Wyniki wyszukiwania dla: AKUSTYKA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: AKUSTYKA

Wyniki wyszukiwania dla: AKUSTYKA

 • Akustyka

  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule przedstawiono zadania realizowane w ramach projektu PL GRID Plus przez zespół wykonawców Katedry Systemów Multimedialnych. Zadanie te obejmują przygotowanie zestawu usług umożliwiających wykonywanie obliczeń map hałasu i wpływu hałasu na słuch z wykorzystaniem infrastruktury PL GRID.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Akustyka sal

  Publikacja

  - Rok 2007

  Książka przeznaczona jest dla architektów i inżynierów budownictwa, projektujących pomieszczenia, zwłaszcza sale w obiektach użytku publicznego.

 • Akustyka podwodna historia i współczesność

  Publikacja

  Jubileusz pięćdziesięciolecia Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, przypomnienie drogi która przeszła polska akustyka w tym długim, półwiecznym okresie. Na tym tle, w sposób bardziej widoczny jawi się jej stan aktualny, obecne osiągnięcia, a w tym temat akustyki podwodnej. Nazwa „hydroakustyka” lub „akustyka podwodna” określa się obszar nauki i techniki zajmującą się pozyskiwaniem i przekazywaniem informacji w środowisku wodnym...

 • Akustyka sali widowiskowej z zainstalowanym systemem elektroakustycznym

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów podstawowych parametrów akustycznych sali widowiskowej w Domu Kultury. Sala, w obrysie prostokątna, posiada 250 miejsc. W szczególności skonfrontowano wyniki pomiarów uzyskane przy pobudzeniu poprzez zainstalowany w niej system system elektroakustyczny z wynikami uzyskanymi przy klasycznej metodzie z pobudzeniem pojedynczym źródłem impulsu - strzałami z pistoletu startowego....

 • Akustyka sali Filharmonii Śląskiej w Katowicach po modernizacji.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono wyniki pomiarów chłonności akustycznej foteli przewidzianych dla modernizowanej sali oraz wyniki pomiarów akustycznych samej sali. Badani sali wykonano metoda impulsową wraz z symulacją warunków słyszenia.

 • Akustyka sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Gdyni - projekt i realizacja

  Publikacja

  - Rok 2015

  Omówiono zakres współpracy architekta, akustyka i projektanta wnętrza na przykładzie sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Gdyni. Wskazano różnice między projektem akustycznym sali i projektem wnętrza. Podano zasady akustycznego projektowanie sali widowiskowej oraz znaczenie rozproszenia dźwięku dla jakości akustycznej sali. Przedstawiono zasady indywidualnego konstruowania ustrojów rozpraszających dźwięk oraz dostępne na rynku ustroje...

 • Akustyka muzyczna

  Kursy Online
  • B. Kostek

  Materiały pomocnicze do wykładu są dostępne pod linkiem: https://multimed.org/student/materialy.html#dpsw Pan dr Michał Lech bedzie organizował zajęcia zdalne po uzgodnieniu z Państwem, Bożena Kostek

 • Czy projekt akustyczny wnętrza jest opracowaniem nieformalnym?

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono zakres, w jakim prawo budowlane uwzględnia zagadnienia akustycznego projektowania sal. Wskazano na luki w przepisach, pozwalające na projektowanie architektoniczne obiektów o akustyce kwalifikowanej bez udziału specjalisty akustyka.

 • Wpływ współczesnych stylów architektonicznych na akustykę sal widowiskowych

  Publikacja

  - Rok 2011

  Praca omawia główne style architektoniczne sal, których akustyka wynika z przesłanek naukowych, tj. powstałych po ogłoszeniu statystycznej teorii pola akustycznego przez W.C. Sabine'a (art deco, modernizm, architektura organiczna, postmodernizm, high-tech, dekonstruktywizm). Przedstawiono elementy poszczególnych stylów, będące czynnikiem rozwoju bądź ograniczeń w dziedzinie akustyki pomieszczeń. Pokazano różnicę w podejściu akustyka,...

 • Pogłosowości wnętrza sakralnego na przykładzie kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryji w Gdyni

  Publikacja

  - Rok 2005

  Walory słuchowe stanowią obok walorów wizualnych istotny element w postrzeganiu przestrzeni sakralnej. Dlatego dobrze zaprojektowana akustyka wnętrza (lub chociażby uniknięcie podstawowych błędów akustycznych) jest na równi ważna z projektem architektonicznym. Zasadniczym kryterium w ocenie własności akustycznych wnętrz jest jego pogłosowość. W niniejszym referacie przedstawiono analizę i ocenę pogłosowośći wnętrza kościoła przeprowadzoną...

 • Wpływ tendencji stylowych w architekturze XX i XXI w. na akustykę sal

  Publikacja

  - Rok 2011

  Praca omawia główne style architektoniczne XX i XXI w. w odniesieniu do sal widowiskowych. Przedstawiono elementy poszczególnych stylów, będące czynnikiem rozwoju bądź ograniczeń w dziedzinie akustyki pomieszczeń. Praca przybliża czytelnikowi działającemu w obszarze akustyki problematykę architektoniczną, wyjaśnia czym się kieruje architekt przy głównych decyzjach projektowych dotyczących sal, jakiego kontekstu architektonicznego...

 • Janusz Kozak prof. dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Janusz Kozak Dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej   Urodzony: 04.07.1953 w Pucku Absolwent Technikum Budowy Okrętów „Conradinum” w Gdańsku, 1973. Absolwent Instytutu Okrętowego PG, 1978.   Po ukończeniu studiów praca w Stoczni Gdynia, a od roku 1980 w Katedrze Technologii Okrętów Instytutu Okrętowego a później Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej kolejno...

 • MODELOWANIE PROPAGACJI HAŁASU I JEGO WPŁYWU NA SŁUCH Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY OBLICZENIOWEJ PL GRID PLUS

  W referacie przedstawiono usługi dostępne w gridzie dziedzinowym Akustyka, opracowane w ramach projektu PL Grid Plus. Przygotowane usługi umożliwiają modelowanie propagacji hałasu w środowisku aglomeracji miejskiej pochodzącego ze źródeł liniowych (drogi), punktowych lub powierzchniowych (hałas przemysłowy, imprezy plenerowe) z wykorzystaniem klastrów oblicze-niowych. Na podstawie uzyskanych wyników rozkładu poziomu hałasu możliwe...

 • Inspiracje akustyczne w kreowaniu architektury sal widowiskowych

  Publikacja
  • K. Lipińska

  - Rok 2011

  Gdyby zaprojektowanie sali widowiskowej sprowadzałoby się do zapewnienia świetnej akustyki to sensowność niniejszej rozprawy byłaby nikła. W historii architektury niejednokrotnie podejmowano problem dualizmu architektury (tj. jednoczesne wystąpienie warstwy artystycznej i utylitarnej) próbując rozstrzygnąć nadrzędność estetyki nad użytecznością czy też odwrotnie. W rozprawie podjęto tą problematykę w kontekście sal widowiskowych,...

 • Ocena klimatu akustycznego w przestrzeni pasażerskiej elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki badań poziomów dźwięku w przestrzeni pasażerskiej elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT) serii EN57 podczas postoju, rozruchu, jazdy oraz hamowania. Badania przeprowadzono na podstawie autorskiej metodyki badawczej bazując na normie PNEN ISO 3381:Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych. Badania przeprowadzono na linii kolejowej nr 250 od przystanku Gdańsk Śródmieście do stacji...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jakub Idczak doktor

  Absolwent Fizyki na Akademii Pomorskiej w Słupsku, Oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Hydrografii na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Oceanografii Fizycznej na Wydziale Oceanografii i Geografii UG, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w zakresie oceanologii. W pracy naukowej zajmuje się szeroko pojętą hydroakustyką zarówno w sferze badań teoretycznych jak i praktycznych,...

 • Układ do poprawy jakości dźwięku cyfrowych urządzeń elektronicznych

  Przedmiotem wynalazku jest sposób poprawy jakości dźwięku w urządzeniach elektronicznych typu laptop, smartfon, tablet etc.. W związku z miniaturyzacją urządzeń obserwuje się spadek jakości głośników, w jakie są wyposażone. Zgodnie ze stanem nauki postrzeganie dźwięku, zwłaszcza jego głośności, jest osobniczo zmienne. Powszechne jest to, że użytkownik może postrzegać standardowe poziomy dźwięku jako zbyt głośne lub...

 • Acoustical Standards Used in Design of School Spaces = Standardy akustyczne używane w projektowaniu przestrzeni szkoły

  Publikacja

  Artykuł prezentuje wytyczne projektowania akustyki wnętrz w pomieszczeniach szkolnych zawarte w europejskich i amerykańskich standardach technicznych. Opisane są także aktualne polskie przepisy odnoszące się do akustyki wnętrza. We wnioskach zaprezentowano wytyczne dla poprawy komfortu akustycznego w szkołach. // Design guidelines for interior acoustics in learning spaces included in European and American technical standards and...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modelowanie i pomiary nagłośnienia audytorium

  Uwaga projektantów systemów nagłośnieniowych zogniskowana jest na tzw. akustyce pomieszczenia, w którym realizowany jest przekaz słowny. Zjawiska pogłosowe związane z geometrią sali audytoryjnej, wynikające z wielokrotnych odbić fali dźwiękowej uznawane są za dominujące. Artykuł podejmuje niedoceniany problem wpływu liczby i rozmieszczenia głośników w sali na jakość przekazu. Superpozycji sygnałów dochodzących do słuchacza z wielu...

 • Interferencja szerokopasmowa w wieloźródłowych systemach akustycznych

  W akustycznych systemach wieloźródłowych pobudzanych wspólnym szerokopasmowym sygnałem dźwiękowym występuje zjawisko interferencji powodujące znaczne zniekształcenia liniowe. W artykule do badania tego zjawiska zastosowano metodę odpowiedzi impulsowych, traktując system wieloźródłowy, jako wielokanałowy liniowy system komunikacyjny. Przestudiowano mechanizm formowania się pola akustycznego dla szczególnego przypadku liniowego szyku...

 • Korekta akustyczna sali wykładowej Politechniki Lwowskiej

  Publikacja

  - Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce - Rok 2007

  Praca omawia korektę akustyczną sali wykładowej, cechującą się dużą pogłosowością i małą zrozumiałością mowy. Sala znajduje się w zabytkowym budynku. Przedstawiono kroki prowadzące do poprawy akustyki, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z historycznego charakteru sali.

 • Applying computational intelligence to acoustics.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono przegląd wybranych zagadnień związanych z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej w akustyce. Zaprezentowane metody obejmują m.in. sztuczne sieci neuronowe, zbiory przyblizone, logikę rozmytą, algorytmy genetyczne. Problematyka akustyczna dotyczy z kolei klasyfikacji dźwięków muzycznych, inteligentnego przetwarzania muzyki, inteligentnego sterowania trakturą organową oraz obiektywizacji metody oceny...

 • Wytyczne akustyczne do projektu wnętrza sali koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku = Acoustical recommendations to interior design of the concert hall at the Academy of Music in Gdańsk

  Publikacja

  - Rok 2006

  Projektowana sala jest przeznaczona do wykonywania muzyki symfonicznej oraz dzieł oratoryjnych (orkiestra symf. + chór + soliści) oraz inscenizacji operowych w zredukowanych dekoracjach. Funkcją drugoplanową jest wykorzystanie sali do celów konferencyjnych. Taki zestaw funkcji wymaga odmiennych warunków akustycznych. Praca przedstawia zalecenia akustyczne do projektu wnętrza, spełniajace te oczekiwania.

 • Zalecenia akustyczne do projektu budowlanego sali koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku

  Publikacja

  - Rok 2006

  W projektowanym obiekcie występują zagrożenia austyczne, mogące ograniczyć jego wykorzystanie zgodnie z zamierzoną funkcją, z których najważniejszymi sa zakłócenia transportowe przekazywane gruntem oraz przenikanie dźwięku materiałowego z przyległego budynku. Głównym źródłem dźwięku materiałowego są duże instrumenty muzyczne stojące na podłodze (perkusja, fortepian). W pracy podano zalecenia ograniczające przenikanie tych zakłóceń.

 • Applications of computational intelligence techqniues to acoustics

  Publikacja

  Celem artykułu jest przegląd wybranych zastosowań metod inteligentnych w akustyce, a w szczególności w szeroko rozumianej inżynierii dźwięku. Przedstawione badania i eksperymenty były prowadzone w oparciu o sztuczne sieci neuronowe, metodę zbiorów przybliżonych, logiką rozmytą, grafy przepływowe Pawlaka oraz algorytmy genetyczne. Rozwiązywane problemy dotyczyły klasyfikacji dźwięków muzycznych, rozpoznawania fraz muzycznych, przetwarzania...

 • Analiza drgań struny gitarowej z użyciem szybkich kamer

  W referacie przedstawiono metodę analizy i wizualizacji ruchu struny gitarowej. Drgania struny zostały zarejestrowane za pomocą szybkich kamer. Układ optyczny zastosowany do rejestracji został dobrany w taki sposób, by móc obserwować drgania wzdłuż struny. Obrazy zarejestrowane za pomocą szybkich kamer zostały przeanalizowane za pomocą algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów tak, aby z dużą dokładnością śledzić wychylenia i...

 • Akustyczna analiza parametrów ruchu drogowego z wykorzystaniem informacji o hałasie oraz uczenia maszynowego

  Publikacja

  - Rok 2018

  Celem rozprawy było opracowanie akustycznej metody analizy parametrów ruchu drogowego. Zasada działania akustycznej analizy ruchu drogowego zapewnia pasywną metodę monitorowania natężenia ruchu. W pracy przedstawiono wybrane metody uczenia maszynowego w kontekście analizy dźwięku (ang.Machine Hearing). Przedstawiono metodologię klasyfikacji zdarzeń w ruchu drogowym z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Przybliżono podstawowe...

 • Aktualna działalność i rola Komitetu Akustyki PAN

  Publikacja

  - Rok 2014

  Opis aktualnej działalności i roli Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, obecny skład Komitetu Akustyki PAN, regulamin oraz przewodniczący KA PAN od powstania komitetu do chwili obecnej.

 • Zmodyfikowana metoda monopulsowa w wielowiązkowych filtrach przestrzennych sonarów pasywnycj

  Zwiększenie dokładności określania namiaru celu można uzyskać w sonarach stosując metodę monopulsową. W konwencjonalnych sonarach polega ona na wyrównywaniu sygnałów w dwóch sąsiednich wiązkach poprzez obrót anteny. W cyfrowych sonarach wielowiązkowych obrót anteny można zastąpić obliczeniami, które przedstawiono w referacie. Opracowaną metodę poprawy dokładności namiaru pokazano na przykładzie szerokopasmowego sonaru wielowiązkowego...

 • Tyre/road noise. Reference book.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Książka przedstawia zagadnienia związane z hałasem opon samochodowych poruszających się po nawierzchniach drogowych. Zawiera rozdziały poświęcone budowie opon, budowie nawierzchni drogowych, akustyce, mechanizmom generowania hałasu, wpływie czynników eksploatacyjnych i konstrukcyjnych na hałas opon, metodom pomiarowym, modelowaniu, metodom ograniczania hałasu opon, zagadnieniom prawnym i normalizacyjnym. Jest kompletnym przewodnikiem...

 • Komputerowa analiza akustyki nowo projektowanego kościoła.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W referacie przedstawiono komputerową analizę projektowanego kościoła przeprowadzoną w celu oceny poprawności rozwiązań architektonicznych pod katem wymagań akustycznych. Zaprezentowano możliwości wprowadzenia korekty własności akustycznych kościoła poprzez zastosowanie rozwiązań z zakresu architektury wnętrz.

 • Koncertowa funkcja kościoła pod wezwaniem św. Marii Magdaleny we Lwowie

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono wyniki pomiarów akustycznych kościoła oraz oceniono jego właściwości pod kątem jego funkcji koncertowej. Omówiono koncepcję przystosowania wnętrza do funkcji koncertowej z roku 1974, naruszającą barokowy wystrój kościoła. Podano zalecenia poprawiające wzajemne słyszenie się wykonawców oraz zwiększające stopień rozproszenia dźwięku, zgodne ze współczesnymi wytycznymi konserwatorskimi.

 • Modernizacja sali koncertowej im G. Fitelberga w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach

  Publikacja
  • Z. Stanik
  • R. Kuberski
  • A. Kulowski
  • A. Ciosek
  • K. Zalewski
  • R. Kuberski
  • T. Kamisiński
  • R. Stanik
  • A. Pilch
  • J. Rubacha... i 2 innych

  - Rok 2005

  Przedstawiono koncepcję modernizacji sali w poszerzonej funkcji użytkowej(sala koncertowa, studio nagrań dużych form muzycznych, przedstawienia operowe, operetkowe i musicalowe w zredukowanych dekoracjach). Uwzględniono ograniczenia konstrukcyjne i gruntowe.

  Pełny tekst do pobrania w portalu