Search results for: zatrudnienie - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: zatrudnienie

Search results for: zatrudnienie

 • Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zatrudnienie

  Publication

  - Year 2007

  Przezwyciężenie negatywnych skutków bezrobocia wymaga poszukiwania różnych metod, które mogą przyczynić się do ogranizcenia skali zjawiska. Niewatpliwie ważny jest proces inwestycji realizowany przez przedsiębiorstwa, który może przyczynić się do zmian w poziomie i strukturze zatrudnienia. Stwarzanie odpowiednich warunków sprzyjających inwestowaniu w gospodarce wydaje się nie tylko istotnym czynnikime wzrostu gospodarczego, ale...

  Full text to download in external service

 • Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zatrudnienie

  Publication

  - Year 2007

  Przezwyciężenie negatywnych skutków bezrobocia wymaga poszukiwania różnych metod, które mogą przyczynić się do ogranizcenia skali zjawiska. Niewatpliwie ważny jest proces inwestycji realizowany przez przedsiębiorstwa, który może przyczynić się do zmian w poziomie i strukturze zatrudnienia. Stwarzanie odpowiednich warunków sprzyjających inwestowaniu w gospodarce wydaje się nie tylko istotnym czynnikime wzrostu gospodarczego, ale...

 • Zatrudnienie i bezrobocie a dynamika wzrostu gospodarczego

  Publication

  - Year 2006

  W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję teoretyczną opisującaą związki pomiędzy dynamiką wzrostu produktu krajowego a stopą wzrostu zatrudnienia i stopą bezrobocia w warunkach zmian nakładów kapitałowych i postępu technicznego. W następnej kolejności przedstawiono model teoretyczny opisujący te związki i sformułowano założenia leżące u jego podstaw. W końcowej części artykułu, na podstawie informacji kwartalnych z lat...

 • Wpływ stopy procentowej na zatrudnienie w Polsce

  Stopa procentowa jest jednym z ważniejszych parametrów kształtujących procesy ekonomiczne zachodzące w gospodarce rynkowej. Poprzez wpływ na działalność poszczególnych podmiotów gospodarujących kształtuje ogólną koniunkturę gospodarczą. Nowa makroekonomia klasyczna wskazuje stopę procentową jako jeden z czynników kształtujących relacje panujące na rynku pracy. Na tym tle warto się zastanowić jak duże znaczenie należy przypisać...

 • Zatrudnienie w kontekście zmian strukturalnych i technologicznych

  Celem niniejszego opracowania jest analiza związków zachodzących pomiędzy zatrudnieniem a kapitałem w poszczególnych działach gospodarki będąca wynikiem dokonujących się zmian technologicznych oraz strukturalnych w Polsce w latach 2000 - 2008.

 • Zatrudnienie obywateli z krajów byłego ZSRR w Polsce

  Publication

  Szeroka analiza literatury, dokumentów prawnych i danych statystycznych ukazująca obraz możliwości i uwarunkowań zmniejszenia niedoborów na rynku pracy w Polsce poprzez zatrudnianie emigrantów z krajów byłego Związku Radzieckiego.

  Full text to download in external service

 • INWESTYCJE A ZATRUDNIENIE W POLSCE W PERSPEKTYWIE FINANSOWE 2007-2013

  Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw traktowane są jako jeden z głównych czynników wzrostu gospodarczego. Ich wielkość i dynamika mogą mieć wpływ na zmiany w poziomie zatrudnienia. Światowy kryzys finansowy przyczynił się do spowolnienia dynamiki wzrostu oraz gwałtownego spadku w 2009 roku PKB w większości gospodarek świata. We wspomnianym okresie w Polsce zaobserwowano spowolnienie gospodarcze, które miało wpływ na decyzje...

  Full text available to download

 • ZATRUDNIENIE CZY SAMOZATRUDNIENIE – DYLEMATY WSPIERANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB STARSZYCH

  Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy wsparcie przedsiębiorczości osób starszych jest odpowiednim rozwiązaniem problemu ich gorszej pozycji na rynku pracy. Poszukując tej odpowiedzi, omówiono sytuację osób starszych na rynku pracy, wskazano na główne narzędzia służące wsparciu tej części populacji, na koniec przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród 1005 mikroprzedsiębiorców na Pomorzu. W oparciu o charakterystykę...

  Full text available to download

 • Cena kapitału i pracy a inwestycje i zatrudnienie w gospodarce narodowej

  Struktura kapitału i pracy zależy od relacji ich cen oraz efektywności wykorzystania poszczególnych zasobów. Omówione procesy zachodzą na poziomie przedsiębiorstwa i są analizowane w mikroekonomicznych teoriach zachowań producentów. Ich efekty kształtują ważne agregaty makroekonomiczne, takie jak PKB, zatrudnienie. Są one istotne z punktu widzenia gospodarki. Ponadto cena kapitału - stopa procentowa oraz cena pracy - płaca są w...

 • Zatrudnienie a wzrost gospodarczy w teorii i w rzeczywistości gospodarki polskiej

  Publication

  W części teoretycznej artykułu w pierwszej kolejności przedstawiono makroekonomiczne podstawy zapotrzebowania na pracę w warunkach postępu technicznego oraz zmian kapitału rzeczowego. W następnej kolejności sformułowano założenia dla dynamicznego modelu opisującego zależności pomiędzy stopami wzrostu produktu krajowego i zatrudnienia. W części empirycznej artykułu rozważano wybrane wersje oszacowanego modelu opisujące gospodarkę...

 • Względna cena pracy a inwestycje i zatrudnienie w wybranych branżach gospodarki polskiej

  Celem artykułu jest ocena zależności pomiędzy względną ceną pracy a aktywnością inwestycyjną przedsiębiorstw i poziomem zatrudnienia w wybranych branżach polskiej gospodarki w latach 1998-2009. W badaniach wykorzystano metodę dedukcji i elementy statystyki opisowej.Z przeprowadzonych badań wynika, że za istotny statystycznie można uznać związek względnej ceny pracy z aktywnością inwestycyjną realizowaną w branżach: budownictwo...

 • Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w Polsce w latach 2000-2015 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

  Publication

  - Year 2016

  Podejście do problematyki zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy stało się jednym z kluczowych elementów w dyskusjach na temat unowocześniania pracy. Wskutek zmian mających miejsce w sferze technologii, organizacji pracy, funkcjonowania gospodarki i świadomości społecznej mamy bowiem do czynienia z ewolucją tej formy zatrudnienia z punktu widzenia kapitału ludzkiego oraz ciągłym doskonaleniem w zakresie efektywności jego...

  Full text available to download

 • EFFECTS OF GLOBAL PRODUCTION NETWORKS ON EMPLOYMENT, EARNINGS AND FACTOR ALLOCATION IN THE PRESENCE OF WORKERS, FIRMS, AND TASKS HETEROGENEITY

  Projects

  Project manager: dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz   Financial Program Name: OPUS

  Project realized in Department of Economic Sciences according to UMO-2015/19/B/HS4/02884 agreement from 2016-07-11

 • opus GVC Effects of global production networks on employment, earnings and factor allocation in the presence of workers, firms and tasks heterogeneity

  Projects

  Project realized in Department of Mechanics of Materials and Structures according to UMO-2015/19/B/HS4/02884 agreement from 2016-07-11

 • Kilka uwag o zmianach w poziomie i strukturze zatrudnienia w Polsce w okresie transformacji

  W artykule przedstawiono zmiany, jakie nastąpiły w poziomie i strukturze zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 1990-2000. Zwrócono uwagę na zmiany współczynnika aktywności zawodowej społeczeństwa polskiego oraz zatrudnienie w gospodarce narodowej z uwzględnieniem płci.

 • Sektor usług wiedzochłonnych oraz jego dynamika i struktura zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej

  Publication

  Niniejszy artykuł dotyczy sektora usług wiedzochłonnych oraz jego dynamiki i struktury zatrudnienia. W części teoretycznej opracowania przedstawiono zagadnienia definicyjne oraz klasyfikacyjne związane z sektorem usług wiedzochłonnych, a także omówiono kwestie wiedzochłonności tego sektora. W części badawczej zaprezentowano analizę dynamiki i struktury zatrudnienia w sektorach usług wiedzochłonnych krajów należących do Unii Europejskiej....

  Full text available to download

 • Marek Krawczuk prof. dr hab. inż.

  Scientific background 1987 - graduated Gdansk Univeristy of Technology, Faculty of Machine Design 1991 -  PhD - Institute of Fluid Flow Machinery Gdansk 1995 - DSc - Institute of Fluid Flow Machinery Gdansk 2003 - Prof. - Institute of Fluid Flow Machinery Gdansk Profesional bakground 1987-1989 Gdansk University of Technology 1989 -2007 Institute of Fluid Flow Machinery Gdansk 2001-2003 Univeristy of Warmia and Mazury Olsztyn 2003...

 • Marcin Abramski dr hab. inż.

  from 1990 to 1996 - master's studies at Gdańsk University of Technology, Faculty of Civil Engineering, specializing in Building and Engineering Structures January 30, 1996 - obtaining the academic degree of M.Sc. from 09.1995 to 12.1995 and from 02.1996 to 09.1998 - work as a construction engineer in a construction company in Gdańsk from September 15, 1998 to December 31, 2006 - work at Gdańsk University of Technology, Faculty...

 • Jarosław Guziński prof. dr hab. inż.

  Jaroslaw Guzinski received M.Sc., Ph.D. and D.Sc. degrees from the Electrical Engineering Department at Technical University of Gdansk, Poland in 1994, 2000 and 2011 respectively. Since 2016 he is Associate Professor at Gdansk University of Technology. Currently he is the head of the Department of Electric Drives and Energy Conversion. From 2006 to 2009 he was involved in European Commission Project PREMAID Marie Curie, ‘Predictive...

 • Tomasz Klimczuk prof. dr hab. inż.

  Stopnie naukowe i zawodowe dr hab. (2008)  Wydz. FTiMS PG dr (2001) Wydz. FTiMS PG inż. (1997) Wydz. ZiE PG mgr inż. (1995 )Wydz. FTiMS PG   Zatrudnienie grudzień 2013 – do chwili obcecnejprofesor nadzwyczajny na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej wrzesień 2012 – grudzień 2013 adiunkt na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej wrzesień 2009 – sierpień 2012grant-holder...

 • Badanie pracujących na własny rachunek (samozatrudnionych) w województwie mazowieckim

  Publication

  - Year 2007

  Artykuł przedstawia syntetyczne wyniki badań przeprowadzonych w 2006 r. na próbie 501 samozatrudnionych w województwie mazowieckim w ramach projektu badawczego ''Reginalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego. PRACA-ZATRUDNIENIE-SZKOLENIE''. W drugiej części przedstawiono rekomendacje dotyczące ograniczenia barier rozwoju i funkcjonowania samozatrudnienia, a także umacniania instrumentów promocji tej formy działalności...

 • Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia w powiecie gdańskim poprzez elastyczne formy zatrudnienia

  Publication

  - Year 2015

  Elastyczne formy zatrudnienia mogłyby przyczynić się do aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+. Obniżenie kosztów pracy poprzez zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych - przy ograniczonej sankcyjności tego rozwiązania - wpłynęłoby na wzrost popytu i podaży pracy osób powyżej 50. roku życia. W artykule przeanalizowano bariery dostępu do rynku pracy osób powyżej 50. roku życia, a następnie przedstawiono wnioski i rekomendacje.

 • Między wspólnotą a biznesem - system rządzenia w przedsiębiorstwie społecznym – studia przypadku

  Publication

  Teoria na temat ładu korporacyjnego zdążyła się już intensywnie rozwinąć w wielu dyscyplinach, lecz w przypadku przedsiębiorstw społecznych istnieje duża luka badawcza. Celem artykułu jest rozpoznanie istotnych elementów systemu rządzenia governance w przedsiębiorstwach społecznych na przykładzie spółdzielni socjalnych oraz identyfikacja wewnętrznych charakterystyk tego systemu. W oparciu o opisową i eksploracyjną analizę przypadku...

  Full text to download in external service

 • Dylematy rozwoju krajowej elektroenergetyki

  Polityka energetyczna Niemiec, obejmująca m.in. zmniejszanie zużycia energii elektrycznej, rozwój: energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii, rozproszonego skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, tzw. inteligentnej sieci, współpracy z innymi systemami elektroenergetycznymi, modernizację i rozwój systemu przesyłowego energii elektrycznej, może być interesującym przykładem dla sąsiednich krajów. W Polsce...

 • Outsourcing w przedsiębiorstwach w świetle wyników badań ankietowych w województwie pomorskim i wielkopolskim

  Publication

  - Year 2008

  W tradycyjnej gospodarce o zdolnościach konkurencyjnych decydowały klasyczne zasoby przedsiębiorstw. W gospodarce globalnej oprócz zasobów naturalnych, czy też taniej siły roboczej ważna staje sie wiedza, informacja, kompetencje oraz nowe idee, do których tworzenia potrzebny jest czynnik wysoko kwalifikowanej pracy ludzkiej. Pomnażanie wiedzy oraz umiejętność jej wykorzystania wydaje się jednym z największych wyzwań stojących przed...

 • Jakub Miler dr inż.

  Academic career: 2000: Master of Science - Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, thesis "Computer system for supporting risk management in a software engineering project", supervisor prof. Janusz Górski 2005: PhD - Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, thesis "A Method of Software Project Risk Identification and Analysis",...

 • Krystyna Dziubich mgr inż.

  Krystyna Dziubich obtained a Eng. degree in computer science granted by a council at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology in 1996. 1996-2005 employment in industry, as a computer scientist as specialist analyst in the Department of Management Systems Development; She is employed at ETI Faculty as a lecturer since 2005. She conducts lectures for full-time, extramural...

 • Marek Olesz dr hab. inż.

  Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Prodziekan ds. rozwoju dr hab. inż. Marek Olesz, prof. PG data urodzenia 1966 wykształcenie   Politechnika Gdańska, Wydział Elektryczny (1990) stopień / tytuł naukowy doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (2017), doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (1998) zatrudnienie Politechnika Gdańska: asystent stażysta (1989 –...

 • FOREIGN TRADE WITH CHINA: NO REASON FOR “GERMAN ANGST”

  Publication

  - Współpraca Europejska - Year 2022

  Sankcje w związku z rosyjską agresją zbrojną przeciwko Ukrainie i naruszenie zwykłych światowych szlaków handlowych powodują w Niemczech obawy, że niemiecka gospodarka może zostać szantażowana handlem z silnym partnerem, tj. Chinami.Analiza danych dotyczących niemiecko-chińskiego handlu zagranicznego i jego wpływu na gospodarkę i zatrudnienie pokazuje, że Chiny są jednym z nielicznych...

  Full text available to download

 • Małgorzata Gawrycka dr hab.

  Małgorzata Gawrycka, a graduate of the Faculty of Management at the University of Gdańsk, PhD in economics. From 2012-2020, deputy dean for teaching at the Faculty of Management and Economics of the Gdańsk University of Technology. Currently Dean of the Faculty. Scientific interests focus on issues related to the macroeconomic policy of the state. In particular, the problems of the situation on the labour market, demographic changes,...

 • Patrycja Puzdrowska dr inż.

  W październiku 2005 r. – rozpoczęcie nauki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne, jednolite magisterskie. W lipcu 2010 r. – ukończenie studiów o specjalności Urządzenia i Systemy Chłodnicze i Klimatyzacyjne, uzyskanie tytułu magistra inżyniera. W 2012 r. – rozpoczęcie studiów III stopnia w Środowiskowym Studium Doktoranckim, na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa,...

 • Tomasz Korol dr hab. inż.

  Education Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics (2001) University of Applied Sciences Stralsund (1999) Degree / scientific title Habilitation – Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics (2015) Ph.D. – Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics (2004) Employment Gdańsk University of Technology - associate professor (since 2017); assistant professor...

 • ROLA ZABYTKÓW W GOSPODARCE - WYBRANE ZAGADNIENIA

  Publication

  Rola zabytków w gospodarce rynkowej jest dwojaka i ogranicza się jedynie do wartości historycznej, naukowej czy artystycznej. Z jednej strony budują tożsamość narodową i pełnią funkcje społeczne, a z drugiej – stanowią produkt rynkowy, który wspiera rozwój regionalny pod względem atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej. Zabytki jako część infrastruktury stanowią element rozwoju społeczno – gospodarczego. Można więc powiedzieć,...

 • Aleksandra Parteka dr hab. inż.

  About me: I am an associate professor and head of doctoral studies at the Faculty of Management and Economics, Gdansk University of Technology (GdanskTech, Poland).  I got my MSc degree in Economics from Gdansk University of Technology (2003) and Universita’ Politecnica delle Marche (2005), as well as MA degree in Contemporary European Studies from Sussex University (2006, with distinction).  I received my PhD in Economics...

 • Ryszard F. Sadowski dr hab. prof. uczelni

  People

  PLACE OF EMPLOYMENT: Since 2004 prof. Ryszard F. Sadowski is employed at the Faculty of Christian Philosophy (WFCh) at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. He is a member of the research team of the Center for Ecology and Ecophilosophy (former Institute of Ecology and Ecophilosophy) UKSW. Since 2020 prof. Sadowski is Chair of Ecophilosophy in the Institut of Philosophy at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw....

 • Problemy mieszkaniowe w budującej się Gdyni, „mieście poszukiwaczy złota”

  Miasto Gdynia, zbudowane zupełnie od podstaw w przeciągu kilkunastu lat, na przestrzeni lat 1923-1939, stanowiło jedno z najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych II Rzeczypospolitej. Szybka budowa dwóch składowych tego nowoczesnego ośrodka, jakimi były port i miasto, wiązała się nierzadko z nowymi, wcześniej trudnymi do przewidzenia wyzwaniami natury planistycznej i organizacyjnej. W początkowych latach budowy Gdyni zapewnienie...

  Full text to download in external service

 • Anna Drapińska dr hab.

  dr hab. Anna Drapińska, prof. PG  wykształcenie - magister ekonomii - Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania (1993)  stopień / tytuł naukowy  doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych (2012)  doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii (1998)  zatrudnienie  Politechnika Gdańska,...

 • Jacek Rumiński prof. dr hab. inż.

  Wykształcenie i kariera zawodowa 2022 2016   2002   1995   1991-1995 Tytuł profesora Habilitacja   Doktor nauk technicznych   Magister inżynier     Prezydent RP, dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inzyniera biomedyczna Politechnika Gdańska, Biocybernetyka i inżyniera biomedyczna, tematyka: „Metody wyodrębniania sygnałów i parametrów z różnomodalnych sekwencji obrazów dla potrzeb diagnostyki i wspomagania...

 • The future of the logistician education in Poland and Ukraine: comparative analysis of the student’s opinion

  Publication

  - LogForum - Year 2016

  Background: A professional future is the next logical step after a student completes their chosen degree course. More frequently, even during their studies, young people seek opportunities to participate in various conferences, training courses, internships, work placements, and to travel abroad, etc. All of this has one main goal - to increase the student's attractiveness as a potential employee on the labour market. Thus, it...

  Full text available to download

 • Piotr Skurski prof. dr hab.

  People

  Piotr Stanisław Skurski (ur. 25 sierpnia 1969 w Gdańsku) – polski chemik specjalizujący się w chemii kwantowej i fizycznej, profesor nauk chemicznych, profesor zwyczajny Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Chemii Teoretycznej i Pracowni Chemii Kwantowej na tym wydziale, a także Professor of Chemistry w Henry Eyring Center for Theoretical Chemistry na Uniwersytecie Utah w Stanach Zjednoczonych. W latach 2011-2016 członek...

 • Jakub Jabłoński inż.

  Education In 2016 Jakub Jabłoński finished Zbigniew Herbert XX High School in Gdańsk (math-physics-IT profile). In 2017 he started an undergraduate course in Civil Engineering at the Faculty of Civil and Environmental Engineering of the Gdańsk University of Technology, which he graduated in 2021 with the title of Bachelor of Science in Engineering. During his studies he took active part in the scientific association "Hevelius". Employment About...

 • „Rozpocznij karierę z firmą Aptiv” – SPOTKANIE ONLINE

  Events

  24-03-2022 12:00 - 24-03-2022 13:00

  Biuro Karier PG wraz z przedstawicielami firmy Aptiv zaprasza na spotkanie ”Rozpocznij karierę z firmą Aptiv”.

 • Anita Richert-Kaźmierska dr inż.

 • Teaching of Analytical Chemistry in Polisch Universities

  Publication

  Chemia Analityczna zajmuje się poszukiwaniem i opracowywaniem optymalnych strategii (metod i urządzeń) pozwalających na uzyskiwanie miarodajnych informacji dotyczących chemicznej natury różnych obiektów znajdujących się w naszym otoczeniu i przebiegających w nich procesach. Wykorzystanie informacji analitycznej jest bardzo szerokie. Otrzymany wynik jest towarem, tym droższym im jest bardziej miarodajny. Chemik analityk odpowiada...

  Full text to download in external service

 • Marcin Wata dr

  People

  Wykształcenie 1994–1999 UMK w Toruniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Matematyka spec. informatyka, Praca magisterska „Algorytm Adlemana i Demarraisa wyliczania logarytmów dyskretnych w ciałach skończonych” 1999–2003  UMK w Toruniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Studia doktoranckie z matematyki, 2004 UMK w Toruniu, Dyplom Doktora Nauk Matematycznych w zakresie matematyki, spec. analiza matematyczna, Praca doktorska:...

 • Zmiany na rynku pracy w świetle wyników badań przeprowadzonych w województwie pomorskim

  Publication

  - Year 2008

  Przystąpienie Polski do struktur UE w roku 2004 wywarło ogromny wpływ na funkcjonowanie rodzimych przedsiębiorstw. Zniesienie barier celnych na obszarze zintegrowanej Europy oraz sformułowanie wspólnej polityki handlowej wobec krajów trzecich stworzyło nowy układ konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami z obszaru UE i innych państw. Dodatkowo nasilające sie procesy globalizacji w znacznym stopniu oddziaływują ma zmiany w zakresie...

  Full text to download in external service

 • Próba oceny makroekonomicznej efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE

  Publication

  - Year 2008

  Zróżnicowanie krajów pod względem istniejacego poziomu gospodarki, struktury i stopnia zużycia majątku oraz efektywności inwestycji może przyczynić się do dysproporcji w poziomie rozwoju ich gospodarek. W zależności od stworzonych warunków gospodarowania, wysokość stopy inwestycji, konieczna dla osiągnięcia określonego wzrostu gospodarczego, może być zróżnicowana, zarówno w czasie jak i przestrzeni. Warto zatem przeanalizować,...

 • Zmiany na rynku pracy w świetle wyników badań przeprowadzonych w województwie pomorskim

  Publication

  - Year 2008

  Przystąpienie Polski do struktur UE w roku 2004 wywarło ogromny wpływ na funkcjonowanie rodzimych przedsiębiorstw. Zniesienie barier celnych na obszarze zintegrowanej Europy oraz sformułowanie wspólnej polityki handlowej wobec krajów trzecich stworzyło nowy układ konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami z obszaru UE i innych państw. Dodatkowo nasilające sie procesy globalizacji w znacznym stopniu oddziaływują ma zmiany w zakresie...

 • Uncharacteristic forms of employment and work time management constituting a chance for MSP sector

  Publication

  - Year 2009

  Elastyczność funkcjonowania rynku pracy może być traktowana jako jedna z metod ograniczania nierównowagi pojawiajacej się na lokalnych rynkach pracy oraz sposobu dostosowywania się pracodawców do wahań koniunkturalnych, które w znacznym stopniu wpływają na zmiany w poziomie i strukturze zatrudnienia. Poza tym elastyczne formy zatrudnienia i czasu pracy przyczyniają się do ograniczania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, co...

 • Istota i rola "klina podatkowego" w kształtowaniu racjonalnego systemu zatrudniania

  Publication

  - Year 2007

  Koszty pozyskania kapitału intelektualnego w firmie stanowią istotny element strategii finansowej przedsiębiorstwa. Istotną barierę w pozyskiwaniu kwalifikowanej kadry pracowników stanowią pozapłacowe obciążenia kosztów pracy określane mianem "klina podatkowego" (tax wage) Badania już dawno udowodniły, że to nie obciążenia podatkowe, ale "klin podatkowy" jest decydującym elementem wpływającym na wielkość bezrobocia Z najnowszego...