Handel Wewnętrzny - Journal - MOST Wiedzy

Search

Handel Wewnętrzny

ISSN:

0438-5403

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2021 5 Not listed on the ministry scored journals list
Ministry points - previous years
Year Points List
2021 5 Not listed on the ministry scored journals list
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list
2019 5 Not listed on the ministry scored journals list
2018 12 B
2017 12 B
2016 12 B
2015 12 B
2014 7 B
2013 7 B
2012 6 B
2011 6 B
2010 9 B
2009 9 B
2008 9 B

Impact Factor:

n/a

Filters

total: 35

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2018
 • Creating Hotel Services from a Perspective of Extraordinary Customer Experience
  Publication

  - Handel Wewnętrzny - Year 2018

  This conceptual article aims to explore the process of providing hotel services in the context of requirements arising from the experience economy. Both the concept of experience marketing and the concept of customer experience management provided a theoretical framework for the discussion. Based on a review of literature and conclusions derived from hotel managers’ experiences, a research model is proposed, which may be of some...

  Full text available to download

 • NOWE TRENDY I KIERUNKI BADAŃ W MARKETINGU USŁUG
  Publication

  Od momentu pojawienia się koncepcji marketingu usług przechodzi ona nieustającą ewolucję. Pojawiające się nowe trendy (m.in. Service-Dominant Logic, Service Logic, New Service Marketing) i obszary badań marketingu usług (np. Transformative Service Research) skłaniają do dokonywania podsumowań pewnego etapu rozwoju i stawiania pytań, w którym kierunku powinny podążać badania marketingu usług w przyszłości. Celem artykułu jest przedstawienie...

  Full text to download in external service

 • The effects of perceived risk, brand value, and brand trust on eWOM
  Publication

  Unrestricted access to the Internet, mobile devices, social applications and offering shopping comment options via online stores and platforms, encourages customers to generate online reviews about brands. That is why it became important to learn about the factors that motivate customers to create electronic word of mouth (eWOM). The survey aimed to check if there are links between perceived brand value, perceived risk, brand trust...

  Full text available to download

Year 2017
 • Antecedents and Consequences of Brand Loyalty
  Publication

  - Handel Wewnętrzny - Year 2017

  The objective of this paper is to review, systematize, and summarize empirical research on the antecedents and consequences of brand loyalty. The literature review has identified five categories of antecedents to brand loyalty associated with consumer, brand, social, corporate and relational factors. The type of loyalty formed varies according to the combination of various antecedents, with premium loyalty being considered the...

  Full text available to download

 • Consumerism and the Quality of Life
  Publication

  High level of consumption, driven by marketing activities, the pleasure and joy of possession and the accumulation of material goods are often associated with prosperity, sense of happiness and fulfilment in life. On a broader scale, economic indicators related to production and consumption are used to define the well-being and quality of life in societies. Unfortunately, the phenomenon of consumerism entails negative social and...

  Full text to download in external service

 • Diagnoza oferty wybranych jednostek certyfikacyjnych
  Publication

  Celem autorów przyjętym w tym artykule jest ocena porównawcza zakresu usług oferowanych przez wybrane, kluczowe jednostki certyfikujące normatywne systemy zarządzania, działające na rynku Pomorza Gdańskiego. Opracowane wyniki badań mogą ułatwić potencjalnym klientom tych organizacji wybór jednostki oferującej certyfikację stosownie do profilu działalności. Wyniki te określają także aktualne tendencje związane z certyfikacją systemów...

  Full text to download in external service

 • Literature Review on Conceptualisation of Online Consumer Engagement
  Publication

  - Handel Wewnętrzny - Year 2017

  The purpose of the current study is to develop a literature review on “online consumer engagement” (OCE). Articles from 2006 to 2016 published in the marketing journals and other related journals have been reviewed to summarise the OCE concept. Although there is not an agreed definition and conceptualisation of OCE, this study classified the concept as either behavioural or psychological within the dimensions of cognitive, emotional,...

  Full text available to download

 • Modele budowy wartości dla klienta - charakterystyka i rozwinięcie
  Publication

  Rozwój form realizacji biznesu umożliwił zbadanie nowych obiektów związanych z generowaniem wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. W pracy scharakteryzowano logiki tworzenia wartości będące podstawą modeli łańcucha wartości, sklepu wartości, sieci wartości oraz chmury wartości. Zaproponowano także wprowadzenie nowego składnika do struktury tych modeli w postaci węzła wartości.

  Full text to download in external service

 • Opinie młodych konsumentów na temat oznakowani opakowań kawy i herbaty
  Publication

  - Handel Wewnętrzny - Year 2017

  Celem pracy jest poznanie opinii i świadomości młodych konsumentów w zakresie oznakowania opakowań herbaty i kawy w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Badanie przeprowadzono wśród 78 studentów trójmiejskich uczelni deklarujących nabywanie i konsumpcję herbaty oraz kawy. Zdecydowana większość respondentów (ponad 90%) stwierdziła, że informacje umieszczane na opakowaniach kawy i herbaty są napisane czytelnie oraz zrozumiałym...

  Full text to download in external service

 • Postrzegana użyteczność serwisu www, zaufanie i satysfakcja użytkowników a ich lojalność – model teoretyczny i wyniki badania
  Publication

  W pracy zaprezentowano wyniki badania, w którym weryfikowano oddziaływanie postrzeganej użyteczności serwisu www na lojalność użytkowników przez dwie zmienne pełniące funkcję mediatorów, to znaczy zaufanie i satysfakcję użytkowników. Badanie przeprowadzono wśród 136 studentów w odniesieniu do serwisu www określonego wydziału jednej z krajowych uczelni za pomocą ankiety internetowej. Wyniki badania wskazują, że postrzegana użyteczność...

  Full text available to download

 • Pozyskiwanie informacji rynkowych, przewidywalność rynku a wyniki nowych produktów
  Publication

  Celem pracy jest empiryczna weryfikacja trzech efektów mediacyjnych pomiędzy, z jednej strony, gromadzeniem informacji rynkowych od nabywców, konkurentów i innych podmiotów rynkowych, a z drugiej strony, wynikami uzyskiwanymi w zakresie nowych produktów. Jako zmienną pośredniczącą każdej z tych relacji przyjęto przewidywalność rynku. Podstawę empiryczną stanowiły dane zebrane wśród krajowych przedsiębiorstw wysokiej i średnio-wysokiej techniki....

  Full text available to download

 • Selfie and Personal Branding Phenomena in the Context of the Network Economy. A Literature Review
  Publication

  - Handel Wewnętrzny - Year 2017

  Self-taken pictures called “selfies” shared in social media have become a worldwide phenomenon. This is due to the increased need of human being to share to other people their daily lives and to build their own personal brand in the networked world. Despite that, the subject of personal branding has not been sufficiently discussed in academic marketing literature over the past decade. The objective of the study is to present the...

  Full text to download in external service

 • Services Marketing Influence On Marketing Theory Evolution,
  Publication

  - Handel Wewnętrzny - Year 2017

  The discovery of differences between tangible goods and services in the 1970s was one of the most landmark moments in the history of marketing with an emphasis being shifted to the need for using different/diversified marketing activities while dealing with various industries and types of products. The objective of this article is to briefly characterise the evolution of the marketing thought and to present the crucial influence...

  Full text to download in external service

 • The Relational Benefits and the Quality of Services in Tourism
  Publication

  - Handel Wewnętrzny - Year 2017

  In a very competitive environment, it is highly important to identify the indicators that exert a major influence on customer satisfaction and loyalty. Based on the current relationship marketing concept of relational benefits (Gwinner, Gremler, Bitner, 1998; Hennig-Thurau, Gwinner, Gremler, 2002) and destination quality (Blazquez-Resino, Molina, Esteban-Talaya, 2015), a conceptual model was built. The present paper aims to analyse...

  Full text available to download

 • Trendy na rynku książki w Polsce – wybrane aspekty
  Publication

  Rynek książki w większości państw na świecie boryka się z problemami. Trwające od kilku lat niekorzystne zmiany to efekt szybkich przemian technologicznych i cywilizacyjnych, rezultat brutalnych praktyk konkurencyjnych, a także spadku poziomu czytelnictwa. Niezbędne wydaje się podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji w obszarze tak ważnym pod względem rozwoju społeczno-kulturowego, ale i gospodarczego. Pierwszym krokiem...

  Full text to download in external service

 • Wpływ outsourcingu na poprawę skuteczności wybranego procesu pomocniczego – studium przypadku
  Publication

  Outsourcing jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem w systemach zarządzania zarówno organizacji produkcyjnych jak i usługowych. Obecnie stosowany jest w od-niesieniu do podstawowych często skomplikowanych procesów stanowiących istotę działalności operacyjnej organizacji. Nie należy jednak zapominać, że w większości przypadków wydzieleniu podlegają procesy wspomagające działalność podstawową a poprawa ich skuteczności jest zasadniczym...

  Full text to download in external service

 • Zaangażowanie konsumenta – przegląd literatury
  Publication

  Zagadnienie zaangażowania klienta budzi zainteresowanie zarówno teoretyków, jak i praktyków. Z tego względu artykuł poświęcono rozwojowi koncepcji zaangażowania konsumenta, która coraz częściej jest przedmiotem opracowań naukowych. Wykorzystano w nim podejście dedukcyjne, oparte na analizie literatury przedmiotu. Analizie poddano najczęściej cytowane publikacje w bazach Web of Science (Core Collection) oraz Scopus. Celem opracowania...

  Full text available to download

 • Zaufanie do marek jako mediator pomiędzy postrzeganym ryzykiem i skłonnością do elektronicznego word-of-mouth
  Publication

  - Handel Wewnętrzny - Year 2017

  Rozwój Internetu oraz dostęp konsumentów do mediów społecznościowych wpływają na ich zaangażowanie on-line. Odzwierciedla to również sposób, w jaki konsumenci wyrażają opinie o markach i produktach w Sieci. Celem ankiety było zbadanie wpływu postrzeganego ryzyka i zaufania do marki na skłonność konsumentów do electronic word-of-mouth (eWOM). Ponadto, autorzy zbadali rolę zaufania do marki jako mediatora w relacji między postrzeganym...

  Full text available to download

 • Zaufanie i wiarygodność w komunikacji rynkowej jako podstawa budowania kapitału przedsiębiorstwa
  Publication

  - Handel Wewnętrzny - Year 2017

  Celem artykułu jest próba syntezy poglądów przedstawicieli nauki na temat znaczenia zaufania i wiarygodności w komunikacji rynkowej w procesie budowania kapitału przedsiębiorstwa. Przeprowadzona analiza literatury przedmiotu oraz wyników badań wtórnych dotyczących badanego zagadnienia wykazała, że zaufanie stanowi podstawę tworzenia wiarygodności firmy, co w efekcie przekłada się na budowanie kapitału przedsiębiorstwa. Celem poznawczym...

  Full text available to download

 • Związki pomiędzy cechami demograficznymi kobiet a zmiennymi dotyczącymi personalizacji produktu
  Publication

  W artykule skupiono uwagę na temacie dotyczącym personalizacji produktu. Celem pracy jest zbadanie zależności pomiędzy cechami demograficznymi a zmiennymi dotyczącymi personalizacji. Cechy demograficzne obejmują: wiek, wykształcenie, osiągany dochód netto, miejsce zamieszkania, a zmienne dotyczące personalizacji zawierają: znajomość personalizacji, chęć dopasowywania produktów do indywidualnych potrzeb, chęć zakupu spersonalizowanych...

  Full text available to download

 • Źródła informacji rynkowych a cechy jakościowe informacji
  Publication

  Celem pracy jest określenie, w jaki sposób rodzaj źródła informacji rynkowych oddziałuje na cechy jakościowe tych informacji. Wzięto pod uwagę trzy rodzaje źródeł informacji rynkowych – nabywców, konkurentów oraz, jako odrębną grupę, inne podmioty rynkowe (np. pośredników, dostawców), a także cztery istotne cechy jakościowe informacji − rzetelność, kompletność, przydatność i aktualność. Za pomocą modeli równań strukturalnych weryfikowano...

  Full text to download in external service

Year 2016
 • Konsumenci pokolenia Y - nowe wyzwanie dla komunikacji marketingowej
  Publication

  Celem artykułu jest wykazanie zmian jakie zaszły w zachowaniach konsumentów w XXI wieku - na przykładzie segmentu rynku jaki stanowią konsumenci pokolenia Y - i idącej za tym konieczności adaptacji działań marketingowych. Przeprowadzona analiza literatury wykazała, że pokolenie Y jest pierwszym pokoleniem, które całe swoje życie spędziło w tzw. środowisku cyfrowym. Stanowi to wyzwanie dla osób zajmujących się marketingiem,...

  Full text available to download

 • Zachowania seniorów z Polski Północnej na rynku usług finansowych w świetle wyników badań
  Publication

  Przedmiotem zainteresowania badawczego w niniejszym tekście są usługi finansowe oraz zachowania starszych konsumentów na rynku usług bankowych, ubezpieczeniowych itp. Podstawowym celem rozważań jest zidentyfikowanie kluczowych zmiennych społeczno-demograficznych wpływających na zakup usług finansowych przez osoby w wieku 50+. W pracy zastosowano przede wszystkim analizę literatury oraz analizę wyników uzyskanych za pomocą kwestionariusza ankietowego...

  Full text to download in external service

 • Źródła informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów
  Publication

  Celem pracy jest przedstawienie stopnia korzystania z różnych źródeł informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów przez krajowe przedsiębiorstwa średnio-wysokiej i wysokiej techniki oraz powiązania między rodzajem źródła a wynikami nowych produktów.

  Full text to download in external service

Year 2015
 • Lojalność eurokonsumentów pokolenia Y
  Publication

  Artykuł porusza aktualny temat pokolenia Y. Tym razem, reprezentantów tego pokolenia poddano badaniu w zakresie lojalności. Generacja Y jest segmentem rynku, który jest rozpatrywany ponad granicami, w skali międzynarodowej, a nawet globalnej. Rynkiem, do którego odniesiono badanie, ze względu na zasięg geograficzny, jest rynek krajów członkowskich Unii Europejskiej, zwany eurorynkiem. Wyniki badania ilościowego, które zaprezentowano...

  Full text available to download

 • Wybrane aspekty zachowań internautów oraz rozwój komunikacji marketingowej w Internecie - Polska na tle innych krajów europejskich
  Publication

  Celem artykułu jest zaprezentowanie różnic w zachowaniach klientów on-line oraz rozwoju komunikacji marketingowej w Internecie. W opracowaniu powołano się na wyniki badań internautów przeprowadzonych w Polsce i w innych krajach Europy. Przybliżono w nim najbardziej charakterystyczne cechy i zachowania użytkowników Internetu. Oprócz tego, w artykule ukazano istotę podejścia inbound marketing w kreowaniu wartościowych treści z punktu...

  Full text to download in external service

Year 2013
Year 2012
 • Zachowania starszych klientów na rynku usług on-line
  Publication

  - Handel Wewnętrzny - Year 2012

  Osoby starsze stanowić będą w przyszłości stale zwiększający się rynek konsumencki. Jednocześnie stale rośnie rynek usług online. Dlatego problem korzystania osób starszych z usług on-line nabiera szczególnego znaczenia. W artykule przedstawione zostały wyniki badania sposobu korzystania z usługi pośrednictwa pracy w serwisach internetowych, uzyskane z wykorzystaniem badań okulograficznych - nagrań Gaze Plot oraz wywiadów ThinkAloud....

 • Zaufanie starszych użytkowników Internetu na tle zagrożenia wykluczeniem cyfrowym
  Publication

  - Handel Wewnętrzny - Year 2012

  Gwałtowny wzrost znaczenia rynków cyfrowych oraz postępującą digitalizacją dóbr i usług przy relatywnie niskim wykorzystaniu Internetu przez osoby w wieku 50 i 60 lat wzwyż stwarza potencjalne niebezpieczeństwo ich wykluczenia cyfrowego. Zmiany demograficzne w strukturze wiekowej społeczeństw europejskich, a w tym i polskiego, powodują jednocześnie, że coraz większy odsetek ludności jest w wieku ponad 50 i 60 lat. Zmienia to proporcję...

Year 2011
 • Hierarchia ważności wymagań studentów wobec usług on-line
  Publication

  W artykule ustalono hierarchię wymagań studentów wobec usług on-line na podstawie danych z badania ankietowego, w którym zastosowano skalę porównywania parami. Wyniki pokazują, że badani oczekują przede wszystkim korzystnej ceny usługi on-line, a następnie bezpieczeństwa jej świadczenia. Na kolejnej pozycji znajdują się następujące wymagania: niskie dodatkowe wydatki, dostęp do odpowiedniej ilości informacji, wygodne korzystanie...

 • Proces zarządzania relacjami przez szkoły wyższe
  Publication

  W artykule przedstawiono pojęcie relacji i zarządzania relacjami w kontekście szkół wyższych i studentów jako propozycję działań mających na celu osiąganie celów rynkowych uczelni. Zaprezentowano różne fazy procesu tworzenia relacji oraz przykładowe działania, które powinny być w nich podejmowane.

 • Program lojalnościowy jako narzędzie budowania trwałych relacji z klientami
  Publication

  Przedsiębiorstwa, funkcjonując na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, stale poszukują nowych form uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Staje się to coraz trudniejsze wobec licznych działań podejmowanych przez podmioty działające w tej samej branży. W latach 90. ubiegłego stulecia zrodziła się koncepcja marketingu relacji. Obserwując działania podmiotów branży hotelarskiej, wydaje się być ona nadal aktualna. Głównym działaniem...

Year 2009

seen 673 times