Search results for: rynek pracy - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: rynek pracy

Search results for: rynek pracy

 • Rynek pracy

  e-Learning Courses
  • A. Szuwarzyński
  • M. Gawrycka

 • Rynek pracy

  e-Learning Courses
  • M. Szeluga-Romańska

  Kurs będzie dotyczył różnych aspektów bardzo dynamicznie zmieniającego się obecnie rynku pracy. 

 • Rynek Pracy

  Journals

  ISSN: 1233-4103

 • Rynek pracy - niestacjonarne

  e-Learning Courses
  • A. Szuwarzyński

  Przedmiot do wyboru "Rynek pracy" na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Analityka gospodarcza realizowany w semestrze 5. 

 • Rynek Pracy NST

  e-Learning Courses
  • M. Szeluga-Romańska

  WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: •Aktywność. •Projekty grupowe. •Kolokwium na przedostatnich zajęciach (teoria ze slajdów). •Obecność – obowiązkowa.

 • Rynek pracy (2023_2024)

  e-Learning Courses
  • M. Szeluga-Romańska

 • Rynek pracy (2023)

  e-Learning Courses
  • M. Szeluga-Romańska

 • Rynek pracy 2021/2022

  e-Learning Courses
  • M. Szeluga-Romańska

 • Rynek pracy 2022/23

  e-Learning Courses
  • M. Szeluga-Romańska

 • Rynek pracy w Polsce.

  W pracy przeprowadzona jest analiza wskaźników bezrobocia w Polsce w latach 1990-2003. Bezrobocie rozpatrywane jest również w układzie regionalnym i z punktu widzenia wykształcenia.

 • EUROPEJSKI RYNEK PRACY [2020/21]

  e-Learning Courses
  • M. Chomka

  Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności poruszania się po rynku pracy w Europie zgodnym z wytycznymi i prawodawstwem  UE

 • EUROPEJSKI RYNEK PRACY [2022/23]

  e-Learning Courses
  • M. Chomka

 • EUROPEJSKI RYNEK PRACY [2021/22]

  e-Learning Courses
  • M. Chomka

 • Rynek pracy NST. 2022/23

  e-Learning Courses
  • M. Szeluga-Romańska

 • EUROPEJSKI RYNEK PRACY [2023/24]

  e-Learning Courses
  • M. Chomka

 • EUROPEJSKI RYNEK PRACY [Niestacjonarne][2022/23]

  e-Learning Courses
  • M. Chomka

 • EUROPEJSKI RYNEK PRACY [Niestacjonarne][2023/24]

  e-Learning Courses
  • M. Chomka

 • EUROPEJSKI RYNEK PRACY [ET][Niestacjonarne][2021/22]

  e-Learning Courses
  • M. Chomka

 • EUROPEJSKI RYNEK PRACY [ET][Niestacjonarne][2022/23]

  e-Learning Courses
  • M. Chomka

 • EUROPEJSKI RYNEK PRACY [ARISS][Niestacjonarne][2021/22]

  e-Learning Courses
  • M. Chomka
  • A. Dzwonkowski

 • Rynek pracy w Azerbejdżanie, Armenii i Gruzji

  Publication

  - Year 2021

  Praca ukazuje zmiany na rynku pracy w trzech państwach Kaukazu Południowego w latach 2000-2020

  Full text to download in external service

 • Polski rynek pracy na tle wybranych rynków Unii Europejskiej

  Publication

  - Year 2010

  Polityce wobec europejjskiego rynku pracy poświęcono w prawie wspólnotowym wiele miejsca, co wynikało z przeobrażeń uregulowań prawnych i dostosowywania ich do zmieniających się warunków kształtujących się na wewnętrznym rynku pracy. Polskie przepisy regulujące rynek pracy rowniez uległy licznym zmianom, co wynikało z ewaluacji rynku pracy i integracji naszego kraju ze strukturami UE. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie...

 • Wpływ zmian struktury demograficznej ludności na lokalny rynek pracy

  Publication

  - Year 2015

  Na wzrost konkurencyjności gospodarki wpływa wiele czynników. Jednym z nich mogą być dostępne zasoby ludzkie. Ważna jest nie tylko dynamika zmian liczby ludności, również jej struktura. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie zmian zachodzących na rynku pracy, będących konsekwencjami zmian struktury demograficznej ludności, które w przyszłości mogą wywierać negatywny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą regionu i kraju....

 • RYNEK PRACY WOBEC ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH I SPOŁECZNYCH W KRAJACH UE

  Obserwowane procesy demograficzne w krajach UE stają się wyzwaniem dla krajowych rynków pracy, gdyż powodują systematyczne zmniejszanie się zasobów siły roboczej oraz zwiększanie udziału osób starszych. Z problemami, z którymi muszą zmierzyć się poszczególne gospodarki to przede wszystkim aktywizacja zawodowa ludzi młodych, kobiet i ludzi powyżej 50 roku życia. Problemem na rynku pracy może być również zatrudnianie osób powyżej...

  Full text available to download

 • Wpływ integracji gospodarczej i walutowej na rynek pracy w Polsce - wybrane zagadnienia

  Publication

  - Year 2006

  W opracowaniu poddano analizie z jednej strny rolę włączenia Polski w struktury gospodarcze UE, z drugiej zaś wpływ przygotowań do udziału w jednowalutowym obszarze. Postawiona na wstępie teza, iż procesy integracyjne i przyszłe pełnoprawne uczestnictwo w UGW przyczynią się do poprawy sytuacji na krajowym rynku pracy została przyjęta z dwóch powodów. Po pierwsze związane jest to z wytycznymi Strategii Lizbońskiej, po drugie pomocne...

 • RYNEK PRACY w dobie pandemii COVID-19 na przykładzie Azerbejdżanu i Polski

  Publication

  - Year 2021

  Nieoczekiwane pojawienie się pandemii COVID-19 spowodowało prawdziwą rewolucję w wielu sektorach gospodarek na całym świecie. Jedne z nich dotknięte zostały bardziej niż inne, a z kolei niektóre, jak na przykład branża e-commerce, kurierska, EdTech – edukacja online, przeżywały wręcz prawdziwy rozkwit. W zasadzie można powiedzieć, że każde państwo odczuwa skutki pandemii, zwłaszcza te negatywne, choć oczywiście uwarunkowane jest...

  Full text to download in external service

 • Formy i metody elastycznego zatrudnienia oraz czynniki wpływające na rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej

  Publication

  W artykule przeanalizowano główne przesłanki pojawienia się nowych form zatrudnienia. Są nimi przede wszystkim megatrendy światowe: trendy demograficzne i społeczne, glabalizacja oraz rozwój nowych technologii i usług informatycznych. Wpływ na kształtowanie się elastycznego rynku pracy mają również inne czynniki, które omówiono i poddano analizie.

 • Wybrane aspekty rynku pracy

  Publication

  - Year 2007

  Rozdział przedstawia różne czynniki kształtujące rynek pracy w kontekście dostosowania kwalifikacji do zmieniających siępotrzeb. Istotną rolę odgrywają tu czynniki demograficzne. Istotna jest umiejętność wykorzystania dobrych wzorców wypracowanych w Europie. Właściwe wykorzystanie zasobów pracy związane jest koniecznością permanentnego aktualizowania wiedzy.

 • Wpływ wzrostu gospodarczego na europejskie rynki pracy

  Publication

  - Year 2009

  Procesy integracyjne i globalizacyjne wystepujące we współczesnych gospodarkach potwierdzaja wystepowanie silnych powiązań pomiedzy poszczególnymi krajami.Rok 2007 zakończył się kryzysem finansowym w gospodarce amerykańskiej i jednoczesnie zdaniem wielu ekspertów, dał początek głebokiej recesji gospodarczej na świecie, której skutki są trudne do oszacowania. Jednym z negatywnych efektów kryzysu jest bez wątpienia jego silne oddziaływanie...

  Full text to download in external service

 • Projekty NFT i bariery ich wejścia na rynek

  Niniejsza praca traktuje o barierach wejścia na rynek dla projektów NFT. Porusza zagadnienia związane z kapitałochłonnością, regulacjami prawnymi, dostępem do wiedzy i patentów, a także ze zróżnicowaniem produktów i dostawców na rynku NFT. Celem pracy jest identyfikacja i opis barier wejścia, które napotykają nowe przedsiębiorstwa wchodzące na rynek. Autorzy przewidują, że wraz z rosnącym zainteresowaniem konsumentów wzrośnie zainteresowanie...

  Full text available to download

 • Skutki starzenia się społeczeństwa dla rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty

  Publication

  - MARKETING I RYNEK - Year 2016

  Na przełomie XX i XXI wieku zjawisko starzenia się ludności postrzegane jest jako dominujący proces demograficzny, który odzwierciedla się w zmianie struktury wieku ludności i wzroście liczby osób starszych w ogólnej populacji. Rynek pracy stoi zatem przed koniecznością wprowadzenia głębokich reform o charakterze społeczno-gospodarczym umożliwiających dostosowanie do nowego otoczenia demograficznego. Polityka państwa musi odnaleźć...

  Full text to download in external service

 • Oferta kształcenia a wymogi współczesnego rynku pracy

  Publication

  Współcześnie zmianom ulegają struktury gospodarek oraz sposoby gospodarowania poszczególnymi zasobami na rynkach. Wpływ na to mają nowoczesne technologie, procesy globalizacji i integracji. Obserwowane dynamiczne zmiany wymuszają włączenie się w proces unowocześniania różnych uczestników rynku. Jednym z nich są instytucje zajmujące się szeroko rozumianym kształceniem, które przygotowują zasoby pracy do wejścia na rynek pracy. Celem...

  Full text to download in external service

 • Przestrzenne zróżnicowanie rynków pracy z punktu widzenia popytu na pracę

  Publication

  Rynek pracy nie jest kategorią jednrodną. Jego zróżnicowanie wynika ze specyfiki regionu, jego struktury oraz poziomu rozwoju. W celu zbadania przewag konkurencyjnych lokalnych rynków pracy, z punktu widzenia warunków związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, można dokonać charakterystyki cech determinujących potencjał pracy tkwiący w danym regione. Mnogość cech zmusza do dokonywania trudnego wyboru miar oddających...

  Full text available to download

 • Małgorzata Gawrycka dr hab.

  Małgorzata Gawrycka, a graduate of the Faculty of Management at the University of Gdańsk, PhD in economics. From 2012-2020, deputy dean for teaching at the Faculty of Management and Economics of the Gdańsk University of Technology. Currently Dean of the Faculty. Scientific interests focus on issues related to the macroeconomic policy of the state. In particular, the problems of the situation on the labour market, demographic changes,...

 • POLITYKA RYNKU PRACY WOBEC OSÓB STARSZYCH W POLSCE

  Rynek pracy w Polsce przechodzi obecnie wiele przemian o charakterze strukturalnym, co związane jest ze zmianami struktury demograficznej ludności, a szczegól- nie ze wzrostem liczby osób starszych w społeczeństwie. Efektem spadku liczby urodzeń i wydłużenia przeciętnego trwania ludzkiego życia jest postępujący proces starzenia się spo- łeczeństwa. Liczba ludności zmniejsza się, a dodatkowo zachodzą bardzo niekorzystne, z punktu...

  Full text available to download

 • Polski rynek leasingu - stan i perspektywy

  Artykuł podejmuje tematykę funkcjonowania leasingu w warunkach polskiej gospodarki. Charakterystyce poddano umowy leasingowe. Określono korzyści oraz wady wynikające z ich zawierania. W dalszej części pracy zbadano jak kształtuje się wartościowo wolumen podpisywanych umów leasingowych w Polsce od początku roku 2001 do trzeciego kwartału 2009. Wyznaczono również udział rynku leasingowego w finansowaniu inwestycji ogółem w kraju....

  Full text available to download

 • Anatomia systemu ERP. Rynek, praktyczne zastosowanie oraz bezpieczeństwo systemów Enterprise Resource Planning

  Publication

  Tematem niniejszej pracy stał się rynek, praktyczne zastosowanie otwartych systemów ERP w przedsiębiorstwach oraz jego bezpieczeństwo dokonane na podstawie wybranych przykładów z artykułów naukowych oraz dostępnej literatury przedmiotu. Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytania: Jakie są dotychczasowe rozwiązania systemowe w przedsiębiorstwach? Jakie są zalety stosowania systemów ERP Open Source? Jakie...

  Full text available to download

 • Konferencja Na Rynek

  Events

  06-05-2022 09:00 - 06-05-2022 15:30

  Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Popularyzatorskiej pt.:“Na Rynek! Regeneracja targowisk miejskich”, która odbędzie się stacjonarnie na dziedzińcu Heweliusza w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej

 • The impact of emigration of Polish employees to other countries of the EU on the situation of employers in Poland

  Publication

  W opracowaniu próbowano przedstawić skutki migracji młodych ludzi po wejściu Polski do UE na polski rynek pracy. Wskazywano też jakie kroki należałoby podejmować, aby pomniejszyć te negatywne skutki.

 • Dyskryminacja versus admiracja. Pracownicy w starszym wieku w wybranych teoriach i koncepcjach ekonomicznych

  Starzenie się ludności to zjawisko globalne [Kijak, Szarota, 2013, s. 6]. Oznacza ono zmiany w strukturze wieku ludności, polegające na rosnącej liczbie i udziale osób reprezentujących starsze grupy wiekowe w populacji ogółem. Pociąga za sobą zmiany jakościowe – na różnych poziomach życia społecznego i gospodarczego [Szatur-Jaworska, 2013, s. 348]. Rynek pracy stanowi jeden z wymiarów, w...

  Full text available to download

 • ZMIANY STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ LUDNOŚCI – WYZWANIA DLA RYNKU PRACY

  Publication

  - Year 2014

  Polska, podobnie jak i inne kraje europejskie doświadcza w przyspieszonym tempie zmian demograficznych, które w krajach o rozwiniętych gospodarkach rynkowych rozpoczęły się w latach 60. XX wieku. Procesy nieodwracalne, związane ze starzeniem się społeczeństwa na początku zaobserwowano w Skandynawii, następnie proces ten objął kraje Europy Zachodniej, Europy Południowej, w latach 90. XX wieku – również Europę Środkową i Wschodnią....

 • Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2010

  Rynek usług systemowych jest rynkiem pomocniczym, którego funkcjonowanie ma umożliwić realizację zadań przez rynek podstawowy jakim jest rynek energii elektrycznej. Proces produkcji i dostawy energii elektrycznej podlega szeregowi ograniczeń natury technicznej. Dla sprawnej i bezpiecznej pracy systemu Operator Systemu Przesyłowego musi dysponować odpowiednimi narzędziami, które pozyskuje jako usługi bilansujące i regulacyjne. Zadaniem...

 • Zachowania starszych klientów na rynku usług on-line

  Publication

  - Handel Wewnętrzny - Year 2012

  Osoby starsze stanowić będą w przyszłości stale zwiększający się rynek konsumencki. Jednocześnie stale rośnie rynek usług online. Dlatego problem korzystania osób starszych z usług on-line nabiera szczególnego znaczenia. W artykule przedstawione zostały wyniki badania sposobu korzystania z usługi pośrednictwa pracy w serwisach internetowych, uzyskane z wykorzystaniem badań okulograficznych - nagrań Gaze Plot oraz wywiadów ThinkAloud....

 • Inwestycje rzeczowe a zmiany w zatrudnieniu

  Celem niniejszego opracowania jest określenie zależności występujących pomiędzy nakladami inwestycyjnymi realizowanymi przez przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej i ich wpływem na rynek pracy. Pogłębieniem analiz makroekonomicznych bedzie konfrontacja rezultatów z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych badań własnych w przedsiębiorstwach kształtujących popyt na pracę. W niniejszym artykule zostaną przedstawione wyniki badań...

 • Identyfikacja cech pracownika w opinii studentów zarządzania i rekruterów

  Publication

  - Year 2016

  W tekście prezentowane są wyniki badań empirycznych w zakresie opinii studentów oraz osób przeprowadzających proces rekrutacji i selekcji pracowników, w obszarze kategorii „profesjonalizmu” i cech jakie są „profesjonalistom” przypisywane. Dane empiryczne pozyskano w oparciu o badanie sondażowe przeprowadzone wśród studentów oraz wywiady z rekruterami. Wyniki badań mogą wskazać potencjalne obszary, w których opinie studentów kierunku...

  Full text available to download

 • Dagmara Nikulin dr

  Bio: Dagmara Nikulin Dagmara Nikulin has been employed at the Faculty of Management and Economics as a research and teaching assistant professor since 2014. Initially, she worked at the Department of Economic Sciences, and now at the Department of Statistics and Econometrics. She is a graduate of the Faculty of Economics at the Poznań University of Economics (2009) and the Faculty of Social Sciences of the Adam Mickiewicz University...

 • Electronic commerce - główne czynniki wzrostu i bariery na rynku światowym i w Polsce.

  Publication

  - Year 2002

  W pracy wskazano na główne czynniki wzrostu Electronic Commerce. Ukazano bariery, które dzięki jego wykorzystaniu mogą zostać przezwyciężone oraz wskazano na nowo powstający rynek informacji. Pokazano szanse wynikające z zastosowania technologii EC, jak również bariery ich stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem warunków polskich.

 • Bezrobocie w Polsce w latach 1990 - 2002 na tle wybranych krajów znajdujących się w okresie transformacji systemowej

  Publication

  - Year 2005

  Przemiany spoleczno - gospodarzce doprowadziły do wielu zmian w Polsce. Jedną ze sfer życia społeczno - gospodarczego, która szybko i dotkliwie odczuła skutki dokonującej się transformacji był rynek pracy. Celem artykułu było zaprezentowanie przyczyn pojawienia się zjawiska bezrobocia w Polsce i w wybranych krajach znajujących się w okresie transformacji. Analizie poddano rozmiary oraz stopę bezrobocia w Polsce, Czechach, na Węgrzech...

 • Wybrane aspekty migracji pracowników i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw

  Przystąpienie Polski do UE w roku 2004 było niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń dla rychów ludności. Obowiazujace w Polsce w pełniustalenia przyjęte dla państw członkowskich UE w zakresie swobodnego przepływu osób, dają możliwość przemieszczania się zarówno pracowników wykwalifikowanych, często o wysokich kwalifikacjach zawodowych, jak i pracowników o niskich kwalifikacjach. Celem niniejszego opracownaia jest zaprezentownaie...

 • Rynek instrumentów pochodnych

  Publication

  W pracy scharakteryzowano zasady funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych. Określono instrumenty finansowe na nim występujące. Przeprowadzono analizę tego rynku w warunkach Polski.