Wyniki wyszukiwania dla: BLOK ENERGETYCZNY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BLOK ENERGETYCZNY

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: BLOK ENERGETYCZNY

 • Blok energetyczny wykorzystujący energię promieniowania słonecznego

  Publikacja

  - Rok 2012

  W referacie przedstawiono koncepcję przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Początkowa część referatu przedstawia sposoby przetwarzania energii, a tak że ich podział. W dalszej części przyjęto warianty układów do obliczeń. Na końcu porównano wyniki i wybrano najbardziej korzystny wariant. Blok energetyczny składa się z kolektorów próżniowych.

 • Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej

  Czasopisma

  ISSN: 0013-7294

 • Przegląd Energetyczny

  Czasopisma

  ISSN: 1641-7992

 • Blok operacyjny

  Publikacja

  Centralnym punktem każdego współczesnego szpitala jest jego blok operacyjny. Rozwój technologii medycznej prowadzi do zmniejszenia roli hospitalizacji na rzecz diagnostyki i funkcji zabiegowych. Oddziały łóżkowe stają się działami krótkotrwałego pobytu pacjentów, podstawowe funkcje medyczne przejmują zespoły diagnostyczne i zabiegowe. Postępujący rozwój techniki i technologii medycznej bezpośrednio wpływa na coraz bardziej rozbudowaną...

 • Potencjał energetyczny gmin województwa pomorskiego w kontekście możliwości budowy wysp energetycznych

  Publikacja

  - Rok 2021

  Przedstawiono analizę potencjału województwa pomorskiego w zakresie możliwości powstawania mikrosystemów energetycznych w celu wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych. Przedstawiono przykłady funkcjonowania mikrosystemów energetycznych na świecie. Omówiono ich formy organizacyjne. Przedstawiono koncepcję funkcjonowania spółdzielni energetycznych i klastrów energii. Zestawiono lokalne zasoby energii odnawialnej. Omówiono...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Planowanie rozwoju lokalnych systemów energetycznych z uwzględnieniem wymagań efektywności energetycznej

  Przedstawiono założenia zaawansowanego planowania rozwoju lokalnych systemów energetycznych. Opisano etapy tego typu planowania i sposób ujęcia w nim wymagań efektywności energetycznej. Omówiono rolę audytorów efektywności energetycznej oraz wymagania odnośnie do ich kształcenia.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza techniczno-ekonomiczna współspalania różnych rodzajów paliw w bloku energetycznym dużej mocy

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przeanalizowano możliwości współspalania różnych rodzajów paliw w bloku energetycznym elektrowni cieplnej dużej mocy. Rozważono blok wyposażony w kocioł fluidalny ze złożem cyrkulacyjnym, jak również kocioł opalany biomasą oraz zespół z turbozespołem gazowym. Rozpatrzono wpływ udziału biomasy w łącznej ilości zużywanego paliwa, a także wpływ zastosowania zespołu z turbiną gazową na wskaźniki techniczno-ekonomiczne bloku energetycznego....

 • Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

  Czasopisma

  ISSN: 1429-6675

 • Metaboliczny potencjał energetyczny miast

  Publikacja

  - Rok 2017

  Tekst przedstawia koncepcje przepływów energii w strukturach zurbanizowanych. Zaprezentowano kolejno: metabolizm jako próbę oznaczenia zmiany, cechy anaboliczne i kataboliczne w dynamice miasta, nowe zwiastuny metabolizmu, rozlewanie i kurczenie się miast oraz "chirurgów" metabolizmu polskich miast.

 • Energetyczny aspekt diagnostyki maszyn

  Publikacja

  - Diagnostyka - Rok 2008

  W artykule przedstawiono interpretację wartościującą działania, które jest tu rozpatrywane jako wielkość fizyczna o jednostce miary, nazwanej dżulosekundą. Przedstawiono oryginalną metodę analizy i oceny działania maszyn w ujęciu energetycznym dla potrzeb diagnostycznych. Do uzasadnienia przydatności tak rozumianego działania zastosowano jednorodny proces Poissona i proces semi-Markowa. Procesy te umożliwiły skonstruowanie modelu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Book Review

  Acting over the last three decades as an Editor and Associate Editor for a number of international journals in the general area of cybernetics and AI, as well as a Chair and Co-Chair of numerous conferences in this field, I have had the exciting opportunity to closely witness and to be actively engaged in the stimulating research area of machine learning and its important augmentation with deep learning techniques and technologies. From...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Moce strat energetycznych w elementach układów napędu hydrostatycznego - definicje, zależności, zakresy zmian, sprawności energetyczne. Cz. I. Silnik hydrauliczny

  Publikacja

  Propozycja zdefiniowania mocy strat energetycznych w elementach oraz mocy elementów układów napędu hydrostatycznego, przedstawienie zależności tych mocy od parametrów o nich decydujących, opisy sprawności energetycznych jako stosunków odpowiednich mocy. Temat (zarówno część I - dotycząca silnika hydraulicznego jak i część II - nawiązująca do problematyki przewodów, zespołu sterowania i pompy) został przedstawiony w monografii p.t:''...

 • Energetyczne wykorzystanie biogazu

  Publikacja

  Artykuł przedstawia przegląd sposobów wykorzystania biogazu będącego jednym z odnawialnych źródeł energii. Pokazano uproszczony schemat pozyskiwania tego surowca. Przeanalizowany został skład biogazu oraz porównano typy odpadów, z jakich może zostać on uzyskany. Zaprezentowano również możliwości wykorzystania energii zawartej w biogazie.

 • Modele energetyczne budynków

  W pracy omówiono wpływ różnych algorytmów obliczeniowych na zużycie energii do ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym. Całoroczne pomiary zużycia ciepła przez mieszkańców pozwoliły na weryfikację zastosowanych metod obliczeniowych. W artykule przedstawiono problem prognozowania, który wynika z dokładności przyjętego algorytmu. Analizę dokładności modeli przeprowadzono na podstawie badań eksperymentalnych.

 • Charakterystyka Energetyczna Budynków

  Publikacja

  W notatce wydawniczej omawia się zawartość książki „Charakterystyka Energetyczna Budynków” (PWNT, 2010: ISBN 978-83-926806-1-1) poświęconej ocenie energetycznej wybranych obiektów budowlanych, została sprowadzona do wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części obiektu stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Ocena ta zawęża się do określenia niezbędnych nakładów nieodnawialnej energii...

 • Energetyczne wykorzystanie biomasy

  Publikacja
  • A. Kaczmarek

  - Rynek Energii - Rok 2008

  W artykule przedstawiono energetyczne wykorzystanie biomasy jako alternatywy dla paliwa pierwotnego. Szczególną uwagę poświecono rodzajom, właściwościom i sposobom przygotowania biomasy do procesu spalania.Spalanie stanowi najstarszy sposób pozyskiwania energii z biomasy,jednak ze względu na technologiczno-ekonomiczne aspekty częściej wykorzystywany jest proces współspalania. Wzrost proekologicznej świadomości i rozwój lokalnego...

 • Wiklinowe uprawy energetyczne

  Publikacja

  - Czysta Energia - Rok 2002

  W Polsce spalanie ponad 100 mln t węgla rocznie ma znaczne konsekwencje ekologiczne, głównie w południowej Polsce. Przekroczono tu granice chłonności środowiska na produkty spalania węgla. Za paliwo przyszłości uważa się drewno wiklinowe z plantacji energetycznych. Wskazuje się na znaczny rozwój tych upraw w warunkach polskich. Tworzy się nowy rynek surowców i pracy na wsi.

 • Polityka energetyczna Finlandii.

  Przedstawiono scenariusze rozwoju energetyki w Finlandii, które miałyby wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Omówiono program efektywnego wykorzystania energii pierwotnej, zawartej w paliwach kopalnych. Przedstawiono produkcję energii elektrycznej i ciepła scentralizowanego oraz scharakteryzowano system ciepłowniczy w Helsinkach, który jest jednym z większych systemów w Europie. Przedstawiono,...

 • Blok na łączu. Poprawa jakości sztywnych złączy rurowych.

  Publikacja

  Problem uelastycznienia złącza (w rozumieniu normy) poprzez jego zablokowanie. Cechy charakterystyczne złączy. Zachowanie złącza sztywnego w zmieniającym się podłożu gruntowym.

 • Blok wytwórczy w hierarchicznej strukturze sterowania U i Q.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Istotną rolę w procesie regulacji napięć w systemie elektroenergetycznym pełni generator synchroniczny. W referacie przedstawiono wymagania dla układów regulacji generatorów synchronicznych jako elementów hierarchicznej struktury sterowania U i Q.

 • Ścieżki energetyczne dla Gdańska.

  Publikacja

  W referacie zaprezentowano ścieżki energetyczne dla Gdańska w trzech horyzontach czasowych: krótkoterminowym (2012), średnioterminowym (2020) i długoterminowym (2050). Ścieżka energetyczna to propozycja przedsięwzięć dotyczących systemu energetycznego na danym obszarze. Referat jest rezultatem badań prowadzonych w ramach projektu PATHways TO Renewable and Efficient energy Systems (PATH-TO-RES), wspieranego przez program Komisji...

 • Blob - standardowa architektura przyszłości?

  Publikacja

  - Rok 2005

  Relacja z konferencji ''Non-standard Praxis'', Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA, 24-26 września 2004, traktującej o współczesnej praktyce architekta w dobie cyfrowych technologii.

 • The Book of Trends in Education 2.0

  Publikacja

  - Rok 2015

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zasoby surowców energetycznych

  Publikacja

  - Rok 2023

  Zawarto informacje dotyczące podziału nośników energii wraz z przedstawieniem jednostek miar, omówiono światowe zużycie energii pierwotnej oraz dokonano charakterystyki zasobów surowców energetycznych w Polsce i na świecie.

 • Podstawy przemian energetycznych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Podano podstawy fizyczne oraz techniczno-ekonomiczne przemian różnych rodzajów energii w energię cieplną i elektryczną. Na tle światowych i krajowych zasobów energii oraz rozwoju zapotrzebowania na energię przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z przemianami energii cieplnej i mechanicznej w energię elektryczną w elektrowniach i elektrociepłowniach konwencjonalnych oraz energii wodu i wiatrów. Opisano zagadnienia związane...

 • Bezpieczeństwo energetyczne Białorusi w strategiach

  Publikacja

  - Rok 2018

  Artykuł przedstawia koncepcje bezpieczeństwa energetycznego Białorusi zawarte w tekstach trzech strategii

 • Bezpieczeństwo energetyczne Białorusi w strategiach

  Artykuł ukazuje bezpieczeństwo zewnętrzne Białorusi w tekstach strategii

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Energetyczne wykorzystanie biomasy-zagadnienia wybrane.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono analizę warunków rozwoju rynku drewna i odpadów drzewnych jako paliwa energetycznego. Omówiono problemy techniczne i ekonomiczne możliwe przy wdrażaniu technologii wykorzystujących biomasę.

 • Biomasa w szwedzkim systemem energetycznym.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artkuł omawia wykorzystanie biomasy w Szwecji do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Dominującym nośnikiem energii pierwotnej jest ropa naftowa i produkty jej przeróbki. W roku 2000 jej udział wyniósł 33% natomiast udział biomasy wynosił około 15%. Biomasa jest głównie wykorzystywana w przemyśle leśnym (67%) oraz w ciepłownictwie (21%). Przedstawiono politykę energetyczną w Szwecji, która charakteryzuje się m. innymi wprowadzeniem...

 • Book History

  Czasopisma

  ISSN: 1098-7371 , eISSN: 1529-1499

 • BOOK COLLECTOR

  Czasopisma

  ISSN: 0006-7237

 • Inter Bloc

  Czasopisma

  ISSN: 0242-3960

 • Book 2.0

  Czasopisma

  ISSN: 2042-8022 , eISSN: 2042-8030

 • Synthesis of isotactic polypropylene- block -polystyrene block copolymers as compatibilizers for isotactic polypropylene/polyphenylene oxide blends

  Publikacja

  - POLYMER - Rok 2018

  Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) (PPO) and isotactic polypropylene (iPP) are highly incompatible and consequently their uncompatibilized blends are quite brittle regardless of the molecular weights and ductility of the individual components. Isotactic polypropylene-polystyrene block copolymers, to be applied as compatibilizers for a broad range of PPO/iPP blend compositions, were prepared by mechanism transformation from...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • "Food Oxidants and Antioxidants" Book review

  The book is the 14th title in the CRC series Chemical and Functional Properties of Food Components, edited since 2001 by Zdzisław E. Sikorski. The editor of the book, a professor in the University of Łódź and member of the Polish Academy of Sciences, is an internationally recognized authority in biochemistry and biophysics of reactive oxygen species. In Poland Grzegorz Bartosz has a reputation as the author of his most interesting...

 • Bloki oporowe przy przewodach ciśnieniowych

  Publikacja

  - Rok 2013

  Bloki oporowe na przewodach. Stabilizacja położenia. Zabezpieczenie przed przesuwaniem. Podstawowe konstrukcje. Zasady stosowania.

 • Tyre/road noise. Reference book.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Książka przedstawia zagadnienia związane z hałasem opon samochodowych poruszających się po nawierzchniach drogowych. Zawiera rozdziały poświęcone budowie opon, budowie nawierzchni drogowych, akustyce, mechanizmom generowania hałasu, wpływie czynników eksploatacyjnych i konstrukcyjnych na hałas opon, metodom pomiarowym, modelowaniu, metodom ograniczania hałasu opon, zagadnieniom prawnym i normalizacyjnym. Jest kompletnym przewodnikiem...

 • Receiver block of antenna amplifier for WLAN systems in 5 GHz band

  Publikacja

  - Rok 2006

  Dwukierunkowe wzmacniacze antenowe (BDA) są często stosowane do zwiększania zasięgu łączności w sieciach bezprzewodowych WLAN. W artykule przedstawiono teorię, procedurę projektową oraz realizację części odbiorczej dwukierunkowego wzmacniacza do systemów WLAN na pasma 5GHz w standardach 802.11a i HiperLAN-2. Analizowano tylko te bloki, które wpływają na parametry toru odbiorczego. Aby ograniczyć koszt wzmacniacza wszystkie obwody...

 • Projektowanie elewacji aktywnej energetycznie

  Publikacja

  - Rok 2020

  celem tego rozdziału jest wyodrębnienie i usystematyzowanie elementów obudowy zewnętrznej, które mają wpływ na procesy energetyczne zachodzące w budynkach, oraz określenie zasad ich stosowania. Mają one charakter ogólnych zaleceń, które należy każdorazowo weryfikować, uwzględniając potrzeby obiektu i jego uwarunkowania. Pozwala to nie tylko spojrzeć na elewację jako na element o znaczeniu architektonicznym, ale także zrozumieć...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optymalizacja charakterystyki energetycznej budynków

  Publikacja
  • R. Ruciński

  - Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - Rok 2012

  Charakterystyka energetyczna budynków. Problemy optymalizacji z uwzględnieniem polskiej specyfiki. Założenia modelowe.

 • Pomorski Archipelag Wysp Energetycznych

  Publikacja

  - Zeszyty Problemowe Samorząd Pomorza - Rok 2022

  Omówiono możliwy rozwój energetyki prosumenckiej na terenie województwa pomorskiego. Odniesiono się do form organizacyjnych oraz współpracy lokalnych struktur z systemem elektroenergetycznym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Technologie energetyczne wykorzystujące przyjazne żródła energii

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przestawiono współczesne technologie i układy wytwarzania energii wykorzystujące odpady komunalne i przemysłowe oraz odnawialne źródła energii. opisano podstawowe układy energetyczne wytwarzania na lokalnym rynku energii.

 • Energetyczne aspekty działania komunalnej oczyszczalni ścieków

  W pracy omówiono gospodarkę cieplno-energetyczną wybranej oczyszczalni ścieków. Pokazano możliwości wykorzystania odnawialnych zasobów energii (biogazu), odzysku ciepła ze ścieków oraz kogeneracji, wraz z oszacowaniem oszczędności paliw kopalnych.

 • Energetyka odnawialna w bilansie energetycznym Polski.

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2003

  Przedstawiono główne problemy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Określono potencjał energetyczny wykorzystania źródeł energii przyjaznych środowisku.

 • Bilans energetyczny w pojeździe hybrydowym z napędem szeregowym.

  Publikacja

  Przedstawiono model pojazdu hybrydowego z napędem szeregowym sformułowany przy użyciu grafów wiązań (GW) i równań stanu (RS). Podano składowe bilansu energetycznego hybrydowego układu napędowego i zdefiniowano najważniejsze sprawności, które mogą posłużyć do oceny ogólnej sprawności eksploatacji pojazdu. Krótko opisano pojazd hybrydowy zbudowany w Politechnice Gdańskiej w celu przeprowadzenia weryfikacji eksperymentalnej modelu...

 • OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA CHARAKTERYSTYK ENERGETYCZNYCH PROCESU DO PRZEWIDYWANIA WSKAŹNIKÓW ENERGETYCZNYCH NA BIEŻĄCO

  W artykule autorka zaprezentowała możliwości wykorzystania charakterystyk energetycznych procesu do bieżącej kontroli wskaźników energetycznych. Metoda bieżącej kontroli wskaźników wykorzystuje jako wartości porównawcze wskaźniki wyznaczane na podstawie charakterystyk energetycznych procesów. Metoda ma przede wszystkim mieć zastosowanie do wczesnego wykrywania i eliminowania nadmiernego, nieracjonalnego zużycia nośników energii...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • "do[my] w bloku. projekt wnętrza"

  Publikacja

  Zaspa i Przymorze są aktualnie popularnymi, wysoko ocenianymi dzielnicami mieszkaniowymi. Bloki z lat 70. XX wieku to prefabrykowane, wielorodzinne budynki mieszkaniowe, których układy przestrzenne zdążyły się zdezaktualizować wobec dzisiejszych potrzeb ich mieszkańców. Projekty studenckie pokazują, że mieszkania te mają potencjał wykreowania wygodnych przestrzeni do zamieszkiwania, adaptowalnych do współczesnych oczekiwań. Zaprojektowane...

 • TECHNOLOGY OF CREATING AND USAGE OF PROECOLOGICAL BLOCK EMPTYSEED

  Publikacja

  Nowadays, finding natural substitutes for mass-produced materials is one of the main tasks faced by scientists and designers. There is an increasing emphasis on the theme of ecology and the need for sustainability. Variants and methods are sought which will create environmentally friendly materials in a fast, relatively inexpensive and ecological way. The aim of this paper is to present different proposals of natural building materials...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ciepłownictwo w polityce energetycznej Polski

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przedstawiono rolę sektora ciepłowniczego w Polsce w odniesieniu do zagadnień prawnych kreowania polityki energetycznej kraju.

 • Uwarunkowania polityki energetycznej województwa pomorskiego

  Województwo pomorskie, leżące w północnej części Polski, ma charakter przemy - słowo-rolniczy. W 2013 r. zakłady przemysłowe położone na tym terenie wprowadziły do atmosfery 6900 ton gazów i 2800 ton pyłów. Największymi trucicielami są elektrociepłownie wytwarzające energię z wykorzystaniem węgla kamiennego i brunatnego. W dokumentach polityki energetycznej UE zapowiedziano zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych...