiego serwisu. Z drugiej jednak strony witryny WWW wykorzystujące takie serwisy w warstwie prezentacyjnej coraz częściej są projektowane przez użytkowników nie posiadających gruntownego wykształcenia informatycznego. Dla takich developerów przeznaczone są mechanizmy ułatwiające włączenie serwisu do witryny, jak np. WSRP. Skorzystanie z takiego...

 • Łączenie urządzeń wyposażonych w interfejs szeregowy RS-232 z siecią komputerową w oparciu o mikromoduł MMnet02

  W artykule przedstawiono strukturę opracowanego i wykonanego układu opartego na platformie mikroserwera MMnet02, który umożliwia nadrzędne sterownie urządzeniami komunikującymi się poprzez interfejs szeregowy RS-232. Jako przykład urządzenia wykorzystanego do sterowania za pośrednictwem sieci komputerowej wykorzystano regulator pogodowy firmy Danfoss, który udostępnia odczyt i możliwość zmiany wybranych parametrów regulacji poprzez...

 • Człowiek zanurzony w rzeczywistości wirtualnej na przykładzie Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej

  Publikacja

  - Rok 2015

  Artykuł opisuje Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP), które umożliwia swobodną podróż w czasie i przestrzeni. Jego podstawowym wyposażeniem jest jaskinia rzeczywistości wirtualnej, czyli pomieszczenie o ścianach, suficie i podłodze stanowiących ekrany projekcyjne, wyświetlające generowane komputerowo obrazy 3D, tworzące spójny widok jednej sceny. Człowiek znajdujący się w takiej jaskini jest zatem zanurzony...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • KOMPUTER W LABORATORIUM VS LABORATORIUM W KOMPUTERZE

  Publikacja

  - Rok 2020

  Abstract. In March 2020, all of the sudden, university teachers have been made to run all the classes remotely. But, how to deal with lab classes for future engineers? Different aspects of teaching labs on Moodle, that should be taken in consideration, are not only connected with the content of the class, but also with transferring the knowledge and materials to the students in a way that would avoid distractions and help students...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Interfejs miejskiego systemu informacji dla osób niepełnosprawnych.

  Artykuł przedstawia analizę potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych oraz możliwe rozwiązania implementacyjne w zakresie interfejsu użytkownika, ułatwiające posługiwanie się systemami informacyjnymi na przykładzie systemu GDASKON.

 • Człowiek w organizacji

  Kursy Online
  • Ł. Sienkiewicz

 • Odszedł wspaniały człowiek i wielki uczony

  Publikacja

  12 października 2017 roku dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci prof. Jerzego Seidlera . Uważany za jednego z pionierów współczesnej elektroniki, telekomunikacji i informatyki w Polsce, członek Polskiej Akademii Nauk oraz opiekun naukowy pokoleń polskich i zagranicznych badaczy, zmarł w wieku 90 lat w Salzburgu w Austrii, po owocnym i spełnionym życiu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The laws of termodynamics and Homo sapiens the engineer

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rozdział przedstawia główne zasady termodynamiki i ich wykorzystanie przez człowieka. Zasady termodynamiki odniesiono do biologii oraz organizmów żywych.

 • Człowiek i miasto. Gdańsk i inne przestrzenie

  Publikacja

  - Rok 2021

 • Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja

  Czasopisma

  ISSN: 1505-8808 , eISSN: 2450-3428

 • Człowiek i Społeczeństwo

  Czasopisma

  ISSN: 0239-3271

 • Człowiek i Zdrowie

  Czasopisma

  ISSN: 2082-7288

 • Teologia i Człowiek

  Czasopisma

  ISSN: 1731-5638 , eISSN: 2391-7598

 • Człowiek w Kulturze

  Czasopisma

  ISSN: 1230-4492

 • Interfejs do zdalnego sterowania ploterem z funkcją rozpoznawania obrazów

  Maszyny numeryczne takie jak obrabiarki CNC, plotery czy drukarki 3D są coraz powszechniejsze w użytku. Na Politechnice Gdańskiej przygotowano pracę magisterską [12], której rezultaty przedstawiono w niniejszym artykule. Ze względu na objętość referatu, przedstawiono jedynie wybrane aspekty budowy plotera, aplikacji na urządzenie mobilne oraz przegląd zastosowanych algorytmów optymalizacji pod kątem szybkości rysowania. Aplikacja...

  Pełny tekst do pobrania w portalu