Małgorzata Gawrycka - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Filters

total: 83

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2023
Year 2021
Year 2020
Year 2019
Year 2018
 • Share of the wage factor in national income – selected aspects
  Publication

  - Year 2018

  The aim of this study is to examine changes in the share of the wage factor in national income, in selected EU countries against labour productivity and investment rates reflecting changes in capital-labour relations, indicated by researchers as determinants of change of the share of the wage factor in national income. The scope of the study includes a review of literature devoted to the issue of wage factor share in national income...

  Full text to download in external service

 • Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia
  Publication

  - Year 2018

  Celem niniejszego opracowania jest zbadanie, w jaki sposób swoboda przepływu osób wpłynęła na kształtowanie się salda populacji ludności i migracji w poszczególnych krajach UE. Autorzy mając na uwadze zachodzące przeobrażenia demograficzne zadali sobie pytanie w jaki sposób będą te zmiany wpływały na funkcjonowanie gospodarek oraz czy swoboda przepływu osób i migracje mogą rekompensować niedobory zasobów pracy wynikające ze zmian...

  Full text to download in external service

 • THE SITUATION OF WOMEN IN THE POLISH LABOUR MARKET IN THE LIGHT OF CHANGES IN THE PENSION SECURITY SYSTEM

  The aim of the study is to examine the opinion of a group of women on their economic activity and decisions related to retirement. The first part of the article reviews previous research related to the economic activity of older people with a special focus on women. In the empirical part of the article, women’s opinions on issues related to retirement were analyzed. The research was carried out in 2016 on a sample of 45 women,...

  Full text available to download

Year 2017
Year 2016
 • CHALLENGES TO NATIONAL ECONOMIES OF SELECTED EU COUNTRIES IN THE CONTEXT OF DEMOGRAPHIC CHANGES IN SOCIETY
  Publication

  The countries of Central and Eastern Europe, which acceded to the EU in 2004, are facing a great challenge related to transformations in the level and demographic structure of the population. The observed adverse demographic developments require taking decisive actions aimed at curbing the negative trend. The purpose of this paper is to present changes in the level and demographic structure of population and their impact on...

 • Oferta kształcenia a wymogi współczesnego rynku pracy
  Publication

  Współcześnie zmianom ulegają struktury gospodarek oraz sposoby gospodarowania poszczególnymi zasobami na rynkach. Wpływ na to mają nowoczesne technologie, procesy globalizacji i integracji. Obserwowane dynamiczne zmiany wymuszają włączenie się w proces unowocześniania różnych uczestników rynku. Jednym z nich są instytucje zajmujące się szeroko rozumianym kształceniem, które przygotowują zasoby pracy do wejścia na rynek pracy. Celem...

  Full text to download in external service

 • Wpływ zmian demograficznych na rozwój gospodarki narodowej

  Współczesne trendy demograficzne odnoszące się do zjawiska starzenia się społeczeństwa skłaniają do analizy skutków zapaści ludności i ich wpływu na gospodarkę narodową. Problem zmian demograficznych nie dotyczy jedynie obserwacji związanych z przyrostem naturalnym, trwaniem ludzkiego życia czy migracją, dodatkowo odnosi się do zjawisk ekonomicznych, gdzie wzajemne powiązania o charakterze demograficzno-ekonomicznym stają się oczywiste....

  Full text to download in external service

Year 2015
Year 2014
 • OCENA REALIZACJI KONCEPCJI FLEXICURITY NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

  Istniejące rozbieżności pomiędzy celami przedsiębiorstw a pozycją pracowników na rynku pracy doprowadziły do popularyzacji i wdrażania w wielu państwach UE modelu flexicurity, którego celem jest połączenie elastycznych form zatrudnienia ze skuteczną polityką wspierającą przemiany na rynku pracy. Celem opracowania jest zbadanie i ocena wdrażania modelu flexicurity przy uwzględnieniu wskaźników złożonych. Zakres opracowania obejmuje...

  Full text to download in external service

 • Regionalna strategia w obszarze polityki rynku pracy w województwie pomorskim
  Publication

  Celem artykułu jest przedstawienie strategii i planów działań w obszarze rynku pracy przygotowanych przez władze samorządowe województwa pomorskiego.. Władze regionalne i lokalne województwa pomorskiego opracowały szereg dokumentów wytyczających główne kierunki polityki rynku pracy. Najważniejsze z nich to „Strategia rozwoju województwa pomorskiego do roku 2020” oraz „Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa...

 • ZMIANY STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ LUDNOŚCI – WYZWANIA DLA RYNKU PRACY
  Publication

  - Year 2014

  Polska, podobnie jak i inne kraje europejskie doświadcza w przyspieszonym tempie zmian demograficznych, które w krajach o rozwiniętych gospodarkach rynkowych rozpoczęły się w latach 60. XX wieku. Procesy nieodwracalne, związane ze starzeniem się społeczeństwa na początku zaobserwowano w Skandynawii, następnie proces ten objął kraje Europy Zachodniej, Europy Południowej, w latach 90. XX wieku – również Europę Środkową i Wschodnią....

Year 2013
Year 2012
Year 2011
Year 2010
 • Analiza niedopasowań podaży absolwentów do potrzeb polskiego rynku pracy
  Publication

  - Year 2010

  Wyniki różnych badań prowadzonych w Polsce potwierdzają, iż sytuacja absolwentów różnych typów szkół na rynku pracy jest trudna. Znaczna ich część nie może znaleźć zatrudnienia zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Dlatego warto zastanowić się jakie są główne przyczyny zaistniałej sytuacji. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja podaży absolwentów szkół średnich i wyższych w Polsce oraz przedstawienie ich sytuacji na rynku...

 • Diversification of investment efficiency in selected economies
  Publication

  - Year 2010

  An assessment of the effectiveness of investments is a key element of investment processes. In order to be comprehensive and exhaustive, it should go beyond the scope of the microeconomic assessment and take into account the macroeconomic calculation of effectiveness. The prerequisite for the effectiveness of investment decisions implemented by private companies is the maximization of the return on the investments. When attempting...

 • Efektywność zasobów pracy w gospodarce polskiej
  Publication

  Budowa gospodarki opartej na wiedzy wymaga zatrudnienia pracowników o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych. Dlatego też można przyjąć, iż zasoby ludzkie stanowią jeden z głównych czynników rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Determinują osiągane przez nie efekty gospodarowania oraz przesądzają o wzroście ich pozycji konkurencyjnej na rynku. Celem niniejszego artykułu jest przekrojowo-dynamiczna analiza zróżnicowania...

  Full text to download in external service

 • Polski rynek pracy na tle wybranych rynków Unii Europejskiej
  Publication

  - Year 2010

  Polityce wobec europejjskiego rynku pracy poświęcono w prawie wspólnotowym wiele miejsca, co wynikało z przeobrażeń uregulowań prawnych i dostosowywania ich do zmieniających się warunków kształtujących się na wewnętrznym rynku pracy. Polskie przepisy regulujące rynek pracy rowniez uległy licznym zmianom, co wynikało z ewaluacji rynku pracy i integracji naszego kraju ze strukturami UE. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie...

 • Przestrzenne zróżnicowanie rynków pracy z punktu widzenia popytu na pracę
  Publication

  Rynek pracy nie jest kategorią jednrodną. Jego zróżnicowanie wynika ze specyfiki regionu, jego struktury oraz poziomu rozwoju. W celu zbadania przewag konkurencyjnych lokalnych rynków pracy, z punktu widzenia warunków związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, można dokonać charakterystyki cech determinujących potencjał pracy tkwiący w danym regione. Mnogość cech zmusza do dokonywania trudnego wyboru miar oddających...

  Full text available to download

 • Regulacje rynku pracy i ich wpływ na aktywność zawodową społeczeństwa

  Przedstawiciele poszczególnych szkół ekonomicznych w odmienny sposób określają rolę państwa w gospodarce, co przesądza o stopniu jego ingerencji w funkcjonowanie różnych rynków. Powszechne przekonoanie o potrzebie ingerencji ze strony państwa nie budzi większych zastrzeżeń, pojawia sie natomiast kwestia sporna co do zakresu i form regulacji rynku, w tym rynku pracy. Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, w jaki sposób w...

seen 2400 times