Search results for: zasoby pracy - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: zasoby pracy

Search results for: zasoby pracy

 • Emocje w pracy: rozszerzenie teorii Wymagania – Zasoby w Pracy

  Publication

  - Year 2016

  Podjęty przeze mnie problem dotyczy optymalnego funkcjonowania w pracy, reprezentowany przez dobrostan zawodowy, który jest kierowany przez dwa procesy: deterioracji zdrowia i motywacji. Te procesy mogą być mediowane przez emocje w kontekście pracy. Emocje są odpowiedzią na nadmierne wymagania oraz na niewystarczające zasoby organizacyjne (szacunek, rozwój kariery i pewność pracy). Emocje jako funkcja walencji i aktywacji są rdzennym...

 • Małgorzata Gawrycka dr hab.

  Małgorzata Gawrycka, a graduate of the Faculty of Management at the University of Gdańsk, PhD in economics. From 2012-2020, deputy dean for teaching at the Faculty of Management and Economics of the Gdańsk University of Technology. Currently Dean of the Faculty. Scientific interests focus on issues related to the macroeconomic policy of the state. In particular, the problems of the situation on the labour market, demographic changes,...

 • Wykorzystanie zasobów pracy w wybranych gospodarkach UE

  Publication

  - Year 2010

  Jednym z głównych czynników przesądzających o poziomie rozwoju gospodarki narodwej są zasoby pracy. Stopień ich wykorzystania może decydować o pozycji danego kraju na rynku międzynarodowym. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie stopnia wykorzystania zasobów pracy w wybranych gospodarkach UE oraz uwidocznienie na jakim etapie przeobrażeń znajduje się gospodarka polska.

 • Zasoby i eksperymenty w sieci PL-LABv6

  Publication

  - Year 2013

  W pracy przedstawiono strukturę, budowę i dostępne zasoby oraz eksperymenty przeprowadzane w sieci badawczej PL-LABv6 dla protokołu IPv6.

 • Zasoby ludzkie jako potencjał gospodarki narodowej

  Publication

  - Year 2012

  Zasoby pracy wraz z kapitałem rzeczowym zaangażowane w procesy wytwarzania produktów lub usług odzwierciedlają potencjał, jakim dysponuje dana gospodarka i jednocześnie przesądzają o możliwościach jej dalszego rozwoju. W modelach endogenicznych zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarek wyjaśnia się poprzez akumulację kapitału rzeczowego oraz kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki jest pojęciem szerszym niż praca, gdyż nie odzwierciedla...

 • Efektywność zasobów pracy w gospodarce polskiej

  Publication

  Budowa gospodarki opartej na wiedzy wymaga zatrudnienia pracowników o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych. Dlatego też można przyjąć, iż zasoby ludzkie stanowią jeden z głównych czynników rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Determinują osiągane przez nie efekty gospodarowania oraz przesądzają o wzroście ich pozycji konkurencyjnej na rynku. Celem niniejszego artykułu jest przekrojowo-dynamiczna analiza zróżnicowania...

  Full text to download in external service

 • Oferta kształcenia a wymogi współczesnego rynku pracy

  Publication

  Współcześnie zmianom ulegają struktury gospodarek oraz sposoby gospodarowania poszczególnymi zasobami na rynkach. Wpływ na to mają nowoczesne technologie, procesy globalizacji i integracji. Obserwowane dynamiczne zmiany wymuszają włączenie się w proces unowocześniania różnych uczestników rynku. Jednym z nich są instytucje zajmujące się szeroko rozumianym kształceniem, które przygotowują zasoby pracy do wejścia na rynek pracy. Celem...

  Full text to download in external service

 • Beata Basińska dr hab.

  She is a work and organizational psychologist. Her main research interests include occupational health psychology (job-related well-being and emotions) and positive organizational behaviour. She is an active participant of the European Academy of Occupational Health Psychology, European Association of Work and Organizational Psychology, European Health Psychology Society and the Division of Health Psychology, Polish Psychological...

 • Basis for a valuation of the Polish Exclusive Economic Zone of the Baltic Sea: Rationale and quest for tools.

  Publication
  • J. M. Węsławski
  • E. Andrulewicz
  • L. Kotwicki
  • E. Kuzebski
  • A. Lewandowski
  • T. Linkowski
  • S. R. Massel
  • S. Musielak
  • K. Olańczuk-Neyman
  • J. Pempkowiak... and 11 others

  - OCEANOLOGIA - Year 2006

  W pracy przedstawiono zasoby i usługi Polskiej Strefy Ekonomicznej ekosystemu Morza Bałtyckiego. Dokonano przeglądu specyficznych właściwości tej strefy, które mogą mieć wartość ekonomiczną.

  Full text available to download

 • Wpływ zmian struktury demograficznej ludności na lokalny rynek pracy

  Publication

  - Year 2015

  Na wzrost konkurencyjności gospodarki wpływa wiele czynników. Jednym z nich mogą być dostępne zasoby ludzkie. Ważna jest nie tylko dynamika zmian liczby ludności, również jej struktura. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie zmian zachodzących na rynku pracy, będących konsekwencjami zmian struktury demograficznej ludności, które w przyszłości mogą wywierać negatywny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą regionu i kraju....

 • Kapitał psychologiczny a współpraca zawodowa z obcokrajowcami

  Publication

  - Year 2016

  Organizacje nastawione na rozwój odkrywają, że kapitał psychologiczny personelu ogrywa coraz ważniejsza rolę. Kapitał psychologiczny jest karawaną zasobów: skuteczności, elastyczności, nadziei i optymizmu, które wspierając się wzajemnie skutkują efektywnym funkcjonowaniem w pracy. Wielokulturowe środowisko pracy w swej naturze jest pełne specyficznych wymagań, które wymagają dodatkowych wysiłków. Jednak pozytywne efekty tej pracy...

 • Skutki starzenia się społeczeństwa dla rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty

  Publication

  - MARKETING I RYNEK - Year 2016

  Na przełomie XX i XXI wieku zjawisko starzenia się ludności postrzegane jest jako dominujący proces demograficzny, który odzwierciedla się w zmianie struktury wieku ludności i wzroście liczby osób starszych w ogólnej populacji. Rynek pracy stoi zatem przed koniecznością wprowadzenia głębokich reform o charakterze społeczno-gospodarczym umożliwiających dostosowanie do nowego otoczenia demograficznego. Polityka państwa musi odnaleźć...

  Full text to download in external service

 • Osoby starsze jako potencjał gospodarki narodowej

  Publication

  - Year 2016

  Obecnie jednym z głównych wyzwań z jakimi musi zmierzyć się Polska jest zjawisko starzenia się społeczeństwa, które spowodowane jest wydłużeniem długości życia oraz spadkiem liczby urodzeń. Zmiana struktury demograficznej niekorzystnie wpływa także na współczynnik obciążenia demograficznego, co w znaczący sposób zmienia sytuację ekonomiczną społeczeństwa. Polska mierzy się z wyzwaniem, jakim jest powolny wzrost gospodarczy, który...

  Full text to download in external service

 • Determinanty zatrudnienia w nowej gospodarce

  Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym przedsiębiorstw oddziaływują na ich funkcjonwanie. szczególnie istotne wydają się zmiany zachodzące na rynku pracy, które determinują wykozystanie czynnika ludzkiego. W gospodarce opartej na wiedzy zasoby pracy przesądzają o pozycji konkurencyjnej podmiotu na rynku. Dążenie do sprostania rosnacej konkurencji zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym wymaga od...

 • Węgiel podstawowym nośnikiem energii pierwotnej w świecie

  Publication

  - Year 2005

  Przedstawiono udokumentowane zasoby węgla, które szacuje sie na około 1000 mld ton. Omówiono światowe wydobycie węgla z uwzględnieniem ważniejszych producentów tego paliwa (w 2003 roku ponad 5 mld ton). Przedstawiono także światowe zużycie węgla, ktore od lat osiemdziesiątych XX wieku ma tendencję niewielkiego wzrostu. W dalszej części pracy omówiono przewidyeane zużycie węgla w różnych regionach świata w okresie perspektywicznym...

 • Projektowanie semantycznych e-usług z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

  Publication

  - Year 2011

  W pracy opisano zasady projektowania usług semantycznych opartych na integracji grupy nowych języków skryptowych oraz sieci semantycznej po to, aby programy komputerowe mogły klasyfikować, a docelowo przetwarzać zasoby Internetu. Omówiono otwarte platformy, poprzez które usługodawcy oferują usługi internautom, co jest związane z dynamicznym uzgadnianiem ich jakości. Przedstawiono wyniki badań nad usprawnieniem sieci semantycznych...

 • Warunki występowania i ocena zasobów gazu z formacji łupkowych w Polsce

  Publication

  W związku z rosnacym zainteresowaniem złożami niekonwencjonalnymi gazu ziemnego prowadzi się prace rozpoznawcze w celu oszacowania ich zasobów i obszarów perspektywicznych do wybodycia. Według polskich opracowań ilości gazu w Polsce są mniejsze niż zakładały amerykańskie badania. W pracy omówiono warunki powstawania i występowania w Polsce złóż gazu z formacji łupkowych oraz przedstawiono ich zasoby według róznych opracowań.

 • Wykorzystanie taksonomii do integracji danych w zasobach Internetu

  Rozproszony zbiór danych internetowych można zintegrować i efektywnie zorganizować wykorzystując możliwości usług sieciowych i taksonomii. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów nakładu pracy niezbędnej do budowy usług sieciowych publikujących zorganizowane zbiory danych. Omówiono zasady ręcznej i automatycznej budowy taksonomii. Przeanalizowano problemy optymalizacji takiej struktury oraz korzyści z kolorowania nazw wyróżnionych...

  Full text available to download

 • On efficiency of layer 2 of the radio interface protocol stack in UMTS

  Publication
  • P. Matusz

  - Year 2006

  Celem pracy jest szczegółowa analiza funkcjonowania warstwy łącza danych w podsystemie dostępu radiowego UTRAN systemu UMTS i na tej podstawie przedstawienie szeregu zmian i usprawnień oraz wskazówek odnośnie konfiguracji protokołów, jakie należy w tej warstwie zastosować aby zmaksymalizować jej wydajność głównie pod kątem oferowanej przepływności, wprowadzanych opóźnień oraz wsparcia priorytetów przesyłanego ruchu. Teza pracy...

 • Przebieg i analiza produktów wolnej i szybkiej pirolizy biomasy

  Publication

  graniczone zasoby paliw kopalnych zmuszają do refleksji na temat przyszłości energetyki. Wykorzystywanie do celów energetycznych jedynie, lub w znacznej większości paliw kopalnych nie daje poczucia bezpieczeństwa z powodu braku realnej alternatywy, dlatego ważnym jest poszukiwanie nowych źródeł energii - zielonej, odnawialnej, bezpiecznej. Taką alternatywą może być wykorzystanie drewna po odpowiedniej obróbce - w przypadku poniższej...

 • Wyróżniki modelu biznesu przedsiębiorstwa inteligentnego

  Publication

  - Year 2016

  Burzliwa zmiana środowiska biznesowego wpływa na ludzi tak, że generują oczekiwania na wyroby i usługi zaspokajające ich dotychczasowe i nowe potrzeby w coraz większym stopniu. W ten sposób przed menedżerami powstają wciąż nowe, bardziej skomplikowane i wysublimowane wymagania. W takich uwarunkowaniach prowadzenia biznesu sukces osiąga to przedsiębiorstwo, które jest inteligentne. W takiej perspektywie celem badań było wyłonienie...

 • Outsourcing w przedsiębiorstwach w świetle wyników badań ankietowych w województwie pomorskim i wielkopolskim

  Publication

  - Year 2008

  W tradycyjnej gospodarce o zdolnościach konkurencyjnych decydowały klasyczne zasoby przedsiębiorstw. W gospodarce globalnej oprócz zasobów naturalnych, czy też taniej siły roboczej ważna staje sie wiedza, informacja, kompetencje oraz nowe idee, do których tworzenia potrzebny jest czynnik wysoko kwalifikowanej pracy ludzkiej. Pomnażanie wiedzy oraz umiejętność jej wykorzystania wydaje się jednym z największych wyzwań stojących przed...

 • Od zajęć wspomaganych narzędziami internetowymi do kursów online – Efektywność nowych środowisk uczenia się w opiniach stu-dentów

  Różne czynniki wpływają na efektywność procesu edukacyjnego przebiegającego w nowych środowiskach uczenia się i nauczania. Zarówno multimedialne zasoby, jak i interaktywne aktywności, przyczyniają się do zwiększenia efektywności pracy na kursach e-learningowych, blended learningowych i na zajęciach wspomaganych modułami edukacyjnymi zbudowanymi przy pomocy narzędzi internetowych. Nowoczesne metody prowadzenia zajęć są często w...

  Full text available to download

 • Zastosowanie metod transformacji grafu topologii sieci teleinformatycznej w wyznaczaniu niezawodnych tras transmisji ukierunkowane na redukcję czasu obliczeń

  Publication

  - Year 2022

  Celem pracy jest zaprezentowanie autorskich metod zapewniania niezawodności transmisji wieloskokowej przy wykorzystaniu proponowanych technik transformacji ukierunkowanych na ograniczenie czasu wyznaczania tras, jak i na umożliwienie obsługi przez sieć większej liczby żądań dzięki redukcji zapotrzebowania na zasoby sieci w scenariuszach ochrony przed awarią wielokrotną oraz opracowaniu mechanizmów doboru tras ukierunkowanych na...

  Full text available to download

 • Dyskryminacja versus admiracja. Pracownicy w starszym wieku w wybranych teoriach i koncepcjach ekonomicznych

  Starzenie się ludności to zjawisko globalne [Kijak, Szarota, 2013, s. 6]. Oznacza ono zmiany w strukturze wieku ludności, polegające na rosnącej liczbie i udziale osób reprezentujących starsze grupy wiekowe w populacji ogółem. Pociąga za sobą zmiany jakościowe – na różnych poziomach życia społecznego i gospodarczego [Szatur-Jaworska, 2013, s. 348]. Rynek pracy stanowi jeden z wymiarów, w...

  Full text available to download

 • METODA OCENY EFEKTYWNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEGO STOSOWANIA APARATÓW SŁUCHOWYCH Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI INTERNETOWEJ

  Publication

  - Year 2017

  W pracy przedstawiono opracowanie metody oceny efektywności protezowania osób niedosłyszących aparatami słuchowymi. Metoda polega na badaniu ankietowym opartym na kwestionariuszu oceny APHAB uzupełnionym testem rozumienia słów jednosylabowych w polu swobodnym. Uwzględniono dodatkowe kryteria, takie jak: stopień ubytku słuchu, pomiar liczby dni i godzin korzystania z aparatów słuchowych oraz doświadczenia pacjenta. Metoda została...

 • Badania operacyjne - Szeregowanie zadań

  e-Learning Courses
  • J. Raczek
  • K. Wereszko
  • K. Giaro
  • J. Konorski

  Tematyka szeregowania zadań stanowi jeden z głównych nurtów badań operacyjnych. Podejmuje ona problemy planowania pracy i układania harmonogramów, dotychczas zdefiniowała tysiące rozmaitych modeli obejmujących różnorodne rodzaje zadań, wykorzystywane przez nie zasoby i tryby pracy. Głównym celem, jaki stawia sobie teoria jest opracowanie efektywnych algorytmów umożliwiających tworzenie harmonogramów optymalnych w sensie określonego...

 • Termin zgłaszania wystapień do eTEE 2022

  Events

  10-05-2022 00:00 - 10-05-2022 23:59

  8. ogólnopolska konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów". Zgłaszanie propozycji wystapień w zakładce "Zgłaszanie abstraktów" na stronie konferencji eTEE: www.pg.edu.pl/etee.

 • Kamila Kokot-Kanikuła mgr

  Kamila Kokot-Kanikuła is a digital media senior librarian at Gdańsk University of Technology (GUT) Library. She works in Digital Archive and Multimedia Creation Department and her main areas of interests include early printed books, digital libraries, Open Access and Open Science. In the Pomeranian Digital Library (PDL) Project she is responsible for creating annual digital plans, transferring files on digital platform, and promoting...

 • Zagospodarowanie niekonwencjonalnych zasobów energii w oczyszczalni ścieków

  Możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych zasobów energetycznych do zaspokojenia potrzeb oczyszczalni komunalnych. Przykłady obiektów zagospodarowujących odnawialne zasoby energii biogazu oraz zasoby ciepła odpadowego ścieków. Małe zespoły kogeneracyjne i pompy ciepła.

 • Efektywność naukowa, dydaktyczna i wdrożeniowa publicznych szkół wyższych w Polsce – analiza nieparametryczna

  Publication

  - Year 2013

  Głównym celem niniejszej publikacji jest pomiar efektywności działalności naukowej, dydaktycznej i wdrożeniowej uczelni na przykładzie publicznych szkół wyższych w Polsce (uniwersytetów i uczelni technicznych) oraz identyfikacja czynników ją determinujących. Dodatkowo autorka za cel pracy przyjęła ocenę efektywności szkolnictwa wyższego w Polsce w porównaniu z systemami w wybranych krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych. Autorka...

 • Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe. Potencjał zrównoważonego rozwoju Gdańska

  Publication

  - Year 2017

  Zmiany klimatyczne, kurczące się zasoby naturalne oraz niekontrolowany rozrost obszarów zurbanizowanych to główne problemy i wyzwania stawiane przed współczesnymi miastami. Miasta generują jednocześnie największe potrzeby wodne, szczególnie wody najwyższej jakości, głównie na potrzeby konsumpcji swoich mieszkańców. Same procesy urbanizacyjne wywołują zmiany w środowisku przyrodniczym wpływając negatywnie na dostępność i jakość...

  Full text available to download

 • Rozwój przestrzenny małych miast województwa pomorskiego w kontekście procesu metropolizacji

  Publication

  Globalizacja oraz dynamiczna urbanizacja przyczyniają się do rosnącego znaczenia procesu metropolizacji, który można uznać za jedną z ważniejszych determinant wpływających obecnie na kształtowanie i zmiany zachodzące w strukturach miejskich i regionalnej sieci osadniczej. Z tego względu coraz częściej poszukuje się narzędzi, umożliwiających stały monitoring zmian zachodzących w wyniku metropolizacji oraz sposobów na szybsze i efektywniejsze...

  Full text available to download

 • Problemy eksploatacyjne obiektów komunalnego budownictwa mieszkaniowego z okresu międzywojennego

  Publication

  - Year 2005

  W artykule przedstawiono aktualny stan techniczny budynków mieszklanych zrealizowanych w okresie międzywojennym, stanowiących komunalne zasoby substancji .

 • Badania modelowe struktury krajowego systemu energetycznego w świetle zapisów Dyrektywy 2009/28/WE

  Publication

  Dyrektywa 2009/28/WE nakłada na Polskę obowiązek zwiększenia do roku 2030 udziału energii wyprodukowanej w źródłach odnawialnych do 20% w całkowitym zużyciu energii. Realizacja tego celu wiążę się ze zmianą obecnej infrastruktury systemu energetycznego, opartego w znacznej części na krajowych surowcach energetycznych: węglu kamiennym i brunatnym. Polska posiada znaczne zasoby węgla kamiennego i brunatnego i należy do czołówki producentów...

  Full text available to download

 • Human capital an analysis for firms from Wielkopolska and Pomorze

  Publication

  - Year 2008

  Rozdział analizuje zasoby ludzkie w Wielkopolsce oraz na Pomorzu, na podstawie danych statystycznych oraz badań empirycznych przeprowadzonych w tych dwóch regionach. Przebadano i opisano zasoby ludzkie w oparciu o liczbę i jakość pracowników w badanych firmach oraz zmiany obu wielkości jakie zaszły w nich w ostatnich latach. Analiza ta jest częścią składową miernika opracowanego przez zespół badawczy, pozwalającego zmierzyć tkankę...

 • Geothermal heating plant with a combustion engine heat pump.

  Publication

  - Year 2002

  Przedstawiono koncepcję ciepłowni geotermalnej zagospodarowującej zasoby energii zawarte w nisko i średniotemperaturowej wodzie termalnej. W tym celu zaproponowano zastosowanie pompy grzejnej napędzanej silnikiem spalinowym.

 • Zastosowanie podejścia holistycznego w zrównoważonej rewitalizacji nabrzeży i terenów poportowych

  Publication

  Geneza zdegradowanych nabrzeży i obszarów poportowych. Problemy rewitalizacji obszarów nadwodnych. Aspekty organizacyjne rewitalizacji. Holistyczne podejście w rewitalizacji nabrzeży i terenów poportowych. Zasoby i potencjał terenów nadwodnych.

 • Wykorzystanie biomasy jako surowca energetycznego. W: Termodynamicne przet- wórstwo węgla i biomasy. Red. M. Ściążko, H. Zieliński. Zabrze: Ins. Chem. Przeróbki Węgla, Ins. Gosp. Surowcami Mineral. i Energią PAN**2003 s. 39-51 3 rys. bibliogr. 29 poz.

  Publication

  - Year 2003

  Omawia się zasoby energetyczne dotyczace biomasy w Polsce. Największe zasobyto słoma, drewno i odpady organiczne. Wskazuje się na istniejące w Polsceobiekty demonstracyjne o dużym potencjale replikacyjnym.

 • Ekonomiczny aspekt wykorzystania biogazu na przykładzie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku-Szadółkach

  Publication

  - Year 2005

  Scharakteryzowano biogaz oraz jego zasoby na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku-Szadółkach. Przeanalizowano kilka metod konwersji biogazu na energię cieplną i elektryczną. Przeprowadzono analizę opłacalności tych metod i zaproponowano optymalne rozwiązanie dla konkretnych warunków rozważanego Zakładu.

 • Wpływ technologii informacyjnych na rozwój mediów dydaktycznych

  Publication

  - Year 2006

  W artykule scharakteryzowano wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na rozwój pomocy dydaktycznych stosujących środki multimedialne i zasoby sieci Internet. Opisano komputerowe programy wspomagające nauczanie i uczenie się, których współautorami są słuchacze studiów podyplomowych z zakresu technologii informacyjnych.

 • A diagnosis method of analog parts of mixed-signal systems controlled by microcontrollers.

  Publication

  - MEASUREMENT - Year 2006

  Przedstawiono nową klasę K-D metod diagnostyki analogowych części mieszanych sygnałowo mikrosystemów bazujących na mikrokontrolerach. Metody składają się z trzech etapów: etapu przedtestowego tworzenia słownika uszkodzeń, etapu pomiarowego bazujacego na pomiarach próbek napięcia odpowiedzi układu analogowego na pobudzenie impulsem prostokątnym wykonywanych przez wewnętrzne zasoby mikrokontrolera i z etapu detekcji i lokalizacji...

  Full text available to download

 • Unified and flexible way to the organizations resources

  Zaprezentowano porównanie różnych zasobów organizacji. zasoby podzielono na cztery grupy: informacyjne, finansowe, techniczne i ludzkie, dla których przedstawiono cechy wspólne i różnice. na podstawie tego zestawienia zaproponowano taką organizację danych, aby różne zasoby opisać w jednolity sposób. dzieki takiej organizacji danych mozliwe jest stworzenie konfigurowalnych, elastycznych komponentów, które umożliwią obsługę dowolnych...

 • Architektura i programowanie inteligentnych sterowników opartych na układach mikroprocesorowych.

  Publication

  Zaprezentowano zasoby i architekturę mikrokontrolerów. Przedstawiono ideę sterowania z wykorzystaniem systemu komputerowego oraz kryteria doboru komputera do realizacji programów sterujących obiektami w czasie rzeczywistym. Scharakteryzowano metody wymiany informacji systemu komputerowego z otoczeniem. Wskazano na możliwości rozbudowy zasobów mikrokontrolera. Opisano przykładową aplikację.

 • Alternative sources of energy from agricultural biomass - an European perspective

  Publication

  - Year 2011

  Nośniki energii pochodzące z rolnictwa dzielą się na nośniki pierwotne oraz nośniki wtórne. Nośniki pierwotne to drewno, słoma oraz osady ściekowe (analogiczne do torfu niskiego). Nośniki wtórne to biogaz, bioetanol, biodiesel, biowodór oraz gaz pirolityczny. Omawia się zasoby energetyczne biomasy w Unii Europejskiej.

 • Ocena zanieczyszczenia sieci wodociągowej na podstawie jakości popłuczyn

  Publication

  - Year 2010

  W referacie przedstawiono wyniki analizy jakości popłuczyn pobranych z hydrantów i zrzutu w 2008 r. podczas płukania żeliwnej sieci wodociągowej. kontrola jakosci popłuczyn pozwoliła ocenić ilościowo zasoby i zdolność warstwy osadu do erozji i wypłukiwania, a także kinetykę i czas trwania procesu wypłukiwania zanieczyszczeń.

 • Koncepcje zarzadzania realizacją przedsięwzięć elektronicznych

  Publication

  - Year 2010

  Przedstawiono główne koncepcje zarządzania realizacją przedsięwzięć w środowisku usług internetowych. Zaprezentowano podstawowe wzorcowe rozwiązania z uwzględnieniem trzech poziomów zarządzania (strategiczny, procesowy, fizyczny). Scharakteryzowano wykorzystywane zasoby (dane, usługi, sieć, uzytkownicy) oraz zasygnalizowano główne problemy zwiazane z zarządzaniem tymi zasobami, przy uwzględnieniu wymagań jakościowych i wykorzystywanej...

 • Port Gdyński jako przestrzeń kulturowa

  Publication

  - Year 2006

  Artykuł prezentuje zasoby kulturowe portu gdyńskiego, zazwyczaj postrzeganego współcześnie jako pozbawioną walorów estetycznych przestrzeń industrialną. Autorka przekonuje, że przy bliższym poznaniu i uważniejszej analizie nietrudno dostrzec specyficzny wyraz architektury przemysłowej i docenić ten nasycony zasobami historycznymi obszar jako pełnowartościową, szczególnie ważną dla Gdyni przestrzeń kulturową.

 • Kilka uwag o regionalnych opracowaniach hydrogeologicznych

  Opracowania regionalne stanowią jeden z ważniejszych przejawów działalności hydrogeologicznej obok dokumentacji poświęconych ustalaniu zasobów ujęć podziemnych. Część z nich ogranicza się do ogólnego opisu warunków hydrogeologicznych, w licznych określa zasoby wód podziemnych, znaczna ich część poświęcona jest hydrogeochemii genezie wód podziemnych, a ostatnio ich ochronie.

 • Wykorzystanie biomasy jako surowca energetycznego

  Publication

  - Czysta Energia - Year 2002

  Zasoby biomasy w Polsce ocenia się na 15-20 milionów ton równoważnika węglowego. W Polsce produkuje się kotły do spalania słomy, drewna i osadów ściekowych. Powstają agrociepłownie, agroelektrownie i agrorafinerie. Energetyczne wykorzystanie biomasy okazuje się na ogól opłacalne, ekonomiczne i bezpieczne pod względem ekologicznym.